Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 10 (2) 2011     ISSN: 1644-0741
Tytuł
BADANIE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ROZWÓJ OBSZARÓW OBRZEŻNYCH OLSZTYNA
Autor
Ada Wolny, Ryszard Źróbek
Słowa kluczowe
inwestycja, rozwój, rynek, nieruchomość, struktura przestrzenna, obszar obrzeżny
Streszczenie
Inwestycje realizowane w strefie podmiejskiej Olsztyna lokalizowane są z uwzględnieniem potencjału obszarów położonych w najbliższym sąsiedztwie miasta. Na decyzję inwestora mają wpływ w szczególności uwarunkowania przestrzenne, społeczno-ekonomiczne, prawne i środowiskowe. Proces inwestycyjny realizowany na analizowanym obszarze ma bezpośrednie odzwierciedlenie w zmianach na lokalnym rynku nieruchomości, w sposobie zagospodarowania przestrzeni i strukturze użytkowania, rozbudowie infrastruktury technicznej i społecznej. Rozwój obszarów podmiejskich stanowić będzie warunek podjęcia decyzji przez inwestora, sam zaś kształtowany jest w szczególności poprzez oddziaływanie inwestycji na lokalny rynek, społeczność i przestrzeń. Opracowanie ma na celu ukazanie kształtowania się lokalnego rynku nieruchomości, struktury użytkowania oraz rozwoju infrastruktury w latach 2OO -2OO9 jako efekt oddziaływania inwestycji lokalizowanych na obrzeżach Olsztyna. Ukazuje też rolę procesu inwestycyjnego w kształtowaniu rozwoju badanych obszarów w wymiarze przestrzennym, ekonomicznym i społecznym.
Strony
111-119
Cytowanie
Wolny, A., Źróbek, R. (2011). BADANIE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ROZWÓJ OBSZARÓW OBRZEŻNYCH OLSZTYNA. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 10(2), 111-119.
Pełny tekst