Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 8 (2) 2009     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułKoncepcje wartości nieruchomości
AutorSabina Źróbek
Strony5–13
Słowa kluczowenieruchomość, koncepcje wartości, standardy wyceny
StreszczeniePokaż streszczenie
W teorii i praktyce wyceny nieruchomości istnieje wiele kategorii wartości. Klarowne zdefiniowanie wielu z nich stało się koniecznością nie tylko wewnątrz poszczególnych krajów, ale także na arenie międzynarodowej. Warunkiem wielu działań na rynkach nieruchomości jest nie tylko znajomość wartości tego składnika mienia, ale także właściwe pojmowanie koncepcji określonej wartości. W artykule porównano koncepcje wartości rynkowej z koncepcjami kilku wartości innych niż wartość rynkowa (indywidualna, godziwa, dla wymuszonej sprzedaży, bankowo-hipoteczna).
Pokaż

TytułWartościowanie struktur przestrzennych za pomocą znormalizowanych wskaźników istotności terenu
AutorUrszula Litwin, Paweł Zawora
Strony15–27
Słowa kluczoweatrybuty wartościotwórcze, wycena krajobrazu, rozwój wiejskich terenów górskich
StreszczeniePokaż streszczenie
W pracy podano zasady wyliczania nowego wskaźnika opartego na wskaźnikach istotności terenu (Litwin 1997) –ZWIT (Znormalizowany Wskaźnik Istotności Terenu), którego innowacyjność polega na potraktowaniu jako porównywalnych wszystkich wartości cech wcześniej założonego modelu. Dodatkowo rozszerzono typy wskaźników o dwa nowe, oparte na wagach korzystności wyliczonych z ankiet przeprowadzonych wśród grup respondentów niezajmujących się pracą naukową w danej dziedzinie wiedzy, lecz mających z nią powiązania natury profesjonalnej.
Pokaż

TytułAtrybuty kształtujące ceny lokali mieszkalnych na przykładzie miasta Olsztyna
AutorJan Kuryj, Oksana Kuryj
Strony29–40
Słowa kluczowerynek nieruchomości, nieruchomość lokalowa, atrybuty nieruchomości, analiza statystyczna
StreszczeniePokaż streszczenie
Realizacja efektywnej gospodarki rynkowej wymaga znajomości mechanizmów i atrybutów, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na liczbę transakcji nieruchomości. Znajomość poszczególnych praw i cech rynku nieruchomości stanowi podstawę do podejmowania różnorodnych decyzji związanych z gospodarowaniem, zarządzaniem i obrotem nieruchomościami. W opracowaniu zaprezentowano teoretyczne podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości oraz dokonano analizy segmentu rynku lokalnego obejmującego lokale mieszkalne na terenie miasta Olsztyna. Podjęto próbę wyspecyfikowania atrybutów, które mają realny wpływ na liczbę zawieranych transakcji sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz oszacowano stopień ich wpływu na ceny transakcyjne.
Pokaż

TytułEkonometryczne modelowanie wykorzystania zasobów nieruchomości
AutorRadosław Wiśniewski
Strony41–55
Słowa kluczowemodele gospodarcze, prognozy gospodarcze, symulacje gospodarcze, plan wykorzystania zasobu nieruchomości
StreszczeniePokaż streszczenie
Procesy gospodarowania zasobami nieruchomości w Polsce nieodłącznie związane są ze sporządzaniem prognoz gospodarczych. Przedmiotowe prognozy gospodarcze są składową systemu gospodarowania nieruchomościami w zasobie. Praca poświęcona jest opracowaniu założeń metodycznych tworzenia modeli zjawisk gospodarczych, które wykorzystywane będą w trakcie procesów symulacji i sporządzania prognoz gospodarczych na potrzeby sporządzania planów wykorzystania zasobu nieruchomości. W pracy opracowano ogólne postaci modeli dotyczących: udostępniania nieruchomości z zasobu, nabywania nieruchomości do zasobu, poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości z zasobu, poziomu wydatków związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu, wysokości wpływów osiąganych z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, wysokości wpływów osiąganych z opłat za trwały zarząd nieruchomości, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.
Pokaż