Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Oeconomia
(Ekonomia) 5 (2) 2006
Streszczenia
Wybierz numer

TytułWPŁYW SAMORZĄDU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYKŁADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
AutorKarolina Babuchowska, Roman Kisiel
Strony5–15
Słowa kluczowerozwój gospodarczy, gminy, instrumenty rozwoju
StreszczeniePokaż streszczenie
Samorząd lokalny jest koordynatorem wszelkich działań podejmowanych na obszarze gminy, również takich, których bezpośrednim efektem jest lokalny rozwój gospodarczy. Celem pracy była odpowiedź na pytanie: W jaki sposób samorząd gminny wpływa na lokalny rozwój gospodarczy? Odpowiedź na to pytanie umożliwiły informacje zebrane podczas wywiadu w 20 celowo wytypowanych gminach woj. warmińsko- mazurskiego. Samorząd gminny kreując lokalny rozwój gospodarczy wykorzystuje instrumenty, których efektem jest zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na ten proces. Powszechnie wykorzystywanym w gminach instrumentem wspierającym lokalny rozwój gospodarczy była strategia. Ponadto realizowano inwestycje, głównie infrastrukturalne, oraz podejmowano działania wspierające rozwój przedsiębiorczości.
Pokaż

TytułANALIZA FINANSOWA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
AutorPiotr Bórawski, Zbigniew Brodziński
Strony17–24
Słowa kluczoweprzedsiębiorstwa, sytuacja finansowa, przychody, koszty, zyski
StreszczeniePokaż streszczenie
Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny sytuacji finansowej sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim. W pierwszej kolejności autorzy dokonali charakterystyki badanych firm, uwzględniając ich liczbę oraz zatrudnienie. Ponadto przedstawiono wyniki finansowe, na które składały się: przychody, koszty, podatek oraz zysk. Artykuł prezentuje także ocenę rentowności badanych firm w latach 1999–2003. Zebrany materiał badawczy wskazał na znaczące różnice w sytuacji finansowej objętych badaniami firm. Najbardziej korzystnie pod względem analizy przychodów i zysku wypadły przedsiębiorstwa średnie, a najgorzej firmy mikro. Rentowność majątku i kapitału własnego była najwyższa w przedsiębiorstwach małych. W firmach średnich zaobserwowano zmniejszenie wartości wskaźnika płynności w badanym okresie, co wskazuje na pogorszenie ich płynności finansowej.
Pokaż

TytułWPŁYW ZMIAN CEN ŻYWCA DROBIOWEGO ORAZ PASZY NA OPTYMALNĄ DŁUGOŚĆ ODCHOWU KURCZĄT BROJLERÓW W PRODUKCJI NISKOTOWAROWEJ
AutorAgata Grużewska
Strony25–35
Słowa kluczowekurczęta brojlery, funkcja produkcji, optymalizacja produkcji, Polska
StreszczeniePokaż streszczenie
W badaniach uwzględniono 14 cykli produkcyjnych kurcząt brojlerów, odchowywanych w prywatnej fermie w okolicach Siedlec w latach 2003–2005. Odchów ptaków prowadzono na ściółce w systemie intensywnym, kontrolując zużycie paszy. Ważenia losowo wybranej grupy kurcząt odbywały się co siedem dni w całym okresie odchowu. Na podstawie uzyskanych wyników oszacowano parametry wielomianowej krzywej wzrostu kurcząt oraz, uwzględniając cenę żywca drobiowego oraz paszy, oszacowano parametry funkcji produkcji, wyznaczono funkcję kosztów paszy, funkcję produktu przeciętnego i funkcję produktu marginalnego. Wykorzystując założenia teorii funkcji produkcji, dokonano podziału produkcji na etapy i określono optymalną długość odchowu kurcząt brojlerów, uwzględniając założone zmiany cen żywca i paszy.
Pokaż

TytułWYKORZYSTANIE ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ ORAZ SIECI NEURONOWYCH DO PROGNOZOWANIA SYTUACJI FINANSOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Z WERYFIKACJĄ ROLI CZASU
AutorJoanna Kisielińska
Strony37–46
Słowa kluczoweanaliza dyskryminacyjna, sieci neuronowe
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem badań było przede wszystkim zbudowanie funkcyjnych i sieciowych modeli dyskryminacyjnych, służących do klasyfikacji gospodarstw rolniczych. Efektem klasyfikacji było prognozowanie ich sytuacji finansowej na podstawie wielu cech, obejmujących między innymi zestawy wskaźników finansowych. Modele budowano oddzielnie dla każdego roku, a następnie przeprowadzono ich weryfikacje w latach pozostałych. Cele dodatkowe polegały na wyodrębnieniu cech o największych mocach wyróżniania klas oraz porównaniu obydwu narzędzi – liniowych funkcji dyskryminacyjnych i sieci neuronowych.
Pokaż

TytułKRÓTKOTERMINOWE PROGNOZY CEN SKUPU TRZODY CHLEWNEJ JAKO PRZESŁANKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM CENOWYM W ROLNICTWIE
AutorJarosław Lira, Magdalena Śmiglak, Anna Zielińska
Strony47–54
Słowa kluczoweprognozowanie cen skupu trzody chlewnej, ryzyko, zmienność cenowa
StreszczeniePokaż streszczenie
W pierwszej części artykułu poddano analizie wahania cykliczne i sezonowe cen skupu trzody chlewnej w poszczególnych miesiącach lat 1990–2005 oraz styczeń–lipiec 2006. Źródłem informacji o cenach były dane pochodzące z Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Otrzymano szereg czasowy złożony ze 199 jednostek czasowych. W drugiej części artykułu opracowano krótkoterminowe prognozy cen trzody chlewnej na okres od 01.08.2006 r. do 30.06.2007 r. na podstawie modelu multiplikatywnego, uwzględniającego trend oraz wahania: cykliczne, sezonowe i przypadkowe. Niezbędne obliczenia numeryczne zostały wykonane przy użyciu pakietu statystycznego STATISTICA i arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Głównym zadaniem przedstawionej prognozy cen trzody chlewnej jest zwrócenie uwagi na krótkoterminowe prognostyczne metody badawcze, które ułatwiają procesy decyzyjne podmiotów agrobiznesu oraz wspomagają zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie.
Pokaż

TytułSTAN I PERSPEKTYWY DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W SKAŻONYM RADIOAKTYWNIE REGIONIE CZARNOBYLU
AutorAnton S. Malynovsky
Strony55–62
Słowa kluczoweCzarnobyl, skażenie radioaktywne, rolnictwo, napromieniowanie
StreszczeniePokaż streszczenie
W wyniku katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku prawo ukraińskie wprowadziło wokół miejsca wybuchu 4 strefy, z których pierwsza jest strefą ograniczonego dostępu, druga strefą przymusowego wysiedlenia, trzecia strefą dobrowolnego przesiedlenia i czwarta strefą ścisłej kontroli radiologicznej. Nie wszyscy mieszkańcy dali się jednak wysiedlić ze strefy drugiej, a wielu tam powraca. Obecnie żyje w niej około 4,5 tysiąca ludzi. Autor proponuje zmienić status części tej strefy na status strefy trzeciej, ale z zachowaniem przywilejów obowiązujących w strefie drugiej i zwiększeniem rządowej pomocy dla tych okolic. Wewnętrzne napromieniowanie mieszkańców tej strefy pochodzi głównie z konsumpcji grzybów i jagód; gdyby wyeliminować te składniki żywności, wewnętrzne dawki napromieniowania zeszłyby poniżej dopuszczalnej granicy. Wysuwa się także propozycje kierunków rozwoju produkcji rolniczej w strefach skażonych.
Pokaż

TytułFUNDUSZ UDZIAŁOWY A EFEKTYWNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH
AutorMarzena Chmielewska, Mirosław Wasilewski
Strony63–76
Słowa kluczoweźródła finansowania spółdzielni mleczarskich, fundusz udziałowy, płynność finansowa, rentowność majątku i funduszu własnego
StreszczeniePokaż streszczenie
W opracowaniu przedstawiono analizę zależności między poziomem funduszu udziałowego a sytuacją finansową spółdzielni mleczarskich. Spółdzielnie zasadniczo różniły się udziałem funduszu udziałowego w strukturze pasywów i funduszu własnego. Spółdzielnie o najwyższym funduszu udziałowym charakteryzowały się najwyższym poziomem inwestycji. W spółdzielniach tych występowała zadowalająca bieżąca płynność finansowa. Stwierdzono zbliżony i relatywnie wysoki udział zadłużenia ogólnego w strukturze finansowania spółdzielni, co stanowiło zagrożenie utraty szybkiej płynności finansowej. Zaangażowanie funduszu obcego było na ogół efektywne, gdyż w większości badanych lat wskaźnik dźwigni finansowej był dodatni. Nie odnotowano zasadniczych zależności między wielkością funduszu udziałowego a rentownością majątku i funduszu własnego.
Pokaż

TytułPOZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
AutorMałgorzata Zajdel
Strony77–86
Słowa kluczowepozarolnicza działalność gospodarcza, spis rolny, przedsiębiorczość rolników, Polska
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem artykułu było wskazanie zmian, jakie zaszły w pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych między spisami rolnymi z lat 1996 i 2002. Zgodnie z założeniami badawczymi stwierdzono, że zmiany w działalności pozarolniczej wystąpiły w większym nasileniu w gospodarstwach małych w porównaniu z gospodarstwami średnimi i dużymi. Motywem do podjęcia tej działalności było głównie zaspokojenie potrzeb bytowych i materialnych rodziny, w mniejszym zaś stopniu chęć wykazania się aktywnością zawodową poza swoim warsztatem rolnym.
Pokaż