Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Zootechnica
(Zootechnika) 10 (1) 2011
Streszczenia
Wybierz numer

TytułJAKOŚĆ JAJ KUR TYPU OGÓLNOUŻYTKOWEGO PRZEZNACZONYCH DO CHOWU DROBNOTOWAROWEGO
AutorMichał Dudek, Andrzej Rabsztyn
Strony3–12
Słowa kluczowejakość jaj, krajowe rody kur
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem badań była ocena wybranych cech jakości jaj pochodzących od kur z polskich ferm zarodowych przeznaczonych do chowu drobnotowarowego oraz od rasy kur objętej programem ochrony zasobów genetycznych drobiu. Materiał do badań stanowiły jaja kur Barred Plymouth Rock (P55), mieszańców VH43 oraz jaja Zielononóżki kuropatwianej (Z-11). Masa jaja kur mieszańców VH43 na początku nieśności wynosiła 61,5 g i była istotnie większa niż masa jaj kur P55 (50,2 g) i kur Z-11 (42 g). Nie stwierdzono istotnych różnic w grubości i gęstości skorupy. Zanotowano statystycznie istotną różnicę w barwie skorupy jaj między kurami P55 a dwiema pozostałymi grupami. Największą wartość jednostek Haugha (99,9) oraz wysokości białka (9,7 mm) stwierdzono w jajach kur P55 w 26. tygodniu życia. Wartości te obniżały się wraz z przebiegiem nieśności w jajach wszystkich grup genetycznych. Największy procentowy udział żółtka stwierdzono w jajach kur Z-11 (29,5). Udział żółtka wzrastał wraz z wiekiem u wszystkich badanych grup, natomiast wskaźnik barwy żółtka (La Roche) zmniejszał się.
Pokaż

TytułPROFIL KWASÓW TŁUSZCZOWYCH I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE TKANKI MIĘŚNIOWEJ KOZIOŁKÓW I TRYCZKÓW OTRZYMUJĄCYCH PASZĘ Z DODATKIEM NASION LNU
AutorElżbieta Horoszewicz, Roman Niedziółka, Krystyna Pieniak-Lendzion, Ewa Wójcik
Strony13–18
Słowa kluczowecechy fizykochemiczne, koziołki, kwasy tłuszczowe, mięso, tryczki
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy było porównanie jakości mięsa koziołków i tryczków otrzymujących w paszy nasiona lnu. W przeprowadzonych badaniach wykazano istotnie wyższą (P≤0,05) zawartość białka w grupie koziołków (20,20 g) w porównaniu z grupami tryczków (19,50 g). Pozostałe elementy składu chemicznego utrzymywały się na podobnym poziomie. Uzyskane wyniki pH1 oraz pH2 świadczyły o prawidłowych przemianach glikolitycznych i wyniosły odpowiednio w grupie koziołków 6,39 i 6,27 w grupie tryczków. Wartość pH2 wyniosła w obu grupach 5,70. Uzyskano korzystniejszy stosunek kwasów UFA:SFA oraz PUFA:MUFA w analizowanym mięsie koziołków. Dodatek ziarna lnu różnicował istotnie (P≤0,01) zawartość SKL oraz (P≤0,05) cholesterolu.
Pokaż

TytułANALIZA WYNIKÓW ZAWODÓW KRAJOWYCH WE WSZECHSTRONNYM KONKURSIE KONIA WIERZCHOWEGO W LATACH 2004–2008
AutorAngelika Cieśla, Iwona Gorzelak, Joanna Ignor
Strony19–28
Słowa kluczowewszechstronny konkurs konia wierzchowego, wyniki zawodów
StreszczeniePokaż streszczenie
Analizą objęto 232 konie startujące w konkurencji wszechstronnego konkursu konia wierzchowego najwyższej klasy „C” w latach 2004–2008. Przeanalizowano 711 startów, uwzględniając rasę konia, rasę przodków (ojciec, matka), płeć oraz wiek konia. Największą frekwencję miały konie rasy polski koń szlachetny półkrwi, osiągając najlepsze wyniki we wszystkich próbach – ujeżdżeniu, krosie i skokach. Tendencję w specjalizacji w wkkw, zwłaszcza do próby terenowej, zauważono w przypadku koni rasy półkrwi angloarabskiej. Najgorsze rezultaty miały konie rasy wielkopolskiej i po przodkach wielkopolskich. Najlepsze wyniki osiągnęło potomstwo ogierów angloarabskich i małopolskich oraz matek szlachetnych półkrwi.
Pokaż

TytułPRZEDŁUŻANIE LAKTACJI A WYDAJNOŚĆ MLEKA, TŁUSZCZU I BIAŁKA U KRÓW PHF ODMIANY CB
AutorDanuta Borkowska, Ewa Januś
Strony29–40
Słowa kluczowekrowy, laktacja standardowa, produkcyjność, przedłużenie laktacji
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy analizowano wpływ dobowej wydajności mleka w szczycie laktacji, produkcyjności za 305 dni od porodu oraz kolejności wycieleń krów na częstotliwość występowania laktacji przedłużonych ponad standard. Oceniono także wpływ przedłużenia laktacji na wydajność mleka i jego skład chemiczny. Badania przeprowadzono w stadzie liczącym 220 krów phf cb. Zwierzęta utrzymywano w oborach wolnostanowiskowych i żywiono mieszankami pełnoporcjowymi TMR. Badaniami objęto 384 laktacje, wybrane spośród 488, dłuższe przynajmniej o 1 dzień od 305-dniowego standardu. Stwierdzono, że przedłużanie laktacji ponad standard dotyczyło 78,7% analizowanych przypadków, przy czym najczęściej (25,0%) okres wydłużenia wynosił do 30 dni. Na wydłużenie laktacji w największym stopniu wpływała wydajność krów w laktacji standardowej. W okresie przedłużonych laktacji krowy produkowały o 2,5–43,0% mleka więcej w stosunku do laktacji standardowej. Wydłużenie laktacji w nieznacznym stopniu związane było z wydajnością mleka przeliczoną na 1 dzień pełnej laktacji. Wartości tej cechy najwyższe były przy przedłużaniu laktacji maksymalnie o 60 dni.
Pokaż

TytułJAKOŚĆ JAJ BAŻANTÓW ŁOWNYCH ŻYWIONYCH MIESZANKĄ O RÓŻNEJ WARTOŚCI POKARMOWEJ
AutorZenon Bernacki, Dariusz Kokoszyński, Kamil Ławski
Strony41–48
Słowa kluczowebażant, białko, jajo, pasza, skorupa, żółtko
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania przeprowadzono na jajach bażantów łownych żywionych mieszanką paszową zawierającą 19,0% i 11,7 MJ EM lub 15,0% białka ogólnego i 12,6 MJ EM. Ocenie poddano 60 jaj po 30 sztuk z każdej grupy, zebranych w 5. tygodniu nieśności. Badania wykonano w ciągu 24 godzin od ich pozyskania. Bażanty żywione mieszanką paszową doświadczalną znosiły jaja o mniejszej (P≤0,05) masie (26,3 g), długości (42,1 mm) i szerokości (33,5 mm), w porównaniu z jajami bażantów karmionych kontrolną mieszanką (odpowiednio: 30,8 g, 43,8 mm, i 35,6 mm). Jaja bażantów karmionych paszą doświadczalną miały istotnie (P≤0,05) lżejszą (2,5 g), cieńszą (0,280 mm), słabszą (elastyczne odkształcenie 31,3 µm), o mniejszej powierzchni (42.1 cm2) skorupę. Procentowy udział białka jaja był taki sam (52,9%), a żółtka podobny (37,4 : 37,6%) w obu grupach, a masa białka i żółtka istotnie mniejsza w jajach bażantów karmionych mieszanką doświadczalną. Zmiana składu paszy spowodowała zwiększenie kwasowości (P≤0,05) treści świeżych jaj.
Pokaż

TytułPOLIMORFIZM W GENIE CRH W POWIĄZANIU Z CECHAMI UŻYTKOWOŚCI MLECZNEJ BYDŁA
AutorInga Kowalewska-Łuczak, Hanna Kulig, Joanna Szydłowska
Strony49–54
Słowa kluczowebydło mleczne, cechy użytkowości mlecznej, gen CRH
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem badań było oszacowanie zależności między polimorfizmem CRH-A145G a cechami użytkowości mlecznej (wydajnością mleka, tłuszczu i białka oraz zawartością tłuszczu i białka w mleku) bydła. Badania przeprowadzono na stadzie 176 krów rasy jersey. Oszacowano częstość występowania genotypów i alleli, które wynosiły: AA – 0,00; AG – 0,31; GG – 0,69; A – 0,16; G – 0,84. Analiza statystyczna wykazała, że badany polimorfizm wpływał istotnie na wydajność tłuszczu i zawartość tłuszczu (P≤0,01) oraz na zawartość białka w mleku (P≤0,05). Wyniki wskazują, że uwzględnienie w selekcji osobników z genotypem CRH-A145G AG mogłoby przyczynić się do zwiększenia wartości powyższych cech u bydła rasy jersey. Wymagane jest jednak kontynuowanie badań aby móc zweryfikować uzyskane wyniki.
Pokaż

TytułAKTYWNOŚĆ ENZYMÓW ANTYOKSYDACYJNYCH ORAZ KONCENTRACJA BIAŁKA MN, CU I ZN W ŚWIŃSKIM PŁYNIE PĘCHERZYKOWYM
AutorPiotr Błaszczyk, Piotr Kopczyński, Bogdan Lasota, Marek Ligocki, Tadeusz Ogoński, Beata Seremak, Arkadiusz Telesiński
Strony55–64
Słowa kluczowedysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, mikroelementy, peroksydaza glutationowa, świński płyn pęcherzykowy
StreszczeniePokaż streszczenie
Metabolizm oksydacyjny jest niezbędny do produkcji energii na potrzeby gamet i zarodków, co związane jest z wytwarzaniem reaktywnych form tlenu. Antyoksydacyjny mechanizm ochrony enzymatycznej znajduje się w oocytach i zarodkach ssaków, a także w płynie pęcherzykowym. Dodatek świńskiego płynu pęcherzykowego do odżywek hodowlanych korzystnie wpływa na wyniki zapłodnienia i dojrzewania in vitro. Celem badań było określenie aktywności katalazy (CAT) dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i persoksydazy glutationowej (GSH-Px) oraz koncentracji Cu, Mn i Zn w płynie pęcherzykowym świń pobranym z prawego i lewego jajnika. Ogółem pobrano jajniki od 77 loch w wieku 8 miesięcy. We wszystkich analizowanych próbkach badane enzymy wykazywały aktywność (24,2; 2,65 10–3 U · l–1 i 525 U · l–1 odpowiednio w przypadku CAT, GSH-Px i SOD) i zawierały jomy Zn, Cu i Mn (odpowiednio 13,8 · 103 mol · l–1; 33,3 · 103 mol · l–1 i 133 · 10–9 mol · l–1). W płynie pęcherzykowym pobranym z lewego jajnika aktywność SOD i GSH-Px była wyższa niż w płynie pęcherzykowym prawego jajnika. Natomiast koncentracja Cu i Mn była istotnie niższa w płynie z lewego jajnika. Koncentracja jonów Cu była skorelowana ujemnie z aktywnością SOD. Aktywność CAT w płynie pęcherzykowym z prawego lub lewego jajnika nie wykazała różnic.
Pokaż

TytułWPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA WYNIKI ODCHOWU CIELĄT RASY ABERDEEN ANGUS
AutorBarbara Binerowska, Paweł Czerniak, Piotr Kryśków, Renata Pilarczyk, Jerzy Wójcik
Strony65–72
Słowa kluczowebydło mięsne, masa ciała po urodzeniu i odsadzeniu, przyrosty dobowe masy ciała
StreszczeniePokaż streszczenie
Badaniami objęto 75 cieląt rasy aberdeen angus urodzonych w latach 2004–2007 i wypasanych na pastwiskach i nieużytkach znajdujących się na wyspie Karsibór, leżącej w północnej części Zalewu Szczecińskiego. Przeprowadzono analizę wyników odchowu cieląt przy matkach w zależności od kolejnego wycielenia krów, płci cieląt i roku ich odchowu. Stwierdzono istotny (P≤0,01; P≤0,05) wpływ kolejnego wycielenia krów na masę ciała rodzących się cieląt. Cielęta pochodzące z pierwszego wycielenia krów charakteryzowały się istotnie mniejszą masą ciała po urodzeniu od cieląt pochodzących z dalszych wycieleń. Nie stwierdzono natomiast istotnego wpływu kolejnego wycielenia krów na masę ciała po odsadzeniu i przyrosty dobowe masy ciała cieląt, mimo że cielęta pochodzące z pierwszego wycielenia charakteryzowały się gorszymi wynikami. Istotne zróżnicowanie wyników odchowu cieląt w poszczególnych latach było spowodowane wypasem stada na gorszej jakości pastwiskach i nieużytkach.
Pokaż