Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 5 (1-2) 2006
Tytuł
Ocena oddziaływania autostrady na organizację rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Autor
Teresa Dzikowska
Słowa kluczowe
prace urządzeniowo-rolne, oddziaływanie przestrzenne i gospodarcze autostrad na otoczenie, sposób lokalizacji autostrady, przestrzenna organizacja gospodarstw rolnych
Streszczenie
Celem głównym pracy było zbadanie wpływu autostrady na organizację rolniczej przestrzeni produkcyjnej w przypadkach modernizacji autostrady i jej nowej lokalizacji. Pozostałe cele to zestawienie ekonomicznych mierników służących szacowaniu wielkości odszkodowań z tytułu niekorzystnych zmian w gospodarstwie rolnym oraz określenie zapotrzebowania na prace urządzeniowo-rolne. Badania przeprowadzono w 3 wybranych gminach (województwo opolskie i lubuskie) na trzech poziomach szczegółowości – dla gminy, obrębu ewidencyjnego oraz dla każdego gospodarstwa „dotkniętego” lokalizacją autostrady. W analizach zastosowano metody opisowe, graficzne, porównawcze i ekonomiczne. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują na grupy przestrzennych i gospodarczych oddziaływań autostrady, które występują zawsze, losowo albo ulegają szczególnie niekorzystnemu nasileniu w przypadku nowej lokalizacji autostrady. Praca jest propozycją analizy struktur przestrzennych i gospodarczych rolniczej przestrzeni produkcyjnej w wybranych gminach dla dwóch dominujących sposobów lokalizacji autostrad w Polsce. Dodatkowe zróżnicowanie gmin pod względem lesistości, struktury władania oraz układu pól rolniczych pozwoliło na porównawcze zestawienie wyników wraz z propozycją prac urządzeniowo-rolnych, pozwalających zredukować negatywny wpływ autostrady. Wyniki te można wykorzystać w procesie wstępnego określania wpływu inwestycji liniowych na podobne obiekty powierzchniowe. Przyjęta metodyka może stanowić podstawę szacowania odszkodowań dla rolników z tytułu uszczerbku spowodowanego lokalizacją autostrady.
Strony
17-38
Cytowanie
Dzikowska, T. (2006). Ocena oddziaływania autostrady na organizację rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 5(1-2), 17-38.
Pełny tekst