Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Zootechnica
(Zootechnika) 8 (4) 2009
Streszczenia
Wybierz numer

TytułZMIENNOŚĆ ZAWARTOŚCI MAKROELEMENTÓW W SUROWICY KRWI KRÓW W ZALEŻNOŚCI OD ICH STANU FIZJOLOGICZNEGO I WARUNKÓW UTRZYMANIA
AutorAntoni Bombik, Elżbieta Bombik, Krzysztof Górski, Katarzyna Rymuza, Leon Saba
Strony5–12
Słowa kluczowekomponenty wariancyjne, krowy, makroelementy, surowica krwi, współczynnik zmienności
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy dokonano oceny wpływu stanu fizjologicznego krów (w laktacji i zasuszonych) oraz warunków utrzymania (ferm) na zmienność wybranych makroelementów w surowicy krwi krów. Oceny tej dokonano korzystając z modeli losowych (modeli komponentów wariancyjnych) oraz klasycznego współczynnika zmienności. Wykazano, że stan fizjologiczny krów ma wpływ na stężenie i zmienność badanych pierwiastków. Terminy pobrań w większym stopniu modyfikowały zawartość badanych makroelementów w porównaniu z fermami. Znaczący jest także udział interakcji tych czynników i efektów losowych (błędu doświadczalnego) w zmienności badanych pierwiastków.
Pokaż

TytułANALIZA KODUJĄCEJ SEKWENCJI NUKLEOTYDOWEJ GENU αA-GLOBINY GOŁĘBIA DOMOWEGO (COLUMBA LIVIA VAR. DOMESTICA) ORAZ SIERPÓWKI (STREPTOPELIA DECAOCTO)
AutorHenryk Dolecki, Andrzej Dybus
Strony13–20
Słowa kluczoweαA-globina, Columba livia, DNA, RT-PCR, Streptopelia decaocto
StreszczeniePokaż streszczenie
W przeprowadzonych badaniach porównywano sekwencję nukleotydową regionu kodującego genu αA-globiny gołębia domowego i sierpówki. Do badań wykorzystano trzy (wyróżniające się w lotach konkursowych) gołębie pocztowe, trzy gołębie ras niepocztowych (king, strasser i pawik) oraz jedną sierpówkę (Streptopelia decaocto). Materiał do izolacji RNA stanowiła pełna krew obwodowa. Amplifikowano region kodujący genu αA-globiny z wykorzystaniem techniki RT-PCR. Produkty PCR zsekwencjonowano, uzyskane sekwencje nukleotydowe porównywano za pomocą programu BLAST®2. Nie wykazano różnic w sekwencji kodującej genu αA-globiny pomiędzy gołębiami pocztowymi i niepocztowymi. Zaobserwowano istnienie substytucji nukleotydowych (w 11 pozycjach) pomiędzy gołębiem domowym a sierpówką, co w przypadku gatunków nieodległych filogenetycznie jest dość zaskakujące.
Pokaż

TytułWPŁYW SYSTEMU UTRZYMANIA I ŻYWIENIA NA BEHAWIOR ROSNĄCYCH ŚWIŃ
AutorJanusz Falkowski, Krzysztof Karpiesiuk, Wojciech Kozera
Strony21–32
Słowa kluczowebehawior, słoma, systemy utrzymania, świnie, zielonka z lucerny
StreszczeniePokaż streszczenie
Do badań wykorzystano 48 świń mieszańców 4-rasowych [♀(♀ polska biała zwisłoucha x ♂ wielkabiała polska) x ♂(♀ pietrain x ♂ duroc)]. Podzielono je na 4 grupy doświadczalne i umieszczono w kojcach (o wymiarach 4,2 m x 3,6 m) zgodnie z układem: grupa I – utrzymanie ściołowe, żywienie mieszanką pełnoporcjową i dodatkowo zielonką z lucerny; grupa II – utrzymanie ściołowe, żywienie mieszanką pełnoporcjową; grupa III – utrzymanie bezściołowe, żywienie mieszanką pełnoporcjową i dodatkowo zielonką z lucerny; grupa IV – utrzymanie bezściołowe, żywienie mieszanką pełnoporcjową. Analizę zachowań tuczników doświadczalnych przeprowadzono dwukrotnie w trakcie trwania tuczu doświadczalnego – przy masie ciała ok. 60 kg i 100 kg. Obserwacje przeprowadzono w trzech dwugodzinnych sesjach w ciągu każdego dnia w godz. 9.00–11.00, 12.00–14.00, 15.00–17.00 . Rejestrację zachowań prowadzono za pomocą kamer dozoru przemysłowego i magnetowidów tego samego dnia dla każdej grupy oddzielnie. Sposób utrzymania świń miał wpływ na ich zachowanie się – w I fazie tuczu najbardziej aktywne były tuczniki utrzymywane bezściołowo, częściej też pobierały mieszankę pełnoporcjową w porównaniu ze zwierzętami utrzymywanymi na ściółce. W II fazie tuczu osobniki wszystkich grup doświadczalnych poświęcały więcej czasu na odpoczynek. Najdłużej odpoczywały tuczniki utrzymywane bezściołowo i żywione wyłącznie mieszanką pełnoporcjową. Udział pozostałych form zachowania w ogólnym czasie obserwacji był zbliżony we wszystkich grupach doświadczalnych.
Pokaż

TytułJAKOŚĆ EJAKULATÓW KNURÓW CZYSTORASOWYCH URODZONYCH W RÓŻNYCH PORACH ROKU
AutorKazimierz Pokrywka, Maria Ruda, Krzysztof Tereszkiewicz
Strony33–40
Słowa kluczowecechy nasienia, knur, rasa, sezon urodzenia
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem badań była ocena jakości ejakulatów knurów czystorasowych urodzonych w różnych porach roku. Materiał do badań stanowiło 49 734 ejakulatów pobranych od 363 knurów 6 ras (polska biała zwisłoucha (PL), wielka biała polska (PLW), duroc, hampshire, pietrain linia 990) użytkowanych w latach 1994–2006 w Małopolskim Centrum Biotechniki, Stacji Eksploatacji Knurów w Czerminie. Ejakulaty oceniano na podstawie: objętości, odsetka plemników o ruchu postępowym, koncentracji plemników, odsetka plemników ze zmianami głównymi, odsetka plemników ze zmianami podrzędnymi, ogólnej liczby plemników o ruchu postępowym, liczby dawek inseminacyjnych uzyskanych z jednego ejakulatu. W badaniach stwierdzono, że jakość ejakulatów knurów ocenianych ras była zróżnicowana we wszystkich sezonach urodzenia. Wyniki wskazują, że sezon urodzenia knura może być efektywnym czynnikiem organizacji użytkowania rozpłodowego. Wysoki potencjał reprodukcyjny wyrażony liczbą dawek inseminacyjnych prezentują knury rasy; pbz urodzone jesienią i zimą, wbp z urodzeń wiosennych i letnich, duroc urodzone latem, hampshire urodzone wiosną i jesienią, linia 990 urodzone zimą, aknury pietrain z każdego sezonu urodzenia.
Pokaż

TytułANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY DATĄ PIERWSZEGO KRYCIA A DATĄ IMPLANTACJI I DŁUGOŚCIĄ CIĄŻY U NORKI AMERYKAŃSKIEJ (NEOVISON VISON) ODMIANY WILD I STANDARD
AutorMałgorzata Dziadosz, Bogdan Lasota, Anna Masłowska, Grzegorz Mieleńczuk, Beata Seremak
Strony41–48
Słowa kluczowedata implantacji zarodka, diapauza, długość ciąży, norka
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem badań była analiza zależności między datą pierwszego krycia a terminem implantacji zarodków oraz długością ciąży u norki amerykańskiej (Neovison vison) odmiany Wild i Standard. Badania przeprowadzono na fermie norek w zachodniej Polsce w 2006 i 2007 r. W pierwszym roku analizą objęto 1225 samic pierwiastek odmiany Standard i 2110 odmiany Wild, natomiast w drugim roku 4141 pierwiastek odmiany Wild. Uzyskane wyniki doświadczenia wskazują, iż proces implantacji zarodków zachodził w okresie od 19 marca do 29 kwietnia. W 2006 r. okres ten był wyrównany u samic obydwu odmian barwnych (od 20.03 do 20.04 u odmiany Standard oraz od 20.03 do 19.04 u odmiany Wild). Porównując natomiast okresy implantacji zarodków w odmianie Wild w 2006 i 2007 r. stwierdzono, że okres ten w 2007 r. był znacznie dłuższy niż w roku poprzednim i trwał od 19.03 do 29.04. Analiza długości ciąży wykazała, że w roku 2006 samice norki odmiany Wild kryte wcześniej charakteryzowały się wyraźnie dłuższą ciążą. U ok. 90% samic, pokrytych między 8 a 15 marca, ciąża trwała od 48 do 61 dni, podczas gdy u samic pokrytych w okresie 26–27 marca w ponad 94% przypadków ciąża trwała zaledwie 34–47 dni. Podobnie sytuacja wyglądała w obrębie tej samej odmiany w 2007 r. Wtedy również samice pokryte w początkowych dniach marca charakteryzowały się najdłuższą ciążą (u ponad 20% samic pokrytych w dniach 1–2 marca mieściła się w przedziale 62–75 dni). Wyraźnie krótszą ciążę stwierdzono natomiast u samic krytych po 10 marca, bowiem u ponad 90% najkrótszy okres ciąży (34–47 dni) zanotowano u samic pokrytych w dniach 23–24 marca. Stwierdzono ujemną, statystycznie istotną (p ≤ 0,05), korelację między datą pierwszego krycia a długością ciąży u obydwu odmian barwnych.
Pokaż