Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 3 (1) 2004     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułNIERUCHOMOŚCI I ICH ZASOBY JAKO PRZEDMIOT OPISU I ANALIZ
AutorRyszard Źróbek
Strony5–20
Słowa kluczowenieruchomość, granice i wymiary, cechy, źródła informacji, zasoby, sfery opisu, identyfikacja, procedury gospodarowania, system informacji
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy scharakteryzowano zasady określania granic nieruchomości w ujęciu przestrzennym oraz przedstawiono ewolucję pojęcia nieruchomość. Zestawiono cechy opisujące nieruchomości, podając zasady ich pomiaru i prezentacji. W dalszej części podano zasady opisu i identyfikacji cech w zależności od grupy działalności związanej z zasobami nieruchomości. Scharakteryzowano też wybrane zasoby nieruchomości publicznych.
Pokaż

TytułKLASYFIKACJA FUNKCJONALNA GMINNYCH ZASOBÓW NIERUCHOMOŚCI
AutorAndrzej Muczyński, Zbigniew Sujkowski
Strony21–30
Słowa kluczowegospodarka nieruchomościami, gminne zasoby nieruchomości, zadania własne gmin
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono propozycję klasyfikacji zasobów nieruchomości gmin miejskich w ujęciu kompleksowym. Stworzoną klasyfikację oparto na dwóch podstawowych kryteriach podziału nieruchomości komunalnych: przedmiocie gospodarowania – podziale na nieruchomości gruntowe i zabudowane (budynki, budowle i lokale), oraz funkcji (faktycznego sposobu wykorzystania), jakie wypełniają lub mogą wypełniać nieruchomości zewidencjonowane w zasobach gminnych. Funkcje nieruchomości z zasobów komunalnych analizowano w powiązaniu z zadaniami własnymi gmin. Opracowana klasyfikacja ma charakter porządkujący gospodarkę gminnymi zasobami nieruchomości i stanowi przyczynek do racjonalizacji metod i form gospodarowania majątkiem publicznym.
Pokaż

TytułPROPOZYCJA METODY OCENY ŁADU PRZESTRZENNEGO PRZY ANALIZIE STANU ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW WIEJSKICH
AutorRyszard Cymerman, Tomasz Podciborski
Strony31–43
Słowa kluczoweład przestrzenny, obszar wiejski, stan ładu przestrzennego
StreszczeniePokaż streszczenie
Przedmiotem badań było zdefiniowanie pojęcia ładu przestrzennego obszarów wiejskich i opracowanie metody oceny stanu ładu przestrzennego tychże obszarów. Opracowano wskaźniki oceny stanu ładu przestrzennego i ich mierniki. W dalszej części wskazano kolejne etapy oceny ładu przestrzennego i możliwości zastosowania tej metody w praktyce. Opracowaną metodę zastosowano na wybranym obszarze badawczym, jakim był obręb Lauda leżący w gminie Lidzbark Warmiński, a wyniki zastosowania metody oceny stanu ładu przestrzennego obszarów wiejskich przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej.
Pokaż

TytułUKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY MIASTA PROSZOWICE
AutorUrszula Litwin, Izabela Piech
Strony45–56
Słowa kluczowestruktura przestrzenna, kształtowanie stref
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem opracowania jest określenie kształtowania się stref podstawowych: centralnej, pośredniej i peryferyjnej, Proszowic, funkcji, jakie one pełnią, oraz związków zachodzących między strefami a ukształtowaniem przestrzennym formy zbiorowej osiedla i jednostkowych form architektonicznych. Praca porusza również problemy chaotycznego zagospodarowania oraz uporządkowania terenów zainwestowanych, co powinno prowadzić do poprawy jakości warunków życia mieszkańców oraz przywrócenia ładu przestrzennego i społeczno-gospodarczego warunkującego prawidłowy rozwój miasta.
Pokaż

TytułOCENA TRANSFORMACJI POLSKIEGO ROLNICTWA W WYMIARZE EUROPEJSKIM, KRAJOWYM I REGIONALNYM Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH CECH DIAGNOSTYCZNYCH
AutorJanusz Jasiński, Jerzy Suchta, Magdalena Zachaś
Strony57–66
Słowa kluczowetransformacja rolnictwa, wskaźniki oceny, rolnictwo
StreszczeniePokaż streszczenie
W opracowaniu dokonano analizy porównawczej wybranych wskaźników społeczno-gospodarczych charakteryzujących kierunki przekształceń polskiego rolnictwa w ujęciu regionalnych, krajowym oraz krajów Unii Europejskiej. Z analizy tej wynika, że 6 województw północnej i zachodniej Polski charakteryzuje się zbliżonymi standardami rozwoju rolnictwa do krajów unijnych. Pozostałe województwa na obecnym etapie ich rozwoju wyraźnie odbiegają pod względem analizowanych w pracy wskaźników od tych standardów.
Pokaż

TytułCHARAKTERYSTYKA UKSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD UŻYTKI ZIELONE WE WSI O DUŻYM ROZDROBNIENIU GRUNTÓW (NA PRZYKŁADZIE WSI ŁAPSZE WYŻNE)
AutorStanisław Harasimowicz, Renata Mazur
Strony67–78
Słowa kluczowepole uprawowe, rozłóg gospodarstwa rolnego, struktura przestrzenna wsi, tereny górskie
StreszczeniePokaż streszczenie
Ukształtowanie rozłogów działek oceniono na podstawie wybranej grupy gospodarstw, których parametry rozłogu były podane do średnich parametrów charakteryzujących całą wieś. Wybrana grupa to ok. 5% ogólnej liczby gospodarstw. Badania przeprowadzono na przykładzie wsi Łapsze Wyżne, jednej z najbardziej rozdrobnionych wsi górskich. Przeciętne gospodarstwo w tej wsi o powierzchni 5 ha składa się z 45 działek. Średnia powierzchnia działki przeznaczonej pod użytki zielone wynosi 0,10 ha. Najkorzystniejszą cechą rozłogu badanych działek jest ich długość wynosząca średnio 92 m, która może być uznana za poprawną do uprawy konnej. Główną przyczyną ponoszenia wysokich kosztów uprawowych jest zbyt mała szerokość działek i ich niewielki obszar. We wsi prawie połowa działek z użytkami zielonymi ma szerokość od 5 do 10 m, zaś ok. 90% działek są mniejsze niż 20 arów. Brak jest niemal zupełnie działek większych od 1 ha, nadających się do uprawy ciągnikowej.
Pokaż

TytułKSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISK MARGINALNYCH NA OBSZARZE INTENSYWNEGO ROLNICTWA NA PRZYKŁADZIE RÓWNINY WROCŁAWSKIEJ
AutorGrzegorz Orłowski
Strony79–100
Słowa kluczoweśrodowiska marginalne, użytki ekologiczne, zadrzewienia śródpolne, krajobraz rolniczy, stuktura krajobrazu, ekologia krajobrazu, planowanie krajobrazu
StreszczeniePokaż streszczenie
W ostatnich latach w wielu rejonach świata, na obszarach rolniczych obserwujemy zanik nieużytkowanych rolniczo elementów krajobrazu. Nieużytkowane rolniczo liniowe elementy krajobrazu wyznaczają na ogół granice pól i stanowią charakterystyczne elementy tradycyjnych krajobrazów rolniczych Europy. Powierzchniowe komponenty krajobrazów to zadrzewienia powierzchniowe (kępy śródpolne i pasy zadrzewień), pojedyncze drzewa, wyrobiska kopalin, zabagnienia oraz zbiorniki wodne. Praca przedstawia charakterystykę ilościową nieużytkowanych rolniczo elementów krajobrazu, w intensywnie użytkowanym fragmencie krajobrazu rolniczego Równiny Wrocławskiej (SW Polska, woj. dolnośląskie) oraz określa zależności między liniowymi elementami krajobrazu a wyróżnionymi typami siedlisk nieużytkowanych rolniczo. Ogółem na badanym obszarze zlokalizowano obecność 336 nieużytkowanych rolniczo elementów krajobrazu. Biotopy powierzchniowe (kępy śródpolne, pasy zadrzewień, trzcinowiska, zabagnienia oraz zbiorniki wodne) (n=186) zajmowały łącznie obszar 109,03 ha. Całkowita długość biotopów liniowych (zadrzewienia przywodne oraz aleje) (n=149) wynosiła 53,065 km. Odłogowane pola uprawne (n=94) łącznie zajmowały obszar 399,84 ha. Decydujący wpływ na ilość siedlisk nieużytkowanych rolniczo na obszarze 18 badanych obrębów miała obecność liniowych elementów krajobrazu (dróg, cieków oraz linii kolejowych). W procesie planowania przestrzennego jako priorytetowe kierunki działań na obszarach rolniczych należy uznać utrzymanie różnorodności krajobrazowej, poprzez zachowanie i odtwarzanie siedlisk nieużytkowanych rolniczo, oraz sieci połączeń między poszczególnymi komponentami krajobrazu, umożliwiającymi przemieszczanie się organizmów.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE DRZEW DECYZYJNYCH DO ANALIZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE PREDYKCJI CEN NA PRZYKŁADZIE RYNKU LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE
AutorGabriela Surowiec
Strony101–112
Słowa kluczowedrzewa decyzyjne, analiza rynku nieruchomości, wartość nieruchomości, eksploracja danych, KDD
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł przedstawia propozycję wykorzystania drzew decyzyjnych – popularnej techniki eksploracji danych do analizy rynku nieruchomości na przykładzie rynku lokali mieszkalnych w Krakowie. Materiałem badawczym były dane transakcyjne i ofertowe jednostki ewidencyjnej Krowodrza. Celem badań było przedstawienie możliwości analitycznych, jakie dają drzewa decyzyjne w zakresie predykcji wartości nieruchomości.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE DRZEW DECYZYJNYCH DO OCENY WPŁYWU CECH NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA ICH WARTOŚĆ
AutorUrszula Litwin, Alicja Malczewska
Strony113–124
Słowa kluczoweatrybuty wartościotwórcze, wycena nieruchomości, masowa wycena, drzewa decyzyjne, sztuczna inteligencja
StreszczeniePokaż streszczenie
streszczenie. Artykuł przedstawia możliwości zastosowania drzew decyzyjnych do redukcji liczby atrybutów wartościotwórczych uwzględnianych w masowej wycenie. Poruszono problem oceny wpływu cech nieruchomości na ich wartość oraz przedstawiono sposób redukcji liczby atrybutów wartościotwórczych w procesie powszechnej taksacji, a także możliwości zastosowania technik KDD (Knowledge Discovery in Databases) konkretnie drzew decyzyjnych – do analizy danych transakcyjnych na rynku nieruchomości.
Pokaż

TytułRYNEK NIERUCHOMOŚCI W STREFIE DUŻYCH MIAST NA PRZYKŁADZIE GMINY DŁUGOŁĘKA
AutorMaria Hełdak
Strony125–138
Słowa kluczowerynek nieruchomości, strefa podmiejska, lokalizacja nieruchomości
StreszczeniePokaż streszczenie
Lokalny rynek nieruchomości stanowi obszar w miarę jednorodny pod względem stanu i stopnia rozwoju oraz uwarunkowań, jakie obserwuje się na rynku, w tym przede wszystkim uwarunkowań popytu i podaży oraz kształtujących się cen. Lokalizacja nieruchomości stanowi jeden z głównych czynników mających bezpośredni wpływ na wartość nieruchomości. Celem pracy jest rozpoznanie wpływu miasta na rozwój lokalnego rynku nieruchomości w strefie podmiejskiej Wrocławia. Badaniami objęto obszar gminy Długołęka, w tym 29 miejscowości rozmieszczonych równomiernie na jej obszarze. Analiza średnich cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej w latach 2000–2002, dynamika transakcji oraz rozpiętość cen podzieliły gminę na strefy o zróżnicowanych fazach rozwoju rynku: fazę wstępną oraz fazę rozwoju. Granice rozwoju są odmienne dla nieruchomości przeznaczonych na mieszkania oraz usługi. Wśród nieruchomości przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej najwyższe wartości osiągają nieruchomości zlokalizowane w pobliżu granic administracyjnych Wrocławia. Wśród nieruchomości przeznaczonych na usługi najwyższe wartości osiągają nieruchomości położone przy drodze krajowej relacji Wrocław – Warszawa i zarazem w bliskiej odległości od granic administracyjnych miasta.
Pokaż