Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 13 (1) 2014     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułPERCEPCJA WZROKOWA KRAJOBRAZU MIASTA W ASPEKCIE SEZONOWEJ ZMIENNOŚCI BARW DENDROFLORY
AutorJoanna Renda, Ewa Mackoś-Iwaszko
Strony5–15
Słowa kluczowebarwa, tereny zieleni, roślinność, miasto
StreszczeniePokaż streszczenie
Krajobraz polskich miast dzięki obecnej w nich roślinności ulega ciągłym, wyrazistym zmianom. Duży wpływ na jego ostateczny odbiór mają barwy, szczególnie roślin drzewiastych. W opracowaniu określono intensywność tych zmian i długość ich trwania w następujących po sobie sezonach na przykładzie Lublina oraz pokazano możliwość kreowania obrazu miasta poprzez dobór tych gatunków roślin drzewiastych, które w okresie wegetacji przybierają intensywne barwy.
Pokaż

TytułWPŁYW SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU NA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
AutorMałgorzata Renigier-Biłozor
Strony17–33
Słowa kluczowerynek nieruchomości, wartość nieruchomości, analiza statystyczna
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem opracowania jest analiza związku rynku nieruchomości z ogólną sytuacją gospodarczą i finansową kraju. Jeśli taki wpływ jest obserwowany, kolejnym celem jest ustalenie czynników ze wskazaniem ich oddziaływania na wartość nieruchomości na rynku krajowym oraz lokalnym. Do badań zastosowano metody statystyczne, w tym analizę korelacji i regresji, które pozwoliły na określenie wpływu czynników makroi mikroekonomicznych na wartość nieruchomości mieszkaniowych.
Pokaż

TytułANALIZA WIZUALNA KRAJOBRAZU PRZY GŁÓWNYCH TRASACH WJAZDOWYCH DO LUBLINA
AutorEwa Trzaskowska
Strony35–44
Słowa kluczowebramy wjazdowe, analizy krajobrazowe, Lublin
StreszczeniePokaż streszczenie
Wskutek intensywnej rozbudowy miast wzdłuż tras dojazdowych dochodzi do znacznego zniekształcenia przestrzeni i chaosu przestrzennego. Zatarciu ulega granica między miastem a terenami otwartymi czy wiejskimi. Nie wiadomo do końca, gdzie zaczyna się miasto. Historyczne bramy wjazdowe, które akcentowały sylwety miasta lub nawet te umowne, które niegdyś wprowadzały w odmiennie zagospodarowane przestrzenie, znikły bezpowrotnie. Dziś wjazdy to ginące w potopie reklam tablice informacyjne z nazwą miasta określające przebieg granic administracyjnych. O ile arterie komunikacyjne stanowią ważny przedmiot zainteresowań wielu badaczy i drogowców, to bramy wjazdowe są poza zainteresowaniem projektantów. Niedoceniana jest ich funkcja reprezentacyjna i kreująca pierwsze wrażenie o danej miejscowości. W pracy zwrócono uwagę na 4 trasy wjazdowe do Lublina. Przeprowadzono analizy krajobrazowe i studium architektoniczno-krajobrazowe, co pozwoliło na określenie ich zasobów, walorów oraz opracowanie wytycznych dotyczących ich zagospodarowania.
Pokaż

TytułZASADY USPRAWNIENIA WYBRANYCH PROCEDUR EWAKUACJI W PROCESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
AutorRyszard Źróbek, Mariusz Ogniewski, Marek Piotrowski
Strony45–55
Słowa kluczowezarządca nieruchomości, ewakuacja, plany ewakuacyjne, symulator ewakuacji
StreszczeniePokaż streszczenie
Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji obiektu budowlanego nadzorowanego przez zarządcę nieruchomości to proces, który musi być realizowany zgodnie z przyjętymi procedurami gwarantrującymi osiągnięcie pożądanej efektywności działań. Zarządca nieruchomości, tworząc plany ewakuacyjne, powinien opracować procedury postępowania dla jak największej liczby scenariuszy możliwych niekorzystnych zdarzeń, które mogą wystąpić dla danej nieruchomości. W artykule skoncentrowano się na tych czynnościach, które obejmują wprowadzenie analiz programu Pathfinder jako narzędzia inżynierii bezpieczeństwa w procesie tworzenia planów ewakuacyjnych dla danej nieruchomości. Przedstawiono również schemat zarządzania procesem ewakuacji ludności z wykorzystaniem analiz programu Pathfinder. Pozwoliło to dodatkowo na sformułowanie wskazań i wniosków praktycznych. Proponowana procedura może być stosowana do tworzenia planów zarządzania nieruchomości oraz planów ewakuacyjnych.
Pokaż

TytułPRAKTYKA ZAWIERANIA UMÓW O PRACĘ W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE USTAWODAWSTWA LITEWSKIEGO
AutorJan Zukovskis, Jolanta Vilkeviciite
Strony57–67
Słowa kluczoweumowa o pracę, rodzaje umów o pracę, ustawodawstwo litewskie
StreszczeniePokaż streszczenie
Przy podpisywaniu umowy o pracę bardzo ważnym zagadnieniem jest określenie stosunków między pracodawcą a pracownikiem. Definicja praw i obowiązków obu stron umowy jest kluczowym problemem zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i praktycznego. Zmieniające się otoczenie gospodarcze i społeczne wpływa na stosunki pracy także w rolnictwie. Gospodarstwa rolne, gospodarstwa spółdzielcze oraz rolnicy, którzy zatrudniają pracowników do pracy, są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów. Na Litwie warunki zawarcia umowy, podobnie jak i inne kwestie związane z tym tematem (forma umowy, rodzaje umów, możliwości ich zawarcia i rozwiązania) są uregulowane ustawowo. Stosunki prawa pracy na Litwie są analizowane przez wielu naukowców, natomiast brakuje artykułów naukowych, których tematem byłyby szczególne przypadki stosunków prawa pracy w rolnictwie. Celem artykułu jest określenie szczegółowych cech umów o pracę w rolnictwie na podstawie regulacji stosunków pracy na Litwie. Metodologia obejmuje analizę treści ustaw litewskich, sytuacji praktycznych i publikacji naukowych, analizę porównawczą oraz uogólnienie. Autorzy artykułu, z uwagi na zróżnicowanie działalności rolniczej, proponują uwzględnienie charakteru prac, czasu ich trwania, stopnia złożoności oraz warunków pracy.
Pokaż