Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Geodesia et Descriptio Terrarum
(Geodezja i Kartografia) 10 (3) 2011
Streszczenia
Wybierz numer

TytułWYKRYWANIE SYGNAŁÓW SKOKOWYCH W SZEREGACH CZASOWYCH ZMIAN WSPÓŁRZĘDNYCH GPS
AutorBernard Kontny
Strony5–18
Słowa kluczoweszeregi czasowe współrzędnych, sygnały skokowe, obserwacje odstające, medianowa metoda różnicowa
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy zaprezentowano zmodyfikowaną metodę różnicową wykrywania zmian skokowych w dyskretnych sygnałach pomiarowych (np. szeregach czasowych zmian współrzędnych punktów GPS) w obecności zakłóceń sygnału przypadkowym szumem pomiarowym (white noise) oraz obserwacji odstających (outliers). Metoda polega na zastąpieniu średniej ruchomej w klasycznym algorytmie metody różnicowej poprzez medianę, przez co w znacznym stopniu ogranicza się wpływ obserwacji odstających. Metodę przetestowano na symulowanych sygnałach pomiarowych. Jak wykazały obliczenia testowe, metoda jest skuteczna nawet dla stosunkowo wąskiego okna po stronie obserwacji następujących po testowanej i-tej epoce pomiarowej. Pozwala to na stosunkowo szybkie alarmowanie o zaistnieniu zmiany skokowej o amplitudzie nawet na granicy szumu po- miarowego (3 sigma). Metoda może znaleźć zastosowanie w automatycznych systemach kontrolno-pomiarowych do monitorowania przemieszczeń obiektów inżynierskich wykorzystujących satelitarny system GPS, w szczególności do monitorowania deformacji obiektów hydrotechnicznych, przemysłowych i górniczych.
Pokaż

TytułWSKAŹNIK GĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA ZJAWISK PUNKTOWYCH JAKO MODERATOR SKALI MIEJSKICH MAP TEMATYCZNYCH
AutorAdam Michalski, Przemysław Tymków
Strony19–28
Słowa kluczowemapy anamorficzne zmiennoskalowe, mapy miejskie, automatyzacja konstrukcji map anamorficznych
StreszczeniePokaż streszczenie
Miejskie mapy tematyczne mogę być słabo czytelne w miejscach o dużym zagęszczeniu informacji punktowej. Jednym ze sposobów przezwyciężania tego problemu jest wykonanie anamorfoz zwiększających lokalną skalę obszaru o dużym zagęszczeniu informacji. Anamorficzne przekształcenia zmiennoskalowe wykonywane mogą być metodą izotropową, opierając się na zmianie skali mapy z zastosowaniem np. reprezentacji logarytmicznej lub przez utworzenie niejednorodnego, anizotropowego przekształcenia poprzedzanego lokalną analizą rozkładu danych punktowych na odwzorowanym obszarze. W artykule podjęta została próba zastosowania wskaźnika przestrzennej gęstości zjawisk punktowych do tworzenia zmiennoskalowych anamorfoz obszarów miejskich na przykładzie mapy miasta Wrocławia. Przedstawiona procedura konstrukcji tego typu map tematycznych opracowana i przetestowana została, z wykorzystaniem wektorowej bazy danych, w środowisku GIS.
Pokaż

TytułDOKŁADNOŚĆ OBLICZANIA POLA POWIERZCHNI ZE WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH
AutorAdam Doskocz
Strony29–44
Słowa kluczoweobiekty katastralne, dokładność obliczania pola powierzchni
StreszczeniePokaż streszczenie
Współczesne mapy wielkoskalowe opracowywane są w systemach informacyjnych, jednakże cyfrowa forma opracowania bynajmniej nie zmienia oczekiwań zdefiniowanych niegdyś w przypadku mapy analogowej. W realizacji procesu obsługi inwestycji typowymi informacjami pozyskiwanymi z map wielkoskalowych są odległości i pola powierzchni. W niniejszej pracy przedstawiono analizę dokładności obliczenia pola powierzchni wieloboków ze współrzędnych (X, Y) wierzchołków z uwzględnieniem błędów średnich (mX , mY ) ich wyznaczenia. W wyniku analiz wykazano także wpływ średniego błędu położenia punktów granicznych na dokładność analitycznego wyznaczenia pola powierzchni działki ewidencyjnej. Ponadto, podano nową formułę na dopuszczalną różnicę dwukrotnego analitycznego wyznaczenia pola powierzchni.
Pokaż