Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Oeconomia
(Ekonomia) 5 (1) 2006
Streszczenia
Wybierz numer

TytułFUNDUSZE UE JAKO FORMA WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA INWESTYCJE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA W POLSCE
AutorJacek Białek
Strony5–15
Słowa kluczowefundusze unijne, inwestycje na ochronę środowiska w Polsce
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena roli instrumentów finansowych, z których polskie przedsiębiorstwa korzystały przed akcesją do Unii Europejskiej oraz tych, które wykorzystywane są po akcesji. Obszarem badań są inwestycje prośrodowiskowe – niezwykle ważny oraz szczególnie zaniedbany inwestycyjnie obszar. Opisane są możliwości, które mogą wykorzystać firmy, aby w jak najlepszy sposób spożytkować unijną pomoc na rozwój tych inwestycji. Przeanalizowany został okres 2000–2005. Są to lata intensywnych działań przed przystąpieniem do Wspólnoty oraz pierwsze doświadczenia firm w warunkach jednolitego rynku europejskiego, już po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Pokaż

TytułEFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA WYBRANYCH KOMBINACJI UPRAWOWYCH STOSOWANYCH W PRODUKCJI ZIEMNIAKA JADALNEGO
AutorAntoni Bombik, Katarzyna Rymuza
Strony17–26
Słowa kluczowenawożenie mineralne, opłacalność produkcji, przedplon, ziemniak jadalny
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule podjęto próbę określenia ekonomicznej efektywności produkcji ziemniaków jadalnych, uprawianych z zastosowaniem wybranych kombinacji uprawowych. Kombinacje te obejmowały różne poziomy nawożenia NPK oraz przedplony w formie międzyplonu ozimego. Oceniono także opłacalność produkcji, uwzględniając wielkość błędu doświadczalnego. Opłacalność produkcji określono za pomocą współczynnika opłacalności, będącego stosunkiem wartości produkcji do kosztów bezpośrednich. We wszystkich latach, w których prowadzono badania, wartość produkcji pokryła poniesione koszty, jednak najwyższy poziom osiągnęła ona w 1999 roku. Poziom opłacalności zależał od ceny zbytu, która z kolei łączyła się z podażą. Najwyższą opłacalność przyniosły kombinacje uprawowe, składające się z rzepaku jako przedplonu i podwojonych dawek NPK (420 kg·ha–1) w 1999 i 2000 roku oraz z żyta jako przedplonu i podstawowych dawek NPK (210 kg·ha–1) w 2001 roku. Współczynniki opłacalności, obliczone z uwzględnieniem wielkości błędu doświadczalnego, prawie dla wszystkich kombinacji uprawowych były zadowalające, gdyż wartość produkcji pokrywała poniesione koszty.
Pokaż

TytułZNACZENIE JAKOŚCI DLA PODNOSZENIA STOPNIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
AutorMariusz Grębowiec
Strony27–37
Słowa kluczowejakość, konkurencyjność, rynek, systemy jakości, zarządzanie jakością
StreszczeniePokaż streszczenie
Na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki głównym problemem jest poprawa konkurencyjności. Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej postawiło wiele przedsiębiorstw przed koniecznością wyboru drogi ich dalszego funkcjonowania. Wraz z wielkimi nadziejami, jakie niosła integracja pojawiło się również wiele problemów i obaw związanych z tym faktem. Kwestia konkurencyjności, szczególnie wśród przedsiębiorstw agrobiznesu, jest niezmiernie ważnym aspektem rozwoju polskiej gospodarki. O zdolności poprawy konkurencyjności danej dziedziny decyduje wiele czynników zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i pozaekonomicznym. Teoria i praktyka dowodzą, że w obecnej dobie takim czynnikiem może być szeroko pojęta jakość, poparta wdrażaniem zasad certyfikowanych systemów zarządzania jakością.
Pokaż

TytułTOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI NON PROFIT NA PRZYKŁADZIE FEDERACJI ZIELONYCH GAJA
AutorJoanna Hernik
Strony39–49
Słowa kluczowekomunikacja, marketing, organizacja non profit, wizerunek, FZ GAJA
StreszczeniePokaż streszczenie
Lata dziewięćdziesiąte to okres, kiedy w Polsce, odchodząc od gospodarki centralnie planowanej, zaprzestano wspierania wielu dziedzin życia społecznego. Tę lukę wypełniają organizacje non profit, które zajmują się zarówno wspieraniem edukacji, jak i zdrowia, sportu, turystyki, kultury i sztuki, ochrony środowiska itd. Można zauważyć, że z czasem powstało tych organizacji tak wiele, iż – aby skutecznie działać – powinny zacząć funkcjonować według zasad rynkowych, do których zalicza się m.in. zarządzanie marketingowe. Marketing stosowany w organizacjach niekomercyjnych niczym nie różni się od praktykowanego w podmiotach działających dla zysku. Stąd też należy założyć, że organizacje non profit powinny odpowiednio komunikować się z otoczeniem, a także powinny starać się wytworzyć pozytywny wizerunek, bazujący na wyróżnikach tożsamości. W artykule przedstawiono więc problemy określania wyróżników oraz tworzenia wizerunku organizacji non profit na przykładzie Federacji Zielonych GAJA, działającej w sferze ochrony środowiska.
Pokaż

TytułPRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I KONCENTRACJA SEKTORA BANKOWEGO JAKO ZAGROŻENIE LUB SZANSA ROZWOJU DLA POLSKIEJ BANKOWOŚCI
AutorMagdalena Mądra
Strony51–60
Słowa kluczowekoncentracja sektora bankowego, fuzje banków, struktura własnościowa banków
StreszczeniePokaż streszczenie
Polski sektor bankowy jest w stosunku do innych krajów Europy niewystarczająco skoncentrowany i dość chaotyczny. Nieprecyzyjne regulacje prawne powodują, że cały rynek poddawany jest silnej presji ze strony instytucji finansowych pochodzących spoza kraju. Dzisiaj polska bankowość w większości znajduje się w rękach kapitału zagranicznego. Przykładem może być podpisane porozumienie pomiędzy polskim rządem a UniCredito Italiano, bardziej korzystne dla włoskiej instytucji. Z drugiej jednak strony, banki działające w Polsce ze względu na stosunkowo niewielką siłę konkurencyjną są łatwym i podatnym na ataki sektorem finansowym. Postępująca koncentracja jest bardziej szansą dla polskiej bankowości, niż zagrożeniem dla gospodarki i indywidualnych klientów. Mechanizmy wolnego rynku znacznie lepiej działają w przypadku konkurowania przedsiębiorstw o podobnej wartości i skali działalności. W opracowaniu dokonano analizy struktury polskiego sektora bankowego przed fuzją i po dokonaniu fuzji jednych z największych na polskim rynku banków. Przeprowadzono także analizę sytuacji własnościowej podmiotów bankowych operujących w Polsce.
Pokaż

TytułSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH
AutorAnna Oleńczuk-Paszel
Strony61–70
Słowa kluczoweprzedsiębiorczość, potencjał społeczny, obszary wiejskie, rozwój
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem badań prezentowanych w artykule jest identyfikacja potencjału społecznego oraz poziomu rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich. Każda gmina jest wyposażona w walory, których właściwe wykorzystanie stanowi podstawę społeczno-gospodarczego rozwoju. Dodatkowo każdej z nich przysługuje identyczny, zestaw instrumentów wpierających rozwój. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu zasobów i optymalne wykorzystanie instrumentów służących rozwojowi. Badania przeprowadzono w 2004 roku, wśród 12 gmin wiejskich podregionu koszalińskiego. Zakres czasowy badań dotyczy lat 2000–2004. W opracowaniu wykorzystano metody statystyczne oraz analiz i porównań. Do prezentacji danych zastosowano metody graficzne.
Pokaż

TytułSPRZEDAŻ I DZIERŻAWA GRUNTÓW ROLNYCH SKARBU PAŃSTWA W POLSCE
AutorRobert Pałasz
Strony71–79
Słowa kluczowegrunty Skarbu Państwa, Polska, województwa
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie podstaw prawnych przekształceń własnościowych, jak również przebiegu sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych Skarbu Państwa w Polsce, które rozpoczęły się w całej Europie Środkowo- -Wschodniej na początku lat 90. Podstawowym źródłem wykorzystanych materiałów były dane pochodzące przede wszystkim z Agencji Nieruchomości Rolnych, publikacji, jak również bezpośrednich wywiadów z osobami zajmującymi się sprzedażą i dzierżawą gruntów Zasobów Skarbu Państwa. Analiza zagospodarowania gruntów obejmuje lata 1992–2004 oraz wszystkie polskie województwa. Opracowanie zakończono wnioskami, które mogą zostać wykorzystane w praktyce.
Pokaż

TytułPROCES KSZTAŁTOWANIA DOCHODÓW GOSPODARSTW ROLNICZYCH
AutorMałgorzata Zajdel
Strony81–88
Słowa kluczowedochód rolniczy, praca pozarolnicza, świadczenia społeczne rolników
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem niniejszego artykułu było ukazanie większości źródeł, które miały wpływ na powstawanie dochodów rolniczych i ich zmian między powszechnymi spisami rolnymi, które odbyły się w latach 1996 i 2002. W badaniach zwrócono uwagę na dochody powstające z działalności gospodarczej, z pracy pozarolniczej, jak również emerytur i rent. Badania miały charakter analizy statystycznej i opierały się w głównej mierze na oficjalnych danych statystycznych. Dzięki nim stwierdzono przede wszystkim wzrost udziału działalności rolniczej w całokształcie dochodów rolniczych, co może świadczyć głównie o umacnianiu pozycji rolnictwa właściwego, ale również o ograniczaniu pobocznych funkcji.
Pokaż

TytułORGANIZACJA PROCESU ŻYWIENIA TURYSTÓW W GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH (NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- -POMORSKIEGO)
AutorAnna Jankowska-Dymet, Sławomir Zawisza
Strony89–95
Słowa kluczoweobszary wiejskie, rolnictwo, gospodarstwa, agroturystyka, żywienie
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących procesu żywienia w gospodarstwach agroturystycznych województwa kujawsko-pomorskiego. Pomiaru dokonano za pomocą badań sondażowych w sierpniu i wrześniu 2004 roku wśród 60 respondentów. Z badań wynika, że większość właścicieli gospodarstw agroturystycznych oferowała przygotowywane posiłki dla turystów. Większość z nich decydowała się na pełną ofertę w postaci 3 posiłków dziennie. Gościom udostępniano także odpowiednio wyposażone pomieszczenia do samodzielnego przygotowywania posiłków. Wykorzystywane były do tego najczęściej produkty żywnościowe wytwarzane i sprzedawane w gospodar-stwach agroturystycznych przyjmujących gości. Część produktów także kupowano, zwłaszcza pieczywo oraz mięso, ryby i ich przetwory. Turystom oferowano różnego rodzaju własne wyroby wykonywane według oryginalnych receptur (ciasto, wędliny, powidła, sery, pieczywo, masło, konfitury) oraz grzyby, zioła i miód z własnych okolic.
Pokaż