Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 10 (2) 2011     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułROZWIĄZYWANIE CIENKICH PŁYT ŻEBROWANYCH METODĄ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
AutorDariusz Buchaniec, Mykhaylo Delyavskyy, Aleksandra Niespodziana
Strony3–14
Słowa kluczowepłyty żebrowane, belka Eulera, metoda elementów konstrukcyjnych, pły- ty niejednorodne
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy podjęto próbę wymodelowania elementu płytowo-żebrowego. Współdziałanie płyty i żebra zapewnia się, spełniając równania równowagi statycznej sił normalnych i stycznych występujących na dolnej powierzchni płyty i górnej powierzchni żebra. Następnie uogólnia się opis elementu płytowego, uwzględniając nieznane przemieszczenia poziome. Otrzymane równanie ugięcia elementu płytowego zawiera nieznane siły oddziaływania dolnej powierzchni płyty. Rozwiązaniem równania jest suma całki ogólnej równania jednorodnego i całki szczególnej równania niejednorodnego. Całkę ogólną przy- jęto w postaci symetrycznej. Rozwiązanie szczególne wyznacza się, dokonując rozkładów w szeregi funkcyjne obciążeń płyty i sił współdziałania. W kolejnym etapie modelowania powtarza się ten proces dla żebra. Połączenie tych dwu opisów – płyty i żebra, definiuje model elementu płytowo-żebrowego.
Pokaż

TytułBUDOWNICTWO REGIONALNE W WIDŁACH WARTY I NERU
AutorAleksandra Gorączko, Marcin Gorączko
Strony15–24
Słowa kluczowekonstrukcje murowe, kamień budowlany, gezy i opoki
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki rozpoznania stanu zachowania i specyfiki budownictwa regionalnego, występującego w obrębie międzyrzecza Warty i Neru. Na tym terenie od końca XIX wieku, przez kilkadziesiąt lat, konstrukcje murowe budynków mieszkalnych i inwentarskich bazowały na węglanowo-krzemionkowym kamieniu budowlanym, eksploatowanym w kamieniołomach we wsi Rożniatów koło Dąbia nad Nerem. Duża popularność tego lokalnego surowca budowlanego, wynikająca przede wszystkim z łatwości jego pozyskiwania i dalszej obróbki, spowodowała, że opisywany obszar uzyskał wyraźną odrębność architektoniczną, unikalną w skali nizinnej części Polski. Ślady tej odrębności są nadal wyraźnie czytelne w krajobrazie, zwłaszcza wiejskim, aczkolwiek z roku na rok liczba tych charakterystycznych budowli zmniejsza się w wyniku przebudowy, dewastacji lub prac rozbiórkowych.
Pokaż

TytułNIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ UZDROWISKA WIEJSKIEGO SOKOŁOWSKO
AutorEleonora Gonda-Soroczyńska
Strony25–34
Słowa kluczoweuzdrowisko wiejskie, wieś, potencjał uzdrowiska wiejskiego, odnowa wsi, zasoby surowców leczniczych, właściwości klimatyczne
StreszczeniePokaż streszczenie
W opracowaniu zwrócono uwagę na byłe dolnośląskie uzdrowisko wiejskie Sokołowsko, któremu przypisać można miano „uzdrowiska zapomnianego”. Potencjał lecznictwa uzdrowiskowego to przede wszystkim: właściwości klimatyczne, zasoby surowców leczniczych oraz infrastruktura usługowa. Główne atuty miejscowości to przede wszystkim: górska lokalizacja przygraniczna nieopodal Wałbrzycha, właściwości klimatyczne sprzyjające leczeniu dróg oddechowych, infrastruktura uzdrowiskowa, unikalne w skali kraju krajobrazy górskie, objęte ochroną w ramach utworzonego w 1998 roku Parku Krajobrazowego „Sudety Wałbrzyskie”. Współcześnie niepokojącym zjawiskiem jest zmniejsza- nie się bazy lecznictwa uzdrowiskowego w regionie oraz ogólnej liczby kuracjuszy (patrz Sokołowsko i inne miejscowości uzdrowiskowe zarówno miejskie, jak i wiejskie).
Pokaż

TytułJAKOŚĆ ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO W OSIEDLACH POPEGEEROWSKICH
AutorNorbert Dąbkowski, Hanka Zaniewska
Strony35–42
Słowa kluczowebudynek mieszkalny, pgr, osiedle
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań budynków mieszkalnych zlokalizowanych w osiedlach popegeerowskich. Badania przeprowadzono w trzech gminach województwa zachodniopomorskiego i dwóch województwa wielkopolskiego.
Pokaż

TytułPRZYCZYNY POWSTAWANIA USZKODZEŃ W PODŁOGACH BETONOWYCH MAGAZYNÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
AutorMarek Dohojda
Strony43–48
Słowa kluczowebeton, podłoga betonowa, posadzka, uszkodzenia podłóg
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono podłogi betonowe jako część składową magazynów wysokiego składowania. Zaprezentowano poszczególne etapy projektowania podłóg betonowych ze szczególnym uwzględnieniem życzeń przyszłego użytkownika. Następnie przedstawiono typowe błędy na etapie projektowania, wykonawstwa i późniejszej eksploatacji. Zwrócono także uwagę na możliwość wystąpienia uszkodzeń zarówno w trakcie eksploatacji, jak i późniejszej ich naprawy z zastosowaniem odpowiedniej technologii i materiałów posiadających aktualne świadectwa jakości.
Pokaż

TytułRECENZJA KSIĄŻKI EDWARDA SZYMAŃSKIEGO „MATERIAŁY BUDOWLANE. TOM I”
AutorAndrzej Ciepielowski
Strony49–50
Słowa kluczowerecenzja książki, Szymański, materiały budowlane
StreszczeniePokaż streszczenie
Recenzja książki Edwarda Szymańskiego "Materiały budowlane. Tom I"
Pokaż