Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0741
Tytuł
IDENTYFIKACJA I OCENA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA DOLNYM ŚLĄSKU (Praca doktorska wykonana w Katedrze Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zofii Więckowicz)
Autor
Maria Hełdak
Słowa kluczowe
agroturystyka, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, atrakcyjność agroturysytczna przestrzeni, polityka przestrzenna.
Streszczenie
Celem pracy była identyfikacja i ocena uwarunkowań rozwoju agroturystyki na obszarze województwa dolnośląskiego, a także analiza możliwości aktywizacji polskiej wsi przez rozwój wypoczynku w gospodarstwach rolnych oraz próba wskazania czynników i mechanizmów zwiększających szanse rozwoju agroturystyki. Badaniami objęto uwarunkowania wewnętrzne (silne i słabe strony regiony) i zewnętrzne (szanse i zagrożenia) oraz planowanie regionalne i miejscowe traktowane jako instrument rozwoju agroturystyki. Waloryzację województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem miast wydzielonych, rozwoju agroturystyki przeprowadzono metodą punktową. Analizę uwarunkowań wewnętrznych zakończono odrębną oceną zasobów środowiska przyrodniczo – antropogenicznego i zasobów ekonomiczno – społecznych. Na tej podstawie wskazano 65 gmin w woj. dolnośląskim predysponowanych do rozwoju agroturystyki. Wśród uwarunkowań zewnętrznych największy wpływ na rozwój agroturystyki przypisano sytuacji gospodarczej kraju i uwarunkowaniom prawnym. W celu rozwoju i popularyzacji wypoczynku agroturystycznego należy nadal doskonalić i różnicować ofertę usług, poszukiwać dróg ożywienia gospodarczego gmin, przystosowywać obszar do potrzeb turystów oraz konsekwentnie realizować politykę przestrzenną zapisaną w dokumentach planistycznych.
Strony
33-65
Cytowanie
Hełdak, M. (2002). IDENTYFIKACJA I OCENA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA DOLNYM ŚLĄSKU (Praca doktorska wykonana w Katedrze Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zofii Więckowicz). Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 1(1-2), 33-65.
Pełny tekst