Acta Scientiarum Polonorum

Scientific paper founded in 2001 year by Polish agricultural universities

| Informations | Reviewers | Advisory Council | Scientific Councils | Publisher’s addresses | Papers | Editorial requirements | Exemplary paper | Publication conditions | Reviewing procedure | Subscription | Abstracts | Search | Statistics |
DeclarationDEKLARACJA
powołania ogólnopolskiego naukowego czasopisma uczelni rolniczych

1. My niżej podpisani, w imieniu swych uczelni, wyrażamy chęć utworzenia czasopisma naukowego uczelni rolniczych, publikującego oryginalne prace naukowe w języku polskim lub angielskim z zakresu dyscyplin naukowych reprezentowanych w naszych uczelniach.

2. Czasopismo będzie wydawane w zasadzie w seriach tematycznych o nazwach odpowiadających dyscyplinom naukowym opublikowanych przez Centralna Komisję ds. Tytułu i Stopni Naukowych.

3. Redakcje serii tematycznych zlokalizowane będą w wydawnictwach poszczególnych uczelni:
Kształtowanie środowiska i Leśnictwo i drzewnictwo w AR w Krakowie,
Inżynieria rolnicza i Ogrodnictwo w AR w Lublinie,
Technologia Żywności i żywienia w AR w Poznaniu,
Rybactwo i Zootechnika w AR w Szczecinie,
Biotechnologia, Geodezja i kartografia i Weterynaria w AR we Wrocławiu,
Agronomia w ATR w Bydgoszczy,
Budownictwo i Ekonomia w SGGW w Warszawie,
Biologia i Gospodarka przestrzenna w UWM w Olsztynie.

4. Zespół w składzie: prof. Zefiryn Adamski- AR Poznań, prof. Tomasz Bajerowski - UW-M Olsztyn, prof. Kazimierz Banasik - SGGW Warszawa, prof. Florian Gambuś - AR Kraków. Prof. Franciszek Kluza -AR Lublin, prof. Janusz Prusiński- ATR Bydgoszcz, prof. Wiesław Skrzypczak -AR Szczecin, prof. Jerzy Sobota AR Wrocław i prof. Stanisław Socha AP Siedlce w terminie do 30 września br. opracuje zasady wyboru i nadzorować będzie wybór przewodniczących i członków Kolegiów Redakcyjnych poszczególnych serii tematycznych.

5. Koszty wydawnicze czasopisma pokrywane będą z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komitetu Badań Naukowych, opłat wnoszonych przez uczelnie i autorów proporcjonalnie do liczby arkuszy opublikowanych prac.

6. Akt powołania wspólnego czasopisma naukowego podpisany będzie przez Rektorów uczelni przed zakończeniem bieżącego roku akademickiego.

Prof. dr hab. Andrzej Binek - prorektor ds. nauki Akademii Rolniczej w Krakowie
Prof. dr hab. Eligiusz Madej - prorektor ds. kadr Akademii Rolniczej w Lublinie
Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz - prorektor ds. nauki Akademii Rolniczej w Poznaniu
Prof. dr hab. Jolanta Zieziula - prorektor ds. nauki Akademii Rolniczej w Szczecinie
 
Prof. dr hab. Józef Szlachta - prorektor ds. nauki Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Prof. dr hab. Edward Pawłowski - prorektor ds. nauki Akademii Podlaskiej w Siedlcach
Prof. dr hab. Ryszard Choraś - prorektor ds. nauki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Elżbieta Biernacka - prorektor ds. nauki SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk - prorektor ds. nauki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszytnie