Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Zootechnica
(Zootechnika) 7 (2) 2008
Streszczenia
Wybierz numer

TytułANALIZA FRAKCJI BIAŁKOWYCH SUROWICY ZDROWYCH PROSIĄTWOKRESIE NEONATALNYM
AutorDanuta Czernomysy-Furowicz, Karol Fijałkowski, Antoni Furowicz, Anna Silecka
Strony3–10
Słowa kluczowebiałko całkowite, elektroforeza, frakcje surowicy, proteinogram
StreszczeniePokaż streszczenie
Określono ilościowe zmiany frakcji białek surowicy u prosiąt w okresie neonatalnym. Przebadano 2 grupy prosiąt rasy polskiej białej zwisłouchej. Pierwszą stanowiły prosięta 12 godzin po urodzeniu, drugą prosięta w wieku dwoch tygodni. W surowicy każdego prosięcia oznaczano poziom białka całkowitego. Następnie wykonywano rozdział elektroforetyczny surowicy i dokonywano jego analizy densytometrycznej. Zaobserwowano znaczne różnice w stężeniach frakcji białkowych pomiędzy dwoma grupami wiekowymi badanych zwierząt. Największy kontrast w stężeniu białek stwierdzony został we frakcjach albuminowej i γ-globulinowej. Średnie stężenie frakcji albuminowej w surowicy prosiąt w dniu urodzenia wynosiło 13,5 gL, a u prosiąt 2-tygodniowych 29,07 gL. Różnice w stężeniach frakcji γ-globulinowej zaobserwowane w czasie 2 tygodni wynosiły średnio 21,35 gL. Ponadto, odnotowana została duża zmienność stężeń frakcji albuminowej i frakcji gamma u prosiąt w tym samym wieku. Różnice wynosiły odpowiednio: u prosiąt w dniu urodzenia dla albuminy 22,66 gL, a dla frakcji γ-globulinowej 22,02 gL; u prosiąt 2-tygodniowych dla albuminy 14,01 gL i dla γ-globulin 9,69 gL.
Pokaż

TytułWPŁYWDŁUGOŚCI OKRESU MIĘDZYWICIELENIOWEGO NA PRODUKCYJNOŚĆ KRÓWWDWÓCH KOLEJNYCH LAKTACJACH
AutorJan Miciński, Janina Pogorzelska
Strony11–22
Słowa kluczoweinterakcje, korelacje proste, laktacja, mleko VCM, okres międzywycieleniowy, wydajność krów
StreszczeniePokaż streszczenie
Streszczenie: Badania realizowano w prywatnym gospodarstwie rolnym w Księżym Dworze k. Działdowa w latach 2005–2007. Materiał stanowiło 368 krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Celem pracy było wykazanie wpływu długości okresu międzywycieleniowego w kolejnych dwóch laktacjach na wydajność i skład mleka. W badaniach wykazano, że wydajność mleka krów w II laktacji wynosiła 7769 (za 305 dni doju) i 8317 kg (za pełną) i była wyższa w stosunku do I laktacji odpowiednio o: 1218 i 959 kg. Przy przeliczeniu na zawartość VCM wydajność ta był dużo wyższa i wynosiła odpowiednio: 8744 kg i 9450 kg. Wydajność tłuszczu, białka, laktozy i suchej masy była także wyższa w laktacji II. Najwyższą wydajnością mleka oraz badanych składników cechowały się krowy o najdłuższym okresie międzywycieleniowym (OMW). Różnice pomiędzy średnimi cech uzyskanymi od krów o krótszych okresach odnotowano na poziomie p ≤ 0,01 i p ≤ 0,05. Stwierdzono, że na podstawie wydajności w I laktacji i długości OMW można wybrać krowy, które w dalszym użytkowaniu cechują się wyższą produkcyjnością i wykorzystać te informacje przy selekcji zwierząt. Odnotowano wysokie wartości współczynników korelacji prostej pomiędzy OMW a wydajnością i składem mleka, wskazujące na silny związek OMWz produkcyjnością krów. Największe wartości istotne na poziomie p ≤ 0,01 dotyczyły wydajności: suchej masy (r = 0,993), białka (r = 0,973), mleka VCM (r = 0,968) i tłuszczu (r = 0,942). Wykazano wpływ interakcji „długości OMW x laktacja” na poziomie p ≤ 0,01 dla wydajności mleka, mleka VCM, tłuszczu, białka, laktozy i suchej masy oraz na poziomie p ≤ 0,05 na zawartość tłuszczu i białka.
Pokaż

TytułANALIZA OBRAZU ELEKTROFORETYCZNEGO SUROWICY KLINICZNIE ZDROWYCH KONI Z ZASTOSOWANIEM DWÓCH TYPÓW NOŚNIKA AGAROZOWEGO
AutorDanuta Czernomysy-Furowicz, Karol Fijałkowski, Anna Silecka
Strony23–30
Słowa kluczowealbumina, białko całkowite, elektroforeza, frakcja surowicy, globuliny, proteinogram
StreszczeniePokaż streszczenie
Rozdział elektroforetyczny 14 surowic pochodzących od klinicznie zdrowych koni rasy Standardbred przeprowadzono na dwóch typach nośnika. Na Protein Gel 100 wyodrębniono 8 frakcji. Średnie stężenie frakcji wynosiło: albuminowa – 30,45 g·L–1, a1 – 2,65 g·L–1, a2a – 4,47 g·L–1, a2b – 3,04 g·L–1, a2c – 6,76 g·L–1, b1 – 8,68 g·L–1, b2 – 3,15 g·L–1, g – 9,43 g·L–1. Natomiast na Hydrogel HR wyróżniono 9 frakcji. Średnie stężenie tych frakcji wynosiło: albuminowa –31,34 g·L–1, a1 – 2,10 g·L–1, a2a – 2,34 g·L–1, (w tym: a2aa – 0,95 g·L–1 i a2ab –1,47 g·L–1), a2b – 5,07 g·L–1, a2c – 4,49 g·L–1, b1 – 7,30 g·L–1, b2 – 3,85 g·L–1, g – 10,06 g·L–1. Do pomiaru stężenia białka całkowitego, którego średnia wartość wynosiła 68,61 ± 11,07 g·L–1, zastosowano metodę Lowryego dostosowaną do parametrów czytnika Elx800 (Bio-Tek Instruments INC., UniversalMicroplate Reader). Stosunek albumin do globulin wynosił kolejno 0,80 g·L–1 i 0,84 g·L–1). Ponadto oznaczono w rozdziale elektroforetycznym lokalizację a 1– antytrypsyny za pomocą zestawu do immunofiksacji (GEL IFE Cormay) oraz Polyclonal RabbitAnti-HumanAlpha – 1Antitrypsin (DakoCytomation).
Pokaż

TytułWPŁYW TERMINU URODZENIA ORAZ POCHODZENIA Z MIOTU NA CECHY UŻYTKOWE LISÓW POLARNYCH
AutorStanisław Kubacki, Jacek Zawiślak, Bogusz Łaski
Strony31–38
Słowa kluczowecechy użytkowe, korelacje, lis polarny, termin urodzenia
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy podjęto próbę określenia wpływu terminu urodzenia oraz pochodzenia z miotu na cechy użytkowe lisów polarnych niebieskich w dwóch wybranych fermach zwierząt futerkowych w województwie kujawsko-pomorskim. Badania przeprowadzono w latach 2003–2005. Analizie poddano 1252 lisów w tym: na fermie A – 845 osobników, a na fermie B – 407 osobników. Wykazano, że średni termin urodzenia szczeniąt lisów w zależności od roku i badanej fermy wystąpił między 9. a 21. maja. Wcześniejszy termin urodzenia korzystnie wpłynął na liczbę urodzonych i odchowanych szczeniąt w miocie. Nie wykazano natomiast jednoznacznego wpływu terminu urodzenia na wielkość zwierzęcia (w cm).
Pokaż