Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Oeconomia
(Ekonomia) 11 (4) 2012
Streszczenia
Wybierz numer

TytułZNAJOMOŚĆ ZASAD WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (CROSS-COMPLIANCE) WŚRÓD ROLNIKÓW Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
AutorMałgorzata Borkowska, Michał Kruszyński
Strony5–13
Słowa kluczowezasady (wymogi) wzajemnej zgodności, wspólna polityka rolna, ochrona środowiska terenów wiejskich, rolnictwo, województwo dolnośląskie
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2011 roku wśród 250 rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie województwa opolskiego. Celem badań było poznanie stanu wiedzy opolskich producentów rolnych na temat zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz konsekwencji, jakie wynikają z tytułu ich realizacji. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że poziom wiedzy producentów rolnych w zakresie cross-compliance jest niewielki i wymaga natychmiastowego uzupełnienia. Badania stanowią część większego projektu badawczego, w ramach którego autorzy pragną poznać poziom wiedzy w obszarze cross-compliance producentów rolnych z terenu południowo-zachodniej Polski. Dotychczas opublikowano artykuły nt. znajomości zasad wzajemnej zgodności wśród dolnośląskich i łódzkich producentów rolnych
Pokaż

TytułFINANSOWE DETERMINANTY POZIOMU ZAANGAŻOWANIA INWESTORÓW W STRATEGIĘ SPEKULACYJNĄ „CARRY TRADE”
AutorKatarzyna Czech, Adam Waszkowski
Strony15–22
Słowa kluczowestrategia spekulacyjna „carry trade”, kurs walutowy JPY/USD, SVAR, przyczynowość Grangera
StreszczeniePokaż streszczenie
W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zainteresowania walutową strategią spekulacyjną „carry trade”. Celem artykułu jest identyfikacja zależności między poziomem zaangażowania inwestorów w strategię „carry trade” a wybranymi zmiennymi finansowymi. Badania oparto na analizie zmiennych powiązanych z gospodarką Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W artykule założono, że atrakcyjność strategii „carry trade” zależna jest od różnicy w poziomie stóp procentowych w USA i Japonii, poziomu kursu walutowego JPY/USD i wskaźnika implikowanej zmienność opcji na indeks S&P 500 (VIX). Powyższa relacja została zbadana na podstawie strukturalnego modelu wektorowej autoregresji. W artykule wykazano, że jedyną zmienną mającą istotny wpływ na poziom zaangażowania inwestorów w strategię „carry trade” jest kurs walutowy JPY/USD. Deprecjacja jena japońskiego względem dolara amerykańskiego przyczynia się bowiem do wzrostu zainteresowania spekulacyjną strategią walutową „carry trade”.
Pokaż

TytułANALIZA MARKETINGOWA WPŁYWU PRZYCHODÓW NA POPYT NA MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE W SŁOWACKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
AutorZdenka Kádeková, Ľubica Kubicová, Patrik Rovný
Strony23–34
Słowa kluczoweprzychody i wydatki na żywność, cena, dochodowa i krzyżowa elastyczność popytu, gospodarstwa domowe pracowników, osób samozatrudnionych i emerytów
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł podejmuje zagadnienie zależności dochodów nominalnych i wydatków gospodarstw domowych na żywność oraz ich udziału w wydatkach ogółem z perspektywy gospodarstw domowych różnych grup społecznych Słowacji. Autorzy analizują zmienne wzorce w strukturze popytu na mięso, ceny i wpływ na ogół wydatków na mięso i produkty mięsne w gospodarstwach domowych pracowników, osób samozatrudnionych oraz emerytów. Przeprowadzono oceny wrażliwości popytu na zmiany cen konsumpcyjnych mięsa w różnych grupach gospodarstw domowych. Autorzy oszacowali elastyczność cenową popytu oraz elastyczność krzyżową popytu.
Pokaż

TytułDOSTĘP DO INFORMACJI JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ KONSUMENTA NA RYNKU ŻYWNOŚCI
AutorAnna Mazurkiewicz-Pizło, Beata Pachuca-Smulska
Strony35–46
Słowa kluczowekonsument, ochrona konsumenta, produkty żywnościowe, informacja, prawo do informacji, Polska
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule omówiona została problematyka prawa do informacji jako jednej z najważniejszych podstaw ochrony praw konsumenta, w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011. Przedstawiona została definicja konsumenta występująca w prawie polskim i podstawowe regulacje w prawie unijnym. Nakreślono zmiany w potrzebach konsumentów, które wystąpiły w ostatnich trzydziestu latach i w ich oczekiwaniach, które oni mają w stosunku do nabywanych produktów żywnościowych. Został poddany ocenie zakres zrealizowania prawa do informacji, które powinno być przekazywane konsumentom w świetle rozporządzenia z dnia 25 października 2011 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Pokaż

TytułISTOTA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU (FAIR TRADE) I JEGO ZNACZENIE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
AutorMichał Roman, Michał Wielechowski
Strony47–57
Słowa kluczowesprawiedliwy handel (Fair Trade), produkty Fair Trade, Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (WFTO), Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), krytyka sprawiedliwego handlu
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące sprawiedliwego handlu (Fair Trade). Według autorów artykułu ruch Fair Trade jest bardzo ważną ideą, której celem jest zmiana lokalizacji i podniesienie poziomu życia dużej części populacji z biednych regionów świata. Dane empiryczne pochodzące z dwóch największych organizacji Fair Trade na świecie, tj. Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO) oraz Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), zaprezentowane zostały w formie tabelarycznej i graficznej. Należy zauważyć, że wielkość produkcji i sprzedaży produktów Fair Trade rośnie na przestrzeni lat (dwucyfrowy poziom rocznej stopy wzrostu). Do głównych produktów Fair Trade należy zaliczyć: kawę, kakao, banany oraz cukier trzcinowy. Największymi importerami produktów Fair Trade w latach 2004–2011 były Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Większość rolników i pracowników w ramach systemu produkcji Fair Trade zamieszkuje obszar Afryki. Do najbardziej negatywnych aspektów sprawiedliwego handlu (Fair Trade) uwzględnianych przez ekonomistów należy zaliczyć: szkodliwy interwencjonizm, nieetyczny (niesprawiedliwy) przydział pieniędzy, korupcję oraz nadprodukcję.
Pokaż

TytułZNACZENIE MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW NIEROLNICZYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
AutorJoanna Wiśniewska
Strony59–70
Słowa kluczoweinternacjonalizacja, przedsiębiorstwa nierolnicze, obszary wiejskie
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule poddano analizie udział handlu i kapitału zagranicznego w nierolniczych przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich w latach 2005 i 2010. Analiza pozwoliła na zweryfikowanie hipotez dotyczących zmian, form i poziomu międzynarodowej działalności gospodarczej. Dowiedziono, iż internacjonalizacja badanych przedsiębiorstw zależy od wielkości przedsiębiorstwa, jak również od jego lokalizacji. Dwa ważne czynniki wpływają na ten proces: efekt potencjału i aglomeracji. Są one odpowiedzialne za zróżnicowanie międzynarodowej działalności gospodarczej przedsiębiorstw na terenach rolniczych i urbanizowanych. Dyskutowane zjawisko wywiera negatywny wpływ na zrównoważony rozwój gospodarki narodowej.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE MODELI DYNAMICZNYCH ZE STOCHASTYCZNYMI PARAMETRAMI FUNKCJI CELU DO OPTYMALIZACJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
AutorJadwiga Zaród
Strony71–81
Słowa kluczowemodel dynamiczny, programowanie stochastyczne, dochód rolniczy, ryzyko
StreszczeniePokaż streszczenie
Dla województwa zachodniopomorskiego zbudowano dwa dynamiczne modele programowania stochastycznego. Obejmowały one cztery kolejne lata o różnych warunkach agroklimatycznych, bez i z dotacjami unijnymi. Model I dotyczył gospodarstw zajmujących się produkcją roślinną, a model II uwzględniał uprawę roślin i hodowlę zwierząt. W obu modelach występowały losowe parametry funkcji celu, które stanowiła macierz dochodów rolniczych osiąganych w 10 rejonach województwa zachodniopomorskiego. Modele te rozwiązano trzema metodami za pomocą pakietu MATLAB. Wyniki rozwiązań zawierają dokładną powierzchnię poszczególnych upraw i gruntów ugorowanych, łączny dochód rolniczy osiągany w czterech analizowanych latach oraz ryzyko związane z jego realizacją.
Pokaż