Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 3 (2) 2004     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułŚRODOWISKO PRZYRODNICZE FILAREM GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W WARUNKACH INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
AutorJanusz Jasiński, Ewa Kostyak-Wodzińska, Jerzy Suchta
Strony5–16
Słowa kluczoweśrodowisko przyrodnicze, województwo warmińsko-mazurskie, integracja z Unią Europejską.
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy scharakteryzowano województwo warmińsko-mazurskie pod względem walorów środowiska przyrodniczego. Pozwoliło to na sformułowanie wniosków dotyczących możliwości wykorzystania wysokich walorów środowiska przyrodniczego w gospodarczym rozwoju tego regionu, jak również w procesie integracji Polski z Unią Europejska.
Pokaż

TytułSKUTKI FINANSOWE REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PRZYKŁADZIE GMINY TRZCINICA
AutorMaria Hełdak
Strony17–31
Słowa kluczowemiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, koszty realizacji planu.
StreszczeniePokaż streszczenie
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy lub jej części pociąga za sobą konsekwencje wynikające z realizacji przyjętych poprzez uchwały zapisów planu. Analizą objęto plany miejscowe sporządzane na obszarze gminy Trzcinica, w tym: Mpzp Trzcinica Wschodnia i Mpzp Trzcinica Zachodnia. Wśród wielu wydatków, które gmina jest zobowiązana ponieść, można wymienić m.in.: realizację infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy, wykup terenów na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy oraz roszczenia właścicieli lub użytkowników wieczystych w przypadku obniżenia wartości nieruchomości na skutek ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Korzyści wynikające z realizacji ustaleń planu są często niewspółmiernie niskie w zestawieniu z kosztami ich realizacji. Wśród dochodów gminy wynikających ze zwiększenia podatków i z obrotu nieruchomościami należy wymienić: wzrost cen sprzedanych przez gminę nieruchomości, zwiększenie podatku od nieruchomości, zwiększenie opłat od dzierżawy nieruchomości i najmu lokali, opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, opłaty adiacenckie oraz inne dochody związane z nieruchomościami.
Pokaż

TytułOCENA OPŁACALNOŚCI INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ
AutorMałgorzata Renigier, Radosław Wiśniewski
Strony33–42
Słowa kluczowewartość indywidualna, opłacalność inwestycji, zarządzanie przestrzenią, ryzyko inwestycyjne.
StreszczeniePokaż streszczenie
Procesy gospodarowania przestrzenią wymagają systemowego ujęcia wielu zagadnień związanych z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym, ładem przestrzennym oraz procesami inwestycyjnymi. Optymalność i efektywność zagospodarowania przestrzeni jest realizowana poprzez procesy zarządzania. Zarządzanie przestrzenią powinno być realizowane z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań inwestycji. W pracy przedstawiono zarys procedury oceny opłacalności inwestycji nietypowych z uwzględnieniem zindywidualizowanego kryterium opłacalności, którego podstawą jest wartość indywidualna nieruchomości.
Pokaż

TytułCEL ZABIEGÓW URZĄDZENIOWOROLNYCH W OPTYMALIZACJI ORGANIZACJI ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH W STREFIE ODDZIAŁYWANIA AUTOSTRADY
AutorTeresa Dzikowska
Strony43–50
Słowa kluczowezabiegi urządzenioworolne, strefa oddziaływania autostrady, rozdrobnienie gruntów, produkcja rolnicza.
StreszczeniePokaż streszczenie
Powolny, lecz stały ubytek areału użytków rolnych wymaga optymalnej ich organizacji na potrzeby maksymalizacji ekonomicznych efektów produkcji rolniczej. Każdorazowa ingerencja, poprzez budowę ciągów komunikacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym, lokalizację zakładów przemysłowych i innych wielkoprzestrzennych inwestycji wyraża się wzrostem kosztów ponoszonych przez rolnictwo i rolników. Pożądana jest szybka reorganizacja obszaru użytków rolnych, dotkniętego negatywnymi skutkami inwestycji. Wieloletnie zaniedbania w zakresie przekształcania struktury agrarnej obszarów wiejskich spowodowały, że obecnie inicjowane zabiegi urządzenioworolne muszą uwzględniać zarówno teraźniejsze zmiany, jak i szachownicę gruntów. Rodzaj inwestycji, która ingeruje w organizację gospodarstw rolnych oraz stopień rozdrobnienia i rozproszenia gruntów wymuszają odmienne traktowanie każdego obiektu. Zabiegi urządzenioworolne są jednak koniecznością, nawet wówczas gdy są to tzw. zabiegi kosmetyczne.
Pokaż

TytułSYSTEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ FORMY WŁADANIA ZIEMIĄ ROLNICZĄ WE FRANCJI
AutorMarcin Sobota
Strony51–59
Słowa kluczowegospodarstwo rodzinne, własność, dzierżawa, zagospodarowanie przestrzenne.
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule omówiono system planowania przestrzennego Francji oraz formy władania ziemią rolniczą, nadto opisano strukturę podmiotową gospodarstw rolnych na terenie Francji. Szczególny nacisk położono na przestrzenne uwarunkowania rozwoju gospodarstwa rodzinnego, jego wewnętrzną strukturę oraz formy gospodarowania. Scharakteryzowano warunki do prowadzenia racjonalnej gospodarki przestrzennej, mając na uwadze ochronę prawa własności oraz specyfikę dzierżawy. Podjęto również próbę analizy dotychczasowych rozwiązań, wskazując na wynikające z nich korzyści oraz zagrożenia.
Pokaż

TytułTENDENCJE ZMIAN STRUKTURY WŁADANIA ZIEMIĄ W LATACH 1996–2002 W REGIONIE PODKARPACKIM
AutorKrzysztof Gawroński, Paulina Kustroń-Mleczak
Strony61–69
Słowa kluczowegospodarowanie gruntami, tendencje zmian, region podkarpacki
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy była analiza i ocena tendencji zmian struktury władania ziemią w regionie podkarpackim w latach 1996-2002. Przeanalizowano grunty należące zarówno do sektora indywidualnego, jak i stanowiące własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Przeprowadzone badania mogą stanowić podstawę programowania prac urządzenioworolnych na badanym terenie.
Pokaż

TytułSELEKCJA ZMIENNYCH A PRIORI PRZY NIEKLASYCZNYCH ZAŁOŻENIACH
AutorMałgorzata Renigier
Strony71–81
Słowa kluczowemodel regresji nieliniowy, selekcja zmiennych, analiza wariancji.
StreszczeniePokaż streszczenie
Szeroko pojęta informatyzacja i powiększające się wciąż wartości informacji w dążeniu do tworzenia nowoczesnej „gospodarki informacyjnej” oraz zaawansowane techniki komputerowe pozwalają na coraz większe usystematyzowanie i unifikacje procesów społeczno-gospodarczych często ujmowanych w postaci zaawansowanych modeli statystyczno-matematycznych. Budowanie modeli statystycznych jest związane z wieloma etapami, a jednym z najistotniejszych z nich jest dobór zmiennych do modelu. Artykuł ten jest propozycją przedstawienia metody wstępnej selekcji zmiennych przy nieklasycznych założeniach budowy modelu regresji związanych z nieliniowością zjawisk na rynku nieruchomości.
Pokaż

TytułOCENA STABILNOŚCI WARTOŚCI KATASTRALNYCH W MODELU POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI
AutorEdward Sawiłow
Strony83–93
Słowa kluczowenieruchomość, model, powszechna taksacja nieruchomości, cechy, wagi, wartość katastralna.
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy omówiono podstawowe założenia zmodyfikowanego modelu powszechnej taksacji nieruchomości. Przedstawiono analizę stabilności wartości katastralnych przy stosowaniu modelu powszechnej taksacji nieruchomości. Do analiz wykorzystano zmodyfikowaną postać modelu. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo istotne znaczenie współczynników wagowych cech nieruchomości i wzajemnych relacji między cechami nieruchomości reprezentatywnej i wycenianych. Przy wdrażaniu modelu musimy na ten element zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskane wartości katastralne były wiarygodne.
Pokaż

TytułKOSZTY I KORZYŚCI PODMIOTÓW PUBLICZNYCH ZWIĄZANE Z ODDAWANIEM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
AutorSebastian Banaszek, Ryszard Źróbek
Strony95–106
Słowa kluczoweużytkowanie wieczyste, sprzedaż, nieruchomość gruntowa, opłacalność.
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań zmierzających do porównania opłacalności oddawania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste z ich sprzedażą oraz przedstawiono opracowane w ich trakcie procedury przeprowadzania tego typu analiz. Na podstawie osiągniętych wyników stwierdzono, że z ekonomicznego punktu widzenia sprzedaż jest bardziej opłacalna niż oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, co zostało potwierdzone odpowiednim przykładem.
Pokaż