Acta Scientiarum Polonorum

Czasopismo naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze

| Informacje | Recenzenci | Rada Programowa | Rady naukowe | Adresy redakcji | Serie | Wymogi edytorskie | Wzorcowy artykuł | Warunki publikacji | Procedura recenzowania | Prenumerata | Streszczenia | Szukaj | Statystyki |
Administratio Locorum
(Gospodarka Przestrzenna) 7 (3) 2008     ISSN: 1644-0741
Streszczenia
Wybierz numer

TytułRenta gruntowa w teorii ekonomii klasycznej jako przyczynek do rozważań nad wartością ziemi
AutorRyszard Źróbek, Alina Źróbek-Różańska
Strony5–13
Słowa kluczowerenta gruntowa, właściciel ziemi, dzierżawca, wartość ziemi
StreszczeniePokaż streszczenie
Wartość ziemi może być określana na podstawie dochodu, jaki przynosi jej właścicielowi. W klasycznych teoriach ekonomii dochód właściciela ziemi był utożsamiany z pojęciem renty, stanowiącej nadwyżkę ponad kosztami produkcji i zyskiem zwykłym dzierżawcy. Przyczyny powstawania renty oraz czynniki wpływające na jej wysokość zostały przedstawione w niniejszym artykule na podstawie trzech teorii głównych ekonomistów klasycznych – Adama Smitha, Davida Ricardo i Jeana Baptiste Saya, których idee są aktualne również w czasach nam współczesnych. Ich poglądy na temat renty gruntowej oraz mechanizmów nią rządzących zostały skonfrontowane, aby mogły posłużyć jako wskazówka przy ocenie wartości ziemi.
Pokaż

TytułWERYFIKACJA METODYKI WYBORU OPTYMALNEGO MODELU PROGNOZY ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ PLANISTYCZNĄ*
AutorTobiasz Adrian Gałązka, Marek Patrycjusz Ogryzek
Strony15–26
Słowa kluczoweprognoza rozwoju demograficznego, systemy geoinformacji, modele statystyczne, czynnik losowy, symulator prognozy demograficznej, teoria gier liczbowych
StreszczeniePokaż streszczenie
Celem diagnozy przyszłej liczby ludności jest podejmowanie decyzji zapewniających warunki socjalno-bytowe i potrzeby człowieka. Prognoza rozwoju demograficznego wspomagająca system geoinformacji umożliwiający odniesienie do powierzchni Ziemi, polega na prognozowaniu natężenia zmian wielu cech i procesów społeczno-ekonomicznych. Uwzględnienie wielu zmiennych wymaga czasochłonnego i kosztownego opracowania modeli wielostanowych, toteż proces corocznych aktualizacji nie jest wykonywany. Najczęściej stosowana w budowie modelu jest metoda składnikowa (czynnikowa), polegająca na przewidywaniu zmian płodności, umieralności i ruchów migracyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań literatury proponuje się dopełnienie modelu prognozy demograficznej o formuły statystyczne uwzględniające elementy niepewności (czynnik losowy) poprzez włączenie teorii gier liczbowych do określenia przyszłych kierunków zmian w podstawowych procesach demograficznych, wykorzystując jako narzędzie symulator komputerowy prognozy demograficznej. Opracowane narzędzie zmniejszy koszty oraz skróci czas uzyskania danych o demografii ludności na badanym obszarze oraz usprawni proces aktualizacji danych i ich weryfikacji w latach następnych, a także zasili systemy informacji przestrzennej wspomagające procesy racjonalnego planowania przestrzennego. W pracy wykorzystano badania własne prognozy rozwoju demograficznego miasta Olsztyna do 2025 roku oraz dokonano weryfikacji konstrukcji modelu przez porównanie prognozowanej liczby ludności z symulatora oraz prognozy GUS z 1997 roku z liczbą ludności Olsztyna w latach 1997–2006. Artykuł obejmuje zagadnienia związane z budową modelu statystycznego z wykorzystaniem czynnika losowego.
Pokaż

TytułLEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA W DECYZJACH I DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH SPORZĄDZANYCH NA OBSZARZE GMINY
AutorMaria Hełdak
Strony27–33
Słowa kluczowelas, zalesienie gruntów, plan miejscowy, polityka przestrzenna
StreszczeniePokaż streszczenie
Praca przedstawia sposób formułowania polityki przestrzennej dotyczącej leśnej przestrzeni produkcyjnej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w dokumencie będącym narzędziem realizacji polityki przestrzennej, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przytoczone przykłady świadczą o małej szczegółowości podejmowanej tematyki. Gminy starają się nie ingerować w gospodarkę prowadzoną na obszarze lasów i to nie tylko państwowych, ale i prywatnych. Wątpliwości poddaje się fakt sporządzania planów miejscowych dla lasów wobec nadrzędnej roli planu urządzenia lasu sporządzanego dla lasów państwowych lub uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzanego dla lasów pozostałych.
Pokaż

TytułZASTOSOWANIE TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO MASOWEJ WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA MAŁYCH RYNKACH
AutorMałgorzata Renigier-Biłozor
Strony35–51
Słowa kluczoweteoria zbiorów przybliżonych (TZP), wartościowana relacja tolerancji (WRT), masowa wycena nieruchomości, małe rynki
StreszczeniePokaż streszczenie
Głównym narzędziem wykorzystywanym do wyceny masowej nieruchomości w Polsce są liniowe modele regresji. Analizy regresyjne są zwykle pracochłonne i rzadko można w miarę precyzyjnie oszacować wartość nieruchomości na małych rynkach nieruchomości. W artykule przedstawiono alternatywną dla metod statystycznych procedurę wyceny nieruchomości przy małej dostępności do informacji transakcyjnych. Proponowana metoda wykorzystuje założenia teorii zbiorów przybliżonych w połączeniu z wartościowaną relacją tolerancji, która umożliwia w przeciwieństwie do klasycznej TZP analizę danych przedstawianych w formie ilościowej – ciągłej.
Pokaż