Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Oeconomia
(Ekonomia) 2 (1) 2003
Streszczenia
Wybierz numer

TytułETYKA BIZNESU CZY PRAKSEOLOGIA?
AutorKrystyna Najder-Stefaniak
Strony5–12
Słowa kluczoweetyka biznesu, prakseologia.
StreszczeniePokaż streszczenie
W opracowaniu pokazano, że etyka biznesu to bardziej dział prakseologii niż etyki. Etyka biznesu usprawnia działania podejmowane ze względu na cele ekonomiczne, uwiarygodnia ich sens, pomaga porządkować działania ekonomiczne w system podporządkowany regułom ładu społecznego. Bardzo potrzebna jest mieszcząca się w obszarze etyki refleksja, której celem byłoby przyjrzeć się krytycznie aksjologii nowożytnej ekonomii. Taka refleksja mogłaby być źródłem inspiracji dla tych teoretyków ekonomii, którzy szukają nowych rozwiązań współczesnych problemów.
Pokaż

TytułFUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ I POLSKIEJ
AutorJakub Kraciuk
Strony13–24
Słowa kluczoweglobalizacja, koncentracja kapitałowa, konsolidacja.
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł przedstawia jeden z wymiarów globalizacji, a mianowicie procesy koncentracji kapitałowej w świecie i w Polsce. Scharakteryzowano trzy różne rodzaje koncentracji: fuzje, przejęcia i alianse strategiczne, a także omówiono sposoby konsolidacji przedsiębiorstw w naszym kraju.
Pokaż

TytułOCENA METOD WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKÓW ELASTYCZNOŚCI DOCHODOWEJ POPYTU
AutorGrażyna Adamczyk, Michał Sznajder
Strony25–42
Słowa kluczowepopyt, dochód, elastyczność dochodowa popytu.
StreszczeniePokaż streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia różne metody szacowania współczynników elastyczności dochodowej popytu, a także weryfikację tych metod. Stwierdzono, iż najlepsze dopasowanie statystyczne do badania wpływu dochodu na popyt mierzony wielkością wydatków mają funkcje osiągające asymptotę. Kolejna weryfikacja merytoryczna dowiodła, iż najlepsze odwzorowanie dotyczące ewolucji wydatków na produkty żywnościowe uzyskano w przypadku zastosowania modelu Workinga (hiperboliczno-logarytmiczny).
Pokaż

TytułWYKORZYSTANIE METODY WSKAŹNIKÓW I ANALIZY FOURIERA DO PROGNOZOWANIA INFLACJI REJESTROWANEJ W POLSCE
AutorJoanna Kisielińska
Strony43–54
Słowa kluczoweinflacja, analiza Fouriera, metoda wskaźnikowa.
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono modele inflacji mierzonej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, zbudowane na podstawie metody wskaźnikowej oraz analizy Fouriera, pozwalające na zobrazowanie okresowości tego zjawiska. Dla każdej z metod skonstruowano model addytywny i multiplikatywny oraz dokonano porównania modeli. Do porównań wykorzystano pierwiastek średniego błędu kwadratowego ex post prognoz wygasłych z lat 1991–2002 oraz średni błąd prognozy dla stycznia i lutego 2003. Obliczenia wykazały wyraźną przewagę modeli multiplikatywnych nad addytywnymi. Błąd z lat 1991–2002 był mniejszy dla metody wskaźnikowej, natomiast dokładniejszą prognozę na styczeń i luty 2003 uzyskano analizą Fouriera. W artykule przedstawiono ponadto różne definicje inflacji i sposoby jej określania.
Pokaż

TytułPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET I JEJ ZNACZENIE W WIELOFUNKCYJNYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
AutorMarzena Długokęcka, Iwona M. Kurek, Janina Sawicka
Strony55–66
Słowa kluczoweprzedsiębiorczość, rozwój wsi, kobiety wiejskie.
StreszczeniePokaż streszczenie
W opracowaniu przedstawiono warunki funkcjonowania i rozwoju małych firm, prowadzonych przez kobiety na obszarach wiejskich. Badania ankietowe, przeprowadzone w 2003 r. na populacji kobiet, które prowadziły działalność gospodarczą w 1997 r., wynika, iż obecnie niewiele zmieniło się na lepsze w warunkach prowadzenia działalności. Szczególnie pogorszyły się warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w gminach wiejskich. Bariery działalności gospodarczej, które wynikały ze zbyt wysokich podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (wysokie koszty pracy), a także trudności z uzyskaniem kredytów bankowych, były wymieniane przez kobiety już pięć lat temu.
Pokaż

TytułZMIANY W REJESTROWANEJ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ ROLNIKÓW W REGIONIE PODKARPACKIM
AutorDariusz Zając
Strony67–78
Słowa kluczowepozarolnicza działalność gospodarcza, rolnicy, region podkarpacki.
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy jest ustalenie, jakie zmiany nastąpiły w rejestrowanej działalności pozarolniczej rolników po jej uruchomieniu oraz jakie są zamierzenia rolników odnośnie tej działalności na przyszłość, przy uwzględnieniu typu i położenia geograficznego gminy w regionie podkarpackim. Przeprowadzone badania wykazały, że po uruchomieniu działalności pozarolniczej rolnicy wprowadzali w niej różnorodne zmiany, które w większości przypadków oznaczały w praktyce rozwój tej działalności. Wśród zamierzeń rolników przeważają natomiast postawy bierne, nastawione na utrzymanie tego, co już osiągnęli, a w niewielu przypadkach można zauważyć postawy ekspansywne, nastawione zdecydowanie na dalszy rozwój prowadzonej działalności pozarolniczej, przy czym dotyczy to zwłaszcza gmin wiejskich i podmiejskich.
Pokaż

TytułWPŁYW POZIOMU INFRASTRUKTURY NA DOCHODY GMIN ORAZ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH DOLNEGO ŚLĄSKA
AutorIrena Kropsz
Strony79–86
Słowa kluczowewieś, infrastruktura, przedsiębiorczość, dochody gmin, Dolny Śląsk
StreszczeniePokaż streszczenie
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich wiąże się z pełnieniem większej liczby funkcji pozarolniczych, gdzie dużą rolę odgrywa poziom wyposażenia infrastrukturalnego. Niedorozwój infrastruktury jest jedną z barier rozwoju tych obszarów, dlatego w artykule przedstawiono jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości na obszarach.
Pokaż

TytułPRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ POD WPŁYWEM AGENCJI WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA (NA PRZYKŁADZIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO)
AutorBogdan M. Wawrzyniak
Strony87–96
Słowa kluczowestruktura agrarna, sektor publiczny, sektor prywatny, restrukturyzacja.
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem opracowania było wykazanie na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego, jak transfer ziemi z sektora publicznego do sektora prywatnego wpłynął na poprawę struktury agrarnej. Z badań wynika, że transformacja rolnictwa państwowego poprzez AWRSP przyczyniła się do wzrostu własności prywatnej w rolnictwie. Wzrost ten dotyczył gospodarstw indywidualnych, które kupiły ziemię z Zasobu Skarbu Państwa. Na tej drodze 10% rolników indywidualnych powiększyło swoje gospodarstwa. Ponadto, wiele gospodarstw wielkoobszarowych znalazło się w rękach osób prywatnych, które wzmocniły swoją pozycję na rynku.
Pokaż

TytułPERSPEKTYWY KREDYTOWANIA GOSPODARSTW ROLNICZYCH PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE W OBSZARZE ROLNICTWA ROZDROBNIONEGO
AutorRyszard Kata
Strony97–107
Słowa kluczowebanki spółdzielcze, kredytowanie gospodarstw rolniczych, kredyt rolny, rolnictwo rozdrobnione.
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie opinii prezesów banków spółdzielczych na temat uwarunkowań kredytowania gospodarstw rolniczych w obszarze rolnictwa rozdrobnionego (na przykładzie regionu podkarpackiego). Na bazie ich wypowiedzi podjęto próbę określenia czynników stymulujących i ograniczających rozwój działalności finansowej banków w tej sferze, a także formułowania typów strategii, jakie BS zamierzają przyjmować w zakresie kredytowania gospodarstw rolniczych. Ponadto, podjęto próbę określenia działań, jakie banki są gotowe podjąć dla umocnienia swojej pozycji w tym segmencie rynku oraz pozyskania nowych klientów. Charakter i skala planowanych działań wskazują, na ile banki są skłonne reagować na płynące z otoczenia szanse i zagrożenia.
Pokaż

TytułTWORZENIE STRATEGII RYNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW HODOWLANO-NASIENNYCH ZIEMNIAKA W POLSCE
AutorJacek Chotkowski, Jerzy Rembeza
Strony107–114
Słowa kluczowerynek, marketing, strategia, przedsiębiorstwa hodowlano-nasienne, ziemniak.
StreszczeniePokaż streszczenie
Treść artykułu prezentuje założenia koncepcji strategii rynkowej w firmach przemysłu nasiennego w Polsce na przykładzie przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych ziemniaka. Głównymi elementami strategii tych przedsiębiorstw powinny być: koncentracja potencjału, odpowiednia polityka nasienna, rozwój kanałów dystrybucji, poszukiwanie rynków zbytu, w tym stałych powiązań z odbiorcami, wdrożenie orientacji marketingowej oraz działalność na rynku ziemniaka jadalnego. Naszkicowane kierunki działalności biznesowej mogą znaleźć zastosowanie w polskim przemyśle nasiennym oraz innych krajów Europy Środkowowschodniej, które stają wobec problemów wzmocnienia swojej pozycji rynkowej.
Pokaż

TytułWPŁYW CZYNNIKÓW PRZYRODNICZYCH I EKONOMICZNYCH NA NAKŁADY PRACY W UPRAWIE OKOPOWYCH
AutorTomasz Szuk
Strony115–126
Słowa kluczowenakłady pracy, modele, mechanizacja, ziemniak, burak cukrowy.
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł prezentuje wyniki badań, dotyczących wpływu wybranych czynników przyrodniczych i ekonomicznych na nakłady pracy żywej i mechanicznej siły pociągowej przy uprawie ziemniaków i buraków cukrowych. Badania przeprowadzono w latach 1993–1997 w 120 gospodarstwach chłopskich położonych w nizinnej części Dolnego Śląska. Przedstawiono modele regresji wieloczynnikowej opisujące zmienność badanych nakładów.
Pokaż

TytułZACHOWANIA MŁODYCH KONSUMENTÓW NA RYNKU NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
AutorIwona Kowalczuk, Krystyna Żelazna
Strony127–134
Słowa kluczowemłodociani konsumenci, preferencje, napoje bezalkoholowe.
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem artykułu było przedstawienie, na podstawie wyników badań ankietowych, zachowań młodych konsumentów na rynku napojów bezalkoholowych. Zaprezentowane dane dotyczą powszechności, częstotliwości oraz uwarunkowań i okoliczności konsumpcji poszczególnych rodzajów napojów bezalkoholowych przez dzieci i odzież, a także preferencji badanych w zakresie smaku, marki i opakowań analizowanych grup napojów.
Pokaż

TytułFUNKCJE GRUP PRODUCENCKICH W SYSTEMIE MARKETINGOWYM. ANALIZA PRZYPADKU PROFISAD SP. Z O.O.
AutorAleksandra Strzębicka, Dariusz Strzębicki
Strony135–144
Słowa kluczowegrupy producenckie, funkcje marketingowe, system marketingowy.
StreszczeniePokaż streszczenie
W opracowaniu omówiono funkcje, jakie grupy producenckie pełnią w systemie marketingowym. Przeprowadzona na podstawie badań pierwotnych analiza przypadku potwierdza, że zakres funkcji realizowanych przez producentów zrzeszonych w grupach jest zdecydowanie szerszy niż w przypadku rolników indywidualnych. Celem opracowania było zarazem przedstawienie grup producenckich jako skutecznej alternatywy w dążeniu do poprawy wyników gospodarowania polskich rolników.
Pokaż

TytułBEZROBOCIE I POZIOM UBÓSTWA NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE
AutorMarek Raczkowski
Strony145–155
Słowa kluczowebezrobocie, ubóstwo, obszary wiejskie.
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł przedstawia analizę poziomu ubóstwa i ocenę jego wpływu na bezrobocie w Polsce po roku 1989 do chwili obecnej. Podjęta została próba określenia przyczyn ubóstwa oraz skutków, jakie ono powoduje, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Możliwość szybkiej transformacji polskiego rolnictwa, a co za tym idzie uwolnienie znacznych zasobów siły roboczej i zlikwidowanie problemu bezrobocia (zarówno jawnego, jak i ukrytego) jest mało prawdopodobne. Rozwiązanie problemu bezrobocia na wsi będzie zależało przede wszystkim od polityki państwa oraz skuteczności makroekonomicznych regulacji i lokalnych działań.
Pokaż