Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Formatio Circumiectus
(Kształtowanie Środowiska) 6 (4) 2007
Streszczenia
Wybierz numer

TytułWPŁYW PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI NA STANY WÓD PODZIEMNYCH W JEGO OTOCZENIU
AutorMieczysław Chalfen, Alicja Czamara
Strony3–16
Słowa kluczowepiętrzenie wód, wody gruntowe, model matematyczny, prognoza
StreszczeniePokaż streszczenie
Analizowano wpływ piętrzenia wód w projektowanym zbiorniku retencyjnym na położenie zwierciadła wód gruntowych w jego otoczeniu. Rozpatrzono cztery warianty piętrzenia. Określono zasięg oddziaływania zbiornika na wody gruntowe w warunkach ruchu ustalonego, zbadano również wpływ krótkotrwałego maksymalnego piętrzenia do rzędnej korony zapory oraz wpływ zwiększonego zasilania ze strefy aeracji w okresie opadowym na poziom wód gruntowych. W badaniach wykorzystano autorski model matematyczny, płaski w planie, oparty na dwuwymiarowym niestacjonarnym równaniu Boussinesqa. Do rozwiązania równania różniczkowego zastosowano metodę elementów skończonych. Stwierdzono, że wysokość piętrzenia wody w zbiorniku istotnie wpływa na zasięg jego oddziaływania na wody gruntowe, natomiast ani krótkotrwałe spiętrzenie w okresie powodziowym, ani zwiększone zasilanie ze strefy aeracji w okresie opadowym nie powoduje istotnego przyrostu stanów wód gruntowych. Dzięki przeprowadzonym symulacjom komputerowym można było na etapie projektowania przyjąć bezpieczny wariant piętrzenia, nie zagrażający obiektom budowlanym znajdującym się w sąsiedztwie zbiornika.
Pokaż

TytułZMIENNOŚĆ RETENCJI GRUNTOWEJ W ZLEWNI JEZIORNO-RZECZNEJ
AutorJolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Strony17–24
Słowa kluczoweretencja, bilans wodny, opady atmosferyczne, stan wody gruntowej, zlewnia
StreszczeniePokaż streszczenie
W latach hydrologicznych 2000−2004 prowadzono badania w zlewni rzeki Małej Wełny (do przekroju Kiszkowo) charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem jeziorności. Na podstawie sporządzonego bilansu wodnego określono zmiany retencji w zlewni, a następnie poszukano zależności między zmianami retencji a wysokością opadów atmosferycznych i zmianami stanów wody gruntowej. Zmiany retencji były dodatnio skorelowane zarówno z miesięcznymi i rocznymi sumami opadów, jak i ze zmianami stanów wody gruntowej w dwóch wybranych studzienkach pomiarowo-kontrolnych położonych w odległości 135 i 250 m od rowu opaskowego. A zatem, na podstawie zmian stanów wody gruntowej w tych studzienkach można oszacować zmiany retencji w zlewni.
Pokaż

TytułZMIANY ZAPASÓW WODY W MADACH DOLINY ODRY W REJONIE MALCZYC W OKRESIE WEGETACYJNYM 2005 ROKU
AutorBeata Olszewska, Leszek Pływaczyk, Wojciech Łyczko
Strony25–36
Słowa kluczowestopień wodny, mady, wilgotność gleby, zapasy wody
StreszczeniePokaż streszczenie
Na podstawie comiesięcznych pomiarów wykonywanych w okresie wegetacyjnym (IV−IX) 2005 r. w warstwach 0−10, 20−30, 40−50, 65−75 i 90−100 cm czterech charakterystycznych profili glebowych oceniano stan uwilgotnienia gleb w lewobrzeżnej części doliny Odry powyżej nowo budowanego stopnia wodnego Malczyce. Zmiany zapasów wody gruntowej w profilach analizowano w odniesieniu do przebiegu opadów atmosferycznych, głębokości zalegania wód gruntowych oraz stanów wody w Odrze. Określono podstawowe właściwości fizyczne gleb i sporządzono krzywe retencyjności wodnej, a na ich podstawie wyznaczono przedziały wilgotności odpowiadające charakterystycznym stanom uwilgotnienia. Okres badań charakteryzował się opadami zbliżonymi do normalnych. Z powodu dość głębokiego zalegania zwierciadła wody gruntowej w sąsiedztwie profili glebowych (we wszystkich punktach pomiarowych na głębokości przekraczającej 1,5 m, a w części obszaru nawet większej od 4 m) badane wierzchnie warstwy gleby były zasilane tylko opadami atmosferycznymi i ich uwilgotnienie nie zależało od położenia wód gruntowych. Uwilgotnienie kształtowało się korzystniej w profilach nr 7 i 10: przez większą część okresu badań zapasy wody w warstwie 0−50 cm mieściły się w przedziale między polową pojemnością wodną a pojemnością okresu suszy. W profilach nr 8 i 9 sytuacja była gorsza; w pierwszym z nich sumy zapasów wilgoci glebowej zarówno w warstwie 0−50 cm, jak i 0−100 cm przeważnie układały się poniżej wartości odpowiadającej punktowi trwałego więdnięcia.
Pokaż

TytułHYDRODYNAMICZNE SKUTKI PRZEJŚCIA FALI POWODZIOWEJ W POTOKU TARGANICZANKA
AutorJacek Florek, Janusz Mucha, Andrzej Strużyński
Strony37–48
Słowa kluczoweopad, powódź, potok Targaniczanka, deformacja koryta, uszkodzenie mostu
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono zmiany hydro- i morfologiczne potoku Targaniczanka po przejściu gwałtownej fali powodziowej w dniu 24 sierpnia 2005 r. Powódź spowodowała uszkodzenia lub zniszczenie mostów drogowych znajdujących się w środkowym i dolnym biegu Targaniczanki, uszkodzeniu uległy też budynki zlokalizowane zbyt blisko koryta potoku. Przebieg i skutki powodzi omówiono na tle parametrów zlewni, opadu, formowania się fali powodziowej, przekrojów poprzecznych potoku, krzywych wydatku oraz uziarnienia w korycie potoku. Ponieważ zlewnia Targaniczanki jest niekontrolowana, do opisu formowania się fali powodziowej zastosowano model opad--odpływ. Pomiary granulometryczne umożliwiły określenie warunków stabilności dna, co w powiązaniu z pomiarami przekrojów poprzecznych pozwoliło na określenie szorstkości i krzywej wydatku. Parametry hydrauliki koryta potoku po powodzi porównano z wynikami symulacji dla przekroju stabilnego. Przyczyną częstych i gwałtownych wezbrań potoku są parametry fizjograficzne jego zlewni. Przepływ, który wystąpił w krytycznym dniu, znacznie przekroczył Q1%. Zachwianie stabilności hydrodynamicznej potoku i uszkodzenie mostów wskazuje, że zabudowę potoku należy przeprojektować.
Pokaż

TytułBADANIE RÓWNOMIERNOŚCI WYPŁYWU ŚCIEKÓW Z PRZEWODÓW DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO O RÓŻNYM ROZSTAWIE OTWORÓW
AutorMarek Kalenik, Krzysztof Kozłowski
Strony49–57
Słowa kluczoweścieki, drenaż rozsączający, przewód rozsączający
StreszczeniePokaż streszczenie
Praca zawiera wyniki badań nad równomiernością wypływu ścieków z przewodów drenażu rozsączającego. Uwzględniono dwa typy przewodów z otworami nawierconymi w dnie: typ I − o rozstawie otworów 0,50 m, typ II − o rozstawie otworów 0,25 m, oraz sześć wartości obciążeń hydraulicznych od 24 do 120 dm3. Badania laboratoryjne, w których zamiast ścieków stosowano wodę, przeprowadzono w złożu gruntowym z piasku średniego. Stwierdzono, że rozsączanie z przewodu typu I o większym rozstawie otworów jest bardziej równomierne niż z przewodu typu II, przy czym równomierność wypływu z przewodów obu typów maleje wraz ze wzrostem obciążenia rurociągów.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO PREDYKCJI SZEREGÓW CZASOWYCH STANÓW WODY I PRZEPŁYWÓW W RZECE
AutorStanisław Krzanowski, Andrzej Wałęga
Strony59–73
Słowa kluczowesztuczne sieci neuronowe, uczenie sieci, szeregi czasowe, predykcja, weryfikacja modeli
StreszczeniePokaż streszczenie
Oceniano możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych do pre-dykcji szeregów czasowych stanów wody i przepływów rzecznych. Dane do obliczeń obejmowały szeregi czasowe codziennych stanów wody i przepływów w przekrojach wodowskazowych Gdów i Stróża na rzece Rabie oraz Marwin na potoku Krzyworzeka w latach hydrologicznych 1979−1981, a także dobowe sumy opadów atmosferycznych w latach 1978−1981 z posterunku meteorologicznego w Dobczycach. Dla szeregów cza-sowych stanów wody i przepływów utworzono dwie odrębne sieci neuronowe. Zdecydowano się na budowę sieci perceptronowych o zróżnicowanej architekturze. Analiza wykazała, że efektywność sieci perceptronowej w predykcji stanów i przepływów wody w przekroju Gdów na Rabie jest większa wówczas, gdy jako parametry wejścia zostaną przyjęte stany wody lub przepływy w przekroju Stróża na Rabie i przekroju Marwin na Krzyworzece oraz dobowe sumy opadów w Dobczycach, niż gdy w modelu nie uwzględni się opadów. Nieco lepsze wyniki predykcji otrzymano dla przepływów niż dla stanów wody, co może wynikać z nieco innych czynników determinujących kształtowanie się przepływu.
Pokaż