Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 10 (2) 2011     ISSN: 1644-0741
Tytuł
WALORY FLORYSTYCZNE I ESTETYCZNE MURAW KSEROTERMICZNYCH W OKOLICY ZAMOŚCIA
Autor
Czesława Trąba
Słowa kluczowe
murawy kserotermiczne, Inuletum ensifoliae, różnorodność florystyczna, rośliny chronione i zagrożone wyginięciem, walory estetyczne
Streszczenie
Od 2OO4 do 2OO5 r. prowadzono badania fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta nad zbiorowiskami muraw kserotermicznych znajdujących się na śródpolnych zboczach kredowych w miejscowości Wychody koło Zamościa (południowo-wschodnia Polska). Na badanym terenie dominuje zespół Inuletum ensifoliae z klasy Festuco-Brometea. Wyróżniono dwie postaci tego zespołu inicjalną, która wykształca się na wieloletnich odłogach, z małym udziałem Inula ensifolia, a większym Linum flavum oraz typową, dobrze wykształconą, bogatszą florystycznie, z dużym udziałem Inula ensifolia. Pozostałe trzy zbiorowiska z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei: z Trifolium rubens, Vincetoxicum hirundinaria i Peucedanum cervaria oraz jedno z klasy Rhamno-Prunetea z Prunus fruticosa spotykano na bardzo małym areale, w płatach poniżej 25 m2. Zagrożeniem dla badanych muraw kserotermicznych jest brak w ostatnich latach ekstensywnego wypasu i koszenia, co sprzyja rozprzestrzenianiu się drzew i krzewów z klasy Rhamno-Prunetea. Występowanie na wierzchowinach zboczy pól uprawnych, powoduje ponadto spływy biogenów i eutrofizację siedlisk badanych muraw.
Strony
95-110
Cytowanie
Trąba, C. (2011). WALORY FLORYSTYCZNE I ESTETYCZNE MURAW KSEROTERMICZNYCH W OKOLICY ZAMOŚCIA. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 10(2), 95-110.
Pełny tekst