Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 9 (4) 2010     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułKRAJOBRAZY GLEBOWE WYBRANYCH FORM GEOMORFOLOGICZNYCH TERENU OKOLIC OLSZTYNA
AutorArkadiusz Bieniek
Strony5–18
Słowa kluczoweformy geomorfologiczne terenu, gleby, krajobrazy geochemiczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Badania gleboznawcze prowadzono w krajobrazie kulturowym obrzeża miasta Olsztyna. Rozpatrywany teren (około 330 ha) jest geologicznie mocno zróżnicowany i obejmuje powierzchnie sandrowe, wzgórza kemowe i moreny martwego lodu, taras rozlewiskowy doliny rzeki Łyny i rzeki Kortówki oraz bezodpływowe zagłębienia wytopiskowe. Stwierdzono, że w zależności od warunków litologicznych i rzeźby terenu, w krajobrazach nadrzędnych (automorficznych), występują gleby brunatne, rdzawe i arenosole oraz gleby płowe, opadowo-glejowe i antropogeniczne. W ekosystemach leśnych ich odczyn jest kwaśny, a w agrocenozach regulowany wapnowaniem. W krajobrazie akumulacyjnym (podporządkowanym) o typologii gleb decyduje sposób transportu substratu glebowego (aluwialny, deluwialny), a w hydromorficznym – warunki wilgotnościowe. Odwodnienie gleb torfowych spowodowało ich przejście w torfowo-murszowe.
Pokaż

TytułCZYNNIKI DETERMINUJĄCE WARTOŚĆ RYNKOWĄ GRUNTU ROLNEGO I WARTOŚĆ GRUNTU W POSTĘPOWANIU SCALENIOWYM
AutorMałgorzata Dudzińska
Strony19–28
Słowa kluczowescalenie, wartość rynkowa, rodzaje użytków, klasy bonitacyjne, grunty rolne
StreszczeniePokaż streszczenie
Scalenie jest zabiegiem urządzenioworolnym spełniającym ważną funkcję w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej. Jednym z etapów jego realizacji jest określanie wartości gruntów – wkładu wnoszonego przez uczestników przed scaleniem i po tym zabiegu. Szacunek w procedurze scaleniowej jest realizowany wg innych zasad niż określenie wartości rynkowej gruntu rolnego. Celem głównym artykułu jest przedstawienie czynników warunkujących wartość nieruchomości ustaloną w procedurze scalenia gruntu i wartość rynkową nieruchomości rolnych. Autor opracowania próbuje porównać czynniki uwzględniane w obu przypadkach – w scaleniu i określeniu wartości rynkowej, znajdując różnice i podobieństwa. Z przedstawionej analizy wynika, że w pracach scaleniowych wartości opierają się na cechach obiektów, tj. bonitacji, położeniu, sąsiedztwu itp. Brakuje jednak czynnika, który sprowadziłby uzyskane wielkości do poziomu cen zaistniałych na rynku.
Pokaż

TytułLOKALIZACJA W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ NA PODSTAWIE ATRAKTORA FUNKCJI BUDOWLANEJ
AutorMałgorzata Gerus-Gościewska
Strony29–38
Słowa kluczoweplanowanie przestrzenne, funkcja planistyczna, atraktor, cechy przestrzeni
StreszczeniePokaż streszczenie
Czynniki egzogeniczne i endogeniczne decydują o racjonalnym sposobie planowania przestrzennego, co wiąże się z określeniem optymalnych funkcji planistycznych. Atraktor w sensie użytkowania ziemi jest to miejsce, gdzie dane uwarunkowania ziemi przyciągają jej optymalne użytkowanie. Celem pracy są rozważania prowadzące do określenia atraktorów funkcji użytkowania przestrzeni na podstawie stosowanych czynników egzogenicznych i endogenicznych oraz poprzez włączenie analizy czynników egzogenicznych uzyskanych z pomiarów geofizycznych. Włączenie wyników z pomiarów geofizycznych w proces poszukiwania atraktorów użytkowania ziemi przyczyni się do lepszego modelowania procesów i zależności przestrzennych oraz zmniejszy liczbę błędów decyzyjnych planistów w procesie planowania przestrzennego. Określenie atraktorów funkcji planistycznych może mieć istotne znaczenie dla zmian tendencji rozwojowych procesów przestrzennych i może się przyczynić do zmiany praktyki kształtowania przestrzeni planistycznej.
Pokaż

TytułPOLITYKA ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ I KIERUNKI ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TURYSTYCZNYM REGIONU UMBRII (WŁOCHY)
AutorAgnieszka Jaszczak
Strony39–48
Słowa kluczoweturystyka wiejska, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, zagospodarowanie turystyczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Turystyka wiejska pełni bardzo ważną rolę w rozwoju regionu Umbrii. Właściwie realizowana polityka rozwoju turystyki jest konsekwencją współpracy wielu instytucji w działaniach ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Skala działalności w ramach pojedynczej struktury zlokalizowanej na obszarach wiejskich nie przybiera dużych rozmiarów, w związku z czym jest korzystna z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego. Istotny jest udział turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, bowiem region charakteryzuje się występowaniem obszarów wiejskich o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Zagospodarowanie turystyczne dotyczy bazy noclegowej i żywieniowej, infrastruktury technicznej, lokalizacji pozostałych obiektów usługowych na obszarach wiejskich. Dlatego też celem pracy jest analiza polityki rozwoju turystyki wiejskiej w regionie Umbrii, przedstawienie jej aktualnego stanu, a także wskazanie kierunków przemian w zagospodarowaniu turystycznym.
Pokaż

TytułODBIÓR I ESTETYCZNE FORMOWANIE KRAJOBRAZU
AutorMałgorzata Kadelska
Strony49–54
Słowa kluczowekrajobraz, kompozycja, percepcja, harmonia, forma, architektura krajobrazu
StreszczeniePokaż streszczenie
Krajobraz jako przestrzeń jest sztucznie wydzielonym elementem czasoprzestrzeni, w której wszystko rozpościera się i trwa. Człowiek wymaga jej organizacji, kompozycji w sposób fizyczny, dotykalny, wizualny i stabilny. Kompozycja dotyczy zespolenia form z funkcjonalną treścią rzeczy, a to tworzy swoisty ład, czyli piękno. Kompozycja jest strukturą; wewnętrzną organizacją elementów [Kant 1960]. Bardzo istotną rolę w formowaniu krajobrazu ma tektonika i forma geometryczna porządkująca układ. Daje to możliwość łączenia w doskonałą całość formy organicznej z architektoniczną. Wtedy mogą powstać wzajemne relacje między integracją, równowagą i rozwojem w świecie przyrody – krajobrazem a człowiekiem – stworzonymi przez niego dziełami sztuki.
Pokaż

TytułGEOINFORMACJA W ZARZĄDZANIU SIECIĄ TRANSPORTOWĄ – CZĘŚĆ II
AutorKatarzyna Kocur-Bera
Strony55–64
Słowa kluczoweinfrastruktura drogowa, funkcje infrastruktury drogowej, bazy informacyjne wspomagające zarządzanie
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule zbadano, jakie systemy informacyjne oraz bazodanowe wykorzystywane są do wspierania podejmowanych decyzji podczas zarządzania drogami powiatowymi oraz gminnymi. Technologia GIS pozwala na wizualizację wybranych danych lub zjawisk. Dzięki możliwości uzyskania informacji o położeniu przestrzennym atrybutów sieci drogowej otrzymuje się tematyczne systemy geoinformacyjne, które pomagają podejmować decyzje związane z obsługą i zarządzaniem sieci drogowych.
Pokaż

TytułROZWÓJ POLSKIEJ WSI W PROGRAMACH FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
AutorJacek Willecki, Anna Łapińska
Strony65–72
Słowa kluczoweprogramy przedakcesyjne, fundusze strukturalne, rozwój obszarów wiejskich, Unia Europejska
StreszczeniePokaż streszczenie
Polska wieś wymaga wielu zmian w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Pomoc finansowa dla rolnictwa w naszym kraju, finansowana przez kraje Wspólnoty, jest realizowana od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Wsparcie sektora rolnego w okresie przedakcesyjnym było związane głównie z programami Sapard i Phare. Stworzyły one niezbędne podstawy do korzystania ze środków znajdujących się w funduszach strukturalnych. W latach 2004–2006 kontynuowano finansowanie instrumentów pomocy przedakcesyjnej i realizację pomocy akcesyjnej przeznaczonej na rolnictwo. Działania z tym związane odbywały się przede wszystkim w oparciu o program Phare, Sapard, płatności bezpośrednie, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”. Głównym kierunkiem tych działań było wspieranie zmian i procesów dostosowawczych w sektorze rolno-żywnościowym i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Akcesja Polski do Unii Europejskiej stworzyła możliwość przyśpieszenia zmian wsi polskiej, które powinny prowadzić do poprawienia warunków życia i jakości prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Celem pracy jest przedstawienie wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej w aspekcie działań zmierzających do rozwoju kulturowego, społecznego i ekonomicznego wsi polskiej. W artykule przeanalizowano wybrane działania programu Sapard, Phare, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” na lata 2004–2006.
Pokaż

TytułPODZIAŁ ZASOBU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM DRZEWA KLASYFIKACYJNEGO
AutorAndrzej Muczyński
Strony73–84
Słowa kluczowepodział, wspólnoty mieszkaniowe, drzewa klasyfikacyjne, gospodarka nieruchomościami komunalnymi
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące podziału zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem metodyki tworzenia drzew klasyfikacyjnych. Przedmiot badań stanowi populacja nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Olsztyna. Procedury badawcze zostały tak ukierunkowane, aby wyniki klasyfikacji uwzględniały kryteria istotne z punktu widzenia racjonalnej gospodarki nieruchomościami komunalnymi. Uzyskane drzewo klasyfikacyjne reprezentuje hierarchiczny układ maksymalnie jednorodnych podzbiorów obiektów z minimalną liczbą węzłów generujących zbiór prostych reguł klasyfikacji. Z analiz wynika, że w badanej populacji zdecydowanie dominują duże wspólnoty mieszkaniowe, co sprzyja poprawie efektywności gospodarowania. Stwierdzono ponadto, że w przeważającej liczbie badanych wspólnot gmina utraciła większość udziałów wskutek rozproszonej prywatyzacji mieszkań komunalnych. Stan ten znacznie komplikuje procesy decyzyjne w obszarze zarządzania nieruchomościami komunalnymi.
Pokaż

TytułZMIANY KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO ZAGROŻENIEM DLA ZACHOWANIA TOŻSAMOŚCI MIEJSCA
AutorZuzanna Borcz, Irena Niedźwiecka-Filipiak
Strony85–98
Słowa kluczowewieś, Opolszczyzna, krajobraz, wody powierzchniowe, zieleń wysoka
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono problemy związane z przemianami krajobrazu wiejskiego na przykładzie terenów nizinnych Opolszczyzny. Krajobraz wiejski na badanym obszarze trwał prawie niezmieniony do XIX w. Dopiero rozwój techniki oraz przemiany społeczno-gospodarcze wpłynęły na zmianę jego tradycyjnego charakteru. Ma to odbicie w zabudowie, jak również w zagospodarowaniu wód powierzchniowych na terenie wsi. Równie istotne jest zanikanie tradycyjnych odmian drzew i form zieleni, które towarzyszyły terenom wiejskim przez stulecia.
Pokaż

TytułZADRZEWIENIA ŚRÓDPOLNE JAKO CENNY ELEMENT KRAJOBRAZÓW ROLNICZYCH
AutorMagdalena Nowak-Rząsa
Strony99–106
Słowa kluczowezadrzewienia śródpolne, programy rolnośrodowiskowe, krajobraz rolniczy
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule zaprezentowano definicję zadrzewień, ich funkcje oraz rodzaje. Przedstawiono możliwości pozyskania środków unijnych w ramach programów rolnośrodowiskowych na zadrzewienia śródpolne. Szczegółowo omówiono możliwe do realizacji warianty – renowację zadrzewień śródpolnych i nowe zadrzewienia śródpolne.
Pokaż

TytułMOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW – CZĘŚĆ I
AutorKarol Gobczyński, Małgorzata Renigier-Biłozor
Strony107–120
Słowa kluczowenieruchomości mieszkaniowe, źródła energii odnawialnej
StreszczeniePokaż streszczenie
Od kilkudziesięciu lat rośnie międzynarodowe zainteresowanie zrównoważonym rozwojem, w tym wytwarzaniem energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii. Unia Europejska należy do grupy najbardziej zaawansowanych podmiotów w zmniejszaniu strat energetycznych, zwiększaniu efektywności energetycznej oraz implementacji odnawialnych źródeł energii. Budynki, w tym nieruchomości mieszkaniowe, stanowią integralną część środowiska i odgrywają znaczącą rolę w „miejskim metabolizmie”, który konsumuje energię i wodę oraz wytwarza znaczącą część odpadów. Opracowanie podzielono na dwie części. W pierwszej zaprezentowano struktury zużycia energii w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz potencjał i wykorzystanie energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych w Polsce na tle innych krajów (głównie UE). W drugiej części przedstawiono natomiast praktyczny przykład ekonomicznej opłacalności zastosowania wybranych źródeł energii odnawialnej.
Pokaż

TytułDZIEDZICTWO KULTUROWE W KRAJOBRAZIE WIEJSKIM ZIEMI PRZEMYSKIEJ
AutorAnna Bach, Anna Wajda
Strony121–128
Słowa kluczoweogród wiejski, dziedzictwo kulturowe, tradycja, ziemia przemyska
StreszczeniePokaż streszczenie
Ziemia przemyska ma bardzo bogatą historię i kulturę ludową, utrwaloną przez kolejne pokolenia, które zasiedlały ten obszar. Mimo upływu czasu zachowały się tu liczne pozostałości drewnianej architektury wiejskiej i sakralnej w postaci przydrożnych kapliczek i świątków, cerkwi i kościołów oraz starych domów razem z tradycyjnymi wiejskimi ogrodami. Ogrody te są świadectwem przeszłości tej ziemi. Szczególnie uderza w nich różnorodność roślin, występujących na tej niewielkiej przestrzeni, które od wieków tradycyjnie związane są z pejzażem wiejskim ziemi przemyskiej. Taki przykład stanowią: Staphylea pinnata L., Vinca minor L., Sedum acre L. Miejscowa ludność zachowała specyficzny folklor, prastare religijne zwyczaje i obrzędy związane z regionalną tradycją ich uprawy. Tutejsze ogrody wiejskie kryją pozostałości minionych epok zasługujące na ochronę jako zabytki lokalnej kultury.
Pokaż

TytułPROCEDURY PRZEJMOWANIA NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW
AutorMarek Walacik, Sabina Źróbek
Strony129–142
Słowa kluczoweSłowa kluczowe: nabywanie gruntów, procedury, drogi publiczne
StreszczeniePokaż streszczenie
Skala inwestycji budowy dróg publicznych w Polsce znacznie wzrosła w ostatnich latach. Wynikało to przede wszystkim ze wstąpienia do Unii Europejskiej oraz współorganizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. Wzrost ten jednak ukazał wiele słabych punktów w przepisach prawa regulujących te kwestie i wymusił ich zmiany. W artykule przedstawiono podstawowe zasady i założenia procedur nabywania nieruchomości pod inwestycje budowy dróg publicznych. We wstępie wyjaśniono znaczenie terminu droga publiczna oraz przedstawiono klasyfikację dróg zgodną z polskim ustawodawstwem. Ukazano ponadto podobieństwa i różnice poszczególnych procedur nabywania gruntów ze szczególnym uwzględnieniem organów uczestniczących w nich oraz decyzji administracyjnych powodujących pozbawienie bądź ograniczenie praw do nieruchomości. Rozwiązania stosowane w tej kwestii w Polsce porównano z rozwiązaniami niemieckimi oraz norweskimi. Wnioski są następujące: w Polsce zauważyć można znaczne zróżnicowanie procedur nabywania praw do nieruchomości pod inwestycje budowy dróg publicznych, występują procedury, w których pominięto etap negocjacji, a również takie, które nie mogą być przeprowadzone bez etapu negocjacji. Zagraniczne procedury są zbliżone do procedury regulowanej zapisami Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, natomiast w kwestii organów uczestniczących w procedurach zauważyć można duże różnice.
Pokaż

TytułWIEJSKI PARK W PITYNACH I JEGO ZAGOSPODAROWANIE
AutorZdzisław Kawecki, Jadwiga Waźbińska
Strony143–150
Słowa kluczowepark w Pitynach, drzewostan przed 26 laty, stan aktualny
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono charakterystykę wiejskiego parku według inwentaryzacji sporządzonej przed 26 laty, którą porównano ze stanem obecnym. W analizie obiektu zwrócono szczególną uwagę na stan zachowania drzewostanu i zagospodarowanie terenu oraz pielęgnację parku. Z oceny zespołu autorskiego wynika, że cały obiekt wymaga renowacji z usunięciem nadmiaru siewek drzew i krzewów, wyznaczenia ścieżek spacerowych. Przed tym musi być sporządzony szczegółowy plan zagospodarowania terenu. Przeniesienia lub likwidacji wymaga chów inwentarza w bezpośrednim sąsiedztwie z parkiem i ogródków warzywnych.
Pokaż

TytułNIEKTÓRE PROBLEMY PRZYMUSOWEGO NABYCIA GRUNTÓW NA CELE PUBLICZNE
AutorRyszard Źróbek
Strony151–159
Słowa kluczowenabywanie gruntów, ochrona własności, interes publiczny
StreszczeniePokaż streszczenie
Nabywanie nieruchomości na potrzeby realizacji celów publicznych jest sprawą dużej wagi i wymaga zastosowania specjalnych procedur postępowania. Prawo UE efektywnie kontroluje użytkowanie ziemi. W Europie występują podstawowe zasady dotyczące legislacji związanej z wywłaszczeniem nieruchomości. Ważnym zagadnieniem jest ochrona samego procesu oraz stosowanej procedury. W konstytucjach wielu krajów znajdują się zapisy chroniące prywatne prawo własności i jednocześnie dające prawo rządom do pozyskiwania nieruchomości za słusznym odszkodowaniem. W artykule analizowano procedury wywłaszczania nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony własności w Polsce.
Pokaż