Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 10 (3) 2011     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułROZMIESZCZENIE WIEJSKICH SZKÓL W SIECI OSADNICZEJ NA PRZYKLADZIE DOLNEGO ŚLĄSKA
AutorZuzanna Borcz, Irena Niedźwiecka-Filipiak
Strony5–17
Słowa kluczoweszkoły wiejskie, lata: 1885, 1984, 2010, rozmieszczenie
StreszczeniePokaż streszczenie
W sieci osadniczej na Dolnym Śląsku ważną rolę odgrywały szkoły. Podnosiły rangę wsi i tworzyły wraz z kościołem ich centrum. Dzieci odbywały drogę do szkoły pieszo. Ogólnie w co drugiej, rzadko w co trzeciej, wsi była szkoła. Dzisiaj, w dobie rozwoju komunikacji masowej, dzieci korzystają ze specjalnych autobusów i pokonują drogę do szkoły nawet do 20 kilometrów. W prezentowanej pracy posłużono się siatką pionowych i poziomych osi znajdujących się co 30 i 20 km. Wybrano cztery fragmenty Dolnego Śląska wokół Wrocławia, tj. tereny koło Oleśnicy, Milicza i Żmigrodu, Środy Śląskiej oraz Strzelina. Każdy z wybranych obszarów obejmował 600 km2 i około 80-100 wsi. Fragment wokół Oleśnicy przebadano, biorąc pod uwagę dokumenty z lat 1885, 1984 i 2010, a pozostałe trzy analizując materiały z lat 1984 i 2010. Stwierdzono, że na czterech badanych obszarach w ciągu 26 lat od 1984 do 2010 zlikwidowano małe wiejskie szkoły, przeważnie filialne o niewystarczającej infrastrukturze. Ostatnio wznoszone są nowe szkoły, obserwuje się również przebudowy w celu pozyskania sal gimnastycznych.
Pokaż

TytułPROCESY BUDOWLANE W LODZI W SYTUACJI BRAKU MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
AutorMarta Borowska
Strony19–28
Słowa kluczoweŁódź, procesy budowlane, decyzje o warunkach zabudowy, miejscowe plany
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono strukturę przestrzenną miasta Łodzi. Scharakteryzowano ją pod kątem istnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zaprezentowano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane dla poszczególnych dzielnic Łodzi w latach 2003-2008. Następnie opisano aktualne problemy systemu planowania przestrzennego w Polsce. Na koniec poddano ocenie obecny sposób zagospodarowania stolicy województwa łódzkiego oraz określono konsekwencje wprowadzenia Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717].
Pokaż

TytułPRZEMYSL KREATYWNY W GOSPODARCE MIAST
AutorAnna Cellmer
Strony29–37
Słowa kluczoweprzemysł kreatywny, ekonomia kreatywna, gospodarka przestrzenna, rozwój miast
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono tematykę związaną określeniem roli przemysłu kreatywnego w gospodarce przestrzennej. Podano przy tym możliwość pomiaru tego przemysłu i określono jego znaczenie dla rozwoju miast. Artykuł zawiera analizę wybranych modeli pomiaru i klasyfikacji kreatywnych elementów gospodarki miast, która może być pomocna w badaniach związanych z właściwym gospodarowaniem przestrzenią oraz określeniem czynników sprzyjających rozwojowi miast.
Pokaż

TytułWPLYW ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ S22 NA STRUKTURĘ PRZESTRZENNĄ GMINY MLYNARY
AutorKatarzyna Kocur-Bera
Strony39–48
Słowa kluczoweinfrastruktura drogowa, struktura przestrzenna, gospodarstwa rolne
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule poruszono problematykę oddziaływania infrastruktury drogowej na strukturę przestrzenną gospodarstw rolnych. Badano przede wszystkim takie wskaźniki, jak średnia powierzchnia gospodarstwa, średnia powierzchnia działki ewidencyjnej, działki rolnej oraz rozłóg gospodarstwa. Pomimo powszechnego przekonania, iż inwestycje drogowe zaburzają istniejącą strukturę, w przypadku badanego odcinka drogi, można stwierdzić, iż rozbudowa nie spowodowała znaczącego wpływu negatywnego. Korzyści, które użytkownicy dróg uzyskali są niewspółmiernie większe.
Pokaż

TytułROLA PARTYCYPACJI SPOLECZNEJ W KSZTALTOWANIU TERENÓW ZIELENI MIASTA
AutorMagdalena Nowak-Rząsa
Strony49–54
Słowa kluczowetereny zieleni, parki publiczne, partycypacja społeczna
StreszczeniePokaż streszczenie
Właściwie zlokalizowane w mieście tereny zieleni powinny stanowić system, który jest ze sobą powiązany przestrzennie poszczególnymi funkcjami. Lokalizacja w mieście terenów zieleni ściśle wynika z uwarunkowań przyrodniczych. Dążyć należy do tego, by zieleń tworzyła układ, z którego mieszkańcy mogą swobodnie korzystać. Zieleń powinna być elementem urozmaicającym krajobraz, stanowić miejsce spotkań i integrować społeczeństwo. W zagospodarowywaniu i rewaloryzacji terenów zieleni powinno się uwzględniać potrzeby mieszkańców. Celowi temu służy partycypacja społeczna. W Polsce partycypacja społeczna jest stosowana rzadko. W artykule przedstawiono przykłady trzech warszawskich parków (Park nad Balatonem, Park Znicza, Park Obwodu Praga Armii Krajowej), w czasie tworzenia których mieszkańcy współdecydowali.
Pokaż

TytułZBIOROWISKA SYNANTROPIJNE NIEDOCENIONY POTENCJAL WSPÓLCZESNYCH MIAST
AutorEwa Trzaskowska
Strony55–66
Słowa kluczowezbiorowiska synantropijne, tereny zieleni, analiza SWOT
StreszczeniePokaż streszczenie
We współczesnych miastach pomimo coraz większych zdobyczy techniki (sprawne systemy oczyszczania powietrza, wody itp.) i udogodnień służących człowiekowi deficytowym towarem staje się zieleń. I to zarówno ta stworzona i utrzymywana przez człowieka, jak i naturalna, poprzez którą mamy kontakt z przyrodą. W tym kontekście rzadko pojawia się występująca często w miastach roślinność spontaniczna, najczęściej nieakceptowana przez mieszkańców. Jej zróżnicowanie i pojawianie się tam gdzie z występowaniem mają trudności inne rośliny jest niedocenianym atutem, a jej obfita obecność stanowi potencjał miast. Tym bardziej, że pogarszające się warunki życia w mieście wymagają poprawy tej sytuacji. Konieczne jest wdrażanie przyjętej również przez Polskę idei zrównoważonego rozwoju. W związku z tym warto zastanowić się nad wykorzystaniem roślinności synantropijnej w systemie terenów zieleni. W pracy, na przykładzie Lublina, przedstawiono analizę możliwości zachowania i wykorzystania roślinności synantropijnej oraz korzyści, jakie z tego mogą wynikać.
Pokaż