Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Oeconomia
(Ekonomia) 8 (4) 2009
Streszczenia
Wybierz numer

TytułWYKORZYSTANIE MODELU DU PONTA W OCENIE RENTOWNOŚCI GOSPODARSTW POZYSKUJĄCYCH ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
AutorPiotr Bórawski
Strony5–12
Słowa kluczowerentowność, gospodarstwo, model Du Ponta
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł przedstawia rentowność gospodarstw rolnych, których właściciele pozyskiwali dodatkowe i alternatywne źródła dochodów prowadząc chów strusi i danieli. Szczególna uwaga została zwrócona na wskaźniki ekonomiczne kształtujące rentowność aktywów i kapitałów własnych. Badania wykazały różnice w rentowności kapitałów własnych w gospodarstwach w zależności od kierunku produkcji. Gospodarstwa zajmujące się chowem danieli osiągnęły lepszą rentowność kapitałów własnych. Ponadto w gospodarstwach tych odnotowano wyższą wartość środków trwałych i obrotowych w porównaniu do gospodarstw strusiarskich. Właściciele badanych gospodarstw rolnych usprawnili proces zarządzania kapitałem własnym. Większość z nich wykorzystywała kapitały własne w działalności rolniczej.
Pokaż

TytułLOKALNE GRUPY DZIAŁANIA CZYNNIKIEM STYMULUJĄCYM ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE
AutorAgnieszka Borowska
Strony13–22
Słowa kluczoweLAG, Leader, rozwój obszarów wiejskich
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł przestawia rolę i znaczenie sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem władz i instytucji oraz lokalnych grup działania (LGD) w kreowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Autor opracowania analizuje znaczenie programu Leader w Unii Europejskiej ukazując jej efektywne metody wpływające na lokalne partnerstwa w procesie współdecydowania i wprowadzania koncepcji zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Niewątpliwie wspomniana inicjatywa jest niezmiernie istotna w transformowaniu polskiej wsi. Z tego też względu LGD zostały utworzone na bazie publiczno-prywatnych partnerstw na obszarach szczególnie wrażliwych dla Wspólnoty Zawierają one w swoim składzie także reprezentantów sektora biznesu. Lokalne strategie rozwoju są realizowane na podstawie bezzwrotnego wsparcia finansowego przez lokalne grupy działania a projekty uwzględniają m in: nowe technologie i know-how w podnoszeniu wartości lokalnych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępu do rynku dla małej produkcji z zachowaniem zasobów naturalnych i kulturowych.
Pokaż

TytułAKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA MIESZKAŃCÓW WSI - UJĘCIE MODELOWE NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH
AutorNina Drejerska
Strony23–34
Słowa kluczoweaktywność zawodowa, mieszkańcy wsi, model regresji logistycznej, Polska
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono społeczno-ekonomiczne determinanty aktywności ekonomicznej mieszkańców obszarów wiejskich. Badaniami przeprowadzonymi w 2006 roku objęto 1000 wiejskich gospodarstw domowych z 24 powiatów na terenie całego kraju. Poddano analizie dane o 2581 osobach w wieku produkcyjnym w celu opracowania modelu identyfikującego wpływ wybranych zmiennych na prawdopodobieństwo bierności zawodowej ludności wiejskiej. Najczęściej wskazywaną przyczyną bierności zawodowej był brak nadziei na znalezienie pracy, a następnie względy rodzinne - głównie opieka nad małymi dziećmi, rzadziej nad osobami niepełnosprawnymi Czynnikami wpływającymi na prawdopodobieństwo bierności potwierdzonymi w modelu regresji logistycznej okazały się być zamieszkiwany makroregion, płeć, wiek, pozycja w rodzinie, posiadany zawód oraz dodatkowe kwalifikacje a także zamieszkiwanie w rolnym lub bezrolnym gospodarstwie domowym.
Pokaż

TytułŻYWNOŚĆ MODYFIKOWANA GENETYCZNIE - OCENA AKCEPTACJI NOWEJ ŻYWNOŚCI PRZEZ KONSUMENTÓW
AutorJerzy Gębski, Małgorzata Kosicka-Gębska
Strony35–42
Słowa kluczowekonsument, żywność, nowa żywność, organizmy modyfikowane genetycznie, żywność modyfikowana genetycznie
StreszczeniePokaż streszczenie
Problematyka dotycząca żywności modyfikowanej genetycznie jest obecnie przedmiotem wielu społecznych dyskusji. Respondenci odczuwają obawy przed żywnością tego typu przede wszystkim ze względu na brak wiedzy i brak docierających informacji, pozwalających na budowanie własnych przekonań o wpływie organizmów modyfikowanych genetycznie na ludzki organizm i zdrowie. Żywność GM zaliczana jest do tzw. nowej żywności (ang. novel food), która powstała jako odpowiedź naukowców i producentów na potrzeby i preferencje współczesnych konsumentów. Celem prezentowanego badania było poznanie opinii respondentów pochodzących z województwa mazowieckiego o postrzeganiu i stosunku do żywności modyfikowanej genetycznie, jak również możliwościach akceptacji tej żywności na polskim rynku. W badaniu empirycznym jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety o wysokim stopniu standaryzacji, który posłużył do zbadania i poznania opinii badanych o żywności modyfikowanej genetycznie. Badanie wykazało negatywne nastawienie respondentów do żywności GMO. Zdaniem badanych, gdyby taka żywność była powszechnie dostępna na rynku w przyszłości i miała być zaakceptowana i kupowana przez nabywców, to musiałaby posiadać wiele nowych właściwości, których nie posiada żywność tradycyjna. Między innymi powinna charakteryzować się zmniejszoną kalorycznością, większą zawartością witamin i związków mineralnych i nie wyższą ceną od powszechnie dostępnych produktów żywnościowych.
Pokaż

TytułDETERMINANTY PRODUKCJI DROBIU W LIBII
AutorNassar Ali Grepay
Strony43–49
Słowa kluczoweprodukcja drobiu, Libia
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie i ocena wybranych aspektów produkcji drobiu w Libii. Duże znaczenie tej produkcji jest uwarunkowane zarówno czynnikami technologicznymi jak i ekonomicznymi. Wśród czynników determinujących produkcję drobiu w Libii wskazano na trzy najważniejsze, jakimi są: zastosowanie odpowiednich pasz, dobór kurczaków oraz opieka weterynaryjna. Właściwie żywienie drobiu decyduje w dużej mierze o opłacalności produkcji. Ponadto wpływa nie tylko na uzyskiwaną wielkość, ale też jakoś produkcji. Kolejnym, podstawowym uwarunkowaniem opłacalności produkcji jest dobór odpowiednich gatunków kurcząt oraz odpowiednie ich żywienie. W chowie kurcząt bardzo ważną ą rolę odgrywa właściwa opieka weterynaryjna.
Pokaż

TytułPOZIOM EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOOBSZAROWYCH
AutorSławomir Jarka
Strony51–59
Słowa kluczoweefektywność, wskaźnik kompleksowy, wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, Polska
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy wykorzystano m.in. metodę analiz sprawozdań finansowych. W ocenie efektywności finansowej przedsiębiorstw szczególne znaczenie odgrywa wskaźnik rentowności kapitału własnego. Dokonano także analizy efektywności finansowej z wykorzystaniem metody unitaryzacji zerowej. Poddano kalkulacji kompleksowy wskaźnik efektywności (KWE). Najwyższe wartości uzyskały przedsiębiorstwa o najmniejszej skali działalności, w dalszej kolejności plasowały się jednostki o średniej skali działalności. Najniższe wartości kompleksowego wskaźnika efektywności odnotowano w przedsiębiorstwach gospodarujących na areale powyżej 500 ha UR. Warto wskazać, że im wartość wskaźnika zagregowanego bliższa jedności, tym działalność przedsiębiorstwa bardziej zbliżona jest do założonego wzorca, modelu charakteryzującego się najwyższym poziomem efektywności we wszystkich badanych obszarach.
Pokaż

TytułTRANSGRANICZNE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE JAKO KIERUNEK ROZWOJU JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO
AutorIrena Jędrzejczyk, Jarosław W. Przybytniowski
Strony61–69
Słowa kluczoweJednolity rynek Unii Europejskiej, transgraniczne usługi ubezpieczeniowe, Polska
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule zaprezentowano rozwój transgranicznych usług ubezpieczeniowych jako tendencję pogłębienia się integracji w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej. Jednolity rynek usług ubezpieczeniowych funkcjonuje na zasadzie harmonizacji przepisów dotyczących minimalnych wymagań w zakresie: jednolitej licencji ubezpieczeniowej („single passport”), nadzoru sprawowanego przez kraj siedziby zakładu ubezpieczeń, swobody zakładania przedsiębiorstw w obu działach ubezpieczeń, wymogu rezerw technicznych w odniesieniu do całości aktywów instytucji, wymogu rocznych i skonsolidowanych sprawozdań oraz specjalnego nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi (nadzór „solo plus”). Wprowadzanie w życie rozwiązań w prawie europejskim i prawach krajowych sprzyja rozwojowi transgranicznych usług ubezpieczeniowych w krajach UE. Liczba zagranicznych ubezpieczycieli, którzy na zasadzie swobody świadczenia usług zgłosili zamiar prowadzenia działalności na terenie Polski po wstąpieniu do UE wzrosła niemal trzykrotnie. W 2007 liczba notyfikacji wzrosła do 425, z czego z UE 410. Jednocześnie zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce w coraz większym stopniu angażują się w działalność transgraniczną.
Pokaż

TytułWIZERUNEK FIRMY JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTUJĄCE KAPITAŁ KLIENCKI
AutorRyszard Jurkowski
Strony71–77
Słowa kluczowewizerunek, marketing, kapitał intelektualny, kapitał kliencki, relacja z klientami, reputacja, reklama, wartość firmy, organizacyjny zasób wiedzy.
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań, prowadzonych w 2009 w firmach wytwórczych zarejestrowanych w Warszawie, w zakresie wykorzystywania wizerunku do budowy kapitału klienckiego, jako elementu kapitału intelektualnego firmy. W toku analiz literatury uznano, że wizerunek, jako efekt działań marketingowych może wpływać na tworzenie i utrzymywanie relacji z klientami. To z kolei, pozwala na traktowanie klientów, jako istotnego zasobu firmy, i umożliwia ustalanie wartości klientów, jako kapitału klienckiego. W wyniku badań ankietowych i analiz danych statystycznych uzyskanych w firmach uznano, że pracownicy firm są przekonani o pozytywnym wizerunku firm, w których pracują oraz o tym, że firmy mają dobre relacje z klientami. Jednak badane firmy nie stosują narzędzi zarządzania kapitałem klienckim i nie traktują wiedzy o klientach i wiedzy klientów, jako zasobu wiedzy organizacyjnej.
Pokaż

TytułKSZTAŁTOWANIE PRODUKTU W KONCEPCJI MARKETINGU EKOLOGICZNEGO
AutorEwa Koreleska
Strony79–86
Słowa kluczoweprodukt ekologiczny, marketing ekologiczny
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie produktu ekologicznego oraz możliwości jego kształtowania w procesie marketingu ekologicznego. Marketing ekologiczny jest nowoczesną koncepcją marketingu społecznego, która uwzględnia trzy podmioty procesu wymiany, tj. producenta, konsumenta i społeczeństwo jako całość. Badania własne zostały przeprowadzone wśród właścicieli lub dyrektorów przetwórni ekologicznych (indywidualny wywiad bezpośredni). Określono i oceniono m.in. rynek docelowy badanych firm, wykorzystywane źródła informacji na temat odbiorców, asortyment, czynniki decydujące o wprowadzaniu nowych produktów oraz stosowane strategie produktowe. Stwierdzono, że badani przedsiębiorcy trafnie definiują rynek docelowy, a stosowany przez nich dobór źródeł informacji jest właściwy. Zdecydowana większość firm ma charakter innowacyjny, o czym świadczą wprowadzane nowe produkty do oferty asortymentowej. Większość firm prowadzi badania dotyczące konsumentów w sposób przypadkowy, co w konsekwencji może powodować w przyszłości mniejsze korzyści z ich stosowania.
Pokaż

TytułKAPITAŁ SPOŁECZNY MIESZKAŃCÓW WSI JAKO CZYNNIK TURYSTYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
AutorJoanna Kosmaczewska
Strony87–96
Słowa kluczoweobszary wiejskie, rozwój, kapitał społeczny, turystyka
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w ujęciu teoretycznym roli kapitału społecznego (rozpatrując jedynie jego pozytywną stronę) jako endogenicznego zasobu wiejskiej społeczności lokalnej, w kontekście turystycznego rozwoju obszarów wiejskich. Rozważania oparte zostały o źródła literaturowe poruszające wspomnianą problematykę, a następnie poddane częściowej weryfikacji z wykorzystaniem metody studium przypadku (gmina Wijewo, gmina Kobyla Góra). Aby wskazać na znaczenie kapitału społecznego jako jednego z czynników umożliwiających rozwój funkcji turystycznej wsi, opracowano mapę kapitału społecznego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, przy wykorzystaniu metody wzorca rozwoju Z. Hellwiga (w oparciu o dostępne dane statystyczne), a następnie podjęto próbę określenia turystycznej funkcji wybranych gmin wiejskich (wskaźnik: Baretje`a-Deferta) oraz przeprowadzono hipotetyczną refleksję wskazującą na synergię analizowanych zjawisk. Uzyskane wyniki pozwoliły określić nie tylko ogólne zasoby kapitału społecznego w badanych jednostkach terytorialnych, ale dały możliwość prześledzenia dwóch odmiennych wzorów społecznej aktywności tworzącej dwa odmienne typy kapitału społecznego. Przeprowadzona w artykule analiza wskazuje, że rozwój funkcji turystycznej możliwy jest tylko na tych obszarach wiejskich, których mieszkańcy i ich włodarze potrafią tak zarządzać posiadanymi zasobami, by poprzez współdziałanie i zaufanie realizować indywidualne i grupowe cele w ramach nieformalnych sieci i organizacji pozarządowych, zwiększając przy tym dostęp do poszczególnych kapitałów dla wszystkich mieszkańców gminy. Turystyka zaś, ma tym większe szanse na sukces, im oferowany produkt jest bardziej spójny, ale jednocześnie pełen zdywersyfikowanych, a zarazem komplementarnych usług, które mogą świadczyć mieszkańcy. W artykule postawiona zostaje hipoteza, że nie tylko kapitał społeczny może mieć wpływ na turystyczny rozwój obszarów wiejskich, ale także sam rozwój funkcji turystycznej wpływa pozytywnie na kapitał społeczny.
Pokaż

TytułZJAWISKO EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO
AutorMagdalena Kowalska
Strony97–103
Słowa kluczowewyjazdy zarobkowe, wychodźstwo sezonowe, emigracja zamorska, okres międzywojenny, współczesność
StreszczeniePokaż streszczenie
Głównym celem badań jest odniesienie obecnego zjawiska związanego z emigracją zarobkową na terenie powiatu wadowickiego do sytuacji z okresu międzywojennego XX wieku. Zakres terytorialny oraz dobór próby (mieszkańców powiatu) uwzględnia najsilniejszą i najsłabszą emigrację w zależności od jej rodzajów w tym okresie. Badania mają charakter porównawczy. Punkt wyjścia stanowią materiały historyczne zawierające informacje na temat wychodźstwa sezonowego, emigracji sezonowej za granicę oraz emigracji zamorskiej w okresie międzywojnia na tym terenie. W celu zdiagnozowania omawianego zjawiska na badanym terenie przeprowadzono badania z mieszkańcami powiatu techniką wywiadu wg kwestionariusza.
Pokaż

TytułROLA PARTNERSTWA WE WSPÓŁCZESNYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
AutorAndrzej Krasnodębski, Juraj Tej
Strony105–114
Słowa kluczowepartnerstwo, współpraca, rozwój regionalny, zarządzanie regionalne, obszary wiejskie, Słowacja
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule omówiono zagadnienie partnerstwa i jego roli w zarządzaniu rozwojem regionalnym i obszarami wiejskimi; partnerstwo należy uznać jako jedną z możliwości działania na rzecz interesów regionu. Partnerstwo uznaje się za perspektywiczną formę współdziałania podmiotów, która w przyszłości może znacznie przyczynić się do rozwoju regionu i gospodarki regionalnej. W artykule przedstawiono opinie odnośnie poszczególnych zagadnień wyrażone przez grupę podmiotów (małych i średnich przedsiębiorstw) działających w dwóch regionach Słowacji. Wyniki badań wskazują na różny stosunek badanych przedsiębiorstw do tworzenia partnerstwa. W rejonie Trencina widać większą gotowość do tworzenia partnerstwa i aktywnego współdziałania. Z kolei w rejonie Presova obserwuje się mniejszą chęć tworzenia partnerstwa, a i aktywna współpraca w ramach partnerstwa jest mniejsza. Dowodzi to różnego postrzegania partnerstwa w różnych regionach Słowacji.
Pokaż

TytułSPECYFIKA ZARZĄDZANIA WIZERUNKIEM ORGANIZACJI BIZNESOWEJ
AutorAnna Mazurkiewicz-Pizło
Strony115–125
Słowa kluczowepublic relations, organizacja biznesowa, wizerunek organizacji
StreszczeniePokaż streszczenie
Szerokie działania z zakresu public relations (PR), w tym kreowanie pożądanego wizerunku organizacji biznesowej, stwarza możliwość budowania dodatkowej jej wartości i wyróżnienia spośród konkurentów. Stąd zarządzanie wizerunkiem w dzisiejszym, turbulentnym otoczeniu stało się niezwykle ważne. Szczególnie istotne jest to dla przedsiębiorstw usługowych, których produkty składają się z łańcucha usług różnych ogniw pośrednich, gdyż ich działania przekładają się na ostateczne postrzeganie firmy. Na zarządzanie wizerunkiem organizacji składają się dwie grupy działań: podejmowane w otoczeniu wewnętrznym i są to głównie polityka personalna i komunikacja wewnętrzna, oraz te podejmowane w otoczeniu zewnętrznym takie jak: budowanie tożsamości, zarządzanie kryzysowe, media relations, a także często ignorowane: wystrój pomieszczeń, jakość obsługi klienta, zachowanie i wygląd pracowników, działania z zakresu odpowiedzialności społecznej, a nawet rodzaj podejmowanych kampanii promocyjnych. Celem artykułu jest analiza działań mających bezpośredni lub pośredni wpływ na kreowanie wizerunku organizacji biznesowej zarówno w jej otoczeniu wewnętrznym jak i zewnętrznym.
Pokaż

TytułROLA WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) W PROMOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W POLSCE
AutorJanusz Myszczyszyn
Strony127–138
Słowa kluczoweSystem ekozarządzania i audytu (EMAS), rozwój zrównoważony, Polska, Unia Europejska
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule prezentuje się ideę Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) oraz doświadczenia polskich organizacji w jego wdrażaniu. Autor wskazuje sposób, korzyści, jakie może przynieść wdrożenie, ale także analizuje bariery i trudności w jego uruchomieniu. W unijnym rejestrze EMAS (stan na 19.12.2008 r.) znajdowało się 4256 organizacji i ponad 6740 obiektów. W porównaniu do Niemiec (1419 organizacji), Hiszpanii (1033 organizacje), czy Włoch (939 organizacji), a nawet Czech (33 organizacje), w rejestrze EMAS jest zaledwie 16 organizacji i 25 obiektów z Polski. Wśród zarejestrowanych organizacji z Polski przeważają firmy duże, brak przedsiębiorstw z sektora MSP. Największa koncentracja wdrożonych systemów EMAS w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców występuje w: Austrii (32 organizacje), Danii i Niemczech (17 organizacji), Włoszech (16 organizacji). W naszym kraju to zaledwie 0,42 organizacje. Badania dowodzą, że system ten w Polsce ciągle jest mało znany, z tego względu promocja jego implementacji wśród organizacji jest celem artykułu. Społeczeństwo polskie i decydenci muszą zrozumieć, że prowadzenie zrównoważonego rozwoju jest nieodzowne, aby środowisko życia ludzi, organizmów żywych nie pogarszało się, a jednocześnie, aby gospodarka rozwijała się. Cele te można osiągnąć poprzez implementację systemu EMAS.
Pokaż

TytułINNOWACJA WARTOŚCI JAKO WSPÓŁCZESNA KONCEPCJA STRATEGII MARKETINGOWYCH
AutorMarzena Wójcik-Augustyniak
Strony139–150
Słowa kluczowestrategie marketingowe, innowacja w dziedzinie wartości, narzędzia innowacji wartości, kluczowe czynniki sukcesu, uczelnie publiczne w Polsce
StreszczeniePokaż streszczenie
Turbulentne otoczenie wymusza na organizacjach poszukiwanie nowych sposobów radzenia sobie z narastającą konkurencją. Większość przedsiębiorstw zrozumiało, że aby przetrwać należy przede wszystkim orientować swoją działalność na potrzeby i pragnienia klientów oraz, z większą niż do tej pory uwagą, obserwować konkurentów. Analiza konkurentów nie ma jednak służyć porównywaniu się z nimi, w celu dostarczania klientom wartości na wyższym poziomie lub po niższym koszcie, ale przede wszystkim ma służyć wykreowaniu wartości, której konkurenci klientom nie dostarczają. Jednym z takich sposobów, zaprezentowanym w artykule, jest tworzenie innowacji w dziedzinie wartości. W odniesieniu do działań marketingowych polega ona na stworzeniu spójnego, trudnego do skopiowania zestawu narzędzi marketingu - mix, za które uznano wartość dla klienta, koszt dla klienta, wygodę, komunikację oraz personel. Analizę poszczególnych elementów marketingu - mix, w kontekście działań, mających stworzyć innowację w dziedzinie wartości, przeprowadzono w odniesieniu do uczelni publicznych w Polsce. Zaprezentowano wyniki badań, przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej (AP). W kwestii wartości dla klienta, studenci AP za elementy innowacji wartości uznali: e - booki, studia MBA, elastyczne studia, liczbę wydziałów oraz nowoczesne kierunki. Koszt dla klienta tworzyły koszty utrzymania (w przypadku studiów stacjonarnych) oraz czesne (w przypadku studiów niestacjonarnych). Lokalizacja, baza lokalowa, e-learning oraz wykłady multimedialne stanowiły dla studentów AP elementy wygody dla klienta. Natomiast wymiana zagraniczna, prestiż uczelni (przekształcenie w uniwersytet) oraz jakość stron WWW można uznać za składowe komunikowania się z klientem.
Pokaż

TytułSPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. TEORIA I PRAKTYKA - JADWIGA ADAMCZYK. RECENZJA KSIĄŻKI
AutorEulalia Skawińska
Strony151–157
Słowa kluczowespołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, przedsiębiorczość
StreszczeniePokaż streszczenie
Praca przedstawia recenzję książki pt. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, autorstwa Jadwigi Adamczyk. Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, przedsiębiorczość Koncepcja społecznej odpowiedzialności zaprezentowana w XIX w. przez A. Carnegie jest jednym z narzędzi tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku. Jej pojęcie i zakres oraz kryteria oceny są niejednoznaczne i wciąż dyskutowane w literaturze. Problematyka ta ma charakter interdyscyplinarny. Jadwiga Adamczyk reprezentuje w swojej pracy podejście ekonomiczne. Treść książki spełnia oczekiwania szerokiego kręgu odbiorców zarówno tych ze strony nauki jak i praktyki gospodarczej. W wielu ośrodkach naukowych w Polsce problem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stanowi przedmiot badań, konferencji, seminariów czy wykładów.
Pokaż