Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 8 (1) 2009
Tytuł
WOJEWÓDZKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Autor
Małgorzata Akińcza, Teresa Dzikowska
Słowa kluczowe
regionalne bazy SIP, rozwój obszarów wiejskich, plany urządzenioworolne
Streszczenie
Prace planistyczne z zakresu projektowania zmian w organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej opierają się na analizie uwarunkowań przestrzennych, społecznych, gospodarczych i ekologicznych, czyli tych, które są zasadniczym przedmiotem opracowań urządzenioworolnych. Istotą inwentaryzacji jest zebranie informacji, których źródłem są istniejące opracowania kartograficzne, bazy danych przestrzennych oraz opracowania planów nadrzędnych. Uzupełnieniem tej inwentaryzacji są informacje pozyskane w sposób bezpośredni w drodze ankietyzacji wybranych osób oraz wywiadu terenowego. W województwie dolnośląskim przyjęta została zasada uzupełniania bazy danych Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej o wszystkie te dane, które zostały zebrane i opracowane w planach urządzenioworolnych oraz założeniach do projektów scalenia gruntów. Jest to korzystne z punktu widzenia realizacji zadań marszałka województwa, który odpowiedzialny jest za koordynację prac urządzenioworolnych i monitorowanie zmian w strukturze agrarnej.
Strony
45-51
Cytowanie
Akińcza, M., Dzikowska, T. (2009). WOJEWÓDZKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 8(1), 45-51.
Pełny tekst