Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 1 (1-2) 2002     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułZmiany w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej na obszarach wiejskich w procesie transformacji społeczno-gospodarczej
AutorHanka Zaniewska
Strony5–15
Słowa kluczoweobszary wiejskie, zabudowa mieszkaniowa, standard zamieszkiwania, ład przestrzenny, ludzie starsi na wsi
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedmiotem pracy jest przedstawienie zmian w stanie zabudowy mieszkaniowej na wsi w okresie 1990-2000 wyrażonych miernikami sytuacji mieszkaniowej i standardów mieszkaniowych. Wybrane zagadnienia charakteryzują jakościowe przeobrażenia, wskazując jednocześnie na problemy wymagające szczególnej uwagi w kształtowaniu ładu przestrzennego obszarów wiejskich.
Pokaż

TytułWymiana ciepła między gruntem a zagłębioną przechowalnią i chłodnią owoców
AutorWacław Bieda, Grzegorz Nawalany
Strony17–27
Słowa kluczowezagłębione przechowalnie i chłodnie owoców, wymiana ciepła z gruntem, termomodernizacja
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wymianą ciepła między zagłębioną przechowalnią owoców a gruntem oraz możliwościami adaptacji tego typu obiektów na chłodnie. Na podstawie wyników pomiarów poligonowych ustalono warunki brzegowe i obliczono trójwymiarowe, niestacjonarne przepływy ciepła przez przegrody i grunt w otoczeniu komory przechowalniczej oraz, po jej adaptacji na chłodnię, w dwóch wariantach: dla istniejącej wartości oporu cieplnego przegród i po ich dociepleniu do R = 2,5 m2·K·W-1.
Pokaż

TytułZabezpieczenia przeciwerozyjne skarp przez gazonową obudowę biologiczno-techniczną
AutorAndrzej Czerniak
Strony29–40
Słowa kluczoweerozja, wzmocnienie skarp
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem przedstawionych badań, prowadzonych w Katedrze Inżynierii Leśnej AR w Poznaniu, było opracowanie mieszanki korowo-cementowo-piaskowej, z której możliwe jest wykonanie gazonowej obudowy biologiczno-technicznej skarp, służącej zahamowaniu procesów erozyjnych. Założono, że gazony o obrysie sześciokąta foremnego z wydrążeniem wypełnionym humusem i obsiane roślinnością trawiastą przydatne będą do umacniania skarp o dużych nachyleniach (składowisk odpadów przemysłowych, nasypów i wykopów ziemnych, wydm itp.). Ułożone „w kratę” elementy umożliwiają wypełnienie wolnych powierzchni humusem i obsiew bez groźby jego wymycia. Obudowa gazonowa wstępnie zapewnia stabilność stoku, aż do momentu rozwoju roślinności, która przejmuje rolę umacniającą. Założono, że roślinność ukorzeniająca się w gruncie gazonu będzie jednocześnie przerastać jego ściany, a szczególnie jego dno, zawierające granulat nawozowy. W efekcie nastąpi proces wrastania korzeni w skarpę i powolny rozpad elementów korowo-cementowo-piaskowych.
Pokaż

TytułWykorzystanie badań laboratoryjnych rozmyć poniżej budowli wodnych do oceny ich bezpieczeństwa
AutorSławomir Bajkowski, Piotr Siwicki, Janusz Urbański
Strony41–51
Słowa kluczowerozmycia poniżej budowli wodnych, bezpieczeństwo budowli wodnych
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule opisano kryteria oceny zagrożenia budowli wodnych rozmyciem dna stanowiska dolnego. Opisano sposób określania granicznego nachylenia krytycznej prostej bezpieczeństwa, według kryterium stateczności zastępczej i zakresu aktywnej strefy naprężeń. Przedstawiono zmienność wartości współczynników nachylenia prostej krytycznej, uzyskanych w badaniach doświadczalnych, na tle wartości teoretycznych.
Pokaż

TytułWyznaczanie czasu opóźnienia odpływu wezbraniowego w zlewni rzeki Gzówki
AutorKazimierz Banasik, Mariusz Barszcz, Zofia Czempińska-Świtalska, Joanna Pudzianowska
Strony53–62
Słowa kluczowemałe zlewnie, proces opad - odpływ, czas opóźnienia odpływu wody
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie wyników pomiarów czasu opóźnienia odpływu z nizinnej zlewni rzeki Gzówki, położonej na Równinie Radomskiej, po profil Jedlnia Letnisko. Czas opóźnienia odpływu obliczono na podstawie 6 największych zdarzeń opad - odpływ zarejestrowanych w latach 1997-2001. Średnia wartość z pomiarów wynosi 13,9 h. Wartość tę porównano z czasem opóźnienia uzyskanym z 10 formuł empirycznych. Wartości najbliższe, uzyskane z pomiarów, otrzymano przy zastosowaniu wzoru Nasha (równanie 6), wzoru według modelu Wackermanna z parametrami Ignara (równanie 12) oraz SCS (równanie 2).
Pokaż

TytułZależność przepływu korytotwórczego rzek górskich od składu granulometrycznego rumowiska wleczonego
AutorAlicja Michalik, Artur Radecki-Pawlik
Strony63–71
Słowa kluczoweprzepływ korytotwórczy, transport rumowiska wleczonego, potok górski
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule podjęto próbę przedstawienia wpływu drobnych frakcji rumowiska wleczonego na wielkość jednostkowego przepływu korytotwórczego. Badania przeprowadzono dla siedmiu potoków górskich w Karpatach Polskich: Kamienicy, Targaniczanki, Łubinki (ze zlewni Skawy) oraz Tarnawki, Paleczki i Stryszawki (ze zlewni Dunajca) oraz Raby. Dla niektórych potoków w celu obliczenia transportu rumowiska wleczonego skorzystano z formuły Meyera-Petera i Millera, dla Raby i Targaniczanki wykorzystano wyniki pomiarów radioizotopowych transportu rumowiska. Do obliczeń przepływu korytotwórczego wykorzystano metodę Wolmana-Millera.
Pokaż

TytułPróba zastosowania modelu MIKE 11 do obliczeń transportu rumowiska w małej rzece nizinnej
AutorDariusz Górski, Zbigniew Popek
Strony73–84
Słowa kluczowekoryta otwarte, transport rumowiska, modelowanie numeryczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Oceny przydatności modelu dokonano na podstawie porównania wyników obliczeń symulacyjnych z wynikami pomiarów terenowych transportu rumowiska wleczonego, prowadzonych w korycie rzeki Zagożdżonki, na terenie zlewni badawczej Katedry Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW. Stwierdzono wyraźne różnice między pomierzonymi i uzyskanymi z obliczeń sedymentogramami oraz sumarycznymi wielkościami wleczenia. Obliczenia symulacyjne wskazują na dużą czułość modelu na przyjęty krok czasowy i charakter zmian poziomu dna koryta. Wyniki symulacji zależą również od stosowanej formuły transportu rumowiska. Najlepsze wyniki uzyskano dla godzinowego kroku czasowego i formuły Smata-Jaeggi, uzyskując wartości stanowiące 76-89% pomierzonego transportu rumowiska wleczonego.
Pokaż

TytułZmodyfikowana teoria stateczności Engessera-Shanlay’a dla cylindrycznych cienkościennych prętów z przykładem zastosowania dla stali St35
AutorKrzysztof Murawski
Strony85–95
Słowa kluczowestateczność, obciążenie kryrtczne, cienkościenny, Engesser, Kármán, Shanley
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono zmodyfikowaną teorię Engessera-Shanlay’a w odniesieniu do osiowo ściskanych cienkościennych prętów cylindrycznych. Rozpatrywano problem obciążeń krytycznych w stanach sprężysto-plastycznych. Wpływ uplastycznienia krytycznego przekroju poprzecznego określono kątem ??, który odnoszono do smukłości pręta. Otrzymane teoretyczne wyniki porównano z wynikami badań eksperymentalnych na próbkach ze stali St35.
Pokaż