Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Biologia
(Biologia) 2 (1-2) 2003
Streszczenia
Wybierz numer

TytułCHEMICZNA I BIOLOGICZNA OCENA JAKOŚCI CIEKÓW NA TERENIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
AutorMałgorzata Korycińska, Elżbieta Królak, Joanna Piwowarczyk, Dorota Wróbel, Małgorzata Zajączkowska
Strony3–17
Słowa kluczoweNadbużański Park Krajobrazowy, dopływy Bugu, czystość rzek, makrobezkręgowce, chemiczna ocena, biologiczna ocena
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń wybranych parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych 4 cieków (Buczynka, Kosówka, Ugoszcz i Osownica) znajdujących się na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Oceny chemicznej dokonano zgodnie z obowiązującą w Polsce klasyfikacją wód. Ocenę biologiczną przeprowadzono w oparciu o skład taksonomiczny makrobezkręgowców, z uwzględnieniem Belgijskiego Indeksu Biotycznego (BBI). Chemicznym parametrem decydującym o końcowej klasyfikacji wody było stężenie jonów fosforanowych. Szczególnie wysokie ich wartości (NON) notowano w Buczynce i Kosówce na stanowiskach za ujściem wód z oczyszczalni ścieków. Stanowiska te okazały się także najbardziej ubogie w organizmy wrażliwe na zanieczyszczenia wód (larwy widelnic, jętek, chruścików). W 5-klasowej ocenie jakości wód, wg indeksu BBI, wody Ugoszczy i Osownicy zaliczono do II klasy, a Buczynki i Kosówki na większości stanowisk do III klasy. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że cieki na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wnoszą do Bugu wody umiarkowanie i nieznacznie zanieczyszczone. Według biologicznych kryteriów jakość cieków wydaje się być lepsza w porównaniu z oceną chemiczną.
Pokaż

TytułZBIOROWISKA SEGETALNE RZĘDU POLYGONO-CHENOPODIETALIA W GRANICACH SIEDLEC
AutorJolanta Marciniuk, Janina Skrzyczyńska
Strony19–31
Słowa kluczoweSiedlce, pola uprawne, uprawy okopowe, zbiorowiska roślinne
StreszczeniePokaż streszczenie
W uprawach okopowych Siedlec stwierdzono występowanie dwóch zespołów należących do związku: Panico-Setarion (rząd Polygono-Chenopodietalia). Największe powierzchnie w uprawach miejskich zajmowały płaty zespołu Echinochloo-Setarietum, którego wewnętrzne zróżnicowanie pozwoliło na wyodrębnienie trzech wariantów (typowego, z Matricaria maritima subsp. inodora oraz z Galinsoga parviflora) przy czym wariant z Matricaria występował na terenie miasta w dwóch podwariantach wilgotnościowych. Najrzadszym zbiorowiskiem upraw okopowych Siedlec, zajmującym najuboższe siedliska, jest Digitarietum ischaemi. Scharakteryzowaną roślinność cechuje duże bogactwo florystyczne oraz wysoki udział gatunków ruderalnych przechodzących ze zbiorowisk sąsiadujących z gruntami ornymi.
Pokaż

TytułWYSTĘPOWANIE LAMIASTRUM MONTANUM PERS. W POLSCE
AutorAneta Czarna
Strony33–42
Słowa kluczowebotany, localities, Lamiastrum (= Galeobdolon) montanum ssp. montanum, Lamiastrum (= Galeobdolon) montanum ssp. flavidum, Lamiaceae
StreszczeniePokaż streszczenie
Distribution of Lamiastrum montanum ssp. montanum (100 localities) and Lamiastrum montanum ssp. flavidum (6 localities) in Poland is presented on the basis of herbarium materials.
Pokaż

TytułPTILIUM CRISTA-CASTRENSIS W POLSCE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ A WYSTĘPOWANIE INNYCH GATUNKÓW BOREALNYCH
AutorMarek Tadeusz Ciosek, Beata Trzpil-Zwierzyk
Strony43–49
Słowa kluczowegatunki chronione, Ptilium crista-castrensis, Goodyera repens, Picea excelsa, Polska środkowowschodnia.
StreszczeniePokaż streszczenie
W Polsce środkowowschodniej Ptilium crista-castrensis występuje na 53 stanowiskach. Najczęściej stwierdzano go w Peucedano-Pinetum, rzadziej w Molinio-Pinetum i Pino-Quercetum. Piórosz na 37 stanowiskach występował wspólnie ze świerkiem (około 70%). Z 21 stanowisk Goodyera repens w 17 przypadkach gatunek ten występował wspólnie z Ptilium crista-castrensis.
Pokaż

TytułGATUNKI RODZAJU TARAXACUM (ASTERACEAE) Z TERENU WIELKOPOLSKI
AutorAneta Czarna, Zygmunt Głowacki
Strony51–54
Słowa kluczoweTaraxacum, taxonomy, distribution, Wielkopolska
StreszczeniePokaż streszczenie
Data on occurrence of 15 species of the genus Taraxacum were collected in the central part of the Wielkopolska region in 1998-2001. The most interesting species include Taraxacum subalpinum, T. disseminatum, T. sellandii and T. tenuilobum.
Pokaż

TytułA STATION OF PHALLUS HADRIANI IN SIEDLCE, CENTRAL EASTERN POLAND
AutorLidia Borkowska, Małgorzata Szczygielska
Strony55–57
Słowa kluczowePhallus hadriani, legal protection, central eastern Poland.
StreszczeniePokaż streszczenie
A new station of rare, protected fungus - Phallus hadriani was found in Siedlce in 1999. The station consists of 8 fructifications, growing on a lawn, just by Robinia pseudacacia trunk. The locality in Siedlce will be monitoring.
Pokaż

TytułCHANGES IN ENZYME ACTIVITY IN WHEAT SHOOTS GROWING ON SOIL WITH VARIOUS CONCENTRATIONS OF SELENIUM
AutorKrzysztof Kąklewski, Janina Nowak
Strony59–66
Słowa kluczoweSelenium, triticum aestivum, acid phosphatase, alkaline phosphatase, catalase, peroxidas
StreszczeniePokaż streszczenie
The aim of this experiment was to study the influence of various concentrations of selenium added to the soil on the changes in plant enzymes. The wheat plants of the Kobra variety were grown in 0.5 dm3 pots filled with silt loam, of 1.92% organic C content. The soil was previously supplemented with the following concentrations of selenium: 0; 0.05; 0.15 and 0.45 mM · kg-1. After 7 days the activity of acid and alkaline phosphatase, catalase and peroxidase were examined. The results of the study showed that selenium application caused the activation of oxireductive enzymes. The maximum catalyse activity was observed at concentration of 0.45 mM · kg-1 and peroxidase at 0.15 mM · kg-1. The concentration of 0.15 and 0.45 mM · kg-1 of selenium slightly increased the activity of alkaline phosphatase and inhibited the activity of acid phosphatase.
Pokaż