Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 12 (2) 2013
Tytuł
WIZUALIZACJA ROZKŁADU PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ROLNĄ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
Autor
Katarzyna Kopańczyk, Halina Klimczak
Słowa kluczowe
rozkład przestrzenny, metoda centrograficzna, środek ciężkości, odległość standardowa, elipsa odchyleń standardowych
Streszczenie
Streszczenie: Statystyki przestrzenne pozwalają opisać i ocenić zjawisko pod kątem jego przestrzennych charakterystyk takich jak: koncentracja, wielkość i ukierunkowanie rozproszenia, występowanie regularności lub trendów w przestrzeni. W artykule zaprezentowano adaptację metod stosowanych dla zjawisk punktowych do oceny rozkładu przestrzennego zjawisk powierzchniowych związanych z gospodarką rolną: powierzchnia użytków rolnych, powierzchnia gleb zakwalifikowanych jako dobre, powierzchnia gleb o danym odczynie. Mapy zasięgów tych zjawisk (np. mapa glebowo-rolnicza w postaci wektorowej) jako jakościowe dane wejściowe zostały przetworzone na dane ilościowe odniesione do siatki o wymiarach 1 x 1 km za pomocą algorytmu stworzonego w środowisku Model Builder. Obszarem badań jest województwo dolnośląskie charakteryzujące się różnorodnością warunków przyrodniczych, co wpływa na zmienność przydatności rolniczej badanego terenu. Statystyki przestrzenne wyznaczone dla całego obszaru dostarczają tylko ogólnej informacji o rozkładzie przestrzennym, stąd też w pracy przeprowadzono analizy w podobszarach, co pozwoliło na zbadanie lokalnej zmienności wybranych warunków przyrodniczych. Z uwagi na rolniczy aspekt badań zaproponowano podobszary o równej powierzchni użytków rolnych, uwzględniając granice administracyjne. Rozkład przestrzenny opisują takie miary jak: środek ciężkości, odległość standardowa, elipsa odchyleń standardowych. Uwzględniają one nie tylko lokalizację obiektu, ale również wartość zjawiska. Wizualizacja miar rozkładu przestrzennego na mapie dostarcza jasnej i zwykle łatwej w interpretacji informacji o strukturze przestrzennej badanego zjawiska. Prezentacja tych ilościowych charakterystyk na tle zjawiska przedstawionego inną metodą kartograficzną (np. metodą kartogramu) może wnosić dodatkowe informacje, w tym przypadku dotyczące przydatności warunków przyrodniczych dla gospodarki rolnej.
Strony
29-40
Cytowanie
Kopańczyk, K., Klimczak, H. (2013). WIZUALIZACJA ROZKŁADU PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ROLNĄ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 12(2), 29-40.
Pełny tekst