Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Zootechnica
(Zootechnika) 6 (2) 2007
Streszczenia
Wybierz numer

TytułWPŁYW SEZONU NA ZMIANY W BUDOWIE MORFOLOGICZNEJ PLEMNIKÓW WYBRANYCH RAS KNURÓW INSEMINACYJNYCH
AutorDorota Banaszewska, Stanisław Kondracki, Anna Wysokińska
Strony3–14
Słowa kluczoweknur, morfologia plemników, pora roku
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania przeprowadzono na materiale 570 ejakulatów pobranych od 30 knurów ras wbp, pbz, hampshire, duroc i pietrain, po 6 osobników z każdej rasy. Oceną objęto ejakulaty pobierane od każdego wybranego do badań knura przez pierwsze 1,5 roku użytkowania. Ejakulaty do badań morfologii plemników pobierano w odstępach miesięcznych. Z pobranych próbek wykonano preparaty mikroskopowe. Preparaty barwiono metodą bydgoską. W każdym preparacie ocenie morfologii poddano 500 plemników, wyszczególniając plemniki o prawidłowej budowie oraz wykazujące zmiany główne i podrzędne zgodnie z klasyfikacją Bloma. Wykazano, że odsetek plemników o prawidłowej budowie morfologicznej kształtuje się odmiennie u knurów różnych ras w poszczególnych miesiącach roku. Obraz morfologiczny nasienia pobieranego latem i wczesną jesienią jest zwykle gorszy niż w pozostałych porach roku. Knury ras wbp i hampshire są mniej podatne na działanie czynników sezonowych, co przejawia się korzystnym obrazem morfologicznym nasienia o każdej porze roku przy nieznacznej amplitudzie zmian w kolejnych miesiącach roku. Jakość nasienia knurów ras: pbz, duroc i pietrain w większym stopniu ulega wpływom sezonowym.
Pokaż

TytułUŻYTKOWOŚĆ MLECZNA KRÓW ŻYWIONYCH Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU TMR LUB PMR
AutorMarek Cichocki, Rafał Szydłowski, Marek Wroński
Strony15–20
Słowa kluczowekrowy mleczne, PMR, TMR, wydajność mleczna, żywienie
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania przeprowadzono w okresie 2003 i 2004 roku. Materiał do badań stanowiło stado 140 krów mlecznych. Analizowano wpływ systemu żywienia krów TMR lub PMR oraz dolewu rasy holsztyńsko-fryzyjskiej na produkcyjność krów. Wydajność mleka, tłuszczu i białka oraz mleka wyrażonego w kg ECM w przeliczeniu na jeden dzień laktacji różniły się nieznacznie między grupami krów żywionych w systemie PMR lub TMR. Wyniki te wskazują, że wyższa wydajność uzyskana przez krowy żywione w systemie PMR była następstwem jedynie ich dłuższych o ponad miesiąc laktacji. Można w związku z tym stwierdzić, że zastosowane systemy żywienia nie miały wpływu na uzyskane efekty produkcyjne. Niezależnie od zastosowanego systemu żywienia statystycznie istotnie wyższe wydajności mleka, tłuszczu, białka i mleka skorygowanego ECM oraz wydajności przeliczonych na jeden dzień laktacji, uzyskały krowy o ponad 75% udziale rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, zaś w grupie krów rasy czarno-białej stwierdzono lepsze efekty produkcyjne przy zastosowaniu systemu TMR
Pokaż

TytułOCENA CECH FIZYCZNYCH I SKŁADU MORFOLOGICZNEGO JAJ KACZEK PEKIN ZE STADA REZERWOWEGO P44
AutorDariusz Kokoszyński, Henryka Korytkowska, Bartosz Korytkowski
Strony21–28
Słowa kluczowebiałko, jajo, kaczka, skorupa, żółtko
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania przeprowadzono na jajach kaczek Pekin ze stada rezerwowego P44. Ocenę jakości jaj wykonano w 28., 36. i 44. tygodniu życia kaczek czyli 5., 13. i 21. tygodniu reprodukcji. W każdym terminie oceniano po 30 jaj - łącznie 90 jaj kaczych, zawsze do 24 godzin po zniesieniu. Wraz z wiekiem kaczek zwiększały się masa jaja (z 77,8 do 86,8 g), długość (z 63,5 do 64,8 mm) i szerokość jaja (z 46,4 do 48,9 mm) oraz powierzchnia skorupy (z 86,3 do 92,8 cm2). Nieznacznie zaokrągleniu uległ kształt jaja, a barwa skorupy pociemnieniu. Procentowy udział białka zmniejszył się z 60,4 do 57,1%, a udział żółtka zwiększył z 29,7 do 33,1%. Pogorszeniu uległa jakość białka gęstego wyrażona jednostkami Haugha oraz jakość żółtka określona średnicą.
Pokaż

TytułZMIANY DOBOWEJ WYDAJNOŚCI MLEKA KRÓW W OKRESIE OKOŁORUJOWYM
AutorMarian Kuczaj
Strony29–36
Słowa kluczowekrowy, okres okołorujowy ruja, wydajność mleka
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem badań było określenie dobowej wydajności mleka krów rasy polskiej hol-sztyńsko-fryzyjskiej w okresie okołorujowym dla dokładniejszego wyznaczenia momentu skutecznego ich unasieniania. Badano dobową wydajność mleka u 125 krów w okresie okołorujowym w stadzie o wydajności około 7000 kg mleka w laktacji. Poziom mleczności oraz daty występowania 474 przypadków rui pochodziły z danych produkcyjnych dokumentowanych w tym stadzie od stycznia 2004 do grudnia 2005 r. Do analizy wzięto wydajność mleczną krów z 3 dni przed wystąpieniem rui, w dniu rui i 3 dni po niej. W dniu rui obserwowano istotne zmniej sze-nie mleczności krów o 2,9 kg (11,9%) w stosunku do 3-dniowych okresów przed i po rui. Umasz-czenie i genotyp krów, kolejna laktacja i jej stadium oraz klasy wydajności dobowej miały statystycznie istotny wpływ na obniżenie wydajności mlecznej w dniu wystąpienia rui. Różnice w spadku mleczności w dniu rui pomiędzy krowami starymi (powyżej III laktacji) a młodszymi (I, II, III laktacja) oraz pomiędzy krowami najniższej (< 20 kg) i najwyższej (> 30 kg) klasy wydajności dobowej okazały się statystycznie istotne. Spadek mleczności krów w dniu rui (o 11,9%) może być cenną informacją umożliwiającą określenie terminu wystąpienia rui.
Pokaż

TytułOCENA PARAMETRÓW GENETYCZNYCH CECH UŻYTKOWOŚCI MLECZNEJ KRÓW Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTU POZIOMU PRODUKCJI STADA CZĘŚĆ IV. KORELACJA FENOTYPOWA
AutorAnna Nienartowicz-Zdrojewska, Jolanta Różańska-Zawieja, Zbigniew Sobek
Strony37–48
Słowa kluczowebydło mleczne, korelacja fenotypowa, model zwierzęcia
StreszczeniePokaż streszczenie
Oszacowano współczynniki korelacji fenotypowej na podstawie danych cech mleczności 488 990 krów ocenianych w latach 1975-1992. Oceny dokonano przy użyciu modelu zwierzęcia (AM). Szczególnie uwagę zwrócono na efekt poziomu produkcyjnego stada. Stwierdzono znaczny wpływ poziomu produkcji na dokładność oceny korelacji fenotypowej. Efekt okręgu okazał się bardzo silnym czynnikiem wpływającym na dokładność oceny. Uzyskane wartości korelacji fenotypowych charakteryzowały się bardzo dużą zmiennością uzyskanych ocen.
Pokaż

TytułWPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA ZWIĄZEK MIĘDZY JAKOŚCIĄ CYTOLOGICZNĄ MLEKA A JEGO WYDAJNOŚCIĄ I SKŁADEM
AutorMariusz Bogucki, Wojciech Neja, Anna Sawa
Strony49–56
Słowa kluczowekomórki somatyczne, krowy, mleko
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania przeprowadzono na krowach populacji aktywnej Pomorza i Kujaw, wycielonych w latach 1998-2002. Analizy statystyczne wykonano wykorzystując informacje o wydajności mleka, zawartości tłuszczu, białka i laktozy oraz liczbie komórek somatycznych w mleku w 846 343 próbnych udojach. Korelacje pomiędzy LNSCC a cechami mleka liczono w obrębie numeru laktacji, fazy laktacji, wydajności dobowej, pory roku, liczebności stada. Wykazano, że istnieje wysoko istotny wpływ liczby komórek somatycznych na cechy mleka, ujemny w zakresie wydajności dobowej i zawartości laktozy oraz dodatni w przypadku zawartości tłuszczu i białka. Czynnikami najsilniej różnicującymi związek między LNSCC a dobową wydajnością mleka okazały się wiek krowy i okres laktacji. Wykazano silniejszy związek między LNSCC a wydajnością u krów starszych (> 4 laktacji) oraz będących w końcowym okresie laktacji (> 10 miesięcy). Pora roku w małym stopniu różnicowała zależność między LNSCC a wydajnością dobową, większy okazał się jej wpływ na zależności między LNSCC a zawartością tłuszczu i białka. W przypadku LNSCC i zawartości tłuszczu najwyższe korelacje uzyskano w miesiącach jesienno-zimowych, w przypadku LNSCC i zawartości białka -w okresie wiosenno-letnim.
Pokaż