Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Architectura
(Budownictwo) 6 (4) 2007     ISSN: 1644-0633
Streszczenia
Wybierz numer

TytułWYBRANE PROBLEMY UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
AutorJan Ślusarek
Strony3–21
Słowa kluczoweutrzymanie obiektów budowlanych, zrównoważone budownictwo, zrównoważony rozwój, zabezpieczenia termiczne, trwałość, metody naprawy i rehabilitacji
StreszczeniePokaż streszczenie
Wiele elementów budowlanych zgodnie z ich z przeznaczeniem jest narażonych na wpływy środowiska zewnętrznego, często bardzo agresywnego. W związku z tym każdy element budowlany powinien być odpowiednio zabezpieczony. W artykule przedstawiono zarys problemów związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę lokalnych warunków środowiska oraz ich wpływu na zachowanie się wybranych elementów budowlanych. Materiały budowlane powinny charakteryzować się takimi właściwościami, aby obiekty budowlane, w które zostaną wbudowane, spełniały wymagania użytkowalności. W artykule przedstawiono wymagania w zakresie rozwiązań strukturalno-materiałowych obiektów budowlanych, podstawy ich diagnostyki oraz istotę naprawy i rehabilitacji obiektów budowlanych.
Pokaż

TytułMODELOWANIE MATEMATYCZNE MATERIAŁÓW Z FUNKCJONALNĄ GRADACJĄ WŁASNOŚCI EFEKTYWNYCH – WYNIKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJOWE W POLSCE
AutorWiesław Nagórko, Czesław Woźniak
Strony23–32
Słowa kluczowemodelowanie kompozytów, materiały typu FGM, tolerancyjne uśrednianie
StreszczeniePokaż streszczenie
Zagadnienia teorii i praktyki inżynierskiej materiałów z funkcjonalną gradacją własności efektywnych (ang. functionally graded materials, dalej FGM) należą do jednego z głównych trendów rozwojowych współczesnej mechaniki materiałów. FGM są najczęściej traktowane jako mikroniejednorodne dwufazowe kompozyty o takim rozkładzie średnich frakcji obu faz, który na poziomie makroskopowym zapewnia łagodne przejście od jednej fazy (w pewnej części elementu konstrukcyjnego) do drugiej (w innej części). Zagadnienia modelowania matematycznego FGM, podobnie jak problematyka modelowania kompozytów, są formułowane w ścisłym powiązaniu mikromechaniki (tj. strukturalnego opisu materiału) oraz makromechaniki (opisu własności efektywnych). Tym samym metody matematyczne formułowania makroskopowych modeli FGM rozwijane współcześnie na świecie adaptują zwykle znane w mechanice metody modelowania kompozytów, natomiast koncepcję matematyczną homogenizacji zastępuje się koncepcją homogenizacji lokalnej (na poziomie makroskopowym). W ostatnich dwu dekadach rozwijane są w Polsce pewne nieasymptotyczne metody modelowania kompozytów i materiałów typu FGM, korzystające z tzw. tolerancyjnego uśredniania równań różniczkowych cząstkowych o nieciągłych i silnie oscylujących współczynnikach funkcyjnych. Podejście to wykorzystywane było ostatnio przez grupę pracowników w Politechnice Częstochowskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Śląskiej, Politechnice Wrocławskiej oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W ramach tych badań wykazano, że metoda tolerancyjnego uśredniania pewnych operatorów różniczkowych o nieciągłych i silnie oscylujących współczynnikach funkcyjnych w pełni daje sięadaptowaćdo modelowania matematycznego materiałów typu FGM o deterministycznej mikrostrukturze. Celem artykułu jest przedstawienie zwięzłego opisu wyników zaproponowanej metody tolerancyjnego modelowania zarówno dla mikrostruktur periodycznych, jak i dla mikrostruktur materiałów typu FGM. Adres do korespondencji – Corresponding author: Wiesław Nagórko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, e-mail: wieslaw_nagorko@sggw.pl
Pokaż

TytułPŁYTY PROSTOKĄTNE O SKOKOWO ZMIENNEJ GRUBOŚCI OBCIĄŻONE TEMPERATURĄ
AutorAnna Szymczak-Graczyk
Strony33–43
Słowa kluczowepłyty prostokątne, zmienna grubość płyt, obciążenie temperaturą, metoda różnic skończonych
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki analizy pracy statycznej płyt prostokątnych o skokowo zmiennej grubości, o trzech krawędziach utwierdzonych i z jedną swobodną, obciążonych temperaturą. Wpływ obciążenia temperaturą często nieuwzględniany w obliczeniach prowadzi do dużych błędów projektowych, a tym samym do pojawienia się problemów eksploatacyjnych elementów konstrukcji. Poza analizą numeryczną wykonano badania modelowe analizowanej płyty, których wyniki zamieszczono w niniejszej pracy. Słowa kluczowe: płyty prostokątne, zmienna grubośćpłyt, obciążenie temperaturą, metoda różnic skończonych
Pokaż

TytułANALIZA WYNIKÓW BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEDZIAŁÓW GRANICZNYCH WEDŁUG PN-EN 206-1 i PN-88/B-06250
AutorKonrad Podawca
Strony45–57
Słowa kluczowebeton, mieszanka betonowa, konsystencja, Ve-Be, stolik rozpływowy
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono porównanie wyników badania konsystencji metodą Ve-Be i stolika rozpływowego z przedziałami granicznymi zawartymi w PN-EN 206-1 i PN-88/B-06250. Analiza wyników pokazała, do jakich klas konsystencji można zaliczyć mieszanki betonowe projektowane według wskaźników wodnych przyporządkowanych do słownych oznaczeń wilgotnej, gęstoplastycznej, plastycznej, półciekłej i ciekłej konsystencji. W badaniach wykorzystano metodę Ve-Be stosowanąjużna podstawie PN-88/B-06250 i metodę stolika rozpływowego wprowadzoną wraz z normą PN-EN 206-1 w 2003 roku. Słowa kluczowe: beton, mieszanka betonowa, konsystencja, Ve-Be, stolik rozpływowy
Pokaż

TytułFORMA ARCHITEKTONICZNA NAROŻNYCH BUDYNKÓW
AutorZuzanna Borcz
Strony59–70
Słowa kluczoweurbanistyka, budynki narożne, forma architektoniczna, przemiany historyczne
StreszczeniePokaż streszczenie
W zabudowie miast i małych miejscowości występują działki narożne, na których budynki mają specjalną formę architektoniczną. W historii urbanistyki przez wiele stuleci ulice i place były obudowane tworząc zwarte pierzeje. Po II wojnie światowej nastąpiłrozwój luźnej zabudowy osiedli mieszkaniowych, niezwiązanej ściśle z układem ulic. Obecnie następuje częściowy powrót do zabudowy ciągów ulic, co stwarza konieczność projektowania budynków narożnych. Forma budynków narożnych odpowiadała kierunkom architektury danych epok, spotyka się zatem kamienice o formach eklektycznych, secesyjnych, modernistycznych i postmodernistycznych. Przedstawione przykłady pokazują budynki narożne w małych i większych miastach, o formach związanych z różnymi kierunkami. Wiele budynków narożnych ma interesującąformę, co świadczy o myśli twórczej i pracy ówczesnych architektów.
Pokaż

TytułWYBRANE ASPEKTY ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW GROZNEGO W WARUNKACH POSTKONFLIKTOWYCH
AutorMichał Przedlacki, Wiesław Ptach
Strony71–78
Słowa kluczoweSELECTED ASPECTS OF WATER SUPPLY FOR GROZNY INHABITANTS IN POSTCONFLICT CONDITIONS
StreszczeniePokaż streszczenie
Działania wojenne, jakie miały miejsce w Czeczenii, wraz z późniejszą nieustabilizowaną sytuacją i niewystarczającymi środkami przeznaczanymi na odbudowę wpłynęły na stan infrastruktury Republiki, w tym szczególnie na system produkcji i dystrybucji wody w Groznym. Konieczność zaopatrzenia mieszkańców miasta w wodę w warunkach utrudnionego wykorzystania sieci wodociągowej stała się przyczyną rozwinięcia dystrybucji wody wykorzystującej pojazdy kołowe. W celu przeanalizowania udziału i roli prywatnych przedsiębiorców zajmujących się rozwozem wody przeprowadzono pośród nich badania ankietowe. Badaniami objęto 81 dostawców wody. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły czterech podstawowych zagadnień: ilości transportowanej wody, jej jakości, rejonizacji usług, sposobu i narzędzi wykonywanej pracy. Uzyskane wyniki wskazująna to, że transport kołowy może stanowić istotny element zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Słowa kluczowe: woda, infrastruktura, zaopatrzenie, pomoc humanitarna
Pokaż

TytułSKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W SYSTEMACH HYDROFITOWYCH NA PRZYKŁADZIE ZŁÓŻ RZCINOWYCH Z PRZEPŁYWEM POZIOMYM
AutorAgnieszka Karczmarczyk, Józef Mosiej
Strony79–88
Słowa kluczoweBZT5, materiał filtracyjny, ścieki bytowe, złoża gruntowo-roślinne
StreszczeniePokaż streszczenie
Wśród funkcjonujących w Polsce hydrofitowych systemów oczyszczania ścieków dominują złoża gruntowo-trzcinowe z podpowierzchniowym poziomym przepływem ścieków. Przeważająwśród nich oczyszczalnie wykorzystujące technologięKickutha, gdzie do wypełnienia złoża stosuje się odpowiednio przygotowany grunt gliniasty. Przedstawiono wyniki wieloletnich obserwacji skuteczności oczyszczania ścieków w dwóch złożach gruntowo-trzcinowych. Zaobserwowano spadek skuteczności usuwania w nich substancji organicznej ze ścieków w miarę czasu eksploatacji obiektu. Wskazano na istotną rolę rodzaju i właściwości fi ltracyjnych materiału wypełniającego złoże w przebiegu skuteczności oczyszczania ścieków w czasie.
Pokaż