Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 16 (1) 2017     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułZASTOSOWANIE BADAŃ DYLATOMETRYCZNYCH (DMT) DO OSZACOWANIA SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO GRUNTÓW
AutorSimon Rabarijoely, Bartosz Kurowski
Strony11–23
Słowa kluczoweklasyfikacja gruntów, badania DMT, interpretacja wyników, nomogram klasyfikacyjny
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania badań dylatometrycznych (DMT) w określaniu składu granulometrycznego gruntów. Sposób ten opracowano na podstawie interpretacji wyników badań DMT z Kampusu SGGW, warszawskiego osiedla Stegny i II linii warszawskiego metra. Wyniki badań DMT porównano z określeniem zawartości procentowej frakcji otrzymanych z badań laboratoryjnych, które interpretowano zgodnie z normami PN-86/B-02480, PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2. Efektem porównania jest propozycja autorskiej klasyfikacji i nomogramu, które mogą być wykorzystane do rozpoznania rodzaju gruntu na podstawie badań DMT.
Pokaż

TytułANALIZA SKUTKÓW WDROŻENIA SPECUSTAWY JAKO PROCEDURY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH W POLSCE
AutorMieczysław Połoński, Katarzyna Zawadewicz
Strony25–34
Słowa kluczowespecustawa drogowa, inwestycje drogowe, przygotowanie inwestycji, proces inwestycyjny, prawo budowlane
StreszczeniePokaż streszczenie
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej uzyskano dostęp do znacznych środków finansowych, m.in. na rozbudowę infrastruktury drogowej. Jedną z barier ograniczających wykorzystanie tych środków są procedury prawne związane z przygotowaniem i realizacją tych inwestycji. W celu usprawnienia procesu inwestycyjnego w tym zakresie Sejm uchwalił specjalny akt prawny nazywany popularnie specustawą drogową. Wszedł on w życie w 2003 roku i będzie obowiązywał do 2023 roku. Ponieważ akt ten obowiązuje już ponad 10 lat, w artykule przeanalizowano skutki jego działania, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Stwierdzono, że ustawa jest niezbędnym narzędziem prawnym do szybkiej realizacji sieci dróg w Polsce. Jest ona chętnie, skutecznie oraz maksymalnie wykorzystywana w procesie przygotowania i realizacji tych inwestycji. Kumulacja kilku postępowań administracyjnych w jednym daje inwestorom wiele możliwości prawnych sprawnej i szybkiej realizacji tych obiektów. Jednak zawarte w niej uproszczenia proceduralne podnoszą ryzyko popełnienia błędu, powodującego trudne do odwrócenia skutki zarówno techniczne, jak i prawne. Głównymi problemami przy stosowaniu specustawy jest wysokość wypłacanych odszkodowań za przejęte tereny oraz próby wywłaszczenie ponad zakres niezbędny i konieczny dla realizacji planowanej inwestycji drogowej.
Pokaż

TytułMOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA LOTNEGO POPIOŁU Z TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH W ZAWIESINACH TWARDNIEJĄCYCH
AutorPaweł Falaciński, Łukasz Szarek
Strony35–42
Słowa kluczowezawiesina twardniejąca, lotny popiół z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych
StreszczeniePokaż streszczenie
W 2014 roku wytworzono 556 tys. ton s.m. komunalnych osadów ściekowych. Jest to pochodna rozwoju cywilizacyjnego Polski i budowy nowoczesnych oczyszczalni ścieków. Zaostrzające się przepisy oraz założone strategiczne cele gospodarki ściekowej determinują rozwój nowoczesnych metod przekształcania osadów ściekowych – technik termicznych. W wyniku takich działań ilość powstałych lotnych popiołów po spaleniu komunalnych osadów ściekowych znacząco rośnie. Trwają intensywne prace nad możliwością bezpiecznego dla środowiska zagospodarowania tego typu odpadu. Artykuł prezentuje wyniki badań podstawowych parametrów technologicznych zawiesin twardniejących z dodatkiem lotnego popiołu z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych. Na tej podstawie analizowano przydatność projektowanych zawiesin twardniejących pod kątem możliwości ich zastosowania w realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych w wałach przeciwpowodziowych.
Pokaż

TytułWYMYWANIE WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH Z BETONÓW ZAWIERAJĄCYCH POPIÓŁ Z TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
AutorPiotr Wichowski, Gabriela Rutkowska, Piotr Nowak
Strony43–51
Słowa kluczowepopiół uzyskany z termicznego przekształcania osadów ściekowych, metale ciężkie, wymywanie
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy było określenie wartości wymywania wybranych metali ciężkich z betonów zwykłych klasy C16/20, zawierających 15% popiołów lotnych pochodzących z termicznego przekształcania osadów ściekowych w stosunku do obliczonej ilości cementu. Próbki betonów rozdrobniono na frakcje poniżej 4 oraz poniżej 1 mm, które następnie poddano wymywaniu, a w powstałym eluacie oznaczono zawartość Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, As, Sb oraz Se. Stwierdzone stężenia metali są znacznie poniżej wartości maksymalnych, określonych w wymogach, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także granicznych wartości wymywania wymaganych przy dopuszczaniu odpadów obojętnych do składowania. Na tej podstawie stwierdzono, że migracja metali ciężkich z betonów z dodatkiem popiołów do środowiska wodnego jest nieznaczna i nie powinna stanowić istotnego problemu. Badania wymagają jednak kontynuacji dla różnych klas i rodzajów betonu oraz zróżnicowanych warunków wymywania.
Pokaż

TytułPARKI ROZRYWKI W BAGDADZIE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW
AutorMargot Dudkiewicz, Bairam S. Ismael, Rad O. Mahmod
Strony53–63
Słowa kluczoweIrak, Bagdad, sztuka Islamu, parki rozrywki, Zawraa Park, Bagdad Island
StreszczeniePokaż streszczenie
W niniejszej pracy autorzy prezentują wyniki szczegółowych inwentaryzacji dendrologicznych i ogólnych inwentaryzacji architektonicznych w dwóch największych, wpółczesnych obiektach zieleni miejskiej w Bagdadzie – Zawraa Park i Bagdad Island. Autorzy omawiają dwa założenia parkowe, opisując ich historię, kompozycję i zastosowaną roślinność. Istotną rolę w tych ogrodach, ze względu na panujące upały, odgrywa woda – w kanałach, fontannach i efektownych kaskadach. Pergole i rozłożyste drzewa dostarczają tak ważnego w tym klimacie cienia. W parkach rosną barwne i pachnące rośliny, takie jak: cyprysy, drzewa pomarańczowe, granaty, oleandry, hibiskusy, jaśmin, mirt, róże, malwy, lilie afrykańskie, lilie wodne, glicynie, palmy, magnolie. Wyposażenie i mała architektura parków jest różnorodna w doborze materiałów, faktur i kolorów. Współczesna islamska architektura krajobrazu nadal czerpie ze swojego dziedzictwa, szukając jednocześnie nowych form.
Pokaż

TytułPARKI TEMATYCZNE NA MIEJSKICH TERENACH POKOPALNIANYCH SOSNOWCA I ZIELONEJ GÓRY
AutorMonika E. Drozdek, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Agnieszka Tokarska-Osyczka, Róża Wasylewicz
Strony65–77
Słowa kluczowetereny poprzemysłowe, deindustrializacja, rewitalizacja, tereny zieleni
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy ukazano możliwości zagospodarowania terenów pokopalnianych w dwóch polskich miastach średniej wielkości – Sosnowcu i Zielonej Górze. Teren w Sosnowcu obejmuje część dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Niwka”, natomiast w Zielonej Górze – dawnej cegielni „Krośnieńska” i kopalni węgla brunatnego, działających w ramach Consolidierte Grünberger Gruben. Współcześnie tereny te są nieużytkami, o silnie zdegradowanej powierzchni ziemi. Autorzy artykułu zaproponowali wobec nich zagospodarowanie parkowe, z pozostawieniem elementów ich przeszłości przemysłowej. Tym samym, poza rekreacją i wypoczynkiem, obszary te nabiorą cech ciekawych, unikatowych parków tematycznych nawiązujących do przemysłowej historii miast.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE MODELU SWMM DO OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW I ICH REDUKCJI PRZEZ ZBIORNIKI NA OBSZARZE LOTNISKA CHOPINA
AutorMariusz Barszcz
Strony79–91
Słowa kluczoweport lotniczy, model SWMM, proces opad – odpływ, zbiorniki retencyjne, redukcja przepływów
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy omówiono system retencji wód opadowych na obszarze portu lotniczego Chopina w Warszawie. Opisano adaptację modelu Storm Water Management Model (SWMM) dla badanej zlewni cząstkowej Potoku Służewieckiego. Przedstawiono wyniki kalibracji i weryfikacji modelu, które przeprowadzono na podstawie pomierzonych opadów i przepływów, jak również poziomów wody w zbiorniku retencyjnym oraz przed/ za zastawkami współpracującymi ze zbiornikami. Model SWMM zastosowano do obliczenia przepływów o prawdopodobieństwach przekroczenia 50, 20 i 10%, a następnie do oceny redukcji tych przepływów przez zbiorniki na obszarze portu lotniczego. Stopień redukcji przepływów wynosił od 76,4 do 77,1%.
Pokaż

TytułPRZEBIEG I CHARAKTER ZJAWISK LODOWYCH NA WYBRANYCH ODCINKACH RZEK PRZYMORZA O WYSOKIM STOPNIU ANTROPOPRESJI NA TLE ZMIAN KLIMATYCZNYCH ZACHODZĄCYCH W STREFIE BRZEGOWEJ BAŁTYKU
AutorJan T. Łukaszewicz
Strony93–113
Słowa kluczowezlodzenie, pokrywa lodowa, temperatura, przepływ, zmiany klimatyczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł przedstawia charakterystykę częstości występowania oraz przebiegu i zmienności zjawisk lodowych na wybranych odcinkach rzek Przymorza, charakteryzujących się wysokim stopniem antropopresji. W pracy wzięto pod uwagę także zmienność form zjawisk lodowych występujących na rzekach, uwzględniając strukturę i rodzaj lodu, jaki występował w poszczególnych fazach zlodzenia tych rzek. Przy analizie zmienności zjawisk lodowych uwzględniono szereg czynników, m.in. położenie odcinka rzeki, na którym prowadzono obserwacje, przepływ wody w profilu rzecznym, zmienność temperatury wody w okresie zimowym i jej wpływ na liczbę dni ze zjawiskami lodowymi na rzekach oraz zmienność temperatury powietrza w okresie zimowym i chłodnym półroczu roku hydrologicznego, czyli główne czynniki warunkujące powstawanie zjawisk lodowych na rzekach. W pracy uwzględniono także przebieg cyrkulacji atmosferycznej, która warunkuje przebieg temperatury powietrza. Do opisania tych zmian wykorzystano wskaźnik oscylacji północnoatlantyckiej (NAO).
Pokaż