Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Oeconomia
(Ekonomia) 7 (4) 2008
Streszczenia
Wybierz numer

TytułWYDAJNOŚĆ TECHNICZNA GOSPODARSTW ROLNYCH Z UPRAWĄ ORZESZKÓW ZIEMNYCH W TURCJI
AutorTuna Alemdar, Hilal Işik
Strony5–15
Słowa kluczowewydajność, graniczna analiza danych DEA, uprawa orzeszków ziemnych, Turcja
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono wydajność techniczną gospodarstw rolnych z uprawą orzeszków ziemnych w Turcji. Dane zebrano w trakcie badań przeprowadzonych w sezonie 2000–2001. Analizę przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie, wyniki technicznej efektywności obliczono przy zastosowaniu zorientowanej na nakłady granicznej analizy danych (DEA). W drugim etapie, zastosowano analizę regresji Tobit w celu zidentyfikowania determinantów technicznej wydajności. Wyniki wskazują, że rolnicy uprawiający orzeszki ziemne mogą zaoszczędzić ok. 8% nakładów przy nie zmienionym poziomie produkcji. Wśród czynników mających silny wpływ na poziom wydajności produkcji wyszczególniono wiek rolnika, doświadczenie w uprawie orzecha ziemnego, położenie gospodarstwa rolnego oraz ogólną powierzchnię gospodarstwa.
Pokaż

TytułSZANSE PRODUKCJI BIOPALIW NA OBSZARACH WIEJSKICH W TURCJI
AutorAli Berk, Baran Yaşar
Strony17–25
Słowa kluczowerozwój obszarów wiejskich, biopaliwa, Turcja
StreszczeniePokaż streszczenie
Obszary wiejskie i sektor rolny stanowią ważny element gospodarki państw rozwijających się. Do najważniejszych elementów, mających wpływ na zmniejszenie poziomu dochodów rolniczych, należy zaliczyć rosnące koszty produkcji, w tym koszty paliw. Coraz większego znaczenia nabierają technologie umożliwiające produkcję alternatywnej, przyjaznej środowisku energii na obszarach wiejskich. W artykule poddano dyskusji znaczenie gospodarcze oraz szanse produkcji biopaliw jako jednego z najważniejszych źródeł energii na obszarach wiejskich.
Pokaż

TytułBARIERY I MOŻLIWOŚCI GENEROWANIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE
AutorBeata Będzik
Strony27–34
Słowa kluczoweekonomia społeczna, kapitał społeczny, aktywność lokalnych społeczności, obszary wiejskie.
StreszczeniePokaż streszczenie
W dobie integracji i globalizacji rośnie znaczenie tzw. miękkich czynników dla dynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego. W tej grupie czynników na plan pierwszy wysuwa się kapitał społeczny. W artykule przedstawiono rozważania na temat wpływu kapitału społecznego na rozwój społeczno-gospodarczy, zwłaszcza obszarów wiejskich. Pokazano niedostatki i ograniczenia w postaci takich komponentów kapitału społecznego, które utrudniają jego budowanie i pomnażanie. Wskazano również na występujące w Polsce bariery rozwoju kapitału społecznego, zwłaszcza na terenach wiejskich, oraz możliwe drogi ich przezwyciężenia.
Pokaż

TytułOPODATKOWANIE NAJMU (I DZIERŻAWY) NIERUCHOMOŚCI
AutorAgnieszka Deresz, Marian Podstawka
Strony35–52
Słowa kluczowedzierżawa, najem nieruchomości, podatek
StreszczeniePokaż streszczenie
Dochód z najmu mieszkania lub domu może być opodatkowany w różny sposób w zależności od tego, czy jest on częścią prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, czy też nie. Ponadto, w każdym z tych przypadków podatnik może wybrać najbardziej odpowiadający mu sposób opodatkowania. Celem tego opracowania jest wyjaśnienie uwarunkowań podatkowych związanych z najmem (dzierżawą) nieruchomości. Opracowanie zawiera przykłady pochodzące wprost z praktyki.
Pokaż

TytułWYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W DOSKONALENIU POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W POLSCE
AutorKatarzyna Gralak
Strony53–64
Słowa kluczowezarządzanie publiczne, potencjał instytucjonalny, doskonalenie jakości
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie instrumentów umożliwiających administracji samorządowej podnoszenie sprawności działania i budowanie potencjału instytucjonalnego, który w istotnym stopniu decyduje o dynamice lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedstawione w opracowaniu programy i projekty, realizowane w strukturach samorządu terytorialnego w Polsce, nawiązują do zasad nowego zarządzania publicznego (NPM) i partycypacji obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi. Rozwiązania proponowane administracji samorządowej w tych programach są od wielu lat stosowane z pozytywnym skutkiem w wielu państwach Europy Zachodniej oraz w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii. W warunkach polskich działania podejmowane w sferze doskonalenia administracji samorządowej są nadal niewystarczające.
Pokaż

TytułOGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIOWYCH
AutorRyszard Jurkowski
Strony65–75
Słowa kluczoweubezpieczenie, umowa ubezpieczeniowa, ogólne warunki ubezpieczenia, niedozwolone postanowienia umowne
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł przedstawia zasady kształtowania umów ubezpieczeniowych, jako odstawowego narzędzia ochrony przed skutkami wypadków losowych. Przedstawiono pojęcie ubezpieczenia i jego konstrukcję. Odniesiono się do przypadków obowiązkowego objęcia ubezpieczeniem działalności osobistej, zawodowej i gospodarczej. Przedstawiono formy, zakres i dokumentacje umowy ubezpieczeniowej. Wykazano, iż treść umowy ubezpieczeniowej kształtowana jest przede wszystkim w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Analizie podano treści umów ubezpieczeniowych, ze szczególnym uwzględnienie klauzul \niedozwolonych. W tym zakresie wykorzystano akty prawne Unii Europejskiej, polskie akty prawne oraz orzecznictwo europejskie i krajowe. W artykule pominięto kwestie niedozwolonych praktyk rynkowych i innych form ograniczania konkurencji oraz ograniczania praw konsumenckich.
Pokaż

TytułWYKORZYSTANIE E-TECHNOLOGII W SEKTORZE MSP NA POMORZU
AutorKrzysztof Kandefer
Strony77–86
Słowa kluczoweInternet, informacja, MSP, pomorskie
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w swojej działalności są coraz częściej spotykane na rynku. Ze względu na mnogość tych informacji konieczne staje się poznanie mechanizmów, które pozwalają na wybór odpowiednich i wiarygodnych źródeł informacji. Każde przedsiębiorstwo sektora MSP jest zarówno nadawcą, jak i odbiorcą informacji rynkowych. Poznanie i zrozumienie funkcjonowania systemów informacyjnych działających zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w jego otoczeniu może decydować o jakości funkcjonowania przedsiębiorstw. Analiza wyników obrazująca wykorzystanie Internetu w branży turystycznej na tle innych branż w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim potwierdziła duże ich znaczenie.
Pokaż

TytułKWESTIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ROLNICTWIE
AutorZofia Kołoszko-Chomentowska
Strony87–95
Słowa kluczoweczynnik ludzki, wykształcenie, rolnictwo
StreszczeniePokaż streszczenie
We współczesnej gospodarce coraz większego znaczenia nabiera jakość kapitału ludzkiego. Wyniki badań nad wpływem czynnika ludzkiego na efektywność gospodarstw rolniczych potwierdzają tezę, że zróżnicowanie efektywności nakładów kapitałowych pozwala wyjaśnić tylko około połowy uzyskanych efektów ekonomicznych, zaś druga połowa jest pochodną wpływu jakości czynnika ludzkiego. Jako miarę jakości tego czynnika przyjmuje się m. in. wykształcenie kierownika gospodarstwa, które uznawane jest za podstawowy czynnik efektywnościowy procesu produkcyjnego. Rolnictwo jest działem gospodarki o najmniej wykwalifikowanej sile roboczej, aczkolwiek w ostatnich latach nastąpiły korzystne zmiany w strukturze wykształcenia wiejskiej ludności rolniczej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jakość zasobów ludzkich w rolnictwie zarówno w zakresie wykształcenia ogólnego, jak i rolniczego systematycznie ulega poprawie. Nadal jednak poziom wykształcenia ludności rolniczej jest niski.
Pokaż

TytułODDZIAŁYWANIE KRYZYSU SUB-PRIME NA DOCHODOWOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
AutorSylwester Kozak
Strony97–106
Słowa kluczowekryzys finansowy, ubezpieczenia, dochodowość zakładów ubezpieczeń
StreszczeniePokaż streszczenie
Światowy kryzys systemu finansowego, wywołany załamaniem się rynku kredytów hipotecznych typu sub-prime doprowadził do niewypłacalności wielu renomowanych instytucji finansowych. Oddziaływanie kryzysu na wszystkie segmenty sektora finansowego ma zarówno bezpośredni, jak i pośredni charakter. Część ubezpieczycieli poniosła straty na swych bezpośrednich inwestycjach w papiery wartościowe ABSs. Inne z tytułu ubezpieczenia ryzyka niewypłacalności emisji obligacji zabezpieczanych płatnościami z kredytów sub-prime oraz wypłat odszkodowań z polis odpowiedzialności cywilnej instytucji finansowych i ich pracowników od błędów i uchybień popełnianych w trakcie procesu sekurytyzacji kredytów sub-prime. Kryzys rynku sub-prime również w pośredni sposób wpłynął na obniżenie dochodów sektora ubezpieczeniowego. Obniżenie cen aktywów na rynkach finansowych doprowadziło do redukcji wartości portfela inwestycyjnego i dochodów zakładów ubezpieczeń. Spowolnienie gospodarcze, niższy wydatki inwestycyjne oraz spadek zaufania społecznego do instytucji finansowych to przyczyny obniżenia się popytu na usługi ubezpieczeniowe i spadku dochodów tego sektora. Publikowane do chwili obecnej raporty agencji nadzorczych i firm konsultingowych wskazują, że straty sektora ubezpieczeniowego nie są wysokie i stanowią około 12% ogółu strat wszystkich instytucji finansowych. Ponadto zapewniają, że w Europie, w tym w Polsce nie stwierdza się zauważalnych bezpośrednich strat wynikających z kryzysu sub-prime.
Pokaż

TytułBARIERY ROZWOJU INNOWACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH POMORZA ZACHODNIEGO
AutorIrena Łącka
Strony107–121
Słowa kluczoweinnowacyjność, bariery, obszary wiejskie, obszary regresji gospodarczej, Pomorze Zachodnie
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł omawia przyczyny niskiej innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich regionu zachodniopomorskiego. Autorka wskazuje, ze procesy innowacyjne są złożone, sieciowe i wymagają współdziałania wielu elementów regionalnego systemu innowacji – przedsiębiorców, uniwersytetów, instytucji transferu technologii, instytucji wsparcia innowacji i przedsiębiorczości. W województwie zachodniopomorskim występuje wiele barier tego współdziałania, które należą do kilku grup ograniczeń. Wynikają z uwarunkowań specyfiki ekonomicznej regionu, czynników społecznych, ekonomicznych i systemowych. Jednoczesne działanie tych ograniczeń i barier powoduje niską aktywność innowacyjną w regionie, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Przyczynia się do marginalizacji społeczno-ekonomicznej tych obszarów i całego regionu.
Pokaż

TytułOBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH
AutorMieczysław Łozowski
Strony123–135
Słowa kluczoweubezpieczenia w rolnictwie, obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
StreszczeniePokaż streszczenie
Rozwój ubezpieczeń wiejskich postępował wraz z rozwojem całego systemu ubezpieczeń w Polsce. Już w 1807 roku wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie budynków od ognia. W 1990 r., po zniesieniu części obowiązkowych ubezpieczeń nastąpił upadek ubezpieczeń rolnych. Co prawda, w niewielkim stopniu dotyczyło to ubezpieczeń budynków na wsi, oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zmiana zasad, które w tym okresie nastąpiły polegała głównie na tym, że w okresie przed 1990 r. ubezpieczenia budynków, obejmujące głównie szkody powstałe wskutek ognia, powodzi, huraganu i innych klęsk żywiołowych, miały charakter ustawowy, co prowadziło w konsekwencji do tego, ze wszystkie budynki za wyjątkiem szklarni, tunelów foliowych szklarni oraz budynków przemysłowych usługowych i rzemieślniczych w gospodarstwach indywidualnych były ubezpieczone w pełnym zakresie ryzyk. Analiza przebiegu tego ubezpieczenia w okresie lat 1997–2007, wskazuje, że ubezpieczenie budynków rolniczych należy uznać, jako względnie dobrze prosperujące, a zwiększenie stopnia powszechności funkcjonowania tego ubezpieczenia jest możliwe poprzez wzrost świadomości ubezpieczeniowej oraz wzmocnienie kontroli zawierania ubezpieczenia.
Pokaż

TytułPRZESŁANKI OCENY RYZYKA
AutorŠtefan Majtán, Daniela Rybárová
Strony137–145
Słowa kluczoweocena ryzyka, tolerancja ryzyka, akceptowany poziom ryzyka
StreszczeniePokaż streszczenie
Ludzie w różnoraki sposób spostrzegają siłę poszczególnych ryzyk – co może stanowić niewielkie ryzyko dla jednej osoby, może zniszczyć życie innej osobie. Pierwszym etapem analizy ryzyka jest identyfikacja zagrożeń. Kolejny etap polega na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz jego stopnia wpływu. Jednym sposobem realizacji tego etapu jest jak najlepsza estymacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz pomnożenie wartości kosztów jakie zostałyby poniesione w przypadku wystąpienia zdarzenia. W ten sposób otrzymujemy wartość ryzyka.
Pokaż

TytułZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKIM
AutorKrzysztof Wiktorowski
Strony147–154
Słowa kluczowerolnictwo, obszary wiejskie, rozwój zrównoważony, region zachodniopomorski, wzrost, rozwój
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawione zostały problemy restrukturyzacji rolnictwa w regionie zachodniopomorskim w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Proces ten wywołał wysokie ekologiczne, społeczne i ekonomiczne koszty. Celem badań jest określenie znaczenia kategorii wzrostu i rozwoju gospodarczego na tle procesów gospodarczych przebiegających w regionie na tle teoretycznych koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Pokaż

TytułBADANIE EFEKTYWNOŚCI GPW NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH INDEKSÓW: TEST AUTOKORELACJI1
AutorDorota Witkowska, Dorota Żebrowska-Suchodolska
Strony155–162
Słowa kluczoweefektywność informacyjna rynku, test autokorelacji
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy jest weryfikacja hipotezy o słabej formie efektywności informacyjnej polskiego rynku kapitałowego. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG20 oraz wyznaczonego subindeksu zawierającego notowania spółek z sektora bankowego, wchodzących w skład indeksu WIG20. Wykorzystano w tym celu: test współczynnika autokorelacji Quenouille’a i test łącznej autokorelacji ze statystyką Ljunga-Boxa. Analizy przeprowadzono w oparciu o dzienne logarytmiczne stopy zwrotu wyznaczone dla 19 zdefiniowanych podprób, utworzonych z notowań dla okresu od 3.10.1994r. do 29.12.2006r. Słowa kluczowe: efektywność informacyjna rynku, test autokorelacji
Pokaż