Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 12 (2) 2013
Tytuł
REJESTRY NIERUCHOMOŚCI I SPOSOBY OZNACZANIA GRANIC WŁASNOŚCI – OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH DO ŚREDNIOWIECZA W EUROPIE
Autor
Dariusz Felcenloben
Słowa kluczowe
kataster, historia katastru, rejestry nieruchomości, księgi gruntowe, księgi hipoteczne, księgi wieczyste, granice nieruchomości, sposoby przenoszenia prawa własności
Streszczenie
W artykule przedstawione zostało zagadnienie dotyczące formowania się norm prawa zwyczajowego a następnie stanowionego, na przestrzeni wieków, poczynając od czasów najdawniejszych aż do okresu średniowiecza w Europie, ustalających zasady oznaczania granic nieruchomości gruntowych, trybu dokonywanych czynności przeniesienia własności, jak i identyfikowania osób, którym przysługiwały określone uprawnienia do wyodrębnionej powierzchni ziemi, które doprowadziły do powstania pierwszych ksiąg gruntowych, stanowiących pierwowzór współczesnych katastrów nieruchomości i ksiąg wieczystych. Od samego początku powołania tej instytucji prawa, tworzone urzędowe rejestry nieruchomości, służyć miały zagwarantowaniu pewności w obrocie prawnym oraz potrzebom publicznym, związanym w szczególności z poborem podatków gruntowych. Utworzenie instytucji rejestrów nieruchomości spowodowało, że określona część powierzchni ziemi, odpowiednio oznaczona i ujawniona w księgach gruntowych, nabierała cech właściwych dla rzeczy materialnej, przez co stawała się towarem, który mógł być przedmiotem zbycia lub zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, co w konsekwencji doprowadziło do wykształcenia się w prawie antycznym instytucji hipoteki, która recypowana została, z pewnymi modyfikacjami, do prawa rzymskiego a następnie do kodyfikacji innych średniowiecznych państw europejskich.
Strony
5-20
Cytowanie
Felcenloben, D. (2013). REJESTRY NIERUCHOMOŚCI I SPOSOBY OZNACZANIA GRANIC WŁASNOŚCI – OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH DO ŚREDNIOWIECZA W EUROPIE. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 12(2), 5-20.
Pełny tekst