Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 11 (3) 2012     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułPROBLEMATYKA DEFINICJI I ZASIĘGU PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW WIEJSKICH I STREF PODMIEJSKICH
AutorJerzy Bański
Strony5–15
Słowa kluczoweobszar wiejski, strefa podmiejska, geografia, geografia wsi, definicje, zagospodarowanie przestrzenne.
StreszczeniePokaż streszczenie
Istotnym problemem w badaniach wsi jest wyjaśnienie pojęcia "obszar wiejski". Studia nad literaturą przedmiotu wykazały istnienie wielu różnorodnych definicji, w których obszar wiejski traktowany jest jako przestrzeń fizyczna, społeczna czy też ekonomiczna. Utwierdzają one w przekonaniu, że nie ma jednolitej definicji obszaru wiejskiego. Najszerzej akceptowana może być tradycyjna definicja, w myśl której obszar wiejski jest przestrzenią fizyczną o stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia, rozproszonym osadnictwie i ekstensywnym zagospodarowaniu ziemi. Specyficzną formą obszaru wiejskiego, według polskiej statystyki, jest strefa podmiejska, która zdaniem autora pod wieloma względami jest przestrzenią odrębną. Traktowanie tych dwóch kategorii obszarów jako całości prowadzi niejednokrotnie do błędnych interpretacji zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w przestrzeni geograficznej.
Pokaż

TytułKIERUNKI AKTYWNOŚCI POZAROLNICZEJ MIESZKAŃCÓW WSI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
AutorZbigniew Brodziński, Monika Borawska
Strony17–28
Słowa kluczoweprzedsiębiorczość pozarolnicza, obszary wiejskie, warmińsko-mazurskie.
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem prowadzonych badań było poznanie poziomu zróżnicowania przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim oraz wskazanie obszarów koncentracji dominujących sektorów gospodarczych. Zaobserwowano intensyfikację powiązań gospodarczych gmin wiejskich znajdujących się w sąsiedztwie miast z tymi miastami oraz wyraźną słabość sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach peryferyjnych. Fakt ten wynika ze splotu wielu niekorzystnych zjawisk (niskiej siły nabywczej ludności, małej skali i niskiego stopnia dywersyfikacji działalności gospodarczej itp.).
Pokaż

TytułRYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE ROLNICZA I POZAROLNICZA FORMA ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW WIEJSKICH
AutorTomasz Kajetan Czarkowski, Konrad Turkowski, Krzysztof Kupren, Anna Hakuć-Błażowska, Daniel Żarski, Dariusz Kucharczyk, Krzysztof Kozłowski
Strony29–41
Słowa kluczowerybactwo, akwakultura, rolnictwo, obszary wiejskie.
StreszczeniePokaż streszczenie
Rybactwo śródlądowe to jedno z najstarszych zajęć człowieka. Podobnie jak rolnictwo uzależnione jest w dużym stopniu od czynników przyrodniczych i służy dostarczaniu wysokowartościowej żywności. W administracji państwowej rybactwo śródlądowe reprezentuje Departament Rybołówstwa przyporządkowany Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uwarunkowania środowiskowe powodują, że rybactwo śródlądowe i rolnictwo podlegają jednak odmiennym regulacjom prawnym. Na rybactwo śródlądowe składają się elementy rybołówstwa, jak również klasycznego chowu i hodowli zwanego akwakulturą. Rybołówstwo ogranicza się do poławiania organizmów wodnych, natomiast w rybactwie podejmowanych jest szereg działań na rzecz stanu ryb oraz ekosystemów wodnych, takich jak ochrona tarlisk, kontrolowany rozród ryb, zarybianie wód, ich ochrona i monitoring. Rybactwo śródlądowe prowadzone jest w jeziorach i rzekach stanowiących wody publiczne, a także w wodach prywatnych, głównie w stawach o przeznaczeniu produkcyjnym lub rekreacyjnym (wędkarskim). Celem pracy jest wskazanie na uwarunkowania przyrodnicze, technologiczne, prawne, administracyjne oraz finansowe rybactwa śródlądowego jako odrębnej branży i jako części rolnictwa. Poznanie tych uwarunkowań powinno przyczynić się do sprawniejszego planowania i rozwoju obszarów wiejskich Warmii i Mazur z zachowaniem ich specyficznych walorów.
Pokaż

TytułROLNICZE I POZAROLNICZE FORMY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
AutorJan Falkowski, Mieczysław Kluba
Strony43–61
Słowa kluczoweobszary wiejskie, zagospodarowanie rolnicze, zagospodarowanie pozarolnicze, region kujawsko-pomorski.
StreszczeniePokaż streszczenie
Na podstawie materiałów Biura Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dla 2005 i 2010 r. przeanalizowano zmiany głównych form rolniczego oraz pozarolniczego pomorskim. W pracy zagospodarowanie rolnicze ograniczono jedynie do gruntów ornych, sadów i trwałych użytków zielonych, które umownie określono jako "użytki rolne produkcyjne". Użytkowanie pozarolnicze zostało podzielone na dwie zasadnicze formy: 1 tereny zurbanizowane (w skład których weszły tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, komunikacyjne, inne zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane i użytki kopalne); 2 tereny turystyczno-rekreacyjne (w tym: grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, tereny wypoczynkowe, grunty pod wodami i użytki ekologiczne). Podjęta w pracy waloryzacja gruntów na potrzeby turystyki obejmuje walory przyrodnicze i kulturowe oraz zagospodarowanie turystyczne na obszarach wiejskich woj. kujawsko-pomorskiego. Oceniając zmiany w strukturze użytkowania ziemi, przedstawiono kierunki i tendencje dalszych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa.
Pokaż

TytułUŻYTKI ROLNE W KRAJOBRAZIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH
AutorWiesława Gadomska
Strony63–72
Słowa kluczowekrajobraz naturalny, krajobraz rolniczy, użytki rolne, struktura agrarna, ochrona i kształtowanie krajobrazu.
StreszczeniePokaż streszczenie
Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest regionem o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. System jezior i kanałów mazurskich, utworzony przez prace hydrotechniczne zainicjowane w XIX wieku [Toeppen 1998], stworzył czytelną, unikatową sekwencję makrownętrz krajobrazowych. Za ich podstawowe komponenty uznać należy obszary jezior, lasów oraz gruntów rolnych. Atrakcyjność turystyczna badanego obszaru wynika m.in. ze zmienności i różnorodności odbieranych widoków i jest szczególnie zauważalna w orientacji południkowej, a więc pokrywa się z kierunkiem głównego szlaku żeglownego. Użytki rolne są elementem aktywnie kształtującym krajobraz badanego regionu zmienność ich areału i struktury użytkowania implikują zauważalne skutki krajobrazowe.
Pokaż

TytułPRZEOBRAŻENIA TERENÓW WIEJSKICH W STREFACH PODMIEJSKICH WYBRANYCH AGLOMERACJI W POLSCE
AutorMarta Głaz, Mirosław Biczkowski
Strony73–87
Słowa kluczoweaglomeracja, wielofunkcyjność, determinanty przekształceń.
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule podjęta została próba identyfikacji czynników determinujących kierunek i dynamikę zmian zachodzących w strefie podmiejskich aglomeracji o podobnym potencjale demograficznym (Wrocław, Kraków, Łódź, Poznań). Dokonano oceny poziomu przekształceń poszczególnych grup uwarunkowań, co pozwoliło na przedstawienie syntetycznego obrazu przemian oraz wskazanie na trend do wielofunkcyjnego rozwoju.
Pokaż

TytułMOŻLIWOŚCI AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH PRZEZ AGROTURYSTYKĘ ORAZ PRODUKCJĘ SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH W ROLNICTWIE W SUBREGIONIE KOSZALIŃSKIM
AutorMichał Jasiulewicz
Strony89–96
Słowa kluczoweagroturystyka, produkcja surowców energetycznych, zmiany rozwoju obszarów wiejskich.
StreszczeniePokaż streszczenie
Artykuł wskazuje na możliwości rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa w celu wykreowania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Planując zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, należy zwrócić szczególną uwagę na aktywizację obszarów wiejskich zarówno poprzez różnicowanie kierunków produkcji rolniczej, jak i rozwój innych funkcji pozarolniczych.
Pokaż

TytułPRZEMIANY DEMOGRAFICZNE I GOSPODARKI ROLNEJ W WIEJSKIEJ STREFIE PRZYGRANICZNEJ NIEMIEC I POLSKI
AutorAleksandra Jezierska-Thole, Jorg Janzen
Strony97–108
Słowa kluczowestrefa przygraniczna, obszary wiejskie, demografia, gospodarka rolna, Niemcy, Polska.
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian strukturalnych w wiejskiej strefie przygranicznej Polski i Niemiec. Głównym celem badań było określenie charakteru, tempa i kierunków zmian zachodzących w strukturze demograficznej oraz gospodarce rolnej. Ważnym elementem badań były studia przypadku pojedynczych gospodarstw rolnych na terenie gminy Letschin oraz Krzeszyce. Zakres czasowy pracy obejmował lata 2002-2010. W badaniach wykorzystano metody: obserwacyjną, monograficzną, sondażu diagnostycznego oraz statystyczną. Wyniki badań wskazują na niestabilny rozwój demograficzny. Ograniczony rynek pracy na terenach przygranicznych przyczynia się do odpływu ludności w wieku produkcyjnym do metropolii Berlina. Napływ ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym na wiejskie tereny związany jest z atrakcyjniejszymi warunkami zamieszkania. W przeciwieństwie do Miirkisch-Oderland struktura wieku mieszkańców powiatu Sulęcin charakteryzuje się większym udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym oraz mniejszym w wieku poprodukcyjnym. W strukturze użytkowania gruntów nadal widoczne są dawne granice wielkoobszarowych gospodarstw spółdzielczych. Wiodącą formą użytkowania gruntów ornych dużych gospodarstw jest dzierżawa, a własność prywatna stanowi zaledwie 10-20%. W Polsce natomiast w gospodarstwach małych udział własności to 80-90%.
Pokaż

TytułKAPITAŁ LUDZKI JAKO CZYNNIK STYMULUJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY OBSZARÓW WIEJSKICH? PRZYKŁAD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
AutorWioletta Kamińska
Strony109–125
Słowa kluczowekapitał ludzki, rozwój gospodarczy, wskaźnik syntetyczny, obszary wiejskie, województwo świętokrzyskie.
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem artykułu jest zbadanie zależności między poziomem rozwoju gospodarczego a poziomem kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego. W pracy wykorzystano zaproponowaną przez autorkę [Kamińska 2011] typologię gmin ze względu na poziom kapitału ludzkiego. Analizą objęto wszystkie gminy wiejskie oraz część wiejską gmin miejsko-wiejskich woj. świętokrzyskiego łącznie 97 jednostek przestrzennych. Do zbadania poziomu rozwoju gospodarczego wykorzystano 13 mierników opisujących strukturę gospodarczą obszarów wiejskich (uwzględniając sektor rolniczy i pozarolniczy), rynek pracy i stopień zamożności jednostek samorządu terytorialnego. W badaniu nie stwierdzono silnej, statystycznej zależności między badanymi zjawiskami. Oznacza to, że kapitał ludzki nie gwarantuje ponadprzeciętnego wzrostu gospodarczego. Być może jest czynnikiem ułatwiającym wzrost, ale uaktywnia się dopiero wówczas, gdy istnieje pewien próg innych pozytywnych elementów (lokalizacja, środowisko przyrodnicze, infrastruktura).
Pokaż

TytułKRAJOBRAZ ROLNICZY LITWY I TENDENCJE JEGO ZMIAN
AutorFilomena Kavoliute
Strony127–135
Słowa kluczowekrajobraz rolniczy, struktura przestrzenna, osiedla, renaturalizacja.
StreszczeniePokaż streszczenie
Krajobraz to nie tylko środowisko otaczające ludzi, wpływające na jakość ich życia, ale także wspólny twór kultury i przyrody, porządkowanie którego jest nieodłączne od wiedzy o jego strukturze i rozwoju historycznym. Ubiegłe stulecie na Litwie charakteryzowało się szczególnie zmiennymi wydarzeniami historycznymi oraz reorganizacją, dlatego współczesny krajobraz jest wynikiem współdziałania wcześniejszych i dzisiejszych czynników z przyrodą. Artykuł zapoznaje z najważniejszymi cechami rolniczego krajobrazu Litwy, z wydarzeniami historycznymi, które miały na niego wpływ, a także przedstawia najnowsze tendencje zmian kształtujących jego strukturę przestrzenną.
Pokaż

TytułOCENA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNEJ SAMORZĄDÓW GMINNYCH W POLSCE W LATACH 2007-20l0
AutorDanuta Kołodziejczyk
Strony137–150
Słowa kluczowesamorząd gminny, potencjał inwestycyjny, nadwyżka operacyjna, wydatki inwestycyjne, samofinansowanie.
StreszczeniePokaż streszczenie
Opierając się na materiałach statystycznych Banku Danych Regionalnych oraz wskaźnikach Ministerstwa Finansów, podjęto próbę oceny możliwości inwestycyjnej samorządów gminnych w latach 2007-2010. Dokonano analizy kilku wskaźników budżetowych i pozabudżetowych oceniających możliwości finansowe gmin w zakresie inwestycji. Starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak spowolnienie gospodarcze wpływa na potencjał inwestycyjny samorządów gminnych w Polsce. Wyniki badań wskazują na dużą oporność gmin na negatywne tendencje makroekonomiczne i zachowanie niezmienionego tempa realizowanych inwestycji.
Pokaż

TytułILOŚĆ INFORMACJI W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
AutorAnna Kowalczyk
Strony151–166
Słowa kluczoweplanowanie przestrzenne, obszary wiejskie, entropia, informacja, ilość informacji.
StreszczeniePokaż streszczenie
Praca jest próbą odpowiedzi na pytania: Czy można wykorzystać miarę entropii do określania ilości informacji na potrzeby analiz i planowania przestrzennego obszarów wiejskich? Czy badając entropię obszarów zabudowanych i określając ilość informacji, można przewidzieć kierunki osadnictwa wokół miast? W artykule opisano teoretyczne podejście Shannona do określania ilości informacji, a do przykładowej analizy wykorzystano dane o powierzchni zabudowanej gminy Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie).
Pokaż

TytułREKOMPOZYCJA TERENÓW WIEJSKICH NA LITWIE PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI
AutorJurgita MaCiulyte, Darijus Veteikis, Simonas Sabanovas
Strony167–183
Słowa kluczoweprzemiany społeczno-gospodarcze, post-sowieckie tereny wiejskie, krajobraz rolniczy, zmiana użytkowania gruntów, Litwa.
StreszczeniePokaż streszczenie
Od roku 1990, gdy rozpoczęto realizację reform społecznych i ekonomicznych ukierunkowanych na gospodarkę rynkową, tereny wielskie na Litwie podlegają transformacjom wynikającym ze zmiany modelu rolniczego użytkowania. Działalność rolnicza skupia się na obszarach charakteryzujących się najdogodniejszymi warunkami socjalnymi i fizycznymi. Struktura agrarna określana mianem latifundium uformowała się w północnej i centralnej części Litwy. Proces przemiany modelu kolektywnego w model rolnictwa rodzinnego nastąpił szybciej w zachodniej i południowo-zachodniej Litwie niż w innych regionach kraju, w związku z aktywnym rozwojem średnich i dużych gospodarstw rodzinnych. Małe gospodarstwa rodzinne zdominowały rolnictwo kolektywne w regionach wschodnich, południowych i przybrzeżnych. Analiza struktury krajobrazu potwierdziła wyniki badań społeczno-geograficznych prowadzonych na obszarach wiejskich. W latach 1995-2009 obserwowano największy spadek powierzchni terenów wiejskich, a wzrost średniej wielkości parceli był najmniej widoczny na obszarach krajobrazu wzgórz morenowych (wschodnia Litwa) najmniej produktywnego, w porównaniu z pozostałymi dwoma badanymi typami krajobrazu obejmującymi równiny gliniaste środkowej i północnej Litwy.
Pokaż

TytułWSPÓŁCZESNE TRENDY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PRZYDOMOWEJ OBSZARÓW WIEJSKICH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
AutorEmilia Marks, Iwona Połucha, Abdalla Omer Elkhatib
Strony185–199
Słowa kluczowewiejskie ogrody przyzagrodowe, rozwiązania funkcjonalno-kompozycyjne, przekształcenia ogrodów wiejskich.
StreszczeniePokaż streszczenie
Historia ogrodów wiejskich sięga XIII wieku, gdy bezrolni chłopi otrzymywali do samodzielnej uprawy zagony ziemi. Przez stulecia pełniły one przede wszystkim funkcje użytkowe, tzn. były ważnym źródłem wyżywienia rodzin. Pierwsze ogrody ozdobne zakładano przy dworach szlacheckich, rezydencjach magnackich i w dobrach kościelnych. Kwitnące rośliny w przedokiennych ogródkach zagród chłopskich pojawiły się dopiero po przeprowadzeniu uwłaszczenia. Wiejskie ogrody przydomowe zmieniały swoją formę, wielkość i funkcje tak w perspektywie czasowej, jak i regionalnie. W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w wybranych ogrodach wiejskich na terenie powiatów giżyckiego i węgorzewskiego. Przedmiotem analiz był sposób urządzenia przestrzeni przydomowej, w tym: różnorodność gatunkowa, sposób pielęgnacji zieleni, dobór elementów małej architektury, układ kompozycyjny i funkcjonalny, aspekt estetyczny i ekologiczny, tradycja miejsca. Odrębną kwestię stanowiła ocena wpływu zagospodarowania obiektu na tereny sąsiadujące i wizerunek wsi. Wśród współczesnych założeń obserwuje się mnogość funkcji, różnorodność gatunków i barw, mieszaninę stylów, unifikację ogrodu wiejskiego i miejskiego.
Pokaż

TytułPOZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH A WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH (TIK) W ROLNICTWIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
AutorMarcin Mazur
Strony201–214
Słowa kluczowewojewództwo mazowieckie, rozwój rolnictwa, technologie informacyjno-komunikacyjne.
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem artykułu jest określenie zależności pomiędzy poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich woj. mazowieckiego a stopniem wykorzystania nowoczesnych technologii. Województwo to cechuje różnorodność pod względem poziomu rozwoju obszarów wiejskich, ich typów funkcjonalnych, jak również typów rolnictwa. Przeprowadzono ponad 1400 ankiet wśród rolników z 20 wybranych celowo gmin zróżnicowanych pod względem położenia na tle struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa oraz pod względem typu rolnictwa. Grupa respondentów wykazała relatywnie niski ogólny poziom wykorzystania innowacji w produkcji rolniczej. Uzyskane wyniki poddano analizie regresji pomiędzy poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego danej gminy a wskaźnikami opisującymi poziom wykorzystania TIK. Rozwój wybranych gmin został skwantyfikowany wskaźnikiem Hellwiga, będącym miarą odległości od teoretycznego wzorca rozwojowego. Uwzględnia on trzy wymiary rozwoju: gospodarczy, demograficzno-społeczny i infrastrukturalny. Charakterystyki opisujące wykorzystanie TIK w rolnictwie można natomiast podzielić na cztery kategorie: wyposażenie infrastrukturalne, częstotliwość korzystania z TIK, zakres wykorzystania internetu w gospodarstwie domowym i zakres wykorzystania internetu w celach rolniczych. Wyniki zweryfikowano poprzez analizę regresji, w której zmienną objaśniającą była wartość wskaźnika Hellwiga w danej gminie, a zmienną objaśnianą wskaźnik poziomu wykorzystania TIK.
Pokaż

TytułDELIMITACJA OBSZARÓW NA POTRZEBY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
AutorTomasz Salata, Barbara Prus
Strony215–225
Słowa kluczoweobszar problemowy, identyfikacja, inwentaryzacja obiektów przestrzennych, informacja przestrzenna.
StreszczeniePokaż streszczenie
Rozwój jednostek samorządowych nie jest możliwy bez czterech podstawowych grup instrumentów strategicznych warunkujących odpowiednio ukształtowany ład przestrzenny, do których należą: dobra informacja, polityka, gospodarka przestrzenna oraz odpowiednio ukierunkowane gospodarowanie zasobami. Właściwa organizacja instrumentów: doboru, zapisu, przechowywania, udostępniania informacji terenowej, polityki przestrzennej, administracji i zarządzania zasobami przestrzennymi, jak również realizacja zaplanowanych działań przestrzennych z zakresu urządzania przestrzeni oraz ich wzajemne powiązania na zasadzie synergii warunkują porządek przestrzenny zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Narzędzia GIS odgrywają coraz większą rolę w gromadzeniu, przetwarzaniu oraz udostępnianiu informacji przestrzennej na potrzeby planowania przestrzennego. Artykuł prezentuje przykład zastosowania narzędzi GIS z wykorzystaniem wskaźników topograficznych, geometryczno-przestrzennej analizy wydzielonych podstawowych pól oceny przez zastosowanie technik geoprocessingu do badania uwarunkowań rozwoju decydujących o delimitacji obszarów na potrzeby planowania przestrzennego.
Pokaż

TytułPROBLEMY FUNKCJONOWANIA I KSZTAŁTOWANIA WIEJSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WSI GMINY UŚCIMÓW NA POLESIU ZACHODNIM
AutorDawid Soszyński, Paulina Gadaj, Magdalena Kołodyńska, Katarzyna Muda, Agnieszka Szewczyk
Strony227–237
Słowa kluczoweplanowanie obszarów wiejskich, przestrzenie publiczne, Polesie Zachodnie.
StreszczeniePokaż streszczenie
Streszczenie: Problematyka kształtowania przestrzeni publicznych, mimo iż stanowi przedmiot wielu opracowań, rzadko dotyczy bezpośrednio osiedli wiejskich. Tymczasem coraz częściej mówi się o potrzebie tworzenia i przekształcania miejsc wspólnych na wsi. Przestrzenie publiczne są jednocześnie polem konkretnych działań, m.in. w ramach programu "Odnowa Wsi". Niniejsza praca jest próbą zarysowania tego problemu, a jednocześnie prezentacją sposobu postępowania zmierzającego do prawidłowego kształtowania przestrzeni publicznych na wsi. Temat zaprezentowano na przykładzie trzech wsi gminy Uścimów, położonej na Polesiu Zachodnim. Szczegółowym analizom poddano funkcjonowanie społeczne zidentyfikowanych przestrzeni publicznych, stan ich zagospodarowania oraz walory krajobrazowe. Analizy te posłużyły do wskazania kierunków rozwoju wybranych przestrzeni publicznych jako wytycznych do dokumentów planistycznych, w których zagadnienie to, podobnie jak w większości gmin wiejskich w Polsce, zostało praktycznie pominięte.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE REGRESJI KROKOWEJ DO OKREŚLENIA ATRYBUTÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY MOSINA
AutorRyszard Walkowiak, Adam Zydroń
Strony239–253
Słowa kluczowenieruchomości niezabudowane, grunty rolne, wycena nieruchomości, metody statystyczne.
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem pracy była selekcja czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych rolnych na obszarze gminy Mosina w latach 2004-2007 ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych. W pracy posłużono się danymi dotyczącymi transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, pozyskanymi z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji GeodezyjnoKartograficznej w Poznaniu. Zebrane dane zostały poddane analizie regresji wielorakiej. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyodrębnienie atrybutów istotnie wpływających na wartość nieruchomości i określenie stopnia ich oddziaływania.
Pokaż