Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 3 (1) 2004     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułBUDOWLE WODNE NA OBSZARACH CHRONIONYCH
AutorAndrzej Ciepielowski, Agata Włodarczyk
Strony3–21
Słowa kluczoweobszary chronione, budowle piętrzące
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono wymagania, jakie powinny spełniać budowle piętrzące, biorąc pod uwagę nowe tendencje w budownictwie wodnym oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Problematykę wykonywania i prawidłowej eksploatacji urządzeń piętrzących oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze obszarów chronionych zaprezentowano na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego. Przedstawiono zabiegi potrzebne do przystosowania istniejących urządzeń hydrotechnicznych do pełnienia funkcji ekologicznych oraz wskazano na konieczność wprowadzenia sterowanej gospodarki wodnej.
Pokaż

TytułMECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI DARNI TRAW
AutorSzczepan L. Dąbkowski, Kazimierz Garbulewski, Kinga Pachuta
Strony23–35
Słowa kluczowedarń, właściwości mechaniczne, metody badań, bezpośrednie ścinanie, metoda wyciągania, wytrzymałość na ścinanie
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wytrzymałości 15-letniej i 6-miesięcznej darni traw. Do uprawy 6-miesięcznej darni wykorzystano mozgę trzcinową (Phalaris arundinacea) i wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis). W celu określenia wytrzymałości darni przeprowadzono badania metodą bezpośredniego ścinania i wyciągania korzeni traw. Wartości i rozkład naprężeń stycznych na powierzchniach ścięcia równoległych do powierzchni próbek darni zależą od wymiarów próbek, rodzaju roślinności i prędkości deformacji gruntu z korzeniami traw. Wartości wytrzymałości na ścinanie darni zwiększają się przy wzroście prędkości deformacji.
Pokaż

TytułNAPRĘŻENIA GRANICZNE W KORYCIE OTWARTYM Z PŁASKIM DNEM PIASZCZYSTYM
AutorKatarzyna Marisch, Zbigniew Popek
Strony37–53
Słowa kluczowepoczątek ruchu rumowiska wleczonego, naprężenia graniczne, chropowatość dna piaszczystego
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono metodykę określania naprężeń granicznych oraz zasadnicze wyniki badań eksperymentalnych początku ruchu ziaren materiału piaszczystego. W badaniach użyto 6 rodzajów piasku aluwialnego o różnej jednorodności i równomierności uziarnienia oraz przeciętnej średnicy ziaren d50 = 0,201,7 mm. Pomiary wykonano w warunkach ruchu jednostajnego ustalonego w korycie laboratoryjnym o przekroju prostokątnym z piaszczystym dnem, przy zmiennym napełnieniu i spadku dna. Badania potwierdziły wpływ nierównomierności uziarnienia piaszczystego materiału korytowego na wielkość bezwymiarowych naprężeń granicznych. Na podstawie wyników pomiarów, wykonanych w zakresie Re* = 3–55, określono zależności do wyznaczania chropowatości powierzchni płaskiego dna w warunkach początku ruchu ziaren, z uwzględnieniem jednorodności i równomierności uziarnienia.
Pokaż

TytułWPŁYW SKALI MODELU JAZU NA ROZMYCIE MIEJSCOWE
AutorSzczepan L. Dąbkowski, Piotr Siwicki, Janusz Urbański
Strony55–66
Słowa kluczowejaz, rozmycia miejscowe, modelowanie
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu skali modelu jazu na kształtowanie się rozmycia dna w dolnym stanowisku w czasie. Badania przeprowadzono na modelach jazu z przepływem wody nad zamknięciem, z niecką do rozpraszania energii i strefą umocnień dna. Modele wykonano w dwóch skalach geometrycznych: 1:30 i 1:55. W doświadczeniach wykorzystano jeden materiał rozmywany – piasek (d50 = 1,1mm, =1,77). Wyznaczono wartość wykładnika potęgi skali i jej zmienność w trakcie formowania się wyboju, na podstawie badań rozmyć na dwóch modelach. Przyjmując model większy, jako prototyp dla mniejszego, w modelowaniu przepływu według kryterium Froude’a (bez modelowania materiału rozmywanego), maksymalna głębokość rozmycia rozwija się wolniej na modelu niż na prototypie.
Pokaż

TytułBADANIA WYBRANYCH PARAMETRÓW GABIONÓW (OBIEKTY WILGA I RADOMKA)
AutorEwa Jędryka, Agnieszka Kamińska
Strony67–75
Słowa kluczowebudowle hydrotechniczne, siatki, parametry kamieni, parametry przepływu
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę elementów gabionowych. Zwrócono uwagę na różnice między przepływem wody na budowli gabionowej i wykonanej z materiałów nieprzepuszczalnych. Przedstawiono wyniki prac terenowych, mające na celu określenie charakterystyk uziarnienia i porowatości materiału kamiennego wypełniającego gabiony. Zaprezentowano wyniki obliczeń wybranych parametrów przepływu – współczynnik filtracji turbulentnej i współczynnik szorstkości.
Pokaż

TytułZMODYFIKOWANA TEORIA STATECZNOŚCI EULERA Z ANALIZĄ NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ NA PRZYKŁADZIE BARDZO SMUKŁYCH CYLINDRYCZNYCH POWŁOK WYKONANYCH ZE STALI
AutorKrzysztof Murawski
Strony77–92
Słowa kluczowe stateczność, Euler, naprężenie krytyczne, bardzo smukła, cylindryczna powłoka
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono teorię stateczności osiowo ściskanej cylindrycznej powłoki. Autor przeanalizował równanie różniczkowe osi ugięcia i jej nachylenia, krytycznych naprężeń, naprężeń i odkształceń w powłoce bardzo smukłych rur w stanach sprężystych przy założeniu hipotezy płaskich przekrojów i małych ugięć osi ugięcia. Otrzymane teoretyczne wyniki krytycznych naprężeń odniesiono do smukłości kształtki oraz do pola przekroju poprzecznego cylindrycznej powłoki, a teoretyczne wyniki wartości naprężeń i odkształceń dla przykładowej rury ze stali przedstawiono na wykresach.
Pokaż

TytułBADANIA ODBIORCZE W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH BETONOWEGO MOSTU DROGOWEGO O KONSTRUKCJI SPRĘŻONEJ POŁOŻONEGO NAD BUDOWLĄ ZRZUTOWĄ ZBIORNIKA WODNEGO
AutorZbigniew Mańko, Arkadiusz Mordak
Strony93–107
Słowa kluczoweSłowa kluczowe: belka sprężona, most drogowy, obciążenie statyczne, przęsło betonowe, płyta pomostowa, wymagania i badania odbiorcze
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych na nowym drogowym moście betonowym o konstrukcji sprężonej położonym nad budowlą zrzutową zbiornika wodnego na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Topola pod obciążeniem statycznym w postaci samochodów. Badany most był po raz pierwszy obciążony tak dużym ciężarem i przypuszczalnie nastąpiło dopasowywanie się niektórych elementów konstrukcyjnych do siebie, zwłaszcza części składowych łożysk, co uwidoczniło się w wynikach badań tego mostu pod znanym obciążeniem. Na podstawie otrzymanych wyników z badań terenowych i obliczeń można było ocenić zachowanie się testowanych konstrukcji przęseł i aktualną ich nośność przed oddaniem mostu do normalnej eksploatacji.
Pokaż

TytułMODELE PRZEKSZTAŁCEŃ ZAGRÓD W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH
AutorNorbert Dąbkowski
Strony109–114
Słowa kluczowegospodarstwo ekologiczne, model ikonograficzny, SWOT zagroda
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule omówiono wyniki oceny zagrody pod względem ekologicznym. Modele ikonograficzne przekształceń zagród gospodarstw ekologicznych opracowano na podstawie badań autora prowadzonych w latach 1998–2002 w polskich gospodarstwach ekologicznych. Sporządzono również analizę SWOT zagrody i gospodarstwa ekologicznego.
Pokaż

TytułCECHY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WZNOSZONEJ W POLSCE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
AutorRadosław Barek, Hanka Zaniewska
Strony115–127
Słowa kluczoweforma architektoniczna, rozwiązania urbanistyczne, mieszkania czynszowe
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono ideę budownictwa społecznego w Polsce, zobrazowano rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne zespołów mieszkaniowych zbudowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego w ośmiu miastach. Dokonano analizy i identyfikacji cech związanych z lokalizacją, rodzajem budynków, formami architektonicznymi i detalem.
Pokaż

TytułWYKORZYSTANIE CIECZOWYCH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM
AutorJarosław Dąbrowski, Edward Hutnik
Strony129–140
Słowa kluczoweenergia słoneczna, instalacja słoneczna, efektywność stosowania
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule zaprezentowano możliwości pozyskiwania energii słonecznej wykorzystywanej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym, w polskich warunkach klimatycznych. Przedstawiono wielkość energii, jaką można pozyskać w ciągu roku w polskich warunkach, dobór optymalnego kąta pochylenia kolektorów, zasadę działania i budowę przykładowej instalacji słonecznej. Została także przeprowadzona symulacja rocznej pracy przykładowej instalacji solarnej za pomocą programu „ESOP” firmy Viessmann.
Pokaż