Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 11 (4) 2012
Tytuł
ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I KRAJOBRAZOWE ROLNICTWA W OPRACOWANIU ZAŁOŻEń DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW
Autor
Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Justyna Wójcik
Słowa kluczowe
Słowa kluczowe: założenia do projektu scalenia, koncepcja europejskiego modelu rolnictwa, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
Streszczenie
W krajach Unii Europejskiej – w celu pogodzenia funkcji produkcyjnej, środowiskowej oraz działań nakierowanych na dywersyfikacje produkcji rolniczej wprowadzono nową koncepcję europejskiego modelu rolnictwa – Agenda 2000. Polega ona na: modernizacji i zmianie struktur gospodarstw rolnych w celu podniesienia ich dochodowości, ochronie i zachowaniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej wsi. Narzędziem realizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich są między innymi prace scaleniowe gruntów. W Polsce zabieg scalenia gruntów definiowany jest przez ustawę o scalaniu i wymianie gruntów z 26 marca 1982 r. oraz Polską Normę PN-R-04151:1997. Dokumentem mówiącym o przekształceniach polskiej wsi jest opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: MRiRW) „Strategia rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013”. Wskazuje ona na rozwój ekonomiczny podnoszący atrakcyjność obszarów wiejskich oraz na zrównoważenie tego rozwoju, z uwzględnieniem zasad zachowania równowagi środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego, a także zagospodarowania gruntów marginalnych. W opracowaniu została dokonana na przykładzie obrębu Klimki gmina Łuków analiza projektu scalenia gruntów, pod kątem realizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie aspektów związanych z ochroną środowiska. Omówiono poprawę systemu melioracji pól uprawnych oraz realizację stref buforowych, zadrzewień i granicy rolno-leśnej. W krajach Unii Europejskiej model rolnictwa uwzględnia konieczność wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przyczynia się do możliwości ochrony środowiska, kształtowania krajobrazu rolniczego oraz zapewnia alternatywne źródła dochodu. W Polsce regulacje prawne i założenia formalne dają możliwości realizacji idei wielofunkcyjnego rozwoju, jednak nie wszystkie elementy są rozwiązane w sposób wystarczający, szczególnie w pracach scaleniowych.
Strony
27-38
Cytowanie
Sobolewska-Mikulska, K., Wójcik, J. (2012). ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I KRAJOBRAZOWE ROLNICTWA W OPRACOWANIU ZAŁOŻEń DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 11(4), 27-38.
Pełny tekst