Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 4 (1-2) 2005     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułLokalizacja i rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w wymiarze wybranych elementów ładu przestrzennego na przykładzie Olsztyna
AutorAnna Cellmer
Strony5–14
Słowa kluczowewielkopowierzchniowe obiekty handlowe, ład przestrzenny, analizy przestrzenne, model potencjału, model Huffa, optymalna lokalizacja.
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedmiotem badań są rozwijające się na obszarze miasta wielkopowierzchniowe obiekty handlowe (WOH), jako przedsiębiorstwa typowe dla zjawiska rozwijających się sieci globalnych. Badania obejmują analizy przestrzenne tego rodzaju nieruchomości oraz ustalenie metody ich optymalnej lokalizacji na terenie Olsztyna. Analizę oparto na modelu potencjału oraz modelach prawdopodobieństwa z wykorzystaniem modelu Huffa oraz jego modyfikacji. Uzyskane wyniki i wnioski mogą być przydatne do planowania przestrzennego.
Pokaż

TytułRozwój branży information technology w miastach „ściany wschodniej”
AutorMarek Kułak
Strony15–25
Słowa kluczowerewolucja informatyczna, społeczeństwo informacyjne, gospodarka informacyjna.
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł charakteryzuje społeczeństwo informacyjne oraz siły, które je kształtują. Rozpatruje etapy rewolucji informatycznej, a także to, w jakim zakresie informacja i wiedza ma wpływ na kształtowanie współczesnej gospodarki. Ukazuje możliwości miast „ściany wschodniej” oraz dlaczego są one ograniczone. Czy IT jest szansą dla „ściany wschodniej” w usuwaniu powstałych przez lata różnic, a przede wszystkim ich pogłębianiu.
Pokaż

TytułPropozycje ukształtowania transformacji rolnictwa państwowego w świetle dotychczasowej ewolucji własności rolnej Skarbu Państwa
AutorPiotr Michał Kosmęda
Strony27–36
Słowa kluczowerolnictwo państwowe, restrukturyzacja, prywatyzacja, Agencja Nieruchomości Rolnych.
StreszczeniePokaż streszczenie
Praca dotyczy zagadnień związanych z restrukturyzacją i prywatyzacją państwowego rolnictwa, koncentrując się na przyczynach stworzenia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zmieniających się zadaniach i formach działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agencji Nieruchomości Rolnych) i ocenie dotychczasowych dokonań. Na podstawie istniejących doświadczeń proponuje się ograniczenie zadań agencji do sprzedaży przejętego mienia, najlepiej jedynie w trybie nieograniczonego przetargu ustnego, a następnie, po jak najszybszym wyzbyciu się przez państwo ziemi rolniczej, likwidację agencji lub przekształcenie jej w podmiot wspierający przemiany struktury agrarnej w kraju wyposażony jednak w odpowiednie ku temu narzędzia.
Pokaż

TytułZastosowanie logiki rozmytej do identyfikacji i lokalizacji strefy przejściowej miasta i wsi
AutorAndrzej Biłozor
Strony37–51
Słowa kluczowerozwój obszarów miejskich, strefa przejściowa miasta i wsi, teoria zbiorów rozmytych, logika rozmyta, stopień przynależności.
StreszczeniePokaż streszczenie
Przestrzenny rozwój miast w znacznym stopniu wpływa na tereny położone na styku miejskiego i wiejskiego sposobu użytkowania, powodując przenikanie i nakładanie się na siebie różnych form użytkowania przestrzeni. Powstające w ten sposób obszary nazywane strefą przejściową między miastem i wsią, traktowane są jako tymczasowa forma użytkowania terenu wyprzedzająca fazę bardziej intensywnej zabudowy. Przedmiotem badań był obszar strefy przejściowej miasta i wsi oraz parametry ją charakteryzujące, określone na podstawie analizy aktualnych form użytkowania przestrzeni z wykorzystaniem założeń teorii zbiorów rozmytych.
Pokaż

TytułWykorzystanie multitemporalnych zdjęć lotniczych do oceny zmian sposobu zagospodarowania przestrzennego okolic zbiornika wodnego domaniów
AutorBogusława Kwoczyńska
Strony53–58
Słowa kluczowezdjęcie lotnicze, zagospodarowanie przestrzenne.
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania zdjęć lotniczych do oceny zmian sposobu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do zbiornika wodnego Domaniów. W tym celu wykorzystano zdjęcia lotnicze wykonane w skali 1:26000 w 1997 r. –przed napełnieniem zbiornika, oraz w 2001 r. –już po jego napełnieniu. Analiza zdjęć pozwoliła określić wpływ zbiornika wodnego na sąsiadujące z nim tereny, a szczególnie określić zmiany, jakie nastąpiły po jego napełnieniu.
Pokaż

TytułRozważania dotyczące krajobrazów obszarów chronionych na przykładzie bieszczadów
AutorUrszula Litwin, Danuta Sochacka
Strony59–66
Słowa kluczoweparki narodowe i krajobrazowe, krajobraz, ochrona środowiska.
StreszczeniePokaż streszczenie
Urbanizacja, nowoczesna technika oraz postęp cywilizacyjny powodują wiele zagrożeń dla środowiska. W związku z tym objęto różnymi formami ochrony prawnej obszary krajobrazu o wybitnych walorach przyrodniczych. Rozwiązanie trzech problemów: podziału krajobrazu na obszary o cechach pokrewnych, określenie stopnia ich przekształcenia, oraz waloryzacja jest celem ustalenia hierarchii wartości i skali potrzeb w zakresie zabiegów profilaktycznych, utrzymujących i naprawczych. Oparto się na analizie krajobrazu na obszarów objętych szczególną ochroną. Podzielono je na jednostki o cechach pokrewnych, określono stopień ich przekształcenia, oraz zaproponowano formy działań prewencyjnych, porządkowych zabezpieczających i konserwatorskich. Strefa zainteresowań obejmuje obszar Bieszczadów, posiadających park narodowy, dwa parki krajobrazowe oraz czternaście rezerwatów przyrody wraz z otuliną. Opracowanie jest fazą wstępną, poprzedzającą praktyczne opracowanie analizy krajobrazu na terenach chronionych.
Pokaż

TytułEfektywność systemu zieleni miejskiej w aspekcie jego funkcji rekreacyjnej
AutorAleksandra Lis
Strony67–82
Słowa kluczowesystem zieleni miejskiej, rekreacja, proces motywacyjny, tereny zieleni.
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule rozpatrywano efektywność systemu zieleni miejskiej w aspekcie jego funkcji rekreacyjnej. Za punkt wyjścia przyjęto potwierdzone zjawiska psychologiczne i socjologiczne. W toku rozważań rozwijano kolejne nurty problematyczne, ukazując wpływ owych zjawisk na reakcję i zachowania ludzi w środowisku terenów zieleni oraz na funkcjonowanie społeczne systemu zieleni miejskiej w aspekcie jego funkcji rekreacyjnej. Opisano metodę badawczą mającą na celu rozpoznanie wad systemu zieleni miejskiej we wspomnianym aspekcie oraz kierunki działań zmierzające do poprawy efektywności tego systemu. Są one oparte na analizie mechanizmów psychologicznych i społecznych, mających wpływ na podjętą w wyniku procesu motywacyjnego decyzję mieszkańców miasta o realizacji określonej grupy potrzeb w obrębie terenów zieleni rekreacyjnej, jak również analizie uwarunkowań przestrzennnych, od których ta decyzja zależy.
Pokaż

TytułBudowa modelu geostatystycznego z wykorzystaniem reszt
AutorMałgorzata Renigier
Strony83–96
Słowa kluczowereszty z modelu, model geostatystyczny, etapy budowy modelu, nieliniowość i niepewność w analizach przestrzennych.
StreszczeniePokaż streszczenie
Diagnozowanie wartości przestrzeni na podstawie modelowania statystycznego, zawierającego reguły przyczynowo-skutkowe jest często niepełne i niewystarczające do osiągnięcia prawidłowych wniosków oraz podejmowanych na ich podstawie decyzji. Włączenie składnika niewyjaśnionego przez model (reszt) do budowy modelu, stanowi istotne dopełnienie formuł statystycznych (deterministycznych) pozbawionych elementu niepewności i losowości. Artykuł obejmuje zagadnienia związane z budową modelu geostatystycznego z wykorzystaniem składnika resztowego.
Pokaż