Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Zootechnica
(Zootechnika) 5 (2) 2006
Streszczenia
Wybierz numer

TytułANALIZA WPŁYWU ŻYWIENIA NA SKŁAD CHEMICZNY WYBRANYCH MIĘŚNI ORAZ NA PROFIL KWASÓW TŁUSZCZOWYCH SKÓRY Z TŁUSZCZEM PODSKÓRNYM I TŁUSZCZU SADEŁKOWEGO U BROJLERÓW GĘSICH
AutorBarbara Biesiada-Drzazga
Strony3–12
Słowa kluczowebrojlery gęsie, kwasy tłuszczowe, mięśnie, tłuszcz, żywienie
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem badań było ustalenie składu chemicznego mięśni piersiowych, ud i podudzi oraz profilu kwasów tłuszczowych w skórze z tłuszczem podskórnym i w tłuszczu sadełkowym u brojlerów gęsich żywionych mieszankami standardowymi oraz mieszankami, w których śrutę poekstrakcyjną sojową częściowo zastąpiono śrutą poekstrakcyjną rzepakową „00”.Materiałem badawczym były wymienione wyżej tkanki pochodzące od 10 gęsiorów i 10 gęsi białych kołudzkichW31, z dwóch grup doświadczalnych, każda o liczebności 30 samic i 30 samców, odchowywanych do wieku 10 tygodni. Mięśnie piersiowe oraz mięśnie ud i podudzi brojlerów gęsich żywionych w okresie odchowu mieszankami zawierającymi śrutę poekstrakcyjną sojową, odznaczały się nieco mniejszą zawartością suchej masy oraz białka ogólnego i jednocześnie większą tłuszczu surowego, w porównaniu do gęsi otrzymujących mieszanki, w których śrutę poekstrakcyjną sojową zastąpiono częściowo śrutą poekstrakcyjną rzepakową „00” (różnice nie potwierdzone statystycznie).Mięśnie piersiowe wszystkich badanych gęsi charakteryzował zbliżony udział kwasów tłuszczowych. Podobnie nie stwierdzono zróżnicowania profilu analizowanych kwasów w skórze i tłuszczu podskórnym brojlerów w zależności od żywienia ptaków w okresie odchowu. Z kolei mięśnie ud i podudzi oraz tłuszcz sadełkowy gęsi żywionych mieszankami ze śrutą poekstrakcyjną sojową i rzepakową, odznaczały się mniejszym udziałem nasyconych, a większym nienasyconych kwasów tłuszczowych w porównaniu z ptakami otrzymującymi mieszanki wyłącznie ze śrutą poekstrakcyjną sojową (różnice nie potwierdzone statystycznie).
Pokaż

TytułKSZTAŁTOWANIE SIĘ CECH UŻYTKOWOŚCI MLECZNEJ KRÓW PIERWIASTEK KRAJOWYCH ORAZ IMPORTOWANYCH Z DANII I HOLANDII
AutorEwa Czerniawska-Piątkowska, Małgorzata Szewczuk
Strony13–18
Słowa kluczoweimport, pierwiastki, wiek pierwszego wycielenia, wydajność mleczna
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy było porównanie użytkowości mlecznej oraz wieku pierwszego wycielenia krów pierwiastek krajowych i importowanych z Holandii i Danii. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pierwiastki importowane z Danii, Holandii uzyskały w I laktacji 305 dniowej większą wydajność mleka w porównaniu z krowami krajowymi. Różnice były istotne (P ≤ 0,01 i P ≤ 0,05). Pierwsze wycielenia importowanych krów nastąpiły między 26. a 27. miesiącem życia. Pierwiastki krajowe cb charakteryzowały się najstarszym wiekiem pierwszego wycielenia i uzyskały najniższą wydajność mleczną w I laktacji.
Pokaż

TytułWPŁYW KRÓTKOTRWAŁEGO ODDZIAŁYWANIA STAŁEGO POLA MAGNETYCZNEGO WYSOKIEJ INDUKCJI PODCZAS INKUBACJI NAWSKAŹNIKI LĘGU PRZEPIÓRKI JAPOŃSKIEJ FARAON (Coturnix coturnix Faraoh)
AutorAlicja Dańczak, Wit Dobrowolski
Strony19–26
Słowa kluczoweinkubacja, pole magnetyczne, przepiórka japońska
StreszczeniePokaż streszczenie
Jaja przepiórki japońskiej Faraon inkubowano w ujednoliconych warunkach, poddając jaja krótkotrwałemu (2 godz.) działaniu stałego pola magnetycznego o indukcji 225 mT w przypuszczalnych „punktach krytycznych” embriogenezy dla tego gatunku ptaków tj. 3., 5. i 14. dobie inkubacji. Doświadczenie przeprowadzono dwukrotnie z grupą kontrolną, wykorzystując jaja z dwóch okresów produkcyjnych stada rodzicielskiego – szczytu i końca.Wykazano, że poddanie jaj w okresie inkubacji krótkotrwałemu wpływowi stałego pola magnetycznego wysokiej indukcji 225 mT spowodowało, niewielkie ale widoczne, zmiany w wylęgu. „Szok” magnetyczny zastosowany w 3. dobie inkubacji spowodował niewielkie zmniejszenie zamieralności zarodków w stosunku do innych podgrup oraz niewielkie skrócenie czasu trwania lęgu w grupach jaj z obu okresów użytkowości stada. Analogiczny impuls zastosowany w 5. dobie inkubacji jaj spowodował w obu grupach zasadnicze zwiększenie odsetka embrionów zamarłych, a także istotne opóźnienie lęgu. Czynnik ten działający w 14. dobie inkubacji jaj pochodzących ze szczytu także pogorszył wszystkie analizowane wskaźniki lęgu. Pozytywne oddziaływanie impulsu stałego pola magnetycznego zaobserwowano w 14. dobie lęgu w grupie jaj pochodzących z końcowego okresu użytkowości reprodukcyjnej stada przepiórek
Pokaż

TytułWPŁYW WIEKU I POCHODZENIA NA NIEKTÓRE WSKAŹNIKI UŻYTKOWOŚCI ROZRODCZEJ SZYNSZYLI (Chinchilla laniger M.)
AutorLidia Felska-Błaszczyk, Joanna Kaczmarek
Strony27–38
Słowa kluczoweokres międzyporodowy, rozród, szynszyle
StreszczeniePokaż streszczenie
Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu wieku i pochodzenia szynszyli na wielkość miotu, liczbę odchowanych szynszyli z jednego miotu, długość okresu międzyporodowego oraz śmiertelność młodych szynszyli w okresie odchowu przy matkach.Analizowano w sumie 2576 miotów pochodzących od 790 samic szynszyli odmiany standard, z dwóch grup genetycznych – 585 samic szynszyli polskich i 205 samic szynszyli duńskich. Szynszyle polskie osiągnęły nieco lepsze wyniki rozrodu, gdyż zarówno wielkość miotu, liczbę odchowanych szynszyli z jednego miotu jak i okres międzyporodowy kształtowały się na wyższym poziomie niż u szynszyli duńskich. Prawie we wszystkich analizowanych wskaźnikach (za wyjątkiem okresu międzyporodowego) wartość wzrastała do wieku 5 lat, a następnie zmniejszała się i ponownie wzrastała, osiągając dobre wartości w grupie najstarszych szynszyli.Wydaje się też, że celowym byłoby utrzymywanie zwierząt stada podstawowego dłużej niż 5 lat.
Pokaż

TytułPORÓWNANIE WYNIKÓW DYSEKCJI TUSZ JAŁÓWEK MIESZAŃCÓW POCHODZĄCYCH Z OPASU INTENSYWNEGO
AutorWilhelm Grzesiak, Henryk Kamieniecki, Renata Pilarczyk, Małgorzata Sobczak, Jerzy Wójcik
Strony39–46
Słowa kluczowedysekcja, jałówki mieszańce, wartość rzeźna, wyręby
StreszczeniePokaż streszczenie
Materiał doświadczalny stanowiły trzy grupy jałówek po matkach mieszańcach o 50% udziale rasy czarno-białej (cb) i 50% udziale rasy Red Angus oraz po ojcach trzech ras mięsnych: Limousin, Red Angus i Salers. Przeprowadzono ocenę poubojową 5 jałówek z każdej grupy genotypowej. Prawe półtusze po schłodzeniu zostały podzielone na wyręby. Określono masę wyrębów i procentowy udział poszczególnych wyrębów w półtuszy oraz masę mięsa w 5 wyrębach wartościowych. Ponadto obliczono masę i udział 5 wyrębów wartościowych w półtuszy oraz powierzchnię przekroju mięśnia najdłuższego grzbietu.Wyniki dysekcji wykazały, że masa wszystkich wyrębów oraz ich procentowy udział w półtuszy, masa oraz udział 5 podstawowych wyrębów w półtuszy, jak również procentowy udział w 5 wartościowych wyrębach mięsa kształtowały się bardzo podobnie. Nieco lepsze wyniki uzyskały jałówki po ojcach rasy Limousine. Uzyskane różnice nie zostały jednak potwierdzone statystycznie.
Pokaż

TytułZALEŻNOŚCI MIĘDZY OCENĄ POKROJU KRÓW PIERWIASTEK RASY CZARNO-BIAŁEJ I CZERWONO-BIAŁEJAICH UŻYTKOWOŚCIĄ MLECZNĄ
AutorWojciech Kruszyński, Edward Pawlina, Heliodor Wierzbicki
Strony47–56
Słowa kluczowebydło mleczne, korelacje, ocena pokroju, wydajność mleczna
StreszczeniePokaż streszczenie
Oceniono zależności genetyczne i fenotypowe pomiędzy cechami pokroju a wydajnością mleka oraz jego składnikow (tłuszcz, białko) 7814 krow pierwiastek ras czerwonobiałej (n = 4574) i czarno-białej (n = 2240), urodzonych w latach 1993–1996. Materiał badawczy pochodził ze 139 stad hodowanych na terenie Śląska Opolskiego.Analizy przeprowadzone zostały za pomocą pakietow statystycznych DFREML i SAS oraz liniowego modelu mieszanego z addytywnym efektem osobniczym. Oszacowane trendy genetyczne dla analizowanych cech mleczności wynosiły: 23,9 kg mleka, 0,38 kg tłuszczu i 1,37 kg białka na rok. Najwyższe korelacje genetyczne odnotowano pomiędzy wydajnością mleka a kalibrem, typem i budową oraz oceną ogolną zarowno w całej populacji jak i w analizowanych rasach. Nieznacznie niższe korelacje oszacowano pomiędzy wydajnością mleka a wysokością krzyżu, obwodem klatki piersiowej i oceną za wymię. Najniższe korelacje oszacowano pomiędzy cechami wydajności mleka a cechami liniowymi wymienia.
Pokaż

TytułWPŁYW DODATKU CHELATU Cu-LIZYNA NA WYNIKI ANALIZY RZEŹNEJ, SKŁAD CHEMICZNY I PROFIL KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W TKANKACH INDYKÓW
AutorMałgorzata Kwiecień, Bogusław Makarski, Anna Zadura
Strony57–66
Słowa kluczoweindyki, chelat Cu-lizyna, kwasy tłuszczowe, tkanki
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem podjętych badań było określenie wpływu chelatu Cu z lizyną na wyniki analizy rzeźnej oraz skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych wmięśniach piersiowych i wątrobach indorów. Doświadczenie przeprowadzono na 2 grupach indorów typu ciężkiego BIG-6 podczas 16 tygodniowego odchowu. Ptaki były utrzymywane w jednakowych warunkach środowiskowych, zgodnych z normami przewidzianymi dla odchowu indyków rzeźnych i żywione typowymi mieszankami pełnoporcjowymi. Indory grupy doświadczalnej otrzymywały dodatek Cu w formie chelatu z lizyną w ilości 10 mg Cu×dm–3H2O. Uzyskane wyniki wskazują, iż zastosowany w doświadczeniu kompleks mineralno-organiczny Cu z lizyną wpłynął na zwiększenie końcowych mas ciała indorów o 6,44%, ale nie miał istotnego wpływu na wyniki analizy rzeźnej. Dodatek chelatu Cu z lizyną spowodował obniżenie zawartości białka ogólnego w wątrobach indyków o 11,83%. Nie stwierdzono natomiast wpływu preparatumiedziowego na skład chemiczny mięśni piersiowych. W wątrobach ptaków otrzymujących dodatek Cu odnotowano zwiększenie udziału kwasu mirystynowego i linolenowego. W mięśniach piersiowych pod wpływem miedzi zmniejszeniu uległa zawartość kwasów nasyconych: mirystynowego, palmitynowego i behenowego, wzrósł natomiast udział kwasu oleinowego. Zmiany te wpłynęły na obniżenie (o 12,33%) ogólnej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięśni piersiowych indyków.
Pokaż

TytułZMIANY NIEKTÓRYCH PARAMETRÓW SUROWICY KRWI KOŹLĄT RASY BIAŁEJ USZLACHETNIONEJ W OKRESIE POMIĘDZY 60. A 150. DNIEM ŻYCIA
AutorElżbieta Horoszewicz, Roman Niedziółka, Krystyna Pieniak-Lendzion
Strony67–74
Słowa kluczowebiochemiczne parametry, cholesterol, hematologiczne parametry, koziołek
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania przeprowadzone zostały na 16 koziołkach rasy polskiej białej uszlachetnionej klinicznie zdrowych. Celem badań była analiza zmian wybranych parametrów hematologicznych i biochemicznych w surowicy krwi koziołków w okresie 60 do 150 dni. Przez cały tucz zwierzęta otrzymywały te same pasze. Poziom HGB (7,81 mmol·l–1) i MCV (24,46 fl) był istotnie wyższy (P ≤ 0,01) w grupie starszych koziołków. Różnice istotne zaobserwowano w przypadku koncentracji Ca, P i K między grupami. Poziom wapnia fosforu i potasu w okresie tuczu spadł, jednakże stężenie elektrolitów we krwi pozostało w granicach fizjologicznych norm dla zdrowych koźląt. Stwierdzono istotne różnice w zawartości HDL i całkowitym cholesterolu. Nastąpił istotny (P ≤ 0,05) wzrost HDL (1,14 mmol·l–1) u koziołków w wieku 150 dni. Istotnie (P ≤ 0,05) niższą zawartość całkowitego cholesterolu wystąpił u starszych koziołków.
Pokaż

TytułOCENA PARAMETRÓW GENETYCZNYCH CECH UŻYTKOWOŚCI MLECZNEJ KRÓW Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTU POZIOMU PRODUKCJI STADA CZĘŚĆ I. ODZIEDZICZALNOŚĆ
AutorAnna Nienartowicz-Zdrojewska, Jolanta Różańska-Zawieja, Zbigniew Sobek
Strony75–86
Słowa kluczowebydło mleczne, model zwierzęcia, odziedziczalność
StreszczeniePokaż streszczenie
Oszacowano współczynniki odziedziczalności cech mleczności 488 990 krów użytkowanych w latach 1975–1992. Oceny dokonano przy użyciu modelu zwierzęcia (AM). Obok typowych efektów w modelu uwzględniono efekt poziomu produkcji stada oraz efekt okręgu. Poziom stada miał znaczący wpływ na uzyskiwane wartości współczynników odziedziczalności.
Pokaż

TytułOCENA PARAMETRÓW GENETYCZNYCH CECH UŻYTKOWOŚCI MLECZNEJ KRÓW Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTU POZIOMU PRODUKCJI STADA CZĘŚĆ II. POWTARZALNOŚĆ
AutorAnna Nienartowicz-Zdrojewska, Jolanta Różańska-Zawieja, Zbigniew Sobek
Strony87–96
Słowa kluczowebydło mleczne, model zwierzęcia, powtarzalność
StreszczeniePokaż streszczenie
Oszacowano współczynniki powtarzalności cech mleczności 488 990 krów użytkowanych w latach 1975–1992. Oceny dokonano przy użyciu modelu zwierzęcia (AM). Obok typowych efektów w modelu uwzględniono efekt poziomu produkcji stada oraz efekt okręgu. Poziom stada miał znaczący wpływ na uzyskiwane wartości współczynników powtarzalności.
Pokaż

TytułWPŁYW WYDAJNOŚCI MLEKA KRÓWNA ICH PŁODNOŚĆ W RÓŻNYCH SYSTEMACH UTRZYMANIA
AutorZenon Nogalski
Strony97–106
Słowa kluczowebydło mleczne, płodność, poziom wydajności, system utrzymania
StreszczeniePokaż streszczenie
Badaniami objęto 1194 krowy rasy czarno-białej, z wysokim udziałem genów bydła holsztyńsko-fryzyjskiego użytkowanych w trzech oborach uwięziowych i dwóch wolnostanowiskowych. Ze względu na wydajność kg mleka ECM w laktacji standardowej krowy podzielono na klasy: 1) ≤5000, 2) 5001–7000, 3) 7001–9000, 4) > 9000. Celem pracy było określenie wpływu wydajności mleka krów na wskaźniki płodności z uwzględnieniem systemu utrzymania zwierząt. Krowy utrzymywane w oborach wolnostanowiskowych wyprodukowały średnio w laktacji 305-dniowej 7161 kg mleka ECM, a w oborach uwięziowych 6913 kg.Wykazano istotną interakcję pomiędzy systemem utrzymania i wydajnością w odniesieniu do cech określających płodność. Woborach uwięziowych wraz ze wzrostem wydajności pogorszeniu ulegały wskaźniki płodności, natomiast u krów utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym nie stwierdzono istotnego związku pomiędzy wydajnością a płodnością.Wolnostanowiskowy system osłabił w pewnym stopniu negatywny wpływ wysokiej wydajności na funkcje rozrodcze krów.
Pokaż

TytułGENETYCZNE ASPEKTY ODPORNOŚCI SIAROWEJ I PROFILU METABOLICZNEGO KRWI U NOWONARODZONYCH CIELĄT
AutorKrzysztof Białoń, Wiesław Jarmuż, Ryszard Skrzypek
Strony107–118
Słowa kluczowenowonarodzone cielęta, odporność siarowa, profil metaboliczny krwi
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania przeprowadzono na 270 cielętach (199 jałówek i 71 buhajków), które były mieszańcami bydła czarno-białego z holsztyńsko-fryzyjskim (hf) z pulą genową hf wynoszącą 25,0–97,8%.Wwieku 2 dni od cieląt pobierano próby krwi, w których oznaczano koncentrację immunoglobulin, białka całkowitego, albumin, glukozy, mocznika, cholesterolu całkowitego i hemoglobiny. Określano także liczbę hematokrytową. Krzyżowanie z hf obniżało koncentrację albumin, glukozy i cholesterolu, oraz zwiększało koncentrację mocznika (p ≤ 0,01).Współczynniki odziedziczalności, oszacowane za pomocą regresji matka–cielę, były bardzo niskie dla immunoglobulin (0,056) i białka (0,006) i nieco wyższe dla niektórych metabolitów (0,148 dla albumin i 0,204 dla cholesterolu).Wyniki badań świadczą, że w genetycznym doskonaleniu mieszańców z hf lub czystorasowego bydła hf zmierzającym do zwiększenia żywotności cieląt, pierwszoplanową cechą selekcyjną powinny być zdolności do pobierania siary.
Pokaż

TytułWPŁYW SEZONU URODZENIA NA ZDROWOTNOŚĆ I WYNIKI ODCHOWU CIELĄT
AutorEwa Czerniawska-Piątkowska, Henryk Kamieniecki, Iwona Szatkowska, Małgorzata Szewczuk
Strony119–124
Słowa kluczowebydło, choroby, cielęta, sezon
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem badań było prześledzenie wpływu sezonu urodzenia cieląt rasy czarno-białej z dużym udziałem genów bydła rasy hf (powyżej 50%) na wyniki ich odchowu i zdrowotność. Stwierdzono wpływ sezonu urodzenia na masę ciała, przyrosty oraz zdrowotność cieląt. Największy procent cieląt chorych stwierdzono w okresie jesienno-zimowym, natomiast najmniejszy latem.
Pokaż