Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 12 (4) 2013     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułEFEKTYWNE WSPÓŁCZYNNIKI PRZEWODZENIA CIEPŁA DLA PEWNYCH BIPERIODYCZNYCH KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH
AutorOlga Szlachetka, Monika Wągrowska, Czesław Woźniak
Strony5–15
Słowa kluczoweprzewodzenie ciepła, biperiodyczne materiały kompozytowe, mezzohomogenizacja, makrohomogenizacja
StreszczeniePokaż streszczenie
Biperiodyczne warstwowe kompozyty charakteryzują się dwoma rodzajami uwarstwienia, które realizowane są niezależnie w mikroi mezzoskali. Przykład struktury biperiodycznej pokazano na rysunku 1. Celem pracy jest zaproponowanie pewnego nowego podejścia opartego na ogólnej homogenizacji, w którego wyniku wyznaczamy efektywne współczynniki przewodzenia ciepła, oraz zilustrowanie tego podejścia dla szczególnych przypadków uwarstwienia.
Pokaż

TytułZJAWISKO EFEKTU BRZEGOWEGO W DWUKIERUNKOWO PERIODYCZNEJ PRZEGRODZIE O IZOTROPOWEJ STRUKTURZE HEKSAGONALNEJ
AutorMarta Mazewska
Strony17–27
Słowa kluczoweuśrednianie tolerancyjne, przewodnictwo ciepła, przewodniki dwukierunkowo periodyczne, efekt brzegowy
StreszczeniePokaż streszczenie
W niniejszej pracy przeanalizowano zjawisko temperaturowego efektu brzegowego w przegrodzie wykonanej z przewodnika o dwukierunkowo periodycznej strukturze materialnej, w której każda powierzchnia równoległa do wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni jest płaszczyzną periodyczności. Przewodnik wykonany jest ze szczególnego rodzaju struktury heksagonalnej. Jako narzędzie badań wykorzystano technikę tolerancyjnego uśredniania.
Pokaż

TytułROZWIĄZANIE ZAMKNIĘTE FIZYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI STATYKI PROSTOKĄTNEGO WYCINKA POWŁOKI O KSZTAŁCIE WALCA KOŁOWEGO
AutorRoman Misiak
Strony29–39
Słowa kluczowewycinek powłoki kołowej, powłoka kołowa, sklepienie dachowe, wielokomorowy zbiornik kołowy, użebrowany cylinder, stropodach
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł dotyczy prostokątnego wycinka powłoki o kształcie walca kołowego; zawiera rozwiązanie zamknięte spełniające dowolny układ warunków brzegowych na wszystkich brzegach wycinka powłoki. W rozwiązaniu obliczono wynikające z teorii powłok wszystkie przemieszczenia i siły wewnętrzne w dowolnych przekrojach konstrukcji. Wielkości sił wewnętrznych spełniają warunki równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Rozpatrzono wycinki pojedyncze oparte na belkach oraz wycinki (sklepienia) wieloprzęsłowe również oparte na belkach.
Pokaż

TytułKIERUNKI ROZWOJU I WYKORZYSTANIA BADAŃ IN-SITU W GEOTECHNICE – CZĘŚĆ 1
AutorZbigniew Młynarek, Sławomir Gogolik
Strony41–59
Słowa kluczowesondowanie statyczne, badanie dylatometryczne, test replikacyjny
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule sformułowano tezy, które stanowią podstawę dla kierunków rozwoju badań in situ do oceny budowy i właściwości podłoża budowlanego. Omówiono nowe osiągnięcia technologiczne, do których zalicza się system Icone w metodzie statycznego sondowania firmy ap van den Berg z Holandii. Skomentowano konstrukcje, które stanowią hybrydowe układy do wykonywania sondowań statycznych i wierceń badawczych w trudnych warunkach gruntowych oraz hybrydowy model sondy cylindrycznej połączonej z badaniem sejsmicznym. Przedstawiono także nowe konstrukcje do wykonywania badań dylatometrem sejsmicznym na morzu i w strefach przybrzeżnych. W artykule omówiono również niepewność pomiarową w badaniach in situ i laboratoryjnych oraz jej wpływ na ocenę parametrów mechanicznych gruntów podłoża.
Pokaż

TytułZNACZENIE BADAŃ IN SITU W PROJEKTOWANIU GEOTECHNICZNYM
AutorKazimierz Garbulewski, Mariusz Lech
Strony61–73
Słowa kluczowebadania in situ, projektowanie geotechniczne, Eurokod 7
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł zawiera opis metod badań in situ, które zgodnie z normą Eurokod 7 są wymagane w projektowaniu geotechnicznym do rozpoznawania warunków posadowienia obiektów budowlanych i określania parametrów podłoża gruntowego w celu sprawdzenia stanów granicznych. Podano kierunki rozwoju metod badań in situ z uwzględnieniem innowacyjnych zmian wprowadzonych do praktyki w ostatnich latach. Ponadto w artykule przedstawiono przegląd referatów zgłoszonych na konferencję ProGeotech 2013 „Projektowanie geotechniczne – badania i dobór parametrów” do sesji I „Badania polowe według EC 7”, z krytycznymi uwagami do dyskusji podczas sesji konferencyjnej.
Pokaż

TytułSPRAWDZENIE STANÓW GRANICZNYCH UŻYTKOWALNOŚCI W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY EUROKOD 7
AutorKrzysztof Parylak
Strony75–84
Słowa kluczoweEurokod 7, projektowanie fundamentów, stany graniczne, osiadanie, ściany oporowe
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono ogólne zasady wymiarowania konstrukcji budowlanych w zakresie stanów granicznych użytkowalności w ujęciu normy PN-EN 1997-1:2008 Eurocode 7. Przedstawiono także aspekty odmienności projektowania użytkowalności obiektów w stosunku do obowiązujących do niedawna polskich norm geotechnicznych. Omówiono zasadnicze aspekty projektowania fundamentów bezpośrednich i fundamentów na palach, konstrukcji oporowych, filtracyjnej stateczności podłoża, warunków stateczności ogólnej oraz stateczności budowli ziemnych. Wykazano, że obowiązujące w normie Eurokod 7 zasady w sposobach projektowania w założeniach nie odbiegają od metod obliczeniowych stosowanych dotychczas w Polsce, jednakże w Eurokodzie 7 zaproponowano do obliczeń nowe, złożone i zwiększające bezpieczeństwo współczynniki bezpieczeństwa.
Pokaż

TytułBADANIA LABORATORYJNE WEDŁUG EUROKODU 7 I NORM ZWIĄZANYCH
AutorMaria Jolanta Sulewska
Strony85–92
Słowa kluczoweEurokod 7-2, metody badań laboratoryjnych, parametry geotechniczne
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące metodyki badań laboratoryjnych gruntów zgodnie z zaleceniami Eurokodu 7 i norm związanych. Omówiono również, pod kątem aspektów poznawczych i praktycznych, referaty zakwalifikowane na I Konferencję Naukowo-Techniczną ProGeotech 2013 „Projektowanie geotechniczne – badania i dobór parametrów”. Do sesji 2. „Badania laboratoryjne według EC 7” zgłoszono 6 artykułów, których najważniejsze osiągnięcia i wnioski podsumowano w niniejszej pracy.
Pokaż

TytułNIEPEWNOŚĆ WYZNACZENIA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE NA PODSTAWIE BADAŃ PRÓBEK RDZENIOWYCH
AutorMariusz Sobolewski
Strony93–108
Słowa kluczowewytrzymałość betonu, niepewność wyniku, ocena wytrzymałości, klasa wytrzymałości, próbki walcowe
StreszczeniePokaż streszczenie
W praktyce brakuje prostego algorytmu wynikającego z teorii niepewności, służącego do opracowania wyników pomiarów wytrzymałości betonu na ściskanie. W artykule zaproponowano kilka wariantów szacowania niepewności wyników pomiaru powierzchni docisku próbek walcowych i ich średniej wytrzymałości na ściskanie. Opracowane wzory dotyczą zarówno normowych próbek w kształcie walca, jak i próbek rdzeniowych pochodzących z odwiertów w konstrukcjach z betonu. Wykazano ponadto, jaki jest wpływ dokładności przyjmowania stałej matematycznej πoraz mierzonej średnicy na niepewność wyników pola przekroju poprzecznego próbek walcowych, a w konsekwencji także wyników średniej wytrzymałości betonu na ściskanie. Przeprowadzona analiza wykazała, że przy stosowaniu w badaniach betonu typowych pras (klasa 0,5 i 1) niepewność wyznaczonej wytrzymałości zależy głównie od dokładności pomiaru średnicy próbek i tym samym dokładności określenia powierzchni docisku. W związku z dużą dokładnością określenia siły niszczącej wytyczne zawarte w normach, dotyczące określenia średnicy próbek z dokładnością do 0,5% wymiaru i wyznaczenia na ich podstawie pola przekroju poprzecznego próbek, są niewystarczające. W przypadku próbek o średnicy co najmniej 100 mm zaleca się wyznaczanie jej z dokładnością ±0,1 mm, przy rozdzielczości suwmiarki 0,01 mm.
Pokaż

TytułINTERPRETACJA NORMOWEJ METODYKI OBLICZENIOWEJ WERYFIKUJĄCEJ MOŻLIWOŚĆ USZKODZEŃ ŚCIAN DZIAŁOWYCH WYBUDOWANYCH NA UGINAJĄCYCH SIĘ ELEMENTACH STROPOWYCH
AutorJarosław Szulc, Marek Dohojda
Strony109–120
Słowa kluczoweściany działowe, zarysowania, ugięcia czynne
StreszczeniePokaż streszczenie
W projektowych normach europejskich ISO 4356 oraz PN-EN 1992-1-1 i PN-EN 15037-1 sprawdzanie ugięć żelbetowych elementów zginanych zostało sprowadzone do wskazania wartości dopuszczalnych i ogólnych zarysów metodyki obliczeniowej. Rygorystyczne wymaganie weryfikacji ugięć, z uwagi na możliwość uszkodzeń elementów niekonstrukcyjnych i wykończeniowych przylegających na przykład do deformujących się elementów stropowych i brak czytelnego algorytmu obliczeniowego, prowadzi w środowisku projektowym do zwyczajowej praktyki wymiarowania elementów ustroju nośnego przy przyjęciu wartości dopuszczalnych leff/500. Tak konserwatywne podejście przy sprawdzaniu stanów granicznych ugięć, bez jakichkolwiek podstaw merytorycznych, generuje w konsekwencji nieuzasadnione przewymiarowanie zginanych elementów ustroju nośnego i znaczne zwiększenie kosztów wykonania obiektu budowlanego.
Pokaż

TytułANALIZA SIŁ WEWNĘTRZNYCH I PRZEMIESZCZEŃ ROZPIERANEJ ŚCIANY SZCZELINOWEJ
AutorTomasz Pasik, Eugeniusz Koda
Strony121–133
Słowa kluczowegłębokie wykopy, ściana szczelinowa, metoda modułu reakcji podłoża, wzory empiryczne
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przeanalizowano zabezpieczenie głębokiego wykopu w postaci rozpieranej ściany szczelinowej na przykładzie planowanej inwestycji przy ulicy Tamka w Warszawie. Przeprowadzono obliczenia sił wewnętrznych i przemieszczeń z wykorzystaniem metod Bluma i modułu reakcji podłoża. Sprawdzono możliwe do wystąpienia stany graniczne nośności i użytkowalności. Przeanalizowano także osiadanie powierzchni naziomu i jego wpływ na pobliski obiekt budowlany na podstawie wzorów empirycznych.
Pokaż

TytułCZAS REAKCJI ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ NA OPADY WYWOŁUJĄCE WEZBRANIA
AutorAdam Krajewski, Kazimierz Banasik
Strony135–146
Słowa kluczoweczas opóźnienia odpływu, opad-odpływ, zlewnia miejska, Potok Służewiecki
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki analizy 38 zdarzeń opad-odpływ, zarejestrowanych w małej zlewni zurbanizowanej (28,7 km2) w południowo-zachodniej części Warszawy w okresie 2009–2012. Celem analizy było zbadanie zmienności czasu opóźnienia odpływu, w zależności od wybranych charakterystyk zdarzeń opad-odpływ. Porównano wyznaczony z pomiarów czas opóźnienia odpływu z czasem uzyskanym ze wzorów empirycznych. Wyniki analizy zarejestrowanych zdarzeń wykazały duże zróżnicowanie w wartościach ich czasu opóźnienia (od 1,44 do 15,8 h), nie potwierdzając zależności opisanych wybranymi formułami empirycznymi.
Pokaż

TytułOPTYMALIZACJA WYMIARÓW KONSTRUKCJI USZCZELNIAJĄCYCH WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE
AutorJózef Mirecki, Paweł Pitera
Strony147–156
Słowa kluczowewał przeciwpowodziowy, modernizacja, przesłona, filtracja, stateczność skarpy
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł dotyczy oceny wpływu rozmiarów (w przekroju poprzecznym) uszczelnienia pionowego i poziomego na stateczność skarpy obwałowania. Obliczenia symulacyjne wykonano dla jednego z przekrojów poprzecznych prawego obwałowania rzeki Warty w pobliżu Poznania. Optymalizacja wymiarów uszczelnienia obwałowania i jego podłoża jest również wynikiem oceny wpływu długości przesłony (pionowej i poziomej) na wartości współczynnika stateczności. Rozważano trzy warianty, które dotyczyły: przesłony pionowej w podłożu obwałowania, zlokalizowanej u podstawy skarpy odwodnej połączonej z ekranem na tej skarpie, przesłony poziomej (fartucha) połączonego z ekranem na skarpie odwodnej i przesłony pionowej wykonanej z korony wału.
Pokaż