Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Zootechnica
(Zootechnika) 4 (2) 2005
Streszczenia
Wybierz numer

TytułBADANIE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WIELKOŚCIĄ FERMY SZYNSZYLOWEJ A UZYSKIWANYMI WSKAŹNIKAMI PRODUKCYJNYMI
AutorBogusław Barabasz, Józef Bieniek, Mariusz Kącik
Strony3–14
Słowa kluczowerozród, szynszyle, wielkość fermy, wskaźniki płodności
StreszczeniePokaż streszczenie
Podjęto próbę znalezienia zależności pomiędzy wielkością fermy szynszylowej a uzyskiwanymi wskaźnikami rozpłodu. Wyniki zebrano w trzech grupach ferm: M – małych (do 50 samic), S – średnich (o stadzie 50-100 samic), D – dużych (powyżej 150 samic). Przeanalizowano 2743 mioty pochodzące od 630 samic szynszyli odmiany standardowej, użytkowanych w latach 1999-2003 na 8 fermach południowej Polski. Badaniami objęto: liczebność miotu przy urodzeniu i przy odsadzeniu, wielkość upadków, efektywność odchowu młodych, śmiertelność w miocie, długość okresów międzyciążowych. Stwierdzono istotne różnice w liczebności miotu odsadzonego; największa liczba odsadzonych w miocie (1,77 osob. na miot) wystąpiła na fermach średnich, a najniższa (1,63 osob. na miot) na fermach dużych. Na fermach małych i średnich obserwowano najmniejsze upadki młodych podczas odchowu (odp. 0,23 i 0,19 osob. na miot), a także największą efektywność odchowu (odp. 88,2 i 89,8). Wielkość fermy nie miała wpływu na rozkład okresów międzyciążowych.
Pokaż

TytułPARAMETRY HIGIENICZNE, CHEMICZNE I FIZYCZNE MLEKA SUROWEGO W ZALEŻNOŚCI OD SEZONU SKUPU I WIELKOŚCI DOSTAWY
AutorMariusz Bogucki, Emilia Robaczewska
Strony15–22
Słowa kluczowejakość mleka, liczba komórek somatycznych, mleko, ogólna liczba bakterii, parametry fizykochemiczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedmiotem badań były wyniki oceny higienicznej, chemicznej i fizycznej mleka odstawianego do spółdzielni mleczarskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Analizie poddano 5235 miesięcznych dostaw mleka w okresie od 2000 do 2003 roku. Parametry higieniczne mleka – ogólną liczbę bakterii (OLB) i liczbę komórek somatycznych (LNLKS), chemiczne – zawartość tłuszczu i białka w mleku i fizyczne – kwasowość i temperaturę analizowano w zależności od sezonu skupu i wielkości miesięcznych dostaw mleka do spółdzielni. Przedstawiono również klasyfikację mleka surowego w zależności od roku skupu, sezonu i wielkości miesięcznej dostawy. Wykazano istotny wpływ sezonu skupu i wielkości miesięcznej dostawy na badane cechy mleka. Stwierdzono poprawę jakości higienicznej skupowanego mleka o czym świadczy wzrost udziału mleka w klasie najwyższej i stopniowe eliminowanie ze skupu klas niższych.
Pokaż

TytułWPŁYW DODATKU SACHARYNIANU SODU DO MIESZANEK Z UDZIAŁEM POEKSTRAKCYJNEJ ŚRUTY RZEPAKOWEJ NA ICH SMAKOWITOŚĆ W ŻYWIENIU WARCHLAKÓW. WYNIKI TESTU PREFERENCJI PASZ WYKONANEGO METODĄ POJEDYNCZEGO BODŹCA (ang. Single stimulus method)
AutorDorota Bugnacka, Janusz Falkowski, Krzysztof Karpiesiuk, Wojciech Kozera
Strony23–34
Słowa kluczowerosnące świnie, sacharynian sodu, smakowitość, test preferencji pasz, żywienie
StreszczeniePokaż streszczenie
Do badań użyto 4 mieszanki pełnoporcjowe typu grower: (1) kontrolną zbożowo-sojową, (2) zbożowo-sojową z 0,01% dodatkiem sacharynianu sodu, (3) zbożowo-sojową zawierającą 15% poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz (4), w której zastosowano 15,00% poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz dodatek 0,01% sacharynianu sodu. Przeprowadzono 8-dniowy test preferencji pasz na 16 (8 loszek i 8 wieprzków) indywidualnie utrzymywanych warchlakach (♀polska biała zwisłoucha x ♂ duroc). Zwierzęta do badań dobie-rano metodą analogów (biorąc pod uwagę pochodzenie z miotu, płeć i masę ciała) i podzielono na 4 grupy. Każda grupa stanowiła pojedynczy element w doświadczeniu wykonanym w układzie kwadratu łacińskiego. Pasze zadawano czterokrotnie w ciągu dnia, tj. o godz. 8.00, 11.00, 14.00 i 17.00, stosując metodę pojedynczego bodźca. Zwierzęta miały dostęp do mieszanki w formie sypkiej przez 20 min. w czasie każdego odpasu. Notowano i rejestrowano rzeczywisty czas spożycia i ilość pobranych pasz. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu dodatku sacharynianu sodu na smakowitość diet stosowanych w żywieniu młodych, rosnących świń. Potwierdzono jednak tendencję do obniżonego spożycia paszy zawierającej 15% poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. W trakcie całego 8-dniowego eksperymentu, średnie spożycie mieszanek przez 1 warchlaka w trakcie jednego odpasu wynosiło odpowiednio: (1) 347, (2) 350, (3) 335 i (4) 351 g.
Pokaż

TytułWPŁYW ZABIEGU KASTARCJI NA WARTOŚĆ RZEŹNĄ I JAKOŚĆ KULINARNĄ MIĘSA KOŹLĄT RASY POLSKIEJ BIAŁEJ USZLACHETNIONEJ
AutorJulia Broniszewska, Stanisława Czarniawska-Zając, Wiesław A. Szczepański
Strony35–42
Słowa kluczowejakość mięsa, kastracja, koźlęta, wartość rzeźna
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania przeprowadzono na 7-miesięcznych koziołkach rasy polskiej białej uszlachetnionej. Koziołki wybrane metodą analogów o zbliżonej masie ciała podzielono na dwie grupy: I – koziołki niekastrowane, II – koziołki po zabiegu kastracji. Z przeprowadzonych badań wynika, że tusze koziołków kastrowanych były bardziej otłuszczone. Mięso koziołków niekastrowanych charakteryzowało się wyższą zawartością suchej masy i białka. Uzyskane wyniki oceny sensorycznej wskazują na bardzo wysoką jakość kulinarną ocenianego mięsa koziołków zarówno niekastrowanych jak i kastratów.
Pokaż

TytułWPŁYW RÓŻNEGO NATĘŻENIA ŚWIATŁA NA DŁUGOŚĆ OKRESU MIĘDZYPORODOWEGO, LICZBĘ MIOTÓW W CIĄGU ROKU ORAZ ROCZNĄ PLENNOŚĆ SZYNSZYLI (Chinchilla Lanigera)
AutorLidia Felska-Błaszczyk
Strony43–50
Słowa kluczowenatężenie światła, rozród, szynszyle
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy było określenie wpływu różnego natężenia światła na liczbę miotów w ciągu roku, roczną plenność oraz długość okresu międzyporodowego. Badania prowadzone były w latach 2001-2003. Przedmiotem analizy było 480 szynszyli odmiany standard. W pomieszczeniach dla szynszyli prowadzono 12 godzinny program świetlny; średnie oświetlenie wynosiło 5 W∙m-2, a natężenie światła od 0 do 90 lx. W 2001 roku na wydzielonej części fermy zainstalowano nowe lampy, o większej mocy – 10 W∙m-2, a natężenie światła wynosiło od 91 do 270 lx. Długość okresu międzyporodowego zmniejszała się wraz z zwiększaniem natężenia światła. Największą liczbę miotów i liczbę urodzonych szynszyli od samicy w ciągu roku uzyskano przy wyższych zakresach natężenia światła. Najbardziej optymalnym zakresem wydaje się natężenie światła od 151 do 240 lx.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE SUSZONYCH DROŻDŻY PIWNYCH W ŻYWIENIU WARCHLAKÓW JAKO SUBSTYTUTU ANTYBIOTYKU
AutorBogusław Fuchs, Jerzy Preś, Anna Szuba-Trznadel, Andrzej Zawadzki
Strony51–58
Słowa kluczowedrożdże, warchlaki, wzrost, zdrowotność
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem przeprowadzonych badań było określenie możliwości zastąpienia antybiotyku w mieszance typu starter suszonymi drożdżami piwnymi. Eksperyment przeprowadzono na stawce 540 loszek i wieprzków od 45. dnia życia do osiągnięcia masy ciała 30 kg. Zwierzęta podzielono na trzy grupy po 180 osobników, którym podawano mieszanki o takim samym składzie podstawowym lecz różniące się rodzajem dodatków. Grupie I podano paszę z udziałem 20 ppm awilamycyny. Zwierzęta z grupy II i III zamiast antybiotyku otrzymywały dodatek 1% i 2,5% suszonych drożdży piwnych. Warchlaki otrzymujące w paszy drożdże wykazywały podobne tempo wzrostu jak grupa kontrolna. Notowano także w tych grupach lepsze wykorzystanie paszy i wyższą zdrowotność. Efektywny dodatek drożdży piwnych jako substytutu antybiotyku mieścił się w granicach około 2% mieszanki typu starter.
Pokaż

TytułOCENA WARTOŚCI RZEŹNEJ BUHAJKÓW RASY CHAROLAISE ORAZ JEJ MIESZAŃCÓW Z RASAMI HEREFORD I SIMENTAL
AutorPiotr Błaszczyk, Henryk Kamieniecki, Renata Pilarczyk, Jerzy Wójcik
Strony59–66
Słowa kluczowebuhajki mięsne, wartość rzeźna, wymiary tuszy, wyręby
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem badań była ocena wartości rzeźnej tusz buhajków czystorasowych i mieszańców ras mięsnych. Materiał doświadczalny stanowiły buhajki rasy Charolaise (CHL) oraz mieszańce pochodzące po matkach rasy Hereford oraz Simental i ojcach rasy Charolaise. Po uboju tusze buhajów zostały ocenione według klasyfikacji EUROP pod względem umięśnienia i otłuszczenia. Ciepłe półtusze zważono i poddano pomiarom. Prawe półtusze zostały poddane dysekcji. Tusze zostały zakwalifikowane w większości przypadków do klasy umięśnienia E i U oraz 1. i 2. klasy otłuszczenia. Najlepsze wyniki większości porównywanych parametrów uzyskały mieszańce SIM x CHL, które charakteryzowały się największymi masami ciała oraz masami tusz, a w konsekwencji tego największymi wymiarami prawej półtuszy i masami większości wyrębów – w szczególności bardzo wartościowego udźca. Mieszańce te uzyskały również największą wydajność rzeźną.
Pokaż

TytułANALIZA CECH REPRODUKCYJNYCH LISÓW POLARNYCH W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU SAMICY I TYPU KRZYWEJ OPORNOŚCI ŚLUZU POCHWOWEGO
AutorPaweł Kubacki, Stanisław Kubacki, Izabela Smektała
Strony67–76
Słowa kluczowelisy polarne, oporność śluzu pochwowego, rozród
StreszczeniePokaż streszczenie
Analizę cech reprodukcyjnych przeprowadzono w roku 2001 na fermie zwierząt futerkowych nr B-256. Wykazano, że samice jednoroczne lisa polarnego w porównaniu z dwuletnimi i starszymi charakteryzowały się istotnie statystycznie późniejszym średnim terminem wystąpienia najwyższej oporności śluzu pochwowego w dniu zerowym wyrażonym kolejnym dniem w roku (około 28 marca) i najmniejszą opornością wyrażoną w omach (698,4). Najwyższą plennością (liczbą szczeniąt urodzonych i odsadzonych) charakteryzowały się samice trzy, cztero i pięcioletnie. Samice, u których stwierdzono wcześniejsze wystąpienie rui (liczone od 1 stycznia), niezależnie od typu krzywej, posiadały wyższą wartość oporności śluzu pochwowego macicy wyrażoną w omach a obliczona współzależność okazała się statystycznie wysoko istotna (rxy = od -0,269xx do -0,478xx). Nie stwierdzono natomiast istotnej współzależności między opornością śluzu w dniu zerowym (w omach) a liczbą szczeniąt urodzonych w zależności od wieku samicy i typu krzywej oporności śluzu pochwowego.
Pokaż

TytułWPŁYW DODATKU CHELATU CU Z LIZYNĄ NA SKŁAD MINERALNY I WYTRZYMAŁOŚĆ KOŚCI PISZCZELOWYCH INDYKÓW
AutorDominika Galas, Małgorzata Kwiecień, Bogusław Makarski, Anna Zadura
Strony77–84
Słowa kluczowechelat Cu z lizyną, indyki, kość piszczelowa, parametry fizykochemiczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Określono wpływ chelatu Cu z lizyną, jako dodatku do wody pitnej, na cechy fizyczne oraz podstawowy skład mineralny kości piszczelowych indyków. Doświadczenie przeprowadzono na 200 indykach typu ciężkiego BIG-6, podzielonych na 2 grupy żywieniowe. Indory obu grup otrzymywały typowe mieszanki pełnoporcjowe, a czynnikiem doświadczalnym, różnicującym grupy, był chelat Cu z lizyną zastosowany w grupie 2 w ilości 10 mg Cu∙dm-3H2O. Z przeprowadzonej analizy wynika, że masa ciała indyków otrzymujących dodatek chelatu Cu z lizyną do wody pitnej była statystycznie istotnie większa od ptaków grupy kontrolnej, natomiast dodatek biopleksu Cu z lizyną spowodowała zmniejszenie masy kości świeżych o 14,1%, a powietrznie suchych o 8,0% oraz o 20,5% udział kości w masie ciała indyków w porównaniu do grupy kontrolnej. Bezwzględna wytrzymałość na złamanie kości piszczelowej indyków grupy kontrolnej okazała się o 6,7% większa od grupy z dodatkiem chelatu. Dodatek biopleksu Cu z lizyną nie różnicowała istotnie zawartości popiołu surowego w kości piszczelowej, aczkolwiek zmniejszyła nieznacznie zawartość Ca i P, a zwiększyła Mg. Nie miała natomiast wpływu na zawartość Cu.
Pokaż

TytułGENETYCZNE I FENOTYPOWE PARAMETRY WYDAJNOŚCI DOBOWEJ MLEKA, JEGO SKŁADU I JAKOŚCI W KOLEJNYCH DNIACH PIERWSZEJ LAKTACJI
AutorWojciech Neja, Dariusz Piwczyński, Anna Sawa
Strony85–96
Słowa kluczowemleczność, parametry genetyczne i fenotypowe, pierwsza laktacja
StreszczeniePokaż streszczenie
Na podstawie danych o 103 264 próbnych udojach krów pierwiastek oszacowano parametry genetyczne cech mleka, wykorzystując REML-Animal Model. Maksymalne wartości h2 (około 0,35) dla wydajności mleka, laktozy i białka odnotowano w środkowym okresie laktacji, dla zawartości białka i tłuszczu około 260. dnia, natomiast h2 LnLKS wynosił w całej laktacji około 0,18. Najwyższe wartości współczynnika powtarzalności odnotowano w pierwszych i końcowych dniach laktacji. Korelacje między wydajnością mleka a wydajnością białka i laktozy w całej laktacji były wysokie (około 0,9); miedzy wydajnością mleka a zawartością tłuszczu i białka były ujemne (wzrost bezwzględnych wartości do 240. dnia i następnie spadek); między wydajnością mleka a LnLKS wahały się od 0,2 w 50. dniu do – 0,1 w drugiej połowie laktacji.
Pokaż

TytułANALIZA DŁUGOWIECZNOŚCI I PRZYCZYNY BRAKOWANIA KRÓW MLECZNYCH W STADZIE ZZD IZ PAWŁOWICE
AutorIreneusz Dymarski, Olga Piekarska, Zbigniew Sobek
Strony97–112
Słowa kluczowebydło mleczne, długowieczność, przyczyny brakowania
StreszczeniePokaż streszczenie
Na podstawie 3457 krów urodzonych w latach 1966-1999 w ZZD IZ Pawłowice przeanalizowano przyczyny brakowania. Nie znaleziono zależności pomiędzy wiekiem pierwszego wycielenia a długowiecznością krów. Główną przyczyną brakowania krów były problemy rozrodcze, zwłaszcza jałowość. Poziom dolewu genów rasy hf miał duży wpływ na długowieczność i stopień brakowania krów z przyczyn płodności.
Pokaż

TytułFENOTYPOWE PARAMETRY CECH MLECZNOŚCI KRÓW W KOLEJNYCH LAKTACJACH W ZALEŻNOŚCI OD STOSUNKU BIAŁKO/TŁUSZCZ
AutorJanina Pogorzelska, Marzanna Sobotka-Pobłocka
Strony113–122
Słowa kluczowelaktacje 305-dniowe, białko/tłuszcz, współczynniki korelacji
StreszczeniePokaż streszczenie
Dokonano analizy wydajności, zawartości tłuszczu i białka w mleku oraz określono wzajemne zależności między tymi cechami użytkowości mlecznej na podstawie 5471 laktacji, w tym 1955 po I, 1228 po II, 914 po III i 1374 po >III wycieleniach krów rasy czarno-białej białej (o wyższej niż w krajowej populacji zawartości białka w mleku), uwzględniając kolejne laktacje oraz stosunek białko/tłuszcz w mleku. Wyodrębniono 3 grupy krów w zależności od stosunku białko/tłuszcz: <0,8; 0,8-0,9; >0,9. W utworzonych grupach krów w zależności od stosunku białko/tłuszcz w każdej laktacji wykazano istotne współ-zależności między zawartością tłuszczu i białka. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stosunku białko/tłuszcz z <0,8 do 1 następuje w kolejnych laktacjach spadek mleczności, obniża się zawartość tłuszczu i białka. Wskazuje to na trudności utrzymania wysokiej produkcyjności krów przy zrównoważonym stosunku białkowo-tłuszczowym.
Pokaż

TytułZMIANY STRUKTURY RODOWODOWEJ I PARAMETRÓW BIOMETRYCZNYCH POGŁOWIA KLACZY HODOWLANYCH W STADNINACH KONI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI
AutorJanusz Wejer
Strony123–134
Słowa kluczowehodowla, klacz, konie, parametry biometryczne, struktura rodowodowa
StreszczeniePokaż streszczenie
Dokonano analizy zmian w strukturze rodowodowej klaczy, hodowanych w latach 1986-1999 w wybranych stadninach koni północno-wschodniej Polski oraz analizy zmian ich parametrów biometrycznych. W ciągu 14 lat hodowli koni w SK Plękity, Liski i Nowa Wioska stwierdzono wzrost, w strukturze stada matek, odsetka klaczy odpowiednio: średnio i wysoko zaawansowanych w pełną krew angielską. Natomiast w stadninach Nowa Wioska i Kadyny znacznie wzrosło zaawansowanie rodowodów klaczy w krew hanowerską. W badanych stadninach koni stwierdzono również zmiany parametrów biometrycznych hodowanych klaczy oraz występowanie korelacji między parametrami biometrycznymi klaczy a zaawansowaniem ich rodowodów w pełną krew angielską i hanowerską.
Pokaż