Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Oeconomia
(Ekonomia) 4 (2) 2005
Streszczenia
Wybierz numer

TytułOCENA ROZWOJU SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
AutorPiotr Bórawski
Strony5–15
Słowa kluczowemałe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudnienie, sytuacja finansowa, reklama i promocja, szanse i zagrożenia rozwoju
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem artykułu jest poznanie czynników rozwoju 112 przedsiębiorstw wybranych ze spisu REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto, przedstawiono sytuację finansową oraz zasięg działania badanych podmiotów gospodarczych. Ukazano także wykorzystywane przez przedsiębiorców środki reklamy i promocji. W pracy przedstawiono również szanse i zagrożenia związane z prowadzonym przedsięwzięciem. Zaprezentowano także opinie respondentów dotyczące znaczenia integracji europejskiej dla prowadzonego przedsięwzięcia gospodarczego.
Pokaż

TytułROLA REKLAMY RADIOWEJ, TELEWIZYJNEJ I INTERNETU W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH FIRM NASIENNYCH NA RYNKU POLSKIM
AutorTomasz W. Bralewski, Roman Hołubowicz
Strony17–26
Słowa kluczowemarketing nasion, rynek nasienny, firma nasienna
StreszczeniePokaż streszczenie
Przeprowadzone w latach 2001–2005 badania miały na celu scharakteryzowanie roli, jaką odgrywają reklama radiowa, telewizyjna i Internet w działaniach marketingowych ogrodniczych firm nasiennych działających na rynku polskim. Firmy nasienne stosowały w swoich działaniach marketingowych reklamę emitowaną – radiową i telewizyjną oraz Internet. W pełni doceniały one funkcje promocyjne Internetu, tworząc atrakcyjne, dobrze zorganizowane ośrodki stron WWW, czasami obejmujące kilkaset stron. Podobnie jak w przypadku katalogów, przekazywane na stronach internetowych treści zależały od polityki reklamowej poszczególnych przedsiębiorstw. Nie doceniały one jednak możliwości sprzedaży nasion za pośrednictwem Internetu. Tylko jedna polska firma prowadziła sklep internetowy, oferując w nim swoje produkty.
Pokaż

TytułROLA MARKETINGU SPOŁECZNEGO W TURYSTYCE
AutorNina Drejerska
Strony27–34
Słowa kluczowemarketing społeczny, turystyka, ekoturystyka
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie stosunkowo nowej koncepcji marketingu społecznego, który jako cel sam w sobie jest realizowany głównie przez agencje rządowe i organizacje pozarządowe, natomiast jako element marketingu komercyjnego służy budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, marki lub produktu. Ze względu na duże znaczenie tych właśnie aspektów w działalności przedsiębiorstw sektora turystycznego koncepcja marketingu społecznego znajduje coraz większy zakres zastosowań w tej branży. W pracy przedstawiono przykłady jej realizacji zarówno przez tak charakterystyczną jednostkę w turystyce polskiej, jaką jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, jak również przez nowo powstałe przedsiębiorstwo gastronomiczne czy pensjonat górski, a także międzynarodową sieć hoteli.
Pokaż

TytułPRODUKCJA OLIWEK ORAZ PRZEMYSŁ OLIWKOWY W LIBII, TUNEZJI, ALGIERII I MAROKO
AutorMahmud Geheder
Strony35–40
Słowa kluczoweolej z oliwek, produkcja oliwek, kraje Afryki Północnej
StreszczeniePokaż streszczenie
Uprawa oliwek zajmuje kluczowe miejsce w większości krajów śródziemnomorskich (Libia, Tunezja, Algieria, Maroko). Kraje te zawsze były intensywnie zaangażowane w produkcję oliwek i oliwy z oliwek. Jednak brak właściwie prowadzonych działań marketingowych oraz eksportowych sprawiają, że kraje Afryki Północnej mają problemy ze zbytem produktu oraz ograniczone możliwości konkurowania na arenie międzynarodowej. W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano sposoby produkcji oliwek, obszary, gdzie są one uprawiane a także najważniejsze odmiany oliwek. Przedstawiono również wielkość produkcji oliwek w krajach Afryki Północnej w latach 1990–2003. Do najważniejszych problemów związanych z produkcją oliwek zaliczono: brak wystarczającej wiedzy na temat uprawy i przetwórstwa oliwek, problemy klimatyczne, problemy ekonomiczne oraz problemy marketingowe.
Pokaż

TytułDETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINACH MIEJSKO-WIEJSKICH I WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
AutorAndrzej Mantaj, Artur Ostromęcki, Dariusz Zając
Strony41–50
Słowa kluczowedeterminanty, przedsiębiorczość, województwo podkarpackie
StreszczeniePokaż streszczenie
W opracowaniu podjęto próbę wyznaczenia determinant rozwoju przedsiębiorczości, należących głównie do grupy uwarunkowań lokalnych, w dwóch typach gmin, tj. miejsko-wiejskich i wiejskich w regionie podkarpackim, odznaczającym się silnie rozdrobnionym rolnictwem. W warunkach współczesnego rynku rolnego coraz trudniej jest prowadzić drobnotowarowe gospodarstwa rolne, a z kolei rosnące bezrobocie i malejąca dwuzawodowość stwarzają szczególne zagrożenie socjalne dla ludności wiejskiej tego regionu. Złagodzenia omawianych problemów upatruje się więc w rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej, która ma największą zdolność wykorzystywania rozproszonych zasobów wytwórczych i słabych sygnałów rodzącego się popytu oraz jest podatna na innowacje. Przeprowadzone badania potwierdziły różnorodny, wieloaspektowy wpływ czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych na rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej. Należy przy tym podkreślić znaczenie potencjału ludzkiego, a zwłaszcza jego jakości oraz czynnika aglomeracyjnego, różnicującego wpływ czynników pozostałych.
Pokaż

TytułWPŁYW ŚRODOWISKA RODZINNEGO NA ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ (NA PRZYKŁADZIE ŚRODOWISKA WARSZAWSKIEGO)
AutorKatarzyna Michalak
Strony51–57
Słowa kluczowezachowania żywieniowe, środowisko rodzinne, cechy demograficzno-społeczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Przeprowadzone badania empiryczne oraz podjęte studia literaturowe miały na celu określenie wpływu środowiska rodzinnego na wybrane zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej pochodzącej z Warszawy. Badanie przeprowadzono wśród 131 gimnazjalistów i 79 matek uczniów za pomocą metody ankietowej. Analizy statystyczne wykonano testem niezależności χ2 przy określonym poziomie istotności (p < 0,05). W pracy została podjęta próba określenia wpływu wybranych cech charakteryzujących środowisko rodzinne (wykształcenie i aktywność zawodowa rodziców, ocena sytuacji finansowej rodziny, liczba osób w rodzinie) na niektóre zachowania żywieniowe młodzieży. Analiza zebranych danych potwierdziła, iż zachowania żywieniowe młodzieży istotnie zależą od cech środowiska rodzinnego. Szczególnie wykształcenie matek oraz ocena sytuacji finansowej rodziny istotnie statystycznie korelowały z zachowaniami żywieniowymi młodzieży. Badania dowiodły także, że w sposobie żywienia nastolatków występuje wiele nieprawidłowości.
Pokaż

TytułPROCESY POLARYZACJI FUNKCJONALNEJ I DOCHODOWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ
AutorStanisław J. Paszkowski
Strony59–67
Słowa kluczowecele produkcji rolniczej, dochody z działalności rolniczej, gospodarstwa, samozopatrzenie, rynek
StreszczeniePokaż streszczenie
Opracowanie pokazuje zachodzenie w rolnictwie indywidualnym daleko idących zmian pod wpływem rozwijającej się gospodarki rynkowej. W zbiorowości wszystkich gospodarstw wyłania się grupa jednostek nieprowadzących działalności rolniczej oraz w mniejszej liczbie nieosiągających dochodów z produkcji rolniczej. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczbowy gospodarstw powiązanych z rynkiem i nastawionych na osiąganie dochodów z działalności rolniczej. Badania potwierdzają pogłębianie zjawiska polaryzacji funkcjonalnej gospodarstw na rynkowe i socjalne oraz dochodowej, oznaczającej ich różnicowanie ze względu na poziom osiąganych dochodów.
Pokaż

TytułWSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO – W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY
AutorWojciech Pizło
Strony69–75
Słowa kluczowespołeczeństwo ryzyka, społeczeństwo oparte na wiedzy, wzrost ekonomiczny
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule zaprezentowano Bellowską typologię rozwoju społeczeństwa (społeczeństwa agrarnego, industrialnego i postindustrialnego), skupiając się na społeczeństwie postindustrialnym i współczesnych koncepcjach jego interpretacji. Zaprezentowano ponadto podstawowe pojęcia odnoszące się do współczesnego społeczeństwa. Omówiono między innymi istotę społeczeństwa masowego, społeczeństwa późnej nowoczesności oraz społeczeństwa ryzyka. W dalszej części artykułu wskazano na główne kierunki rozwoju współczesnego społeczeństwa, zwrócono uwagę na trzy podstawowe scenariusze rozwoju i ich konsekwencje.
Pokaż

TytułROLA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM CENOWYM W ROLNICTWIE W WYBRANYCH GMINACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
AutorMagdalena Śmiglak, Anna J. Zielińska
Strony77–82
Słowa kluczoweinformacja, cena, zarządzanie ryzykiem cenowym
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem badań przedstawionych w artykule było określenie, jaką rolę w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie pełni informacja: czy rolnicy mają dostateczny zasób informacji rynkowej, skąd ją pozyskują oraz czy posiadana informacja jest przez nich wykorzystana do zarządzania ryzykiem cenowym. Dane źródłowe zostały zebrane wśród 60 rolników indywidualnych województwa wielkopolskiego w latach 2002–2003. Badaniem objęto rolników posiadających gospodarstwa powyżej 15 ha oraz prowadzących produkcję towarową. Podstawowym narzędziem badawczym był ustrukturyzowany kwestionariusz ankietowy zawierający pytania zamknięte i otwarte. Wyniki badań wskazują, że rolnicy dysponują niewielką informacją w zakresie zarządzania ryzykiem, a w szczególności brakuje im wiedzy na temat konieczności pozyskiwania wiedzy rynkowej w celu zabezpieczania przyszłych dochodów i możliwości dalszego rozwoju działalności. Niepokojący jest fakt nieuświadomienia znaczenia informacji w podejmowaniu decyzji gospodarczych przez rolników. Nie szukają oni innych niż powszechnie dostępne, standardowe źródła informacji, takie jak prasa, radio i telewizja. Tylko kilku skorzystało z nowoczesnych źródeł informacji, takich jak Internet czy wyspecjalizowane firmy konsultingowe. Jednocześnie respondenci wskazali na to, że cena jest dla nich najważniejszym czynnikiem decyzyjnym, co potwierdza konieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.
Pokaż

TytułEFEKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WYKORZYSTANIA KAPITAŁU OBCEGO
AutorMirosław Wasilewski
Strony83–95
Słowa kluczowekapitał obcy w gospodarstwach indywidualnych, wydajność pracy, gospodarowanie należnościami, relacje w majątku gospodarstw
StreszczeniePokaż streszczenie
Zadłużenie badanych gospodarstw było niewielkie, z dominacją zobowiązań długoterminowych. Gospodarstwa wykorzystujące, obok kapitału własnego, jedynie długoterminowy kapitał obcy miały najwyższy poziom dochodowości ziemi, ekonomicznej wydajności pracy oraz efektywności kapitałowej zasobów pracy. Rentowność kapitału własnego w gospodarstwach była niska, a najmniej efektywne pod tym względem były gospodarstwa wspomagające kapitał własny jedynie krótkoterminowym kapitałem obcym (grupa trzecia). Najkorzystniejszą relacją między aktywami obrotowymi i trwałymi charakteryzowały się gospodarstwa finansujące działalność tylko kapitałem własnym. Okres obrotu należności i gotówki w gospodarstwach był krótki, najkorzystniejszy w trzeciej grupie gospodarstw, w których wystąpił także najwyższy udział w aktywach wartości stada obrotowego.
Pokaż

TytułANALIZA STRUKTURY BEZROBOCIA KOBIET WIEJSKICH NA TERENACH TYPOWO ROLNICZYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATU PRZASNYSKIEGO
AutorBeata Winnicka, Artur Winnicki
Strony97–102
Słowa kluczowekobiety wiejskie, bezrobocie
StreszczeniePokaż streszczenie
Pozycja kobiety na polskim rynku pracy jest uzależniona od wielu czynników: przyjętego modelu życia, tradycji, przyzwyczajeń, czynników zewnętrznych wpływających na zmianę postawy i zachowań oraz problemów związanych z wychowaniem i edukacją młodego pokolenia. Transformacja rynku pracy oznacza dla kobiet powstanie gorszych (niż dla mężczyzn) warunków aktywności zawodowej. Artykuł ten obrazuje stan bezrobocia kobiet na terenie powiatu przasnyskiego oraz szanse poprawy ich sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.
Pokaż

TytułPOZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W KONTEKŚCIE WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU GMIN WIEJSKICH
AutorJoanna Zając
Strony103–115
Słowa kluczowewielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, pozarolnicza działalność gospodarcza
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono analizę poziomu wielofunkcyjnego rozwoju wybranych gmin wiejskich województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem pozarolniczej działalności gospodarczej ich mieszkańców. Analiza wyników badań empirycznych opartych na danych z gminnych ewidencji działalności gospodarczej wskazuje na brak rzetelności danych REGON, a tym samym dowodzi konieczności ponownej identyfikacji natężenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jej rodzaju według działów PKD, wskaźników przetrwania oraz wskaźnika wyrejestrowań firm wiejskich, korelacji pomiędzy wartościami wymienionych wskaźników a cechami społeczno-gospodarczymi badanych gmin, co również zostało zaprezentowane w niniejszym opracowaniu. Analiza zróżnicowania wielofunkcyjności badanych gmin została dokonana za pomocą hierarchicznej, aglomeracyjnej analizy skupień metodą Warda. Przeprowadzone badania wskazały także na występowanie nietypowych przyczyn rejestracji działalności gospodarczej na terenach wiejskich.
Pokaż