Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 4 (1) 2005
Tytuł
KOREKCJA GEOMETRYCZNA A WYNIKI KLASYFIKACJI ZDJĘĆ WIELOSPEKTRALNYCH
Autor
Katarzyna Osińska-Skotak, Anna Fijałkowska
Słowa kluczowe
korekcja geometryczna, transformacja geometryczna, klasyfikacja nadzorowana, zdjęcia wielospektralne
Streszczenie
Klasyfikacja cyfrowa jest najczęściej wykorzystywanym algorytmem do tworzenia map tematycznych na podstawie zdjęć satelitarnych, np. mapy pokrycia terenu. Jednak aby wynik klasyfikacji stał się materiałem kartometrycznym, należy go poddać transformacji geometrycznej do określonego układu współrzędnych. Możliwe jest również postępowanie odwrotne, tzn. najpierw następuje wykonanie transformacji geometrycznej zdjęć oryginalnych, a dopiero potem przeprowadza się proces klasyfikacji już zgeometryzowanych zdjęć. Jednak, zważywszy na naturę cyfrowego przetwarzania obrazów rastrowych, powstaje pytanie: czy rezultaty obu postępowań będą takie same? Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki badań nad wpływem momentu wykonywania transformacji geometrycznej zdjęć na wynik klasyfikacji nadzorowanej. Prace badawcze przeprowadzono na dwóch scenach satelitarnych zarejestrowanych przez satelitę SPOT5. Wybrane pola testowe reprezentują dwa odmienne typy krajobrazu: o gospodarstwach wielkoobszarowych oraz o rozdrobnionej strukturze agrarnej. W wyniku prac badawczych okazało się, że istnieje wpływ korekcji geometrycznej zdjęć satelitarnych na wyniki klasyfikacji, jednak bardziej istotnym elementem przetwarzania jest wybór metody ponownego próbkowania oraz rozmiar piksela deklarowanego przy próbkowaniu obrazu podczas wykonywania transformacji geometrycznej.
Strony
55-66
Cytowanie
Osińska-Skotak, K., Fijałkowska, A. (2005). KOREKCJA GEOMETRYCZNA A WYNIKI KLASYFIKACJI ZDJĘĆ WIELOSPEKTRALNYCH. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 4(1), 55-66.
Pełny tekst