Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Formatio Circumiectus
(Kształtowanie Środowiska) 10 (3) 2011
Streszczenia
Wybierz numer

TytułZAMEK KRÓLEWSKI W LUBLINIE – STUDIUM HISTORYCZNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ ZIELENI
AutorMarek Dąbski, Margot Dudkiewicz
Strony3–12
Słowa kluczoweZamek Królewski w Lublinie, ogrody
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem badań była szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu wokół Zamku Królewskiego w Lublinie. Zamek powstał w XII w. i był wielokrotnie przebudowywany. Z drewnianego grodu stał się murowaną budowlą gotycką, później renesansową rezydencją, następnie przybrał formę neogotyckiego gmachu więziennego, który ostatecznie przekształcono w muzeum. Pierwsza wzmianka o ogrodzie królewskim pochodzi z 1612 r. Był to prosty ogród kwaterowy z altaną. Ogród zamkowy widoczny jest na planie zamku z 1824 r. Obecnie pozostały wyłącznie ślady stawów oraz pomnikowy okaz wierzby białej (Salix alba L.) o obwodzie 640 cm. Po drugiej wojnie światowej założono wokół zamku nowy park. W lipcu 2010 roku zinwentaryzowano na tym terenie 451 okazów drzew i krzewów.
Pokaż

TytułWYBRANE ROŚLINY ENERGETYCZNE JAKO ELEMENT KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU
AutorŁukasz Bolibok, Margot Dudkiewicz
Strony13–20
Słowa kluczowerośliny energetyczne, krajobraz, ogród
StreszczeniePokaż streszczenie
Oprócz jednej z najważniejszej cechy roślin energetycznych – dużych przyrostów biomasy, rośliny te dają również możliwości zastosowania ich w kształtowaniu kraj-obrazu i ogrodnictwie. Niektóre gatunki roślin energetycznych stanowią szczególnie cenny element krajobraz, ponieważ łączą walory ozdobne z użytkowymi. Podstawowe walory ozdobne roślin energetycznych to duża ilość zielonej masy, a w niektórych przypadkach obfite kwitnienie. W niniejszym artykule zaproponowano projekt kolekcji dydaktycznej złożonej z roślin energetycznych, której celem będzie prezentacja różnych gatunków roślin uprawianych z przeznaczeniem na produkcję biopaliw, energii elektrycznej oraz energii cieplnej.
Pokaż

TytułCHEMIZM WÓD I KONCEPCJA OCHRONY JEZIORA PODDANEGO PRESJI ROLNICZEJ
AutorJolanta Grochowska, Marzena Karpienia, Renata Tandyrak*
Strony21–30
Słowa kluczowechemizm wód, azot, fosfor, antropopresja, ładunek zewnętrzny, ochrona jeziora
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania prowadzono na niewielkim (10,5 ha) i płytkim (2,5 m) Jeziorze Gągławeckim (jezioro Gągławki). Jezioro posiada zlewnię o powierzchni 348,3 ha, w której największy udział mają lasy – 66,7%; grunty orne zajmują 18,9%, łąki i pastwiska 7,5% a teren zabudowany 2,9%. W wodach jeziora stwierdzono duże ilości biogenów, sięgające 0,285 mg P ∙ dm–3 i 4,39 mg N ∙ dm–3 oraz wapnia – 97,1 mg Ca ∙ dm–3. Przyczyną wysokiej trofii tego zbiornika jest nadmierne jego obciążenie ze zlewni. Rzeczywiste ładunki biogenów spływające do jeziora przekraczają ładunki krytyczne wyliczone wg Vollenweidera. Niska jakość wód tego jeziora, przy wysokim obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń ze zlewni wskazuje na konieczność podjęcia działań ochronnych, polegających na zmniejszeniu obciążenia zewnętrznego.
Pokaż

TytułWPŁYW ZAGĘSZCZENIA, WILGOTNOŚCI I PRĘDKOŚCI ŚCINANIA NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE MIESZANINY POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEJ
AutorAndrzej Gruchot, Magdalena Łojewska
Strony31–38
Słowa kluczowemieszanina popiołowo-żużlowa, wytrzymałość na ścinanie
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ścinanie mieszaniny popiołowo-żużlowej z Elektrowni „Skawina” przy różnym jej zagęszczeniu, wilgotności oraz prędkości ścinania. Stwierdzono, że wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności wraz ze wzrostem zagęszczenia zwiększały się dla przyjętych wilgotności mieszaniny i prędkości ścinania. Natomiast wzrost wilgotności spowodował zmniejszenie parametrów wytrzymałości na ścinanie dla przyjętych prędkości ścinania. Przeprowadzone badania pozwalają prognozować wysoką przydatność mieszaniny do celów budownictwa drogowego.
Pokaż

TytułCHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA OSADÓW DENNYCH W COFCE ZBIORNIKA CZORSZTYŃSKIEGO
AutorKarolina Koś
Strony39–48
Słowa kluczowezbiorniki wodne, osady denne, charakterystyka geotechniczna
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań osadów dennych zdeponowanych w rejonie cofki Zbiornika Czorsztyńskiego. Stwierdzono, że w badanym rejonie zalegają naprzemianlegle warstwy osadów spoistych i piaszczystych z przewagą piaszczystych. Osady denne spoiste sklasyfikowano jako pyły lub pyły piaszczyste w stanie płynnym; ze względu na zawartość części organicznych większą od 2% zaliczają się one do gruntów niskoorganicznych. Osady niespoiste sklasyfikowano jako piaski pylaste lub piaski, mineralne, słabo zagęszczone.
Pokaż