Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 8 (3) 2009     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułPodmiotowość regionów a polityka i rozwój regionalny. kontekst polski i europejski
AutorWaldemar W. Budner
Strony5–17
Słowa kluczowerozwój regionalny, polityka regionalna, podmiotowość regionów
StreszczeniePokaż streszczenie
Regiony stają się podmiotami polityki. W związku z tym wzrasta znaczenie gospodarki w wymiarze regionalnym. W artykule określono relacje między układem regionalnym a gospodarką narodową. Na tym tle opisano zmianę podejścia do polityki regionalnej państwa i rozwoju regionów, akcentując jej główne cele i priorytety. Osnową opracowania są przede wszystkim przemiany zachodzące w Polsce, ale również w UE. Jedną z podstawowych kwestii w polityce regionalnej jest to, czy polityka prowadzona w kierunku rozwoju wszystkich regionów, bez względu na poziom ich konkurencyjności gospodarczej, problemy rozwojowe i specyfikę przestrzenną, przyczynia się do zniwelowania różnic międzyregionalnych, powodując tym samym rozwój całego kraju.
Pokaż

TytułRewitalizacja obszaru śródmieścia w aspekcie lokalnego programu rewitalizacji miasta Olsztyna
AutorAnna Cellmer, Ryszard Źróbek
Strony19–27
Słowa kluczowerewitalizacja, miasto, delimitacja, program rewitalizacji, system informacyjny
StreszczeniePokaż streszczenie
Rewitalizacja obszarów miejskich stanowi istotny problem w unijnej polityce zrównoważonego rozwoju miast. Dotyczy ona głównie zdegradowanych obszarów peryferyjnych wielu miast, a także ich centrów. Na przykładzie Olsztyna przedstawiono główne kierunki i zasady rewitalizacji obszaru śródmieścia tego miasta. Jest to jeden z siedmiu obszarów wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta na lata 2007–2013 do szczegółowych prac.
Pokaż

TytułAternatywna procedura ustalania współczynników wagowych cech przestrzeni przy ustalaniu funkcji obszaru
AutorAndrzej Biłozor, Małgorzata Renigier-Biłozor
Strony29–39
Słowa kluczoweteoria zbiorów przybliżonych, wartościowana relacja tolerancji, współczynnik wagowy atrybutów nieruchomości, wpływ atrybutów na funkcje przestrzeni
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono metodykę badania ważności wpływu atrybutów nieruchomości na problem decyzyjny. W celach badawczych posłużono się zbiorem transakcji na olsztyńskim rynku nieruchomości gruntowych i zbadano wpływ atrybutów na wybór odpowiedniej funkcji użytkowania terenu. Do oceny ważności poszczególnych atrybutów nieruchomości wykorzystano założenia teorii zbiorów przybliżonych w połączeniu z wartościowaną relacją tolerancji opartej na logice rozmytej. Zastosowana procedura, wykorzystana do oceny ważności wpływu atrybutów na wybór odpowiedniej funkcji nieruchomości (jak również do innych decyzji np. określanie wartości), może stanowić cenną alternatywę dla analiz statycznych, powszechnie wykorzystywanych w badaniach rynku nieruchomości.
Pokaż

TytułWartościowanie gruntów rolnych za pomocą ekonomicznych wskaźników istotności terenu
AutorUrszula Litwin, Paweł Zawora
Strony41–47
Słowa kluczoweatrybuty wartościotwórcze, wycena gruntów rolnych, rozwój wiejskich terenów górskich
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy podano sposób przybliżonego wartościowania gruntów rolnych za pomocą Ekonomicznego Wskaźnika Istotności Terenu (EWIT) opracowanego na podstawie Wskaźnika Istotności Terenu podanego przez Litwin [1997] oraz rzeczywistych cen gruntów rolnych na badanym obszarze w roku 2008. Obliczenia wykonano dla ośmiu wybranych wsi charakteryzujących się największym wolumenem transakcji. Wsie te reprezentowały cały występujący na badanym terenie zakres użytkowania terenów rolnych w stosunku do leśnych. Podany na końcu wzór umożliwia wstępną wycenę gruntów rolnych na podstawie wyliczonego wskaźnika.
Pokaż

TytułAnaliza wpływu prac termomodernizacyjnych na wartość rynkową lokali mieszkalnych w zasobach wielorodzinnych
AutorMirosław Bełej, Piotr Gulmontowicz
Strony49–63
Słowa kluczowewartość, szacowanie nieruchomości, termomodernizacja
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z procesami i procedurami termomodernizacji budynków wielorodzinnych w Polsce. Przez proces termomodernizacji należy rozumieć działania polegające na zwiększeniu efektywności wykorzystania energii cieplnej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła budynku i instalacji oraz zwiększenie stopnia wykorzystania surowców energetycznych. W pracy starano się dać odpowiedź na pytanie czy oszczędności związane z termomodernizacją przekładają się na wzrost wartości samych lokali mieszkalnych. W ramach badań szczegółowych na przykładzie lokali mieszkalnych z zasobu spółdzielni mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie) przeprowadzono analizę wpływu prac termomodernizacyjnych na wartość lokali mieszkalnych. Wykorzystano metody analityczne, tj. analizę rynku za pomocą macierzy korelacji oraz za pomocą regresji wielokrotnej.
Pokaż

TytułSpecyfika zarządzania nieruchomością szkolną
AutorZbigniew Sujkowski
Strony65–73
Słowa kluczowezarządzanie nieruchomościami publicznymi, nieruchomości instytucjonalne szkoła
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy przedstawiono specyfikę zarządzania nieruchomościami szkolnymi. Opisano zakres kompetencji dyrektora szkoły jako zarządcy nieruchomości w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych (ustawy, akty wykonawcze, rozporządzenia). Dokonano charakterystyki nieruchomości szkolnej z uwzględnieniem struktury przedmiotowo-funkcjonalnej, oceny jej użytkowników i powstałej dokumentacji w procesie zarządzania. Wskazano obowiązki pozapedagogiczne dyrektora szkoły w zakresie zarządzania nieruchomościami. Uzyskana wiedza w przyszłości może być wykorzystana do outsourcingu procesu zarządzania nieruchomościami szkolnymi przez licencjonowanych zarządców nieruchomości.
Pokaż

TytułWybrane problemy gospodarki odpadami w Łodzi w świetle dyrektyw UE
AutorAgnieszka Kubacka
Strony75–91
Słowa kluczowegospodarka odpadami, gospodarka komunalna, odpady, odpady przemysłowe
StreszczeniePokaż streszczenie
Lokalna gospodarka odpadami realizuje politykę gospodarki kraju w tym zakresie. W artykule zasygnalizowano trudności, z jakimi ta gospodarka się boryka. Podmiotem mającym znacząco poprawić jej funkcjonowanie jest władza miejska, która sprawowałaby rolę nadzorującą procesy i podmioty uczestniczące w gospodarce odpadami miasta Łodzi. Podjęte zostały też rozważania na temat realnych możliwości poprawy obecnego stanu gospodarki odpadami w Łodzi.
Pokaż