Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 7 (1) 2008     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułOBLICZANIE PIERWSZEJ CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH WIEŻ KRATOWYCH O ZBIEŻNYCH LINIOWO KRAWĘŻNIKACH
AutorJacek Jaworski, Marcin Zadrożny
Strony3–17
Słowa kluczowewieża stalowa, częstość drgań własnych, zastępczy moment bezwładności
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy wyprowadzono i zestawiono wzory na zastępczy moment bezwładności dla wież o liniowej i kwadratowej zależności momentu bezwładności trzonu wieży od wysokości. Uwzględniono także wieże z krawężnikami o stałym przekroju, nachylonymi do osi wieży pod stałym kątem, przy założeniu, że cały moment bezwładności pochodzi od krawężników. Na przykładzie trzy odcinkowej (dwukrotnie załamanej), czterokrawężnikowej wieży antenowej wysokości H = 99,5 m i masie własnej stalowej konstrukcji m ~ 146 t przedstawiono porównanie obliczonych wartości pierwszej częstości (okresu) drgań własnych oraz ugięcia wieży pod działaniem siły poprzecznej przyłożonej do jej wierzchołka z wynikami otrzymanymi dla modelu wieży wygenerowanego w programie Robot Millennium.
Pokaż

TytułWARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE W REJONIE KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY W WARSZAWIE
AutorAnna Bąkowska, Ryszard Kaczyński, Kamil Kiełbasiński
Strony19–26
Słowa kluczowewarunki geologiczno-inżynierskie, właściwości fizyczno-mechaniczne, gliny zwałowe
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono warunki geologiczno-inżynierskie w rejonie kościoła św. Katarzyny w Warszawie. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych, badań terenowych (wiercenia, CPT, DMT, CSWS, BAT) oraz badań laboratoryjnych właściwości gruntów (próbki NNS, NW, NU) określono budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne oraz dokonano ilościowej i jakościowej oceny gruntów budujących rejon kościoła św. Katarzyny. Uwaga została skoncentrowana na właściwościach fizyczno-mechanicznych glin zwałowych, które mają największy udział w budowie geologicznej rejonu kościoła św. Katarzyny.
Pokaż

TytułANALIZA STATECZNOŚCI ZBOCZA W REJONIE KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY W WARSZAWIE Z UWZGLĘDNIENIEM OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH
AutorAnna Bąkowska, Ryszard Kaczyński, Kamil Kiełbasiński
Strony27–37
Słowa kluczowestateczność skarp, metody paskowe, Fellenius, Bishop, metoda redukcji parametrów c-(|), drgania parasejsmiczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedmiotem pracy jest analiza stateczności zbocza wysoczyzny gliny lodowcowej w rejonie kościoła św. Katarzyny. W pracy porównano wyniki analizy stateczności skarpy metodami równowagi granicznej z metodą redukcji wytrzymałości na ścinanie. Wykorzystując program GEOSLOPE, wykonano obliczenia współczynników stateczności klasycznymi, najczęściej stosowanymi metodami równowagi granicznej, do których należą metody: Felleniusa, Janbu oraz Bishopa. Stateczność skarpy metodą redukcji wytrzymałości na ścinanie analizowano za pomocą programu Plaxis. Ponadto w pracy przedstawiono wpływ na stateczność zbocza obciążeń dynamicznych (drgań parasejsmicznych od ruchu kołowego).
Pokaż

TytułWPŁYW PIĘTRZEŃ RZEK ŁASICY I ŚWIDRA NA WYBRANE ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
AutorAgata Włodarczyk
Strony39–53
Słowa kluczowejazy, piętrzenie wody, wpływ na środowisko, obszary chronione
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy było rozpoznanie wpływu piętrzenia wody na zmiany reżimu przepływu, jakości wody i osadów dennych oraz zbiorowisk roślinnych strefy korytowej. Analizę przeprowadzono na rzekach Łasica i Świder, położonych w obszarach chronionych. Wyniki badań wskazują, że odpowiednia lokalizacja i konstrukcja budowli piętrzących oraz właściwie prowadzona eksploatacja, polegająca na odpowiednim regulowaniu poziomu wody, może być korzystna dla środowiska przyrodniczego. Jest to szczególnie ważne na obszarach prawnie chronionych, na których zwiększenie retencji wodnej jest jednym z podstawowych warunków zachowania cennych siedlisk roślinnych.
Pokaż

TytułEKSPANSJA ZABUDOWY NA TERENY WIEJSKIE
AutorMiriam Wiśniewska
Strony55–61
Słowa kluczoweplanowanie przestrzenne, urbanistyka, architektura
StreszczeniePokaż streszczenie
Ekspansja zabudowy na tereny wiejskie postępuje w większości w strefach podmiejskich, zwłaszcza wokół dużych miast, co powoduje powstawanie nowych struktur przestrzennych różnego typu. Są to przeważnie tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej lub też tereny przemysłowo-usługowe, przylegające do tras komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Realizacja zabudowy na nowych obszarach wymaga zachowania i ochrony środowiska naturalnego i kulturowego, wprowadzenia infrastruktury technicznej i nawiązania w miarę możliwości do zastanego krajobrazu. Zrealizowane inwestycje, zwłaszcza na terenach przylegających do dróg szybkiego ruchu, tworzą nową jakość krajobrazową, noszącą znamiona czasów współczesnych.
Pokaż

TytułFUNKCJA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA WSI
AutorEleonora Gonda-Soroczyńska
Strony63–80
Słowa kluczowewieś, turystyka wiejska, wiejskie dziedzictwo kulturowe, odnowa wsi
StreszczeniePokaż streszczenie
Na przykładzie kilku dolnośląskich wsi omówiono możliwość rozwoju w nich funkcji turystyczno-rekreacyjnej, wykorzystując elementy dziedzictwa kulturowego, warunki naturalne, krajobrazowe. Przedstawione wsie mają szanse w niedługim czasie zmienić swoje oblicze, zostać „odkryte" przez ludzi poszukujących sposobów na życie poprzez m.in. rozwój turystyki na wsi, poznane przez osoby szukające miejsc wypoczynku wśród wiejskich krajobrazów i zabytków. Na obecny stan obiektów na wsi, powstawanie nowych inwestycji i ochronę istniejących, często cennych zabytków architektonicznych wpływ ma w dużej mierze sytuacja gospodarcza, zaangażowanie mieszkańców, władz lokalnych, prawidłowa polityka przestrzenna. Liczne przykłady świadczą o tym, iż umiejętność wykorzystania walorów naturalnych, elementów dziedzictwa kulturowego w połączeniu z dobrą organizacją daje możliwości rozwoju m.in. funkcji turystyczno-rekreacyjnej, a zarazem całej wsi. Zwiększenie ruchu turystycznego na wsi spowoduje powstawanie nowej bazy noclegowej, gastronomicznej, handlowej. Wymusi niejako poprawę warunków higieniczno-zdrowotnych osiedli wiejskich, podnosząc ich estetykę i uzupełniając infrastrukturę.
Pokaż

TytułPROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH W PARKACH NARODOWYCH (na przykładzie wsi Sieraków w Kampinoskim Parku Narodowym)
AutorKonrad Podawca
Strony81–93
Słowa kluczowewieś, planowanie przestrzenne, park narodowy
StreszczeniePokaż streszczenie
W związku z obserwowanymi konfliktami formalno-inwestycyjnymi na obszarach objętych ochroną nasuwa się pytanie, czy nacisk na ochronę przyrody, a w konsekwencji tworzenie coraz większej liczby terenów chronionych oraz pragnienie i presja mieszkania w atrakcyjnej przyrodniczo okolicy to dwa wykluczające się twierdzenia. Dlatego należy podjąć próbę określenia możliwości funkcjonowania prawnego i przestrzennego jednostki osadniczej położonej na terenie parku narodowego. Związane z tym problemy wiejskich miejscowości, leżących w granicach parków narodowych, przedstawiono na przykładzie wsi Sieraków w Kampinoskim Parku Narodowym. W pracy przeanalizowano uwarunkowania rozwoju Sierakowa ze szczególnym uwzględnieniem dostępu mieszkańców do obiektów infrastruktury społecznej oraz warianty rozwiązań decyzyjno-przestrzen-nych dotyczące wsi.
Pokaż