Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 8 (1) 2009     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułPreferencje nabywców na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu
AutorMaria Trojanek
Strony5–19
Słowa kluczowepreferencje nabywców, rynek mieszkaniowy
StreszczeniePokaż streszczenie
Analiza preferencji nabywców na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu dostarczyła informacji o czynnikach, które brano pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o zakupie mieszkania. Jako najważniejsze czynniki uznano kolejno: lokalizację, cenę, posiadanie balkonu/tarasu, dostępność komunikacyjną, koszty utrzymania mieszkania. Uzyskane odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie wskazują na zróżnicowanie preferencji nabywców. Systematycznie prowadzone badania preferencji, nie tylko na rynku pierwotnym, mogą m.in. stanowić źródło informacji o niedopasowaniu oferty do oczekiwań potencjalnych nabywców oraz stać się inspiracją do podejmowania działań w sferze regulacji zmierzających do zaspokojenia jednej z najważniejszych potrzeb człowieka.
Pokaż

TytułProcedura ustalania stanu prawnego gruntów w spółdzielniach mieszkaniowych na potrzeby przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego
AutorMartyna Michalska, Agnieszka Napiórkowska-Baryła
Strony21–30
Słowa kluczowespółdzielnia mieszkaniowa, prawa do gruntów w spółdzielniach mieszkaniowych, odrębna własność lokalu
StreszczeniePokaż streszczenie
Rozpoczęcie procesu przekształceń własnościowych zasobów mieszkaniowych w spółdzielniach mieszkaniowych uzależnione jest od stanu prawnego gruntów, na których wybudowano budynki. W wielu przypadkach stan ten jest określany jako nieuregulowany, co uniemożliwia dalsze procedury związane z przenoszeniem odrębnej własności. Przedmiotem opracowania jest opis procedur podjętych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kormoran” w celu uporządkowania sytuacji prawnej gruntów. Proces rozpoczęto w 2001 r. Były to czynności związane z rozgraniczeniem oraz scaleniem nieruchomości, a także ze zmianami w ewidencji gruntów i budynków w celu oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali położonych na nieruchomości gruntowej zabudowanej. Proces zakończył się w styczniu 2005 r. podpisaniem ostatnich aktów notarialnych, na mocy których dokonano przekształcenia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na własność.
Pokaż

TytułZAGOSPODAROWANIE TERENU JAKO CZYNNIK STYMULACJI ZMYSŁOWEJ OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH INTELEKTUALNIE
AutorKamila Adamczyk
Strony31–42
Słowa kluczowearchitektura krajobrazu, zagospodarowanie terenu, integracja, zmysły, bezpieczeństwo
StreszczeniePokaż streszczenie
Problematyka osób niepełnosprawnych jest coraz częściej obecna w momencie podejmowania działań projektowych oraz w dyskusjach społecznych. Architektura krajobrazu, obok innych dziedzin zajmujących się kreowaniem przestrzeni, odgrywa bardzo ważną rolę w integracji społeczeństwa. Celem pracy jest zagospodarowanie terenu otaczającego ośrodek dla osób niepełnosprawnych intelektualnych, tak by stanowił czynnik rekreacyjny, rehabilitacyjny, integracyjny i edukacyjny.
Pokaż

TytułSystem opodatkowania nieruchomości w Polsce jako element gospodarki nieruchomościami gminy – specyfikacja istotnych problemów
AutorSebastian Kokot
Strony43–55
Słowa kluczowenieruchomości, gminy, podatki
StreszczeniePokaż streszczenie
W artykule przedstawiono rolę i miejsce problematyki opodatkowania nieruchomości w kontekście gospodarki nieruchomościami prowadzonej przez gminy. Omówiono podstawowe problemy przeprowadzania zmian systemu opodatkowania nieruchomości. Przytoczono również wyniki badań nad strukturą podatków od nieruchomości w gminach woj. zachodniopomorskiego.
Pokaż