Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 11 (4) 2012     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułDYNAMIKA MOSTU SOLIDARNOŚCI W PŁOCKU
AutorWojciech Gilewski, Andrzej Kasprzak
Strony5–16
Słowa kluczowedynamika budowli, mosty, metoda elementów skończonych
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono analizę dynamiczną mostu podwieszonego w Płocku (mostu Solidarności). Do obliczeń zbudowano model metodą elementów skończonych przy wykorzystaniu programu SOFISTIK. Jako podstawę do analizy dynamicznej wykonano obliczenia częstości drgań własnych i postaci drgań. Analizę drgań nieustalonych przeprowadzono metodą Newmarka i metodą superpozycji modalnej. Porównano obie te metody pod kątem kosztu obliczeń. Podano, przy jakich warunkach można z powodzeniem stoso wać metodę superpozycji modalnej.
Pokaż

TytułOSZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE UZYSKIWANEJ NA PRÓBKACH SZEŚCIENNYCH
AutorMariusz Sobolewski
Strony17–28
Słowa kluczowewytrzymałość betonu, niepewność wyniku, ocena wytrzymałości, kryteria zgodności, klasa betonu, klasa wytrzymałości
StreszczeniePokaż streszczenie
W praktyce budowlanej zachodzi konieczność sprawdzania założonych cech użytkowych nowo projektowanego betonu, konieczność kontroli jakości betonu towarowego dostarczanego na budowę, a także konieczność sprawdzania elementów prefabrykowanych podczas produkcji i rozformowywania. W diagnostyce obiektów inżynierskich spotyka się również konieczność oceny konstrukcji z betonu. We wszystkich przypadkach przeprowadzane są tzw. bezpośrednie badania wytrzymałości betonu na ściskanie. Kryteria kontroli jakości betonu i ocena jego zgodności opierają się na statystycznej analizie błędu pomiaru. We współczesnej metrologii zmienia się podejście w dziedzinie opracowania wyników pomiaru. Tradycyjna ocena w postaci statystycznej analizy wyników obserwacji zastępowana jest teorią niepewności opartą na probabilistycznej ocenie źródeł niepewności związanych z pomiarem wielkości mierzonej. Celem prezentowanych badań była analiza oceny wytrzymałości betonu na ściskanie. Przyjęto hipotezę badawczą w następującej postaci: możliwe jest udoskonalenie kryterium oceny parametrów mechanicznych betonu. W artykule omówiono opracowane procedury estymacji niepewności złożonej wartości średniej wytrzymałości betonu. Artykuł zawiera wyniki badań laboratoryjnych wraz z ich interpretacją i analizą niepewności. Dokonano porównania proponowanych kryteriów oceny dokładności wartości średniej z oceną wyniku pomiaru tradycyjnie stosowaną w nauce i przemyśle.
Pokaż

TytułLABORATORYJNE POMIARY SZTYWNOŚCI GRUNTU W KOLUMNIE REZONANSOWEJ
AutorKatarzyna Gabryś, Wojciech Sas
Strony29–39
Słowa kluczowesztywność w zakresie małych odkształceń, badania laboratoryjne, kolumna rezonansowa
StreszczeniePokaż streszczenie
Praca dotyczy oceny początkowej sztywności naturalnych gruntów spoistych. Sztywność początkową reprezentuje tutaj moduł odkształcenia postaciowego w zakresie małych odkształceń (G0 ), którego pomiarów dokonano przy różnych wartościach ciśnienia otaczającego, jak również zmiennych wartościach średniego naprężenia efektywnego. Badania zostały przeprowadzone w laboratorium przy użyciu kolumny rezonansowej. Materiał badawczy poddawano najpierw izotropowej konsolidacji, by następnie przejść do wyznaczenia sztywności gruntu dla zadanych wartości naprężeń efektywnych. W zależności od przyjętych warunków badania otrzymano różne wartości G0 , a ostateczne wyniki zilustrowano na wspólnych wykresach. Ponadto podjęto próbę ukazania silnej nieliniowości charakterystyki naprężenie – odkształcenie dla analizowanych gruntów. Główną motywacją do przeprowadzenia opisanych w pracy eksperymentów stała się potrzeba zrozumienia właściwości sztywności gruntów naturalnych w zakresie małych odkształceń.
Pokaż

TytułLABORATORYJNE BADANIA WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI POPRZECZNEJ POD OBCIĄŻENIEM GEOWŁÓKNINY EKSPLOATOWANEJ NA SKŁADOWISKU ODPADÓW
AutorEugeniusz Koda, Piotr Osiński, Sylwia Stępień
Strony41–50
Słowa kluczowegeowłóknina, obciążenie, kolmatacja, wodoprzepuszczalność
StreszczeniePokaż streszczenie
Geowłókniny są materiałami szeroko stosowanym w systemach drenarskich takich obiektów, jak składowiska odpadów komunalnych. Ich główną funkcją jest ograniczenie efektu kolmatacji drenażu. Parametrem, którego wyznaczenie determinuje przydatność geowłókniny przy tego typu rozwiązaniach, jest wodoprzepuszczalność poprzeczna. W artykule zaprezentowana została metodyka i wyniki badań wodoprzepuszczalności poprzecznej geowłókniny eksploatowanej oraz czystej, poddanych obciążeniom normowym. Celem badań było określenie przepuszczalności na różnym etapie oraz w różnych warunkach obciążeniowych podczas eksploatacji materiału. Badania przeprowadzone zostały przy zastosowaniu obowiązujących norm. Uzyskane wyniki pozwoliły ocenić faktyczne zmiany wodoprzepuszczalności poprzecznej geowłókniny czystej i eksploatowanej pobranej ze składowiska odpadów Radiowo, w zależności od przyłożonego obciążenia, oraz zweryfikować efektywność zastosowanego materiału.
Pokaż

TytułDYFUZJA RADONU RN222 PRZEZ BARIERĘ Z FOLII POLIETYLENOWEJ
AutorMarek Dohojda
Strony51–57
Słowa kluczoweradon, dyfuzja, emisja, ekshalacja
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule omówiono zagadnienia dyfuzji radonu w gruncie, w szczególności możliwość przenikania do porów otwartych gruntu. Przedstawiono także drogę migracji radonu do budynków i warunki, jakie temu sprzyjają. Biorąc pod uwagę wynikające stąd zagrożenia, zaproponowano zapobiegające środki techniczne przy użyciu folii HDPE. Zaprezentowano metodę umożliwiającą pomiar dyfuzji radonu przez folie polietylenowe.
Pokaż

TytułPRZYCZYNY POWSTAWANIA ZAWILGOCENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W WARSZAWIE
AutorMarek Dohojda, Krzysztof Wiśniewski
Strony59–67
Słowa kluczowemostek cieplny, zawilgocenie przegród
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule omówiono przyczyny występowania zawilgocenia przegród budowlanych oraz czynniki, które sprzyjają powstawaniu tego zjawiska. Przedstawiono metody badania elementów konstrukcyjnych, które narażone są na zawilgocenie. Omówiono miejsca występowania oraz wpływ mostków cieplnych na powstawanie zawilgocenia przegród zewnętrznych w budynkach.
Pokaż

TytułWPŁYW MODERNIZACJI BUDYNKÓW KRÓW MLECZNYCH NA ICH FUNKCJONALNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE OBORY KRÓW MLECZNYCH W FERMIE SGGW OBORY-GOŹDZIE
AutorPiotr Fornalczyk, Krzysztof Wiśniewski
Strony69–76
Słowa kluczowemodernizacja, obora, krowy mleczne, technologia, konstrukcja
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono sposoby modernizacji obór krów mlecznych w aspekcie technologicznym i budowlanym. Jako przykład modernizacji pod względem technologicznym i budowlanym przedstawiono prace, jakie zostały wykonane w jednej z obór znajdujących się w fermie krów w gospodarstwie doświadczalnym SGGW Obory-Goździe. Modernizacja obory polegała na zmianie technologii utrzymania zwierząt oraz stosownych zmianach budowlano-konstrukcyjnych w odniesieniu do przeznaczenia budynku.
Pokaż