Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Zootechnica
(Zootechnika) 8 (3) 2009
Streszczenia
Wybierz numer

TytułPORÓWNANIE POZIOMU CECH PRODUKCYJNYCH KRÓW RASY HF IMPORTOWANYCH Z NIEMIEC Z RÓWIEŚNICAMI KRAJOWYMI
AutorEwa Czerniawska-Piątkowska, Anna Sowa, Małgorzata Szewczuk, Justyna Żychlińska-Buczek
Strony3–10
Słowa kluczowehf, import, pierwiastki, wydajność mleczna
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy było porównanie poziomu cech produkcyjnych krów rasy hf importowanych z Niemiec z rówieśnicami krajowymi. Ocenie poddano również przebieg porodów badanych zwierząt. Krowy krajowe uzyskały większą wydajnością mleka w pierwszej 305-dniowej laktacji w porównaniu z krowami importowanymi. Zwierzęta z Niemiec przewyższyły miejscowe pod względem wydajności tłuszczu w kg oraz wydajnością mleka w przeliczeniu na FCM. Wydajność białka kształtowała się na tym samym poziomie. Analizując wiek pierwszego wycielenia, zaobserwowano istotne różnice (P ≤ 0,01) pomiędzy badanymi grupami zwierząt. U krów importowanych stwierdzono więcej porodów trudnych. Zanotowano większą masę ciała krów importowanych przy mniejszej masie ciała cieląt w stosunku do krów krajowych.
Pokaż

TytułPORÓWNANIE PARAMETRÓW POKROJOWYCH ORAZ STRUKTURY RASOWEJ PRZODKÓW OGIERÓW RASY POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI ORAZ CZESKI KOŃ GORĄCOKRWISTY
AutorAngelika Cieśla, Joanna Ignor
Strony11–18
Słowa kluczoweczeski koń gorącokrwisty, ogiery, polski koń szlachetny półkrwi
StreszczeniePokaż streszczenie
Analizą objęto 399 ogierów rasy polski koń szlachetny półkrwi wpisanych do II tomu Ksp (PKSP) oraz 75 ogierów rasy czeski koń gorącokrwistych wpisanych do Księgi Stadnej CT (Kct). Nie stwierdzono istotnego zróżnicowania średnich wymiarów ogierów ras polski koń szlachetny półkrwi i czeski koń gorącokrwisty.Wobu księgach stadnych dominującymi rasami ojców są reproduktory ras rodzimych: w PKSP ogiery wielkopolskie i szlachetne półkrwi, w Kct ogiery czeski koń gorącokrwisty. Podobne zjawisko obserwuje się analizując pochodzenie matek ogierów.Wobu rasach na żeński materiał zarodowy wybierano najczęściej klacze ras rodzimych.
Pokaż

TytułPORÓWNANIE NIEKTÓRYCH CECH MIĘSNYCH KACZEK ZE STAD ZACHOWAWCZYCH P11 I P22
AutorDariusz Kokoszyński
Strony19–26
Słowa kluczowedysekcja, kaczka, stado zachowawcze, wymiary ciała, zużycie paszy
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania wykonano na 80 kaczkach Pekin ze stad zachowawczych P11 i P22, po 40 osobników (20 kaczorów, 20 kaczek) z każdego rodu. Ptaki utrzymywano w budynku zamkniętym, w kojcach na głębokiej ściółce i żywiono ad libitum przemysłowymi mieszankami dla drobiu wodnego. Kaczki z rodu P11, w porównaniu z P22, miały większą masę ciała w wieku 8 tygodni (3372 v-ce 3338 g) oraz statystycznie istotnie dłuższy tułów i grzebień mostka, a także istotnie większy obwód klatki piersiowej. Mniejsze zużycie mieszanek paszowych na 1 kg masy ciała oraz większe wartości europejskiego wskaźnika wydajności (EWW) odnotowano u ptaków ze stada P11 niż P22.Wydajność rzeźna u ptaków obu rodów wynosiła 71,0%. Procentowy udział mięśni piersiowych w tuszce z szyją był nieco większy u kaczek P22 (13,8%) niż u P11 (13,5%). Natomiast udział mięśni nóg w tuszce był taki sam (12,2%) u ptaków z obu rodów. Udział skóry z tłuszczem podskórnym w tuszkach kaczek P11 wynosił 31,4% i był większy niż u ptaków P22 (30,1%).
Pokaż

TytułWPŁYW WYSOKIEGO UDZIAŁU OWSANIEOPLEWIONEGO W MIESZANCE NA EFEKTY TUCZU, WARTOŚĆ RZEŹNĄ I JAKOŚĆ MIĘSA ŚWIŃ
AutorAnna Milczarek, Maria Osek
Strony27–38
Słowa kluczowejako mi sa, owies nieoplewiony, tuczniki, wyniki produkcyjne i poubojowe
StreszczeniePokaż streszczenie
Streszczenie.Wbadaniach oceniano wpływ wysokiego udziału owsa nieoplewionego w mieszance na efekty tuczu, wartość rzeźną i jakość mięsa świń. Czterdzieści tuczników (wbp x pbz) x (duroc x pietrain) o początkowej masie ciała ok. 39 kg przydzielono do dwóch równolicznych grup: kontrolnej (K) i doświadczalnej (D). Zwierzęta grupy kontrolnej żywiono mieszanką wyprodukowaną na bazie jęczmienia, natomiast do mieszanki dla grupy doświadczalnej w miejsce 2/3 jęczmienia wprowadzono owies nieoplewiony.Wykazano, że rodzaj stosowanych mieszanek nie miał istotnego wpływu na efekty tuczu i wyniki analizy rzeźnej, z wyjątkiem mniejszej o ok. 2 cm2 (P ≤ 0,05) powierzchni „oka” polędwicy u świń doświadczalnych.Wmięśniach longissimus i adductor świń żywionych mieszanką zawierającą owies nieoplewiony stwierdzono więcej (P > 0,05 i P ≤ 0,05) tłuszczu surowego, ale o znacznie wyższym (P ≤ 0,01) udziale wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA). Nie stwierdzono istotnych różnic (P > 0,05) w cechach fizycznych (pH, barwa,WHC) mięśnia longissimus, natomiast m. adductor świń kontrolnych był ciemniejszy (P ≤ 0,05). Walory smakowe mięsa (polędwica, szynka) świń doświadczalnych oceniono wyżej o 0,38 i 0,32 pkt. w skali 5-punktowej (P > 0,05).
Pokaż

TytułŻYWIENIE KRÓW WYSOKOMLECZNYCH A POZIOM MOCZNIKA W MLEKU
AutorWłodzimierz Lachowski, Piotr Sablik, Krzysztof Szarkowski
Strony39–46
Słowa kluczowebilans energii i białka, krowy mleczne, mocznik, skład mleka, żywienie
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania przeprowadzono na krowach rasy czarno-białej o różnym udziale genów bydła holsztyńsko-fryzyjskiego i obejmowały wysokowydajne krowy o wydajności dziennej do 40 kg mleka.Wtrakcie badań określano poziom mocznika w mleku, który wskazywał ilość białka u krów oraz poziom białka w mleku, który informował o zaopatrzeniu krów w energię.Ważnym i obiektywnym wskaźnikiem prawidłowo zbilansowanej dawki pokarmowej pod względem białka i energii w żywieniu krów jest poziom mocznika. Średnia jego zawartość w mleku badanej populacji wynosiła w poszczególnych okresach badań od 242 do 269 mg · l–1. Nie stwierdzono jednak, aby zawartość mocznika w mleku w badanej populacji przewyższyła zalecaną normę 150–300 mg Oceniając zbilansowanie dawek pokarmowych pod względem białka i energii stwierdzono występowanie deficytu białka od 152 do 361 g przy równoczesnym deficycie energii od 24,4 do 31 NEL (MJ).
Pokaż