Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 14 (2) 2015     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułZASIĘG EFEKTU WARSTWY BRZEGOWEJ W KOMPOZYTACH WARSTWOWYCH DLA ZAGADNIEŃ ELASTOSTATYKI
AutorJoanna Witkowska-Dobrev, Monika Wągrowska
Strony3–17
Słowa kluczowepodłużna gradacja własności, poprzeczna gradacja własności, asymptotyczny wariant modelowania tolerancyjnego – homogenizacja lokalna, wyznaczenie efektu warstwy brzegowej, różnica względna
StreszczeniePokaż streszczenie
Rozpatrzono zagadnienie efektu warstwy brzegowej w wielowarstwowej przegrodzie budowlanej o podłużnej i poprzecznej gradacji własności dla zagadnienia stacjonarnego. Rozważania ograniczono do jednowymiarowego zagadnienia w ramach wariantu asymptotycznego modelowania tolerancyjnego – homogenizacji lokalnej. Zbadano różnicę względną pomiędzy rozwiązaniem otrzymanym metodą wariantu asymptotycznego modelowania tolerancyjnego – homogenizacji lokalnej oraz z uwzględnieniem efektu warstwy brzegowej dla danego typu gradacji.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE METODY DUNCANA I WRIGHTA DO OCENY STATECZNOŚCI SKARPY WARSZAWSKIEJ
AutorŁukasz D. Kaczmarek, Paweł Popielski
Strony19–30
Słowa kluczowewspółczynnik stateczności, wskaźnik niezawodności, MES, Skarpa Warszawska
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono zastosowanie metody Duncana i Wrighta do oceny stateczności na przykładzie wybranego odcinka Skarpy Warszawskiej przy plebani kościoła św. Anny. Przeprowadzone obliczenia wykonano w geometrycznie przestrzennym stanie odkształceń, wykorzystując metodę redukcji parametrów wytrzymałościowych, należącą do grupy metod MES. Na podstawie materiałów archiwalnych wytypowano trzy zestawy parametrów wytrzymałościowych (najmniejsze, średnie i największe), na których podstawie obliczono współczynniki stateczności (F). Wyniki obliczeń F zastosowano do oszacowania odchylenia standardowego oraz współczynnika zmienności F. Następnie określono prawdopodobieństwo osuwiska (Pf) i ostatecznie wskaźnik niezawodności (R), wykorzystując zależności korelacyjne wykonane przez Duncana i Wrighta. Przedstawiona analiza stateczności, za pomocą metody Duncana i Wrighta, pokazuje możliwość uwzględnienia w ocenie prawdopodobieństwa osuwiska różnych współczynników stateczności w odniesieniu do różnych parametrów wytrzymałościowych tych samych warstw geotechnicznych. Wykorzystana metoda dodatkowo umożliwia ilościowe porównanie oceny prawdopodobieństwa powstania osuwiska różnych analiz stateczności skarp.
Pokaż

TytułANALIZA I WYBÓR DO BUDOWY ODPOWIEDNIEGO WARIANTU PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
AutorMarek Kalenik, Paulina Pęczak
Strony31–51
Słowa kluczoweścieki bytowe, osadnik gnilny, przydomowa oczyszczalnia ścieków, drenaż rozsączający, złoże biologiczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobu postępowania przy wyborze najodpowiedniejszego wariantu przydomowych oczyszczali ścieków, które można byłoby budować w miejscowościach o rozproszonej zabudowie. Zakres pracy obejmuje sporządzenie dwóch wariantów koncepcji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie analizy i wybór najodpowiedniejszego z wariantów do zastosowania we wsi Kawęczyn. W związku z tym w pracy pokazano, dla jakich warunków gruntowo-wodnych można stosować przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Środowiska [2014]. Przedstawiono analizę zebranych danych do projektowania i wybrano możliwe do zastosowania we wsi Kawęczyn warianty przydomowych oczyszczalni. Podano metodykę projektowania dla wybranych wariantów tych oczyszczalni. Zaprezentowano uzyskane wyniki obliczeń hydraulicznych i dobrano przydomowe oczyszczalnie ścieków dla analizowanych wariantów. Obliczono ich koszty budowy. Przeprowadzono analizę wszystkich uzyskanych danych i dla miejscowości Kawęczyn wybrano wariant oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym.
Pokaż

TytułWSPÓŁCZYNNIK ZATOPIENIA PROGU PRZEPUSZCZALNEGO
AutorSławomir Bajkowski
Strony53–62
Słowa kluczowepróg przepuszczalny, przepływ swobodny, przepływ zatopiony, współczynnik zatopienia
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono badania prowadzone w celu rozpoznania warunków zatopienia prostokątnego progu przepuszczalnego. Realizowano je jako badania laboratoryjne oraz analizy mające na celu określenie zależności opisujących zmienność współczynnika zatopienia (kz). Współczynnik ten obliczano ze stosunku natężeń przepływu zatopionego do swobodnego. Przedstawione analizy zawierają zdefiniowanie parametrów wpływających na wartości współczynnika zatopienia oraz opracowanie formuły obliczeniowej. Współczynnik zatopienia zależy od stosunku głębokości wody dolnej do napełnienia w stanowisku górnym (hd/Hg). Zatopienie strumienia progu przepuszczalnego rozpoczyna się, gdy stosunek hd/Hg przekroczy wartość 0,60. W początkowej fazie zatopienia wartości współczynnika zbliżone są do wartości podanych dla progów przepuszczalnych. Końcową fazę zatopienia cechują współczynniki zbliżone do wartości dla progów stałych.
Pokaż

TytułSŁONECZNA TERMOMODERNIZACJA NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
AutorMirosława Górecka
Strony63–73
Słowa kluczoweenergooszczędność, systemy aktywne i pasywne słonecznego ogrzewania, charakterystyka energetyczna
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule na wstępie wyjaśniono pojęcie „słonecznej termomodernizacji”, opierającej się głównie na pozyskaniu i maksymalnym wykorzystaniu energii pochodzenia słonecznego w aktywnych i pasywnych systemach. Zaproponowano zastosowanie jej w wybranym budynku jednorodzinnym, przedstawiając w projekcie architektonicznym optymalne rozwiązania związane z kształtem domu, układem pomieszczeń i powiązań funkcjonalnych, elementami struktury budynku, jego usytuowaniem na działce z rozwiązaniem otoczenia oraz wyposażeniem technicznym. Na koniec wykazano zmniejszenie zapotrzebowania na energię dzięki zastosowanym zabiegom termomodernizacyjnym.
Pokaż

TytułPŁYTA KOLISTA I PIERŚCIEŃ KOŁOWY JAKO FUNDAMENTY ZBIORNIKÓW KOŁOWYCH NA SPRĘŻYSTYM DWUPARAMETROWYM PODŁOŻU WŁASOWA
AutorRoman Misiak
Strony75–87
Słowa kluczowedwuparametrowe podłoże Własowa, zbiorniki kołowe, płyty koliste, pierścienie kołowe
StreszczeniePokaż streszczenie
Opracowanie dotyczy rozwinięcia teorii oddziaływania dwuparametrowego podłoża Własowa na obciążenie płytą kolistą lub pierścieniem kołowym. Przedstawiono przekształcone i rozszerzone rozwiązanie teoretyczne do postaci umożliwiającej zastosowanie w praktyce inżynierskiej. Wyniki z obliczeń analitycznych porównanano z wynikami badań na modelu fizycznym.
Pokaż