Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 2 (1-2) 2003     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułIDENTYFIKACJA KONFLIKTÓW PRZESTRZENNYCH NA POZIOMIE LOKALNYM W PROCESIE SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
AutorMagdalena Zachaś, Sabina Źróbek
Strony5–19
Słowa kluczowekonflikty przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne, protesty, zarzuty.
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja konfliktów pojawiających się na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ujęciu ilościowym i jakościowym wraz z analizą przyczyn oraz przedmiotu wystąpienia tych konfliktów na przykładzie miasta Olsztyna. Głównym materiałem badawczym były protesty, zarzuty do planów w latach 1995 – 2003, odwołania od postanowień rady gminy dotyczące nieuwzględnienia zarzutów orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analiza ma na celu podkreślenie istoty identyfikacji konfliktów umożliwiającej podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego.
Pokaż

TytułPROPOZYCJA SYSTEMU PLANOWANIA PRAC URZĄDZENIOWOROLNYCH
AutorMałgorzata Akińcza, Teresa Dzikowska, Zofia Więckowicz
Strony21–29
Słowa kluczowesystem planowania, urządzenia rolne.
StreszczeniePokaż streszczenie
Wiele zabiegów urządzenioworolnych stanowi ważne i efektywne narzędzie w poprawie struktury agrarnej obszaru. Brak przepisów prawnych z tego zakresu powoduje ograniczenie ich pełnego wykorzystania. Proponowane rozwiązania planistyczne dotyczące systemu planów urządzenioworolnych powinny zapewnić właściwą organizację planowania i realizacji zabiegów, a w przyszłości mogą stanowić wzór prowadzenia urządzeń rolnych dla regionalnych i lokalnych służb.
Pokaż

TytułPLANOWANIE PRZESTRZENNE ROLNICTWA JAKO NARZĘDZIE OCHRONY WÓD BAŁTYKU
AutorRyszard Cymerman, Ewa Fiedorowicz-Kozłowska, Jerzy Suchta
Strony31–44
Słowa kluczoweplanowanie przestrzenne, ochrona środowiska, ochrona wód, rolnictwo, ekologia, ekorozwój.
StreszczeniePokaż streszczenie
Rolnictwo w Polsce charakteryzują dwie przeciwstawne tendencje. Jedna z nich wynika z konieczności konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych w nowej sytuacji ekonomicznej kraju, zwłaszcza w przededniu akcesji do UE. Wysoka efektywność ekonomiczna w produkcji żywności wiąże się z negatywnymi skutkami dla środowiska. Takie zjawiska, jak koncentracja produkcji i ziemi rolniczej, mechanizacja oraz chemizacja, mogą prowadzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i wgłębnych, a w konsekwencji także wód Bałtyku. Drugą tendencją charakteryzującą polskie rolnictwo jest ekologizacja. Zadaniem planowania przestrzennego jest prawidłowe gospodarowanie zasobami przyrody oraz ochrona gruntów rolnych. Właściwe rozmieszczenie produkcji rolniczej, odpowiednie proporcje między funkcją rolną a ochronną, stosowanie wymogów ochrony środowiska w rolnictwie, mają prowadzić do poprawy jakości poszczególnych elementów środowiska naturalnego, w tym wód Bałtyku.
Pokaż

TytułPROBLEMY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ NA OBSZARACH EKOLOGICZNIE CHRONIONYCH NA PRZYKŁADZIE POPRADZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
AutorKrzysztof Gawroński, Łukasz Popławski
Strony45–56
Słowa kluczowegospodarka przestrzenna, tereny ekologicznie chronione.
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy była analiza wybranych problemów gospodarki przestrzennej na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. W szczególności badaniom poddano analizę rozbieżności między ustaleniami planu ochrony parku a ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy. Stwierdzono, iż występują istotne niespójności między ustaleniami planu ochrony parku a terenami uznanymi za rozwojowe w miejscowych planach przestrzennych. Wydaje się, iż wydane w 2002 r. rozporządzenie ministra środowiska w sprawie zasad sporządzania projektu planu ochrony parku krajobrazowego, w sposób istotny usprawni gospodarkę przestrzenną na obszarach ekologicznie chronionych.
Pokaż

TytułBADANIA ZJAWISKA HAŁASU NA TERENACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE OKOLIC WROCŁAWIA
AutorAdam Cebula, Andrzej Ziemiański
Strony57–71
Słowa kluczowebadania hałasu, strefa podmiejska, wsie, hałas komunikacyjny.
StreszczeniePokaż streszczenie
Rozwój strefy podmiejskiej jest spowodowany niższym kosztem gruntów budowlanych na obrzeżach miast. Tworzą się tam osiedla rezydencjonalne. Jednak głównym czynnikiem określającym atrakcyjność terenów jest poziom hałasu. Strefy wypoczynkowe – rezydencjonalne, powinny charakteryzować się niskim poziomem hałasu. Niestety tak nie jest. Badania dowiodły, że podmiejska wieś jest głośna. Być może doprowadzi to w przyszłości do tworzenia sztucznych ekranów dźwiękochłonnych.
Pokaż

TytułZAZIELENIENIE DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ – PROJEKT ZIELENI
AutorTomasz Malczyk
Strony73–79
Słowa kluczowewieś, działka siedliskowa, tereny zieleni, projektowanie zieleni.
StreszczeniePokaż streszczenie
Projektowanie zieleni to proces złożony i oparty na wielu dyscyplinach naukowych. Jednakże, wykorzystując podstawowe zasady projektowania, można w znaczny sposób poprawić warunki życia mieszkańców wsi. Szczególnie dotyczy to wsi podmiejskich zlokalizowanych w pobliżu dróg obciążonych ruchem samochodowym.
Pokaż

TytułPROBLEMATYKA KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY UŻYTKOWANIA ZIEMI W CHINACH PO WSTĄPIENIU DO ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU
AutorMirosław Bełej, Yin-xiang Cao, Jiang Chang, Liu-ke Liang, Ci-fang Wu, Sabina Źróbek
Strony81–90
Słowa kluczoweŚwiatowa Organizacja Handlu WTO, Chiny, użytkowanie ziemi, ekosystem, produkcja żywności.
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedstawiono politykę państwa w zakresie struktury użytkowania ziemi po wstąpieniu przez Chiny do Światowej Organizacji Handlu. W pierwszej kolejności przeanalizowano strukturę, sposoby oraz skutki dotychczasowego użytkowania ziemi w Chinach, przed wstąpieniem do WTO. Następnie określono i przeanalizowano sytuację Chin po wstąpieniu do WTO, zwłaszcza aspektów konieczności złagodzenia polityki bezpieczeństwa żywnościowego Chin. W dalszej kolejności analizowano problemy związane z koniecznością ochrony gruntów użytkowanych rolniczo, koniecznością dostosowania struktury upraw do sytuacji międzynarodowej oraz koniecznością kształtowania polityki w kierunku systemu otwartego, polegającego na szerokiej współpracy międzynarodowej. W ostatniej części tego opracowania autorzy przedstawiają wnioski.
Pokaż

TytułNIEKTÓRE PROBLEMY DZIERŻAW WIELOLETNICH ZA GRANICĄ W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW W POLSCE
AutorMarcin Hłasko, Ryszard Źróbek
Strony91–108
Słowa kluczowedzierżawa wieloletnia, użytkowanie wieczyste.
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono niektóre aspekty wieloletnich dzierżaw nieruchomości za granicą na przykładzie takich krajów, jak: Australia, Holandia, Nowa Zelandia i Wielka Brytania, oraz porównano wybrane cechy prawa użytkowania wieczystego gruntu w Polsce i dzierżawy wieloletniej nieruchomości w Wielkiej Brytanii i Australii.
Pokaż