Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Zootechnica
(Zootechnika) 11 (1) 2012
Streszczenia
Wybierz numer

TytułCECHY OSTEOMETRYCZNE WYBRANYCH ELEMENTÓW SZKIELETU KOTA DOMOWEGO (FELIS SILVESTRIS F. CATUS) ZE STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH: WOLIN–MIASTO I RYNEK WARZYWNY W SZCZECINIE
AutorPiotr Baranowski, Piotr Nowak, Katarzyna Pęzińska, Agnieszka Talaga
Strony3–24
Słowa kluczowearcheozoologia, kości długie, kot domowy, żuchwa, osteometria
StreszczeniePokaż streszczenie
Oceniano szczegółową osteometrię wybranych kości oraz porównano wartości współczynników korelacji charakteryzujących morfologię poszczególnych elementów szkieletu w celu zweryfikowania hipotezy o możliwości występowania na terenie średniowiecznego Szczecina kotów większych niż we współczesnym temu okresowi Wolinie. Materiałem do badań były szczątki kostne kotów domowych znajdujące się w zbiorach Muzeum Zakładu Anatomii Zwierząt ZUT w Szczecinie, pochodzące ze stanowisk archeologicznych usytuowanych w miejscu wczesnośredniowiecznych ośrodków miejskich w Wolinie i Szczecinie. Na podstawie stopnia zrośnięcia trzonu kości długich z ich nasadami określono wiek kotów i dokonano podziału na trzy grupy: juvenil, subadult i adult. Cechy kości ze stanowiska archeologicznego Rynek Warzywny w Szczecinie wykazały wartości istotnie wyższe (P≤0,01; P≤0,05) w porównaniu ze stanowiskiem z Wolina–Miasta. Opracowany materiał kostny uzupełnia wiedzę o sylwetce badanego gatunku na Pomorzu Zachodnim, a także poszerza wiedzę o kotach wczesnego średniowiecza.
Pokaż

TytułWZROST WYBRANYCH KOŚCI I GRUP MIĘŚNI U KURCZĄT BROJLERÓW W OKRESIE ODCHOWU
AutorBarbara Biesiada-Drzazga, Teresa Bombik, Urszula Brodzik, Mariusz Kubiak, Maciej Penda, Anna Rojek
Strony25–34
Słowa kluczowekości, kurki brojlery, mięśnie, wiek
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem przeprowadzonych badań było określenie wzrostu długości kości szkieletowych i grup mięśni u kurek kurcząt brojlerów w okresie odchowu. Materiał badawczy stanowiły kurki brojlery Ross 308. Analizą objęto mostek, kości nóg (stępowo-śródstopna, udowa i piszczelowa) i kości skrzydeł (ramienna i łokciowa) a także mięśnie piersiowe, ud i podudzi oraz skrzydłowe, umiejscowione wzdłuż kości ramiennej i łokciowej. Jednodniowe pisklęta ważyły średnio 36,5 g, i przez cały okres odchowu, tj. do 6. tygodnia życia, zwiększyły swoją masę ciała do 2229,2 g. Między 1. a 42. dniem życia kurcząt ich masa mięśni piersiowych zwiększyła się z 0,91 do 429,9 g, mięśni udowych z 1,95 do 218,0 g, a mięśni podudzi z 1,27 do 140,7 g. W tym czasie masa mięśni skrzydłowych wzrosła z 0,74 do 38,9 g. U piskląt jednodniowych kość stępowo-śródstopna miała długość 25,6 mm, kość piszczelowa 32,0 mm, kość udowa 24,7 mm, kość łokciowa 17,5 mm, a kość ramienna 17,0 mm, natomiast u ptaków sześciotygodniowych odpowiednio 81,7; 105,8 i 78,5 mm, 73,9 i 77,8 mm.Wykazano zróżnicowane tempo wzrostu analizowanych cech oraz wyraźne zmniejszanie się tego tempa wraz z wiekiem ptaków. U większości objętych analizą cech tempo zwiększania masy mięśni było trzykrotnie większe niż tempo zwiększania się długości poszczególnych kości szkieletowych. W tym czasie mostek zwiększył swoją długość z 20,4 do 132,6 mm. Uzyskano dodatnie istotne i wysoce istotne współzależności między większością analizowanych cech. Dotyczyło to m.in. masy ciała kurcząt i masy ich mięśni piersiowych oraz mięśni nóg.
Pokaż

TytułCHARAKTERYSTYKA WEŁNY CAKLA PODHALAŃSKIEGO
AutorAldona Kawęcka, Anna Kosiek, Jacek Sikora
Strony35–40
Słowa kluczowecakiel podhalański, owce, wełna
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania przeprowadzono na maciorkach cakla podhalańskiego, utrzymywanych w stadzie objętym programem ochrony zasobów genetycznych tej rasy na terenie Podhala. Analizowano cechy użytkowości wełnistej: wydajności, wysadności i grubości wełny. Średnia wydajność wełny w odroście półrocznym wynosiła 1,9 kg, natomiast wysadność 15,6 cm. Grubość wełny oznaczono metodą mikroprojekcyjną za pomocą lanametru. Wełna cakla należy do wełen mieszanych grubych, charakteryzujących się występowaniem trzech frakcji w zespole włosowym okrywy. Średnia grubość włosów puchowych wynosiła 26 µm, frakcji przejściowej – 50,2 µm, a frakcji przewodniej – 68,6 µm. Udział frakcji zarówno puchowej, jak i przewodniej w kosmyku wynosił ponad 40%, a frakcja przejściowa stanowiła 17,5%. Dzisiejszy cakiel podhalański różni się od cakla prymitywnego dawnego typu większą wydajnością i wysadnością wełny oraz większą zawartością włókien puchowych.
Pokaż

TytułMALARIA – ZAPOMNIANE ZAGROŻENIE, ANALIZA PRZYPADKÓW MALARII U OSÓB LECZONYCH W KLINICE CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE
AutorKrzysztof Jurczyk, Ewa Karpińska, Łukasz Laurans, Jolanta Niścigorska-Olsen, Łukasz Socha, Anna Urbańska
Strony41–48
Słowa kluczowecechy kliniczne, malaria, Plasmlodium spp.
StreszczeniePokaż streszczenie
Malaria ciągle jest głównym problemem zdrowotnym świata, natomiast w Polsce od lat 60. ubiegłego wieku nie stwierdzono rodzimych przypadków malarii. Zwraca jednak uwagę ostatnio rosnąca liczba pacjentów z malarią powracających ze stref epidemicznych. Celem pracy była analiza epidemiologiczna wszystkich przypadków potwierdzonej malarii leczonych w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych PUM w Szczecinie w okresie między 1.02.2010 a 31.01.2011 r. Do analizy zakwalifikowano 11 przypadków malarii hospitalizowanych w Oddziale Chorób Zakaźnych i Hepatologii. U wszystkich rozpoznanie tej parazytozy oparto na badaniu grubej kropli i cienkiego rozmazu, dodatkowo u wszystkich wykonano rutynową diagnostykę laboratoryjną. Dodatkowe informacje uzyskano na podstawie poszerzonego wywiadu lekarskiego. Wyniki: najczęściej pacjenci z malarią powracali z Afryki Subsaharyjskiej (45%) bądź z Półwyspu Indyjskiego (27%). Większość osób wyjeżdżała w celach turystycznych, a znamienna większość nie przyjmowała chemoprofilaktyki przeciwmalarycznej. Wśród analizowanych pacjentów, poza jednym przypadkiem, dominowały łagodne postaci malarii, głównie gatunek Pl. falciparum. Prawie u wszystkich osób występowała gorączka (90%), natomiast w rutynowych badaniach dodatkowych nie wykazano odchyleń uznanych za wykładniki tej choroby. Wnioski: malarię należy podejrzewać u każdego chorego powracającego z rejonu epidemicznego, zwłaszcza, jeżeli występuje gorączka. Nie można wykluczyć tej choroby na badaniach rutynowych czy szybkich testach immunoenzymatycznych, a jedynie na podstawie grubej kropli i cienkiego rozmazu.
Pokaż

TytułSTĘŻENIE SELEN U KRÓW MLECZNYCH ORAZ USTALENIE JEGO WPŁYWU NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ CECH UŻYTKOWYCH
AutorAleksandra Balicka-Ramisz, Grzegorz Jastrzębski, Alojzy Ramisz
Strony49–58
Słowa kluczowebydło mleczne, deficyt, Pomorze Zachodnie, selen, wskaźniki reprodukcyjne
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy było określenie stężenia selenu w surowicy krów mlecznych oraz ustalenie wpływu na kształtowanie się cech użytkowych i reprodukcyjnych. Badania przeprowadzono w gospodarstwie położonym na terenie Pomorza Zachodniego. Ogółem objęto badaniami 140 krów, które zostały dobrane metodą analogów, uwzględniającą stan fizjologiczny, kolejność laktacji, wydajność mleczną, wiek oraz genotyp. W poszczególnych grupach przeanalizowano następujące wskaźniki: wydajność mleczną (kg), wydajność tłuszczu (kg), zawartość tłuszczu w mleku (%), wydajność białka w mleku (kg), zawartość białka w mleku (%). Zawartość Se w surowicy oznaczono metodą spektofluorymetryczną. Z uzyskanych wyników badań wynika, że u 23,6% krów stwierdzono niedobór selenu, stężenie graniczne występowało u 39,3%, a stężenie fizjologiczne u 37,1% zwierząt. Średnia zawartość tłuszczu i białka w mleku krów była największa u zwierząt z granicznym stężeniem selenu i różniła się statystycznie (P≤0,01) w stosunku do grupy z niedoborem i fizjologicznym stężeniem selenu. Badania wykazały, że problem niedoboru selenu nadal istnieje w niektórych stadach bydła mlecznego na Pomorzu Zachodnim.
Pokaż